Seminariet
Studieavsnitt 22: Dag 4; Helaman 6–9

Studieavsnitt 22: Dag 4

Helaman 6–9

Inledning

Nephis och Lehis predikande ledde till att lamaniterna blev allt mer rättfärdiga. Tyvärr blev nephiterna under samma tid ogudaktiga och stödde Gadiantons rövare, något som ledde till att Herrens ande drog sig bort från dem. Profeten Nephi profeterade att nephiterna skulle förgås om de fortsatte att leva ogudaktigt. Det fick korrumperade domare att hetsa många bland folket till vrede mot Nephi, med det fanns också personer som öppet försvarade profeten. Som ett vittnesbörd om att hans ord skulle gå i uppfyllelse talade Nephi om att överdomaren hade blivit mördad av sin egen bror. Då Nephis ord verifierades såg några i honom en Guds profet.

Helaman 6

Lamaniterna blir rättfärdiga och kämpar mot Gadiantons rövare medan däremot nephiterna stöder de hemliga sammansvärjningarna

 1. Pencil Icon
  Rita följande i din studiedagbok och lämna tillräcklig plats ovanför och nedanför så att du har plats att skriva:

  Book of Mormon Study Guide for Home-Study Seminary Students

  I ditt studium av Helamans bok har du sett att nephiterna gjorde val som fick till följd att Herrens ande drog sig undan dem, medan däremot lamaniterna gjorde val som ledde till att Andens inflytande tilltog i deras liv. Läs Helaman 6:1–5, 16–17, 34–36 och ta reda på vad lamaniterna gjorde som ledde till att Herrens andes inflytande tilltog i deras liv. Skriv det ovanför den övre pilen. Ta också reda på i de här verserna vad nephiterna gjorde som fick till följd att Herrens andes inflytande avtog. Skriv det nedanför den undre pilen.

En viktig princip vi lär oss av nephiternas och lamaniternas erfarenheter är: När vi tror på och lyder Herrens ord, utgjuter han sin Ande över oss. Motsatsen gäller också: Om vi inte är villiga att tro på och lyda Herrens ord, drar sig Herrens ande undan oss.

Titta på vad du har skrivit ovanför och nedanför pilarna i studiedagboken. Fundera över på vilket sätt handlingarna som står längst upp är exempel på villighet att tro på och lyda Herrens ord, medan däremot de som står längst ner är exempel på förhärdelse och ovillighet att lyssna till Herren.

 1. Pencil Icon
  Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Välj en av de positiva handlingarna (som står ovanför den övre pilen) som du gör eller har gjort i ditt liv. Hur har den här handlingen bjudit in den Helige Anden till ditt liv?

  2. Titta på handlingarna som står nedanför den undre pilen. Varför bör du undvika dem?

Välj något du kan göra för att Andens inflytande ska tillta i ditt liv. Arbeta på det under den kommande veckan.

Helaman 7

Nephi predikar för de ogudaktiga nephiterna och befaller dem att omvända sig

Profeten Nephi verkade som missionär i landet norrut i sex år. Han återvände hem efter att ha försökt undervisa nephiterna, som förkastade hans ord och förblev ogudaktiga. Han var djupt nedslagen. Läs Helaman 7:6–11 för att få veta vad Nephi gjorde.

När folket samlades för att höra Nephi be från tornet som stod i hans trädgård, började Nephi undervisa dem (se Helaman 7:12–29). Han varnade dem för följderna av deras val och betonade den här principen: Om vi vägrar att omvända oss från våra synder, går vi miste om Herrens beskydd och det eviga livets välsignelser.

Helaman 8:1–26

Korrumperade domare hetsar folket mot Nephi

Vilket slags inflytande utsätts du för som avleder din uppmärksamhet från profeternas ord? När du studerar Helaman 8 var då uppmärksam på upplysningar om vad du bör göra när du ställs inför ett sådant inflytande.

Läs Helaman 8:1–6 och ta reda på hur nephiternas domare (som tillhörde Gadiantons hemliga sällskap) reagerade på Nephis ord. När du läser, begrunda då följande frågor: Vad var domarnas budskap till folket? Varför lät domarna enligt Helaman 8:4 inte gripa Nephi?

Fundera över vad du skulle göra om någon försökte förmå dig att inte bry dig om vad profeterna har sagt. I Helaman 8 protesterar några mot vad domarna sade om Nephi. Läs Helaman 8:7–9 och fundera på att markera vad de här personerna sade för att stödja Nephi.

Läs Helaman 8:10 och lägg märke till hur deras ord påverkade situationen. Skriv gärna följande princip bredvid Helaman 8:7–10: Om vi står emot det onda, kan vi hindra det från att sprida sig.

 1. Pencil Icon
  Skriv ett kort stycke i din studiedagbok om varför du tror att principen ovan är viktig i vår tid.

 2. Pencil Icon
  Besvara en eller flera av följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur står du emot inflytande som försöker förmå dig att inte bry dig om profeternas ord?

  2. Vad finns det för lämpliga sätt att yttra sig mot ett sådant inflytande och stödja profeternas ord?

  3. När har du eller någon du känner satt sig emot ett sådant inflytande? Vad blev följden av det?

I Helaman 8:11–23 påminner Nephi folket om profet efter profet som hade vittnat om Jesus Kristus. Han undervisade nephiterna om den här principen: Om vi utövar tro på Jesus Kristus och är lydiga, får vi evigt liv. Men nephiterna förkastade Nephi och hans budskap trots att det bekräftades av så många profeters ord. Läs Helaman 8:24–26 och urskilj följderna som nephiterna skulle ställas inför om de fortsatte att förkasta profeternas vittnesbörd. Fundera sedan över följande fråga: Varför tror du att de som konsekvent förnekar sanningen och gör uppror mot Gud ställs inför så allvarliga följder?

Helaman 8:27–9:41

Nephi avslöjar att överdomaren har blivit mördad av sin egen bror

Som bevis på att folket befann sig i ett syndigt tillstånd och att det han hade sagt om deras undergång skulle gå i uppfyllelse, avslöjade Nephi att nephiternas överdomare hade blivit mördad. Nephi avslöjade också att både den mördade och mördaren tillhörde Gadiantons hemliga sällskap. (Se Helaman 8:27–28.)

 1. Pencil Icon
  Skriv följande princip i din studiedagbok: Profeters ord går i uppfyllelse. Föreställ dig att du är kriminalpolis och utreder mordet på överdomaren. Hitta svaren på följande frågor genom att läsa skriftställena som anges inom parentes. Skriv svaren i din studiedagbok.

  Dag 1 av utredningen:

  1. Vad upptäckte fem personer som undersökte Nephis påståenden? Varför föll de till marken? (Helaman 9:1–5)

  2. Vilka misstänktes av folket för att ha mördat överdomaren? (Helaman 9:7–8)

  Dag 2 av utredningen:

  1. Vilka befanns oskyldiga? (Helaman 9:10–14, 18)

  2. Vem anklagades? (Helaman 9:16, 19)

  3. Hur bevisade Nephi sin oskuld? (Helaman 9:25–36)

  4. Vem var mördaren? (Helaman 9:37–38)

Du kan markera svaren på följande frågor i dina skrifter:

 • Vad trodde och fruktade de fem män som upptäckte den mördade överdomaren enligt Helaman 9:5?

 • Vad sade Nephi enligt Helaman 9:36 att Seantum skulle vittna om efter att ha bekänt mordet på sin bror?

 • Varför trodde några på Nephi enligt Helaman 9:39–41?

 1. Pencil Icon
  Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Helaman 6–9 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: