Seminariet
Studieavsnitt 28: Dag 4; Mormon 7:1–8:11


Studieavsnitt 28: Dag 4

Mormon 7:1–8:11

Inledning

Efter nephiternas och lamaniternas sista och avgörande strid skrev Mormon till de framtida avkomlingarna till folket i Mormons bok om vikten av att de vet vilka de är och vad de måste göra för att bli frälsta. Mormon kände stor kärlek till sina fienders framtida avkomlingar och uppmanade dem att leva efter Jesu Kristi evangelium så att det skulle ”vara väl med [dem] på domens dag” (Mormon 7:10). När Mormon dog blev hans son Moroni lämnad ensam, och han skrev om sitt folks undergång.

Mormon 7

I sitt avslutande vittnesbörd uppmanar Mormon återstoden av lamaniterna att tro på Jesus Kristus och leva efter hans evangelium

Bild
Mormon tar farväl av en nation som en gång var stor

I Mormon 6 läste du att 230 000 nephiter dog i den sista striden mot lamaniterna. Hur skulle det kännas om du överlevde en sådan stor strid men inte dina vänner eller din familj? Vad skulle du tycka om de framtida avkomlingarna till folket som dödade dem som du älskade och erövrade din nation? Läs Mormon 7:1–4 och se vad Mormon skrev till lamaniternas avkomlingar.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad ville Mormon att lamaniternas och deras avkomlingar skulle veta?

  2. Hur skiljer det sig från hur du såg på avkomlingarna till dem som dödade dina vänner och din familj i det tidigare exemplet?

  3. Vilken av Frälsarens egenskaper ser vi hos Mormon då vi läser orden till hans fiender?

Mormon fortsätter att skriva till lamaniternas avkomlingar. Läs Mormon 7:5–7 och markera minst tre sanningar om Jesus Kristus som Mormon uppmanade lamaniternas avkomlingar att tro på.

 1. Välj en av sanningarna om Jesus Kristus som du markerat och skriv ner i din studiedagbok hur ditt liv har påverkats av att du tror på den läran.

Mormon kunde ha känt sig rättfärdigad i att skriva fördömande ord till lamaniterna, som hade dödat så många av hans folk. Men på grund av hans kunskap om sanningen skrev han till dem för att undervisa dem om vad de (och vi) måste göra för att stå skuldfria inför Gud på domens dag. Läs Mormon 7:8–10 och se vad Mormon vittnade om att en person måste göra. Markera gärna det du hittar i skrifterna.

De här verserna undervisar om att Herren erbjuder frälsning åt alla och att han återlöser dem som tar emot principerna och förrättningarna i hans evangelium. Skriv gärna den här principen i dina skrifter. Lägg märke till att Mormon sade att vi skulle få veta hur vi bör leva efter den här principen genom att studera skrifterna (se Mormon 7:8). Tänk på att ”denna uppteckning” syftar på Mormons bok och att ”den uppteckning som skall komma till icke-judarna från judarna” syftar på Bibeln. På samma sätt syftar ”denna” i Mormon 7:9 på Mormons bok och ”den andra” på Bibeln. Markera gärna detta förtydligande i dina skrifter.

När du läser slutet av Mormon 7, ta dig då tid till att begrunda det exempel Mormon visade på kärlek och kristlig omtanke när han skrev detta budskap om hopp och uppmuntran till sina bittra fienders avkomlingar.

 1. Skriv ner dina tankar om följande fråga i din studiedagbok: Hur kan jag följa Mormons exempel och behandla andra, även personer som handlat illa mot mig, på ett sätt som speglar deras eviga värde?

Mormon 8:1–11

Moroni skriver om sin fars död, sitt folks undergång och att han ensam är kvar

Tänk på en gång när du var ensam. Hur kändes det att vara ensam? Hur skulle det kännas att vara ensam i många år?

Lägg märke till årsangivelserna i kapitelingresserna eller längst ner på sidorna för Mormon 7 och 8. Hur många år gick från det att Mormon skrev sina sista ord i kapitel 7 och när Moroni började skriva på plåtarna i kapitel 8?

Bild
Moroni sörjer Mormon

Läs Mormon 8:1–2 och se vad som hände efter den stora striden vid Cumorah. Läs sedan Mormon 8:3–9 och markera uttryck som beskriver Moronis omständigheter efter sitt folks undergång. Begrunda hur du skulle känna det om du levde under liknande omständigheter.

Tänk på när du kände dig ensam i din tro eller dina normer. Fundera över din beslutsamhet att följa Frälsaren och hålla hans bud vid det tillfället. Stärktes den? Förblev den oförändrad eller försvagades den? Varför?

Läs Mormon 8:1, 3 igen och se vad Moroni var fast besluten att göra trots sina omständigheter. Moronis exempel visar att du kan välja att förbli trofast även när du står ensam. Anteckna gärna den här sanningen i dina skrifter.

Det finns andra i Mormons bok som liksom Moroni var trofasta trots att de stod ensamma. Abinadi stod inför kung Noa och hans präster och vittnade (se Mosiah 12–17). Alma var den enda prästen som trodde på Abinadis ord och försökte försvara honom (se Mosiah 17:1–4).

Äldste Richard G. Scott återgav följande berättelse om en ung man som valde att förbli trofast även när han stod ensam:

”Betrakta … [denne unge] mans exempel. Under årens lopp har jag sett hur hans föräldrar har undervisat honom från tidiga barnaår om att alltid hålla Guds bud. Genom exempel och regler har de fostrat honom i sanningen, tillsammans med sina andra barn. De uppmuntrade honom att utveckla självdisciplin och göra uppoffringar för att uppnå värdiga mål. Denne unge man valde simning för att ingjuta dessa egenskaper i sin karaktär. De tidiga träningspassen på morgnarna krävde disciplin och uppoffringar. Med tiden blev han framstående inom denna sport.

Sedan kom utmaningarna. Vid ett tillfälle skulle ett simmästerskap äga rum en söndag. Skulle han delta? Skulle han, för att hjälpa sitt lag att vinna mästerskapet, finna en ursäkt och göra ett undantag från sin regel att inte simma på söndagar? Nej, han skulle inte ge vika, inte ens under kamraternas intensiva tryck. Man använde skällsord mot honom och till och med fysiskt våld. Men han gav inte vika. Vännernas förkastande, ensamheten och trycket förorsakade stunder av sorg och tårar. Men han gav ändå inte vika. Han fick förstahandskunskap om det som var och en av oss måste lära sig: att det råd som Paulus gav Timoteus är en realitet: ’Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas’ (2 Tim. 3:12). Med åren har han genom detta konsekventa rättfärdiga levnadssätt – som skapats av hundratals rätta beslut, några trots stora svårigheter – utvecklat karaktärsstyrka och prestationsförmåga. Nu, som missionär, uppskattas han av sina kamrater för sin förmåga att arbeta, sin kunskap om sanningen, sin orubbliga hängivenhet och sin beslutsamhet att sprida evangeliet. En som tidigare förkastades av sina kamrater har nu blivit en respekterad ledare för sina kamrater” (se ”Det viktigaste först”, Liahona, juli 2001, s. 8).

Läs Mormon 8:10–11 och lyft fram ett sätt som Herren stöttade Moroni och Mormon (innan han dog) i deras svåra omständigheter. Följande uppmuntrande ord av president Thomas S. Monson kan hjälpa dig känna en starkare önskan att vara trofast även när du är ensam.

”Det är nästan oundvikligt att vår tro prövas i vårt dagliga liv. Ibland kan vi vara omgivna av andra men ändå vara i minoritet eller till och med ensamma om vår uppfattning om vad som är acceptabelt eller inte. Har vi då det moraliska modet att stå för det vi tror på, trots att vi kanske måste stå ensamma? …

Må vi alltid vara modiga och redo att stå för det vi tror på, och om det betyder att vi måste stå ensamma, må vi göra det modigt, stärkta av vetskapen att vi egentligen aldrig är ensamma när vi står tillsammans med vår Fader i himlen” (”Våga stå ensam”, Liahona, nov. 2011, s. 60, 67).

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Känner du till någon annan som är ett exempel på att vara trofast trots att de står ensamma?

  2. Hur kan president Monsons ord hjälpa dig att besluta dig för att vara trofast trots att du är ensam?

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mormon 7:1–8:11 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: