Seminariet
Studieavsnitt 8: Dag 3; 2 Nephi 29–30


Studieavsnitt 8: Dag 3

2 Nephi 29–30

Inledning

Nephis budskap om evangeliets återställelse – ett förunderligt verk – fortsätter i 2 Nephi 29–30. Han vittnade om att i de sista dagarna ska alla skrifter samverka och visa alla nationer, släkten, tungomål och folk att Herren kommer ihåg sina barn. De här uppteckningarna är ett vittne och vittnesbörd om att Jesus Kristus är vår Frälsare. Nephi profeterade att många skulle förkasta Mormons bok men att de som trodde skulle samlas till kyrkan. Han undervisade om att Guds förbundsfolk är de som omvänder sig och tror på Guds Son.

Bild
eastern hemisphere with Bible, western with Book of Mormon

2 Nephi 29:1–14

Herren talar om för Nephi att många ska förkasta Mormons bok i de sista dagarna

Nephi såg att många i de sista dagarna skulle tro att Bibeln är den enda heliga skrift som Gud har uppenbarat och att de skulle förkasta Mormons bok. Vad skulle du svara om en kamrat frågade: ”Varför har mormonerna en annan Bibel?”

Nephi tillhandahöll några svar på den här frågan genom att uppteckna Herrens ord om Mormons boks roll i evangeliets återställelse i de sista dagarna, vilket Herren kallade ”ett underbart verk” (2 Nephi 29:1). Läs 2 Nephi 29:1–2 och ta reda på vad Herrens ord skulle göra i de sista dagarna. (De skulle ”gå ut” till Nephis efterkommande och också ”tränga fram till jordens ändar”.)

Ordet baner i 2 Nephi 29:2 syftar på ett föremål som används för att samla och förena människor. Fanor kallas ofta baner. Vad är enligt 2 Nephi 29:2 det baner som ska ”tränga fram till jordens ändar” för att samla Herrens folk? (Skriv gärna Mormons bok – Nephis avkomlingars ord bredvid 2 Nephi 29:2.)

 1. Skriv i din studiedagbok vad som enligt 2 Nephi 29:1–2 är Herrens syfte med att ge ytterligare skrifter, som till exempel Mormons bok.

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum har bland annat skrivit följande om Mormons bok: ”Mormons bok är en enastående framställning av Guds förbund med sina barn här på jorden och hans kärlek till dem” (Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], s. 4).

I 2 Nephi 29 syftar ordet icke-judar på personer som inte är av Israels hus. Ordet judar syftar på personer som är av Israels hus, däribland Lehis familj och efterkommande. Läs 2 Nephi 29:3–6 och var uppmärksam på inställningen som många icke-judar skulle ha till ytterligare skrifter. Besvara följande frågor och skriv dem nedan.

Hur reagerar somliga när de får ytterligare skrifter?

Vad sade Herren om människor som reagerar på det här sättet?

Nephis beskrivning av människors reaktion på Mormons bok är profetisk. Människor i vår tid ifrågasätter ofta Mormons bok därför att de redan har Bibeln. Markera ord och uttryck i 2 Nephi 29:7–11 som beskriver Herrens avsikter med att ge ytterligare skrifter. Tänk igenom hur du skulle förklara de här avsikterna för någon som inte inser behovet av eller sätter värde på ytterligare uppenbarelse från Gud.

 1. Besvara i din studiedagbok frågan som ställdes i början av lektionen, med hjälp av det du markerade i 2 Nephi 29:7–11: ”Varför har mormonerna en annan Bibel?”

Herren ger skrifter som ännu ett vittne och för att samla människor till sitt förbund. Läs 2 Nephi 29:13–14 och var uppmärksam på välsignelserna som blir följden när skrifterna – ”nephiternas ord” (Mormons bok), ”judarnas ord” (Bibeln) och ”Israels förlorade stammars ord” – finns bland folket.

2 Nephi 30:1–8

Nephi profeterar om Mormons boks roll i de sista dagarna

Bild
two young men

Efter att ha undervisat om att Herren skulle komma ihåg Israels hus, varnade Nephi sitt folk för att tro att de var rättfärdigare än icke-judarna skulle vara. Han påminde dem också om att alla människor kan få tillhöra hans förbundsfolk. Läs 2 Nephi 30:2 och skriv nedan två saker som människor behöver göra för att Herren ska sluta förbund med dem.

Tänk ett ögonblick på hur Mormons bok har påverkat dig eller någon som står dig nära. Läs därefter 2 Nephi 30:3–8 och fyll i uppställningen nedan med uttryck som beskriver den inverkan som Mormons bok får på olika grupper av människor.

Grupper av människor

Mormons boks inverkan

Lehis avkomlingar (2 Nephi 30:3–6)

Judar (2 Nephi 30:7)

Icke-judar, alla nationer (2 Nephi 30:8)

Läs följande ord av president Henry B. Eyring i första presidenskapet och markera varför Mormons bok är ett så kraftfullt redskap i missionsarbetet:

”Mormons bok har alltid varit av central betydelse i missionsarbetet ända sedan evangeliet återställdes genom profeten Joseph. Vi använder den dagligen i missionsarbetet. Ett faktum om Mormons bok som är nyckeln till kraft i varje del av missionsarbetet är detta: Mormons bok är ett Jesu Kristi testamente. Det säger titelbladet. Det säger att bokens syfte är att visa vilka stora ting Herren har gjort för sitt folk, att hjälpa dem att veta att förbunden som Herren har slutit med sitt folk fortfarande är i kraft och att övertyga alla människor om att Jesus är Kristus” (”Why the Book of Mormon?” New Era, maj 2008, s. 6, 8).

Studiet av 2 Nephi 30:1–8 visar oss att Mormons bok kan hjälpa alla människor att lära känna Jesus Kristus och leva efter hans evangelium.

 1. Välj en av följande frågor och besvara den i din studiedagbok:

  1. Hur har Mormons bok hjälpt dig att lära känna Frälsaren?

  2. Hur tänker du använda Mormons bok för att hjälpa andra att lära känna Frälsaren?

2 Nephi 30:9–18

Nephi profeterar om tillståndet på jorden under tusenårsriket

Läs 2 Nephi 30:9–10 och ta reda på vad som kommer att hända bland folket före tusenårsriket – de tusen åren av rättfärdighet och frid efter Frälsarens andra ankomst när Jesus Kristus ”personligen kommer att regera på jorden” (Trosartiklarna 1:10). Hur har du upplevt att det finns en ”stor delning” (2 Nephi 30:10) som skiljer de rättfärdiga från de ogudaktiga? Vad kommer så småningom att hända med de ogudaktiga?

Läs 2 Nephi 30:12–18 och ta reda på hur det kommer att vara på jorden under tusenårsriket.

 1. Skriv en tidningsrubrik (en kort sammanfattning) i din studiedagbok som beskriver det tillstånd i tusenårsriket som du mest ser fram emot. Förklara sedan på vad sätt den rubriken kännetecknar den fred som ska råda under tusenårsriket.

Satan ska inte längre ha makt över människornas hjärtan under tusenårsriket, och man ska leva i rättfärdighet och fred. Tänk igenom hur det är att leva i en sådan värld. Tänk också igenom vad som skulle vara annorlunda i din skola eller i orten där du bor om de här förhållandena rådde i dag.

 1. Skriv i din studiedagbok hur du kan bereda dig för den här tiden av fred och rättfärdighet och också hjälpa din familj och andra att göra det.

Kommentar och bakgrundsinformation

Hur kommer ytterligare skrifter fram?

Äldste Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum gav uttryck åt tanken att de uppteckningar som omtalas i 2 Nephi 29:12–14 skulle ”komma fram på ett förunderligt sätt, under ledning av presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, som är en uppenbarare och en översättare och som innehar nycklarna till Guds rike” (The Millennial Messiah [1982], s. 217). Vi vet att Frälsaren besökte några av Israels förlorade stammar efter sin uppståndelse och sitt besök hos nephiterna och att de här stammarna också ska skriva om hans verksamhet bland dem efter hans uppståndelse (se 3 Nephi 16:1–3; 17:4).

När ska ”judarna … börja tro på Kristus”?

Äldste Bruce R. McConkie skrev också angående profetian om judarnas omvändelse:

”’Och det skall ske att judarna som är förskingrade också skall börja tro på Kristus. Och de skall börja insamlas i hela landet.’ (2 Nephi 30:7.) Mycket av den gamla judiska bitterheten mot Kristus har upphört. Många accepterar honom nu som en stor rabbin, om än inte Guds Son. Några få har accepterat honom i full bemärkelse och kommit in i den sanna kyrkan tillsammans med den insamlade återstoden av Efraim och hans medbröder.

Men den stora omvändelsen av judarna, deras återvändande till sanningen som en nation, är bestämd till tiden efter Messias andra ankomst. De som uthärdar den dagen ska i sin förtvivlan och sorg fråga: ’Vad är det för sår i dina händer och i dina fötter? Då skall de veta att jag är Herren, ty jag skall säga dem: Detta är såren som jag sårades med i mina vänners hus. Jag är den som lyftes upp. Jag är Jesus som korsfästes. Jag är Guds Son.’ (L & F 45:51–52; Sak. 12:8–14; 13:6.)” (Mormon Doctrine, 2:a uppl. [1966], s. 722–723.)

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 2 Nephi 29–30 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: