Seminariet
Studieavsnitt 29: Dag 1; Mormon 8:12–41


Studieavsnitt 29: Dag 1

Mormon 8:12–41

Inledning

Efter att ha skrivit om sitt folks undergång och sin fars död profeterade Moroni om Mormons boks framkomst och varnade dem som skulle förkasta den. Moroni såg att nephiternas uppteckning skulle komma fram i en tid präglad av stor ogudaktighet, när många skulle älska ägodelar mer än Gud. Han vittnade om att Mormons bok skulle vara ”av stort värde” (Mormon 8:14) i de sista dagarnas andligt farliga klimat.

Mormon 8:12–32

Moroni profeterar om Mormons boks framkomst

Skriv ner de största gåvorna du har fått:

Fundera en stund över varför dessa gåvor har betytt så mycket för dig.

Läs följande ord av president Ezra Taft Benson: ”I dag skulle jag vilja tala om en av de mest betydelsefulla gåvor som getts till världen i vår tid. Den gåva som jag tänker på är viktigare än någon av de uppfinningar som har kommit från de industriella och tekniska revolutionerna. Det är en gåva som är av större värde för mänskligheten än till och med de många underbara framsteg vi har sett inom medicinen. Den är av större värde för mänskligheten än flygets eller rymdfartens utveckling. Jag talar om den gåva som heter .”

Vad tror ni att det är för gåva som president Benson nämnde?

Moroni undervisade om den här gåvan i Mormon 8. Läs Mormon 8:12–14 för att se vad det är för gåva. Orden ”denna uppteckning” syftar på Mormons bok. Den gåva som president Benson talade om är Mormons bok (se ”Mormons bok – vår religions slutsten”, Liahona, okt. 2011, s. 53). Skriv Mormons bok i det tomma utrymmet i slutet av president Bensons uttalande.

Bild

Gå tillbaka till Mormon 8:12–14 och se vad Moroni sade om Mormons boks värde. Vad lärde han om plåtarnas ekonomiska värde? Moroni förklarade att Herren inte skulle tillåta att plåtarna användes för ekonomisk vinning, men att uppteckningen på dem är av stort värde.

Sättet som Mormons bok kom fram på kan hjälpa oss att förstå hur viktig boken är. Läs Mormon 8:15–16 och ta reda på vad Moroni lärde om hur Mormons bok skulle föras fram.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad tror du att det betyder att Mormons bok bara kunde föras fram av någon som hade ”blicken endast fäst på [Guds] ära” (Mormon 8:15)?

  2. Vad tror du att det betyder att Mormons bok skulle föras fram ”genom Guds makt” (Mormon 8:16)? Hur känner du inför Mormons bok när du läser Moronis ord i Mormon 8:16?

Moroni varnar dem som skulle fördöma eller motsätta sig Mormons bok. Var uppmärksam på hans varningar medan du läser Mormon 8:17–22. Varför tycker du att det är viktigt att veta att ”Herren skall genomföra sina eviga avsikter till dess alla hans löften har uppfyllts” (Mormon 8:22)?

Moroni förklarade att Herren hade ingått förbund med ”de heliga som har gått före mig” (Mormon 8:23) – bland andra med profeter som Nephi, Jakob, Enos och Alma. Herren hade genom förbund lovat att föra fram dessa profeters ord i de sista dagarna. Se om du kan hitta vem dessa profeter bad för när du studerar Mormon 8:23–25.

De här profeterna bad för sina ”bröder” (Mormon 8:24), med andra ord för lamaniterna och deras avkomlingar. De bad också för personen som skulle ”föra fram dessa ting” i de sista dagarna (Mormon 8:25; se också Mormon 8:16), med andra ord profeten Joseph Smith, han som utvaldes att föra fram Mormons bok till världen i denna sista tid (se L&F 3:5–10). Många av de forntida profeterna var medvetna om Joseph Smith och bad om att han skulle lyckas med att översätta och ge ut guldplåtarna och därigenom genomföra Guds avsikter (se Mormon 8:22, 24–25; L&F 10:46).

President Boyd K. Packer, president för de tolv apostlarnas kvorum, talade om Joseph Smiths roll i att föra fram Mormons bok:

”Att tro att [Joseph Smith] kunde få fram [Mormons bok] utan hjälp eller inspiration är befängt.

Sanningen är helt enkelt att han var en Guds profet, varken mer eller ett dugg mindre!

Skrifterna kom inte så mycket från Joseph Smith som genom honom. Han var en kanal genom vilken uppenbarelserna gavs. I allt annat var han en vanlig man, precis som profeterna i forna dagar och profeterna i våra dagar …

Profeten Joseph Smith var en olärd bondpojke. Några av hans tidigaste brev i original visar att han var tämligen oslipad i fråga om stavning, grammatik och uttryckssätt.

Att uppenbarelserna kom genom honom med någon grad av litterär förfining är rena undret” (”We Believe All That God Has Revealed”, Ensign, maj 1974, s. 94).

Föreställ dig att du är Moroni, som levde för omkring 1 600 år sedan och som genom Guds kraft fick se vår tid. Läs Mormon 8:35 och fundera över hur du skulle beskriva vår tids andliga tillstånd. Läs sedan Mormon 8:26–32, som innehåller Moronis profetiska beskrivning av tiden då Mormons bok skulle föras fram – vår tid.

 1. Skriv i din studiedagbok två eller fler sätt som Moroni beskriver vår tid på. Skriv också varför du tycker att just de två beskrivningarna är intressanta och träffande.

President Ezra Taft Benson lärde om Mormons bok:

”Vi måste göra Mormons bok till vårt centrala studiemål [därför att] den skrevs för vår tid. Nephiterna hade aldrig boken, inte heller hade lamaniterna den i forna dagar. Den var avsedd för oss …

Var och en av de huvudsakliga nedtecknarna i Mormons bok vittnade om att de skrev för framtida generationer …

Om de såg vår tid, och valde det som skulle vara av störst värde för oss, är det inte så vi borde studera Mormons bok? Vi borde ständigt fråga oss: ’Varför valde Herren att inspirera Mormon (eller Moroni eller Alma) att ta med detta i sin uppteckning? Vad kan jag lära mig av detta som hjälper mig att leva i dag och under denna tid?’” (”Mormons bok – vår religions slutsten”, Liahona, okt. 2011, s. 55, 56.)

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok för att begrunda vad Mormons bok betyder för dig personligen:

  1. Tänk på hur träffande Moronis profetior om förhållandena i vår tid är (se Mormon 8:26–32). Vad kan de profetiorna lära dig om hur mycket Mormons bok betyder för oss i dag?

  2. Varför tror ni att Mormons bok ”är en av mest betydelsefulla gåvor som getts till världen i vår tid”, som president Benson sade? (”Mormons bok – slutstenen i vår religion”, Nordstjärnan, jan 1987, s. 4.)

  3. Vad skulle du svara om en kamrat frågade dig varför Mormons bok är värdefull för dig?

Mormon 8:33–41

Moroni ser de sista dagarna och fördömer den andliga ogudaktigheten i vår tid

Tänk på när du såg någon som behövde hjälp – ett materiellt, känslomässigt, socialt eller andligt behov. Vad gjorde du eller vad kunde du ha gjort för att hjälpa den personen? Begrunda varför du valde att hjälpa eller inte hjälpa den personen. Varför tror du att man ibland väljer att inte hjälpa de som behöver hjälp?

Läs Mormon 8:36–41 och sök efter vad Moroni sade var orsakerna till att somliga i de sista dagarna inte skulle hjälpa de behövande. Du kan markera anledningarna i dina skrifter.

Vilka exempel finns det på hur ungdomar i dag älskar det som man kan få för pengar eller att komma sig upp i världen mer än att vara en sann Jesu Kristi lärjunge? Studera Mormon 8:38, 41 och ta reda på vilka konsekvenser människan kommer att möta på grund av högmod, ogudaktighet och nonchalans mot de fattiga och behövande.

 1. Skriv en princip i studiedagboken som sammanfattar det du lärde dig av Mormon 8:36–41.

En princip som lärs ut i de här verserna är: Gud kommer att ställa oss till svars för hur vi behandlar de fattiga och behövande.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Vilka är de vanligaste behoven – timliga, sociala, känslomässiga och andliga – bland ungdomarna i din skola eller i ditt samhälle? Tänk sedan på vad du kan göra under den kommande veckan för att ta hand om någon som behöver hjälp. Skriv ner målet i din studiedagbok.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mormon 8:12–41 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: