Seminariet
Studieavsnitt 31: Dag 3; Moroni 6
Hämtade filer
Hela boken (pdf)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Studieavsnitt 31: Dag 3

Moroni 6

Inledning

Mot slutet av sin uppteckning på plåtarna skriver Moroni om några av villkoren för dop in i kyrkan. Därefter beskriver han kyrkans medlemmars ansvar att ha omsorg om varandra. Moroni förklarar också syftet med kyrkans möten och betonade att de måste ledas enligt den Helige Andens maningar.

Moroni 6:1–3

Moroni förklarar villkoren för dop

Baptism

Föreställ dig att du har ett sjuårigt syskon som fyller åtta år om några månader. Dina föräldrar har bett dig att hålla en hemaftonslektion om hur man förbereder sig för dopet.

 1. Pencil Icon
  Om du skulle hålla den lektionen just nu, vad skulle du undervisa om så att ditt syskon kan förbereda sig för dopet? Skriv dina tankar i din studiedagbok.

När Moroni hade tagit med sakramentsbönerna i sin uppteckning (se Moroni 4–5) lade han till instruktioner om dopets förrättning. Gå igenom Moroni 6:1–3 och ta reda på villkoren för dop. Markera gärna villkoren du hittar i dina skrifter.

Vad tror du menas med att de som vill bli döpta ska ”[bära] sådan frukt att de [är] värdiga det”? (Moroni 6:1.)

Begrunda vad du tror det innebär att ha ”ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande” (Moroni 6:2) innan man döps. I Moroni 6:1–3 förklarade Moroni att vi genom dopet sluter förbund att ta på oss Jesu Kristi namn och tjäna honom intill änden. Vad har du gjort för att behålla och stärka din beslutsamhet att tjäna Jesus Kristus?

 1. Pencil Icon
  Beskriv i din studiedagbok några sätt som du sedan ditt dop har försökt att behålla och stärka din beslutsamhet att tjäna Jesus Kristus.

Moroni 6:4.

Moroni förklarar hur vi ska ha omsorg om och ge kyrkans medlemmar andlig näring

Moroni förklarade villkoren för dop och förklarade sedan hur de som nyligen hade låtit döpa sig var trogna sina förbund. Läs Moroni 6:4 och ta reda på vad som gjordes för att hjälpa nyomvända att vara trofasta.

Sammanfatta det Moroni 6:4 lär dig om dina ansvar gentemot andra medlemmar i kyrkan.

Vilka välsignelser får vi enligt Moroni 6:4 av att ges näring genom Guds ord?

En viktig sanning som lärs ut i Moroni 6:4 är att det är vårt ansvar att komma ihåg och ge andlig näring åt andra medlemmar i kyrkan.

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum vittnade om vikten av att ge varandra näring genom Guds ord: ”De flesta människor kommer inte till kyrkan enbart för att få höra några nya fakta om evangeliet eller för att träffa gamla vänner, även om båda delarna är viktiga. De kommer för att få en andlig upplevelse. De vill få frid. De vill få sin tro stärkt och sitt hopp förnyat. Kort sagt, de vill få näring genom Guds goda ord och bli stärkta av himlens makter. De av oss som kallas att tala eller undervisa eller leda har en förpliktelse att hjälpa dem med detta, på bästa möjliga sätt” (se ”Det är från Gud du har kommit som lärare”, Nordstjärnan, juli 1998, s. 25).

Har du någon gång tänkt på hur många det är som har bett för dig, förberett lektioner för dig, uppmuntrat dig och din närvaro i kyrkan och hjälpt dig igenom svårigheter?

 1. Pencil Icon
  Skriv i din studiedagbok om två eller tre personer som har kommit ihåg dig på ett betydelsefullt sätt eller gett dig andlig näring.

Samtala inom kort med en familjemedlem eller vän om hur du har välsignats tack vare att någon kom ihåg dig eller gav dig näring genom Guds ord.

President Henry B. Eyring i första presidentskapet berättade om en diakon i sin församling som förstod att han behövde utföra sina ansvar gentemot de andra medlemmarna i sitt kvorum:

Eyring, Henry B.
”En av hans kvorummedlemmar bodde i närheten av mitt hus. Den här grannpojken hade aldrig varit på ett kvorummöte eller gjort någonting tillsammans med de andra medlemmarna i kvorumet. Hans styvfar var inte medlem, hans mor gick inte i kyrkan.

En söndagsmorgon höll presidentskapet i hans diakonkvorum rådsmöte … Dessa trettonåriga herdar tänkte på pojken som aldrig kom. De pratade om hur väl han behövde det som de själva fick. Presidenten gav sin rådgivare i uppgift att gå och söka efter det här vilsegångna fåret.

Jag kände rådgivaren och visste att han var blyg. Jag visste också att det inte var något lätt uppdrag. Förundrad såg jag genom fönstret hur han traskade förbi mitt hus och uppför vägen till huset där pojken bodde som aldrig kom till kyrkan. Herden hade händerna i byxfickorna. Hans blick var riktad mot marken. Han gick långsamt, som du skulle göra om du inte var säker på att du ville komma fram dit du var på väg. Tjugo minuter senare kom han nedför vägen, nu med den förlorade diakonen vid sin sida. Det här upprepades ytterligare några söndagar. Sedan flyttade pojken som hade varit förlorad men som hittats …

Flera år senare när jag var på en stavskonferens, en världsdel bort från det rum där det där presidentskapet höll rådsmöte, kom en gråhårig man fram till mig och sade lågmält: ’Min dotterson bodde i din församling för många år sedan.’ Med ömhet i rösten berättade han för mig om pojkens liv. Och därefter frågade han om jag kunde hitta diakonen som gick så långsamt uppför den där vägen. Han undrade om jag kunde tacka honom och berätta för honom att hans dotterson, nu en vuxen man, fortfarande kom ihåg det” (se ”Vaka med mig”, Liahona, juli 2001, s. 45).

Tänk på bestämda personer som Herren kan vilja att du kommer ihåg eller ger näring. Gör upp en plan för hur du kan hjälpa dem få andlig näring. Skriv deras namn på en papperslapp och placera den där du kan få hjälp att komma ihåg dem.

Moroni 6:5–9

Moroni beskriver syftet med kyrkans möten och hur de ska ledas

Föreställ dig att du är förälder till en tonåring som de senaste veckorna har sagt att han eller hon inte vill gå i kyrkan eftersom det känns meningslöst eller är tråkigt. Vad skulle du säga för att uppmuntra ditt barn att komma till kyrkan och förstå att det är viktigt att gå regelbundet?

Moroni inspirerades att ta med anledningarna till att kyrkans medlemmar träffades på hans tid. Studera Moroni 6:5–6 och se hur du kan avsluta följande uttalande: Vi ska komma tillsammans ofta som medlemmar i kyrkan för att .

Äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum återgav en del av ett brev från en vän där han uttrycker en förändring i sitt sätt att se på närvaro på kyrkans möten:

Oaks, Dallin H.
”En klok vän [skrev]:

’För många år sedan ändrade jag min inställning till att komma till kyrkan. Nu kommer jag inte längre till kyrkan för min egen skull, utan jag tänker på andra. Jag är noga med att hälsa på personer som sitter för sig själva och att välkomna besökare … och att frivilligt åta mig uppgifter …

Kort sagt, jag går till kyrkan varje vecka i avsikt att vara aktiv, inte passiv, och att ha en positiv inverkan på människors liv. Följaktligen är det mycket trevligare och mer meningsfullt att närvara vid kyrkans möten.’

Allt det här visar på den eviga principen att vi är lyckligare och nöjdare när vi handlar och tjänar med tanke på vad vi kan ge och inte med tanke på vad vi kan få” (”Osjälviskt tjänande”, Liahona, maj 2009, s. 96).

Du kanske avslutade ovanstående uttalande med några av följande idéer.

Vi ska komma tillsammans ofta som medlemmar i kyrkan för att:

 • fasta och be

 • stärka varandra andligt

 • ta del av sakramentet till minne av Herren Jesus Kristus.

Fundera över vilka upplevelser i livet har fått dig att inse vikten av att be och fasta tillsammans med medlemmarna i din församling eller gren.

Sacrament meetings
 1. Pencil Icon
  Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Om du går i kyrkan med en önskan att stärka andra andligt, hur kan det tänkas förändra vad du upplever där?

  2. Varför är det viktigt att ofta ta del av sakramentet till minne av Jesus Kristus?

  3. Om du går i kyrkan av ovanstående skäl, hur hjälper det dig att ”hålla [dig] på den rätta vägen” (Moroni 6:4)?

Läs Moroni 6:7–8 och ta reda på vad kyrkans ledare på Moronis tid skulle ”se noga till”, med andra ord vara särskilt uppmärksamma på. Varför tror du att det är viktigt att vi undervisar varandra och uppmuntrar varandra att undvika och omvända oss från synder?

Moroni vittnade om att vi blir vi förlåtna så ofta vi omvänder oss med ärligt uppsåt och söker få förlåtelse. Markera gärna den sanningen i dina skrifter bredvid Moroni 6:8.

Moroni avslutade det här kapitlet med att undervisa om hur våra möten ska ledas. Läs Moroni 6:9 och ta reda på vem som ska leda våra möten i kyrkan. Tänk på en gång när du verkligen kände den Helige Andens inflytande under ett möte i kyrkan.

Hur kan principen om att kyrkans möten ska ledas av den Helige Andens kraft tillämpas på dig? Om du blir ombedd att hålla ett tal eller en lektion under ett av kyrkans möten, hur kan du se till att det du säger bidrar till att den Helige Anden vägleder och påverkar det mötet?

 1. Pencil Icon
  Skriv en plan i din studiedagbok över hur du tänker se på dina möten i kyrkan nästa söndag. Du kan ta med hur du kan bjuda in den Helige Anden i din gudsdyrkan och hur du kan komma ihåg och ge näring till andra genom din närvaro.

 2. Pencil Icon
  Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Moroni 6 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: