Seminariet
4 Nephi


Inledning till 4 Nephi

Varför studera den här boken?

När du studerar 4 Nephi läser du om välsignelser som människor får när de gemensamt lever efter Jesu Kristi evangelium. Boken uppenbarar att alla människor i landet omvände sig när Frälsaren verkade bland dem. Genom att hålla buden fick de fred och framgång och stora andliga välsignelser. Mormon förkunnade: ”Det kunde förvisso inte finnas något lyckligare folk bland alla de folk som skapats av Guds hand” (4 Nephi 1:16). Du kommer också att dra lärdom av folkets gradvisa förfall till ett tillstånd av stor ogudaktighet.

Vem skrev den här boken?

Mormon sammanställde och förkortade fyra andra författares uppteckningar och skapade boken 4 Nephi. Den förste av de här författarna var Nephi, och boken fick sitt namn efter honom. Nephi var son till Nephi, en av de tolv lärjungar som Herren utvalde under sitt besök hos Lehis avkomlingar (se 3 Nephi 11:18–22; 12:1). De tre övriga författarna var Nephis son Amos, Amos son Amos och hans bror Ammaron (se 4 Nephi 1:19, 21, 47).

När och var skrevs den?

De ursprungliga uppteckningarna som användes som källor till boken 4 Nephi skrevs förmodligen mellan 34 och 321 e.Kr. Mormon gjorde ett sammandrag av de här uppteckningarna någon gång mellan 345 och 385 e.Kr. Mormon skrev inte var han befann sig när han sammanställde boken.