Seminariet
Studieavsnitt 3: Dag 1; 1 Nephi 7


Studieavsnitt 3: Dag 1

1 Nephi 7

Inledning

Nephis obetingade hängivenhet för Herren visar sig i 1 Nephi 7. Tillsammans med sina bröder lydde han Herrens befallning att återvända till Jerusalem och ta med sig Ismael och hans familj ut i vildmarken. På vägen tillbaka ut i vildmarken gjorde Laman, Lemuel och några i Ismaels familj uppror mot Nephi och ville återvända till Jerusalem. När de band Nephi med rep och tänkte döda honom, då bad han med tro och befriades av Herren. Nephi förlät dem uppriktigt. När du studerar den här lektionen, begrunda då hur du kan visa din tro liksom Nephi när du får befallningar och ställs inför svårigheter.

1 Nephi 7:1–5

Herren befaller Lehis söner att återvända till Jerusalem och hämta Ismael och hans familj

Tänk på din familj och begrunda varför familjer är så viktiga i Guds plan.

Läs 1 Nephi 7:1–2 och ta reda på vad Herren befallde Lehi och sade att hans söner skulle göra och varför han ville att de skulle göra det.

En av de sanningar vi lär oss i de här verserna är att Herren befaller oss att gifta oss och skaffa och uppfostra barn åt honom. När du fortsätter att studera 1 Nephi 7 fundera då på varför äktenskap och familj är så viktigt att Herren befallde Nephi och hans bröder att utsätta sig för en lång och besvärlig resa genom vildmarken och återvända till Jerusalem.

Läs följande uttalande från ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen” och ta reda på vad sentida profeter har sagt om äktenskapets betydelse: ”Vi, första presidentskapet och de tolv apostlarnas råd i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, förkunnar högtidligen att äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud och att familjen har en central roll i Skaparens plan för sina barns eviga välfärd” (Liahona, nov. 2010, s. 129).

Ringa gärna in uttrycket ”åt Herren” i 1 Nephi 7:1. Fundera på vad det uttrycket innebär i vår tid.

Var uppmärksam på ytterligare kunskap om vad det innebär att ”uppresa avkomlingar åt Herren” när du läser följande ur ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”:

”Vi förkunnar att Guds bud till sina barn att föröka sig och uppfylla jorden fortfarande gäller …

Föräldrar har ett heligt ansvar att uppfostra sina barn i kärlek och rättfärdighet, att sörja för deras fysiska och andliga behov, att lära dem älska och tjäna varandra, att hålla Guds bud och vara laglydiga medborgare var än de bor. Män och hustrur – mödrar och fäder – kommer att stå till svars inför Gud för hur de uppfyller dessa plikter” (Liahona, nov. 2010, s. 129).

Bild
Ismaels familj

Nephi och hans bröder talar med Ismaels familj

Läs 1 Nephi 7:3–5 och ta reda på hur Herren hjälpte Lehis söner att utföra hans befallningar. Hur hjälpte Herren Ismael och hans familj att ta emot inbjudan att förena sig med Lehis familj i vildmarken?

 1. Be dina föräldrar, en ledare i kyrkan eller en lärare att föreslå tre sätt på vilka unga människor i dag kan förbereda sig för äktenskap och för att uppfostra barn ”åt Herren”. Skriv ner deras råd i din studiedagbok.

1 Nephi 7:6–15

Nephi försöker övertala sina bröder att fortsätta färden ut i vildmarken

Läs 1 Nephi 7:6–7 och ta reda på varför Laman, Lemuel och några i Ismaels familj gjorde uppror på färden i vildmarken. Föreställ dig att du är Nephi i den här situationen. Fundera på vad du skulle säga till Laman och Lemuel och Ismaels familj för att övertala dem att fortsätta färden till det utlovade landet.

Läs 1 Nephi 7:8–12 och ta reda på vilka frågor Nephi ställde till bröderna för att försöka förmå dem att inte återvända till Jerusalem. Vilka tre sanningar sade Nephi att hans bröder hade glömt?

Besvara följande fråga i din studiedagbok:

 1. Om Laman och Lemuel hade kommit ihåg de där tre sanningarna, hur hade det kunnat hjälpa dem att vara trofasta mot Herren?

 2. Skriv 4–5 välsignelser du fått av Herren. Att alltid komma ihåg vad Herren har gjort för dig, hur kan det hjälpa dig att vara trofast och alltid välja att följa honom?

Läs 1 Nephi 7:13–15 och ta reda på vad Nephi sade skulle hända med Laman och Lemuel och Ismaels upproriska söner och döttrar om de återvände till Jerusalem.

 1. Skriv en mening i din studiedagbok om varför det är så viktigt att komma ihåg vad Herren har gjort för dig och följa hans vägledning.

1 Nephi 7:16–22

Nephi befrias av Herren

Fortsätt att föreställa dig att du är Nephi i den här situationen när du läser 1 Nephi 7:16. Vad skulle du göra?

Nephi bad. Läs hans bön i 1 Nephi 7:17–18 och ta reda på vad Nephi bad om.

Lägg märke till att han bad om att bli befriad ”enligt [sin] tro”. En av de saker som de här verserna lär oss är att Gud besvarar böner i enlighet med vår tro. Att be i tro innebär att be med tillit till Herren och att man alltid är villig att handla.

Studera följande uttalande av äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum om Nephis bön i 1 Nephi 7:17 och den kraft som finns i försoningen och som kan förändra vårt hjärta. Stryk under uttryck som hjälper dig förstå vikten av att också vara villig att handla när vi ber med tro.

”Vet ni vad jag troligtvis skulle ha bett om, om mina bröder hade bundit fast mig? Min bön skulle ha innehållit en begäran om att något ont skulle hända mina bröder och avslutats med orden: ’Vill du befria mig ur mina bröders händer’, eller med andra ord: ’Var snäll och hjälp mig ur knipan – nu!’ Det är särskilt intressant för mig att Nephi inte bad, som jag antagligen skulle ha gjort, att hans situation skulle förändras. Han bad snarare om kraft att kunna förändra sin situation. Får jag framkasta tanken att han bad på det här sättet just därför att han visste och förstod och hade upplevt den handlingskraft som Frälsarens försoning ger …

Bröder och systrar, innebörden för oss alla av den här händelsen är tydlig. När ni och jag förstår och gör bruk av den handlingskraft som försoningen ger, ber vi om och strävar efter styrka att förändra vår situation i stället för att be om att vår situation ska förändras. Vi blir personer som ’verkar’ i stället för ting som ’påverkas’ (2 Nephi 2:14)” (”’In the Strength of the Lord’” (Mormons ord 1:14; Mosiah 9:17; Mosiah 10:10; Alma 20:4), i Brigham Young University 2001–2002 Speeches [2002], s. 124).

 1. Besvara en av följande frågor i din studiedagbok:

  1. När har du bett med tro och sett att Herren besvarat din bön?

  2. Hur kan du följa Nephis exempel och be om och sträva efter styrka att förändra din situation i stället för att be om att din situation ska förändras?

Efter att Nephi hade befriats från repen ville hans bröder angripa honom igen. Läs 1 Nephi 7:19–21 och fundera över vad du tycker är beundransvärt i Nephis inställning. Tänk på en situation i din familj som krävde förlåtelse. Fundera på varför det är så viktigt att familjemedlemmar är villiga att förlåta varandra.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 1 Nephi 7 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: