Seminariet
Studieavsnitt 22: Dag 1; Helaman 1–2


Studieavsnitt 22: Dag 1

Helaman 1–2

Inledning

Efter överdomare Pahorans död uppstod stora stridigheter bland nephiterna om vem av tre av hans söner som skulle efterträda honom som överdomare – Pahoran, Paanchi eller Pacumeni. Folket valde Pahoran till överdomare. En man som hette Kishkumen, som var anhängare till Paanchi, mördade Pahoran på uppdrag av ett hemligt sällskap, och Pacumeni valdes till överdomare. Lamaniterna drog fördel av stridigheterna och söndringen bland nephiterna och lyckades erövra nephiternas huvudstad Zarahemla och döda Pacumeni. Nephiternas överbefälhavare Moronihah återerövrade Zarahemla och Helaman utsågs till överdomare. Kishkumen blev dödad när han försökte mörda Helaman, och Gadianton blev ledare för det hemliga sällskapet.

Helaman 1

Stridigheter om vem som ska bli överdomare ger lamaniterna tillfälle att erövra nephiternas huvudstad Zarahemla

Tänk på sista gången du hade en hetsig diskussion med någon eller såg andra ha det. Vad kan sådana stridigheter vålla för problem? När du studerar Helaman 1, var då uppmärksam på vad nephiternas inbördes stridigheter fick till följd och begrunda vad du kan dra för lärdom av det.

Läs följande skriftställen och skriv dina svar här i boken efter frågorna:

 • Helaman 1:1–4. Vad var det som orsakade stridigheter och söndring bland nephiterna?

 • Helaman 1:5–8. Vem utsågs till överdomare? Hur reagerade den nye överdomarens bröder?

 • Helaman 1:9–12. Vad gjorde Kishkumen och vad ingick han och hans hemliga sällskap för ett förbund med varandra?

Under dessa stridigheter bland nephiterna tågade en man som hette Coriantumr mot staden Zarahemla i spetsen för en stor lamanitisk här. Läs Helaman 1:18–22 och ta reda på vad lamaniterna lyckades göra till följd av nephiternas stridigheter.

En av sanningarna som vi lär oss av det här är: Stridigheter söndrar och gör oss sårbara för motståndarens inflytande. Skriv gärna den här principen i dina skrifter bredvid Helaman 1:18.

 1. För att du ska förstå den här principen bättre besvarar du följande frågor i din studiedagbok:

  1. En ung kvinna bråkar med sina föräldrar om sina vänner. Hur kan sådana stridigheter kanske påverka hennes inställning till att följa föräldrarnas råd inom andra områden av sitt liv?

  2. Två unga män i prästadömskvorumet är arga på varandra. Hur kan den här formen av stridigheter påverka deras handlingar när de är i kyrkan?

  3. Tänk på ett område i ditt liv där du vet att det finns stridigheter eller spänningar mellan dig och andra. Vad kan du göra konkret för att få bort de här stridigheterna eller spänningarna ur ditt liv? Hur kan du åstadkomma det?

Vi läser i Helaman 1:22–30 att efter att ha erövrat Zarahemla tågar lamaniterna vidare för att också inta staden Ymnighet. Nephiternas härar lyckades omringa lamaniterna och besegra dem. Många lamaniter dog i striden. De som gav sig tilläts att återvända hem.

Helaman 2

Helaman blir överdomare, och hans tjänare hindrar ett hemligt sällskap från att döda Helaman

Innan du börjar studera Helaman 2 funderar du över hur en trofast ung man eller ung kvinna skulle försöka klara upp ett misstag eller en synd. Skulle han eller hon försöka skyla över eller söka att få förlåtelse av Herren och dem som har kommit till skada?

Efter mordet på Pahoran lovade Kishkumen och medlemmarna av hans hemliga sällskap varandra att aldrig avslöja vem som hade begått mordet. Läs Helaman 2:3–4 och lägg märke till uttrycket ”ingått ett förbund om att ingen skulle få reda på hans ogudaktighet”. Läs sedan Läran och förbunden 58:43 och var uppmärksam på vad Herren vill att vi ska göra när vi har gjort något orätt.

 1. Med tanke på vad du har studerat i Helaman 2:3–4 och Läran och förbunden 58:43, skriver du i din studiedagbok skillnaden mellan vad Herren vill att vi ska göra när vi har begått en synd och vad Kishkumen och hans anhängare gjorde.

Helaman blev överdomare efter Pahorans bror Pacumenis död, och Kishkumen och hans hemliga sällskap beslutade sig för att mörda honom också. En man som hette Gadianton blev ledare för det hemliga sällskapet vid den här tidpunkten. Läs Helaman 2:2–9 och skriv här i boken hur Kishkumen dog:

Läs Helaman 2:10–14 och ta reda på vad som hände med Gadiantons rövarband. Mormon varnade för att hemliga grupper som Gadiantons rövare, som kallades ”hemliga sammansvärjningar” (se till exempel Helaman 3:23), till sist skulle orsaka det nephitiska folkets undergång. Även tidigare i Mormons bok hade profeter varnat för hemliga sammansvärjningar (se 2 Nephi 26:22; Alma 1:12). Mormons bok undervisar om den här principen: Hemliga sammansvärjningar kan föra till samhällets undergång.

Äldste M. Russell Ballard i de tolv apostlarnas kvorum har varnat för hemliga sammansvärjningar i vår tid. När du läser hans varning, markera då hur vi kan motverka hemliga sammansvärjningar.

“Mormons bok lär att hemliga sammansvärjningar som ägnar sig åt brottslighet är ett allvarligt problem, inte bara för den enskilde och familjen, utan för hela civilisationer. Bland dagens hemliga sammansvärjningar finner vi gäng, narkotikakarteller och den organiserade brottslighetens ’familjer’. Dagens hemliga sammansvärjningar fungerar i mångt och mycket på samma sätt som Gadiantons rövare på Mormons boks tid … Till deras avsikter hör att ’mörda och plundra och stjäla och bedriva hor och all slags ogudaktighet tvärtemot landets lagar och likaså sin Guds lagar’ [Helaman 6:23].

Om vi inte aktar oss kan dagens hemliga sammansvärjningar skaffa sig makt och inflytande lika snabbt och fullständigt som de gjorde på Mormons boks tid …

Mormons bok lär att djävulen är ’all synds upphovsman’ och dessa hemliga föreningars grundare [Helaman 6:30] … Hans avsikt är att förgöra enskilda, familjer, samhällen och nationer [se 2 Nephi 9:9]. I viss mån lyckades han på Mormons boks tid. Och han har alltför stor framgång i dag. Det är därför det är så viktigt att vi som prästadömsbärare beslutsamt står för sanning och rätt genom att göra vad vi kan för att hjälpa till att göra våra samhällen trygga …

 [Vi kan] ’stå som vittnen om Gud’ genom att vara ett gott föredöme, följa kyrkans normer och bära vårt vittnesbörd för människor runtomkring oss [se Mosiah 18:9]” (se ”Stå för sanning och rätt”, Nordstjärnan, jan. 1998, s. 40).

Tänk på ett eller flera sätt att tillämpa äldste Ballards råd att stå för sanning och rätt i samhället.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Helaman 1–2 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: