Seminariet
Studieavsnitt 27: Dag 3; 3 Nephi 27
föregående nästa

Studieavsnitt 27: Dag 3

3 Nephi 27

Inledning

I början av de tolv lärjungarnas verksamhet, efter den andra dagen av den uppståndne Frälsarens besök, samlades de och förenades i mäktig bön och fasta. Jesus Kristus visade sig återigen för dem och besvarade deras fråga om vad de skulle kalla kyrkan. Frälsaren lärde dem att försoningen är själva kärnan i hans evangelium och att vi genom försoningen kan stå obefläckade inför honom om vi omvänder oss, blir döpta och håller ut intill änden. Han befallde också sina lärjungar att vara sådana som han är.

3 Nephi 27:1–12

Jesus Kristus undervisar sina tolv lärjungar om att kyrkan ska kallas efter hans namn

Föreställ dig att du vill starta en ny klubb eller idrottsförening. Bestäm dig för vilken typ av klubb eller förening du ska starta och välj sedan ett namn på din organisation. Skriv ner vilken typ av organisation du väljer och namnet på den.

Tänk på organisationer som du känner till och vad namnen på dem säger om syftet med dem och om dem som tillhör dem.

De tolv nephitiska lärjungarna fortsatte att undervisa och döpa folket. Vid ett tillfälle när de var förenade i mäktig bön och fasta kom Herren och besökte dem igen (se 3 Nephi 27:1–2). Läs 3 Nephi 27:3–7 och var uppmärksam på frågan som lärjungarna ställde och Frälsarens svar. Markera gärna skälen som Frälsaren angav till att kyrkan skulle kallas efter hans namn.

Utforska 3 Nephi 27:8–10 och markera vad Frälsaren sade vara tecken på hans sanna kyrka. Avsluta följande mening här i boken och skriv flera kännetecken på den sanna kyrkan:

Jesu Kristi sanna kyrka är .

Swedish LDS Church Logo

Varför är det så viktigt att den sanna kyrkan inte bara bär hans namn utan också är byggd på hans evangelium (se 3 Nephi 27:8–10). Frälsaren lovade nephiterna att om kyrkan är byggd på hans evangelium så ska vår himmelske Fader uppenbara sina gärningar i den (se 3 Nephi 27:10). Begrunda hur du själv har upplevt att vår himmelske Fader uppenbarar sina gärningar i kyrkan.

 1. Pencil Icon
  Skriv följande i din studiedagbok: För mig är det viktigt att vara medlem i Jesu Kristi sanna kyrka därför … Skriv därefter ett kort stycke och berätta varför det känns viktigt för dig. Försök att få med så många skäl som möjligt med tanke på vad du lärde dig när du studerade 3 Nephi 27:1–12.

3 Nephi 27:13–22

Jesus Kristus definierar sitt evangelium och undervisar om vad vi måste göra för att kunna stå utan skuld inför honom

Tänk på ett tillfälle när någon kom på dig med att göra något som du visste var fel. Påminn dig om hur du kände dig när sanningen om vad du hade gjort blev bekant. Begrunda följande frågor: Hur skulle du känna dig om du stod inför Herren för att dömas och det fortfarande fanns några synder som du inte hade omvänt dig från? Hur skulle du känna dig om du stod inför Herren för att dömas och det inte fanns någon möjlighet att omvända dig från någon av de synder som du begått i livet?

När Frälsaren hade undervisat om att hans kyrka måste vara byggd på hans evangelium, gick han över till att undervisa dem om vad hans evangelium är. Ordet evangelium betyder ”glädjebudskap” eller ”goda nyheter”. Genom evangeliet finns det ett glädjebudskap för oss alla om vi har syndat.

 1. Pencil Icon
  Läs 3 Nephi 27:13–16, 19 och leta efter sådant i evangeliet som är ett glädjebudskap för oss alla. Jesu Kristi evangeliums grundval är att han gjorde sin Faders vilja då han åstadkom försoningen. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Frälsaren vittnade för sina lärjungar att han kom till världen för att göra sin Faders vilja. Vad var vår himmelske Faders vilja för sin helige Son enligt 3 Nephi 27:14?

  2. Vad är möjligt för hela människosläktet tack vare att Frälsaren fullgjorde Faderns vilja? (Se i synnerhet 3 Nephi 27:19.)

 2. Pencil Icon
  För att du riktigt ska förstå glädjebudskapets storhet läser du ett eller flera av följande skriftställen och förklarar kortfattat i din studiedagbok varför Jesu Kristi försoning är ett sådant glädjebudskap: 2 Nephi 9:8–10; Alma 34:14–16; Helaman 14:15–18.

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum har vittnat om varför evangeliet är ett glädjebudskap för alla människor: ”’Glädjebudskapet’ var att vi kunde undfly döden och helvetet, att vi kunde övervinna misstag och synder, att det fanns hopp, att det fanns hjälp, att det olösliga hade lösts, att fienden hade besegrats. Glädjebudskapet var att allas gravar en dag skulle stå tomma, att allas själar kunde bli rena igen, att varje Guds barn kunde återvända till den Fader som gav liv åt dem” (”Missionary Work and the Atonement”, Ensign, mars 2001, s. 8 10).

Christ in Gethsemane

Har du någonsin hört någon säga att det är nödvändigt för oss att ”leva efter evangeliet”? När någon uppmanar oss att ”leva efter evangeliet”, uppmanar han oss vanligtvis att leva efter principerna och ta emot förrättningarna som ger oss tillgång till kraften i Jesu Kristi försoning i vårt liv så att vi kan bli frälsta. Utforska 3 Nephi 27:20–21 och ta reda på vad vi måste göra för att få alla försoningens välsignelser och bereda oss för domen.

 1. Pencil Icon
  Skriv Om vi , då kan vi stå obefläckade inför Jesus Kristus i din studiedagbok. Avsluta den här meningen genom att skriva en princip i evangeliet ur 3 Nephi 27:20–21 som vi måste följa för att kunna stå obefläckade inför Herren. (Du kanske hittar flera principer som kunde passa in.) Besvara därefter följande fråga i din studiedagbok: Vad kan jag göra omedelbart för att ”leva efter evangeliet” i högre grad så att jag får uppleva försoningens kraft och kan stå obefläckad inför Gud på den yttersta dagen.

Begrunda hur det kommer att vara en dag att stå inför Jesus Kristus och veta att du har gjorts ren genom hans försoning genom att lyda principerna och buden och ta emot förrättningarna i hans evangelium.

3 Nephi 27:23–33

Jesus Kristus uppmanar sina lärjungar att vara sådana som han är

Divine Redeemer

I slutet av 3 Nephi 27 ger Jesus Kristus anvisningar till sina tolv lärjungar och undervisar dem om deras uppgifter som folkets ledare och domare. Läs 3 Nephi 27:27 och ta reda på vad han befallde sina lärjungar för att hjälpa dem att fullgöra sina uppgifter på ett rättfärdigt sätt. Fundera en stund över följande frågor:

 • Varför är det viktigt att de som dömer andra är som Frälsaren?

 • Vad befallde Frälsaren sina lärjungar att göra enligt 3 Nephi 27:21?

 • Vad finns det för samband mellan att göra Frälsarens gärningar och att bli lika honom?

Läs 3 Nephi 27:21, 27 igen och markera ord och uttryck i dina skrifter som visar att Herren förväntar sig att sina lärjungar ska göra hans gärningar och bli sådana som han är.

 1. Pencil Icon
  Besvara följande frågor i din studiedagbok. De hjälper dig att tillämpa Frälsarens undervisning om att vara mer som han är.

  1. Vad hade jag för tillfällen i går att vara som Frälsaren?

  2. Hur skulle jag kunna vara mer som Frälsaren i dag?

  3. Vilka av Frälsarens gärningar skulle jag kunna göra i skolan i morgon eller hemma?

Benson, Ezra Taft
President Ezra Taft Benson sade att de som strävar efter att bli som Jesus Kristus uppnår sann storhet. ”Den människa är störst och lyckligast och mest välsignad som i sitt liv mest efterliknar Kristi liv. Det här har ingenting att göra med jordisk rikedom, makt eller anseende. Det enda verkliga provet på storhet, lycka och glädje är hur mycket vi liknar Mästaren, Jesus Kristus. Han är den rätta vägen, den fullständiga sanningen och liv i överflöd” (”Jesus Christ – Gifts and Expectations”, Ensign, dec. 1988, s. 2).

 1. Pencil Icon
  Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 3 Nephi 27 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: