Seminariet
Studieavsnitt 10: Dag 4; Jarom och Omni


Studieavsnitt 10: Dag 4

Jarom och Omni

Inledning

Jaroms bok och Omnis bok innehåller de sista uppteckningarna från Nephis mindre plåtar. Jarom fick plåtarna av sin far Enos och förde en uppteckning av nephiternas kamp och välsignelser under en period av cirka 60 år. Han lämnade sedan över plåtarna till sin son Omni. Omnis bok innehåller fem olika nephitiska författares skrifter och omspänner ungefär 230 år.

Jarom 1:1–15; Omni 1:5–7

Jarom beskriver hur nephiterna har framgång när de håller Herrens bud

Förbered dig för att studera den viktiga princip som tas upp i Jarom och Omni genom att läsa följande upplevelse som president Dieter F. Uchtdorf i första presidentskapet berättade om:

”Jag minns då jag förberedde mig för min utbildning till stridspilot. En hel del av vår förberedande militärutbildning bestod av fysisk träning. Jag är fortfarande inte helt säker på varför ändlös löpning ansågs vara en så viktig förberedelse inför att bli pilot. Men vi sprang och vi sprang och vi sprang lite till.

När jag sprang började jag lägga märke till något som uppriktigt sagt oroade mig. Om och om igen blev jag omsprungen av män som rökte, drack och gjorde allt möjligt som stred mot evangeliet, och i synnerhet mot Visdomsordet.

Jag minns att jag tänkte: ’Vänta lite nu! Är det inte meningen att jag ska kunna springa och inte bli trött?’ Men jag var trött, och jag blev omsprungen av människor som definitivt inte levde efter Visdomsordet. Jag medger att det oroade mig då. Jag frågade mig själv: ’Var löftet sant eller inte?’” (”Fortsätt i tålamod”, Liahona, maj 2010, s. 58.)

Har du någonsin undrat om Herren kommer att uppfylla sitt löfte att välsigna dig för att du håller hans bud eller hur han ska göra det?

Profeten Jarom, Enos son, berättade hur ett bestämt löfte besannades som Herren hade gett till hans fäder. Läs Jarom 1:9 och markera det Herrens löfte som besannades.

 1. Jarom visade på att när vi håller Guds bud får vi framgång. För att du ska få exempel på den här sanningen studerar du var och en av nedanstående skriftställehänvisningar och besvarar de dithörande frågorna i din studiedagbok:

  1. Jarom 1:4–5, 8. Vad är några exempel på hur nephiterna lydde och hur de blev välsignade?

  2. Jarom 1:7, 10–12. Vilken roll hade profeter och andra ledare i att hjälpa nephiterna att lyda och ha framgång?

  3. Omni 1:5–7. Hur besannades Guds löfte senare på ett annat sätt?

Läs vad president Uchtdorf sade och bar vittnesbörd om när det gällde hans undran om huruvida löftena som ges i Visdomsordet skulle besannas av Herren: ”Svaret kom inte omedelbart. Men slutligen lärde jag mig att Guds löften inte alltid infrias lika snabbt eller på samma sätt som vi kanske hoppas. De infrias i enlighet med hans tidsplan och hans sätt. Flera år senare kunde jag se klara bevis på de timliga välsignelser som ges till dem som lyder Visdomsordet – förutom de andliga välsignelser som omedelbart kommer när vi lyder en av Guds lagar. När jag ser tillbaka är jag övertygad om att Herrens löften, även om de kanske inte alltid är snabba, alltid är säkra” (”Fortsätt i tålamod”, s. 58; kursivering tillagd).

 1. Skildra i din studiedagbok en upplevelse då Herren välsignade dig eller lät dig få framgång därför att du höll hans bud. Vad kan du bära för vittnesbörd om Herren och hans löften med tanke på vad du upplevde?

Omni 1:1–30.

Upptecknare skildrar den nephitiska historien

Jaroms avkomlingar skrev Omnis bok, som omspänner omkring 230 år. Markera namnen på de olika män som förde de mindre plåtarna efter Jarom. Du hittar dem i Omni 1:1, 4, 9, 10, 12 och 25.

Omnis bok skildrar flera viktiga händelser i Mormons boks historia. Du minns kanske att på Nephis tid skilde sig nephiterna från lamaniterna och slog sig ner på en plats som de kallade Nephis land. Den här vandringen anges på kartan av en pil från deras första arveland till Nephis land.

Läs Omni 1:12–13 och ta reda på hur det kom sig att nephiterna slog sig ner i Zarahemlas land. Stryk gärna under uttryck i de här verserna som visar att nephiterna leddes av Herrens makt på färden. Den här vandringen anges på kartan av pilen från Nephis land till Zarahemlas land.

Bild
map of migrations

Läs Omni 1:14–19 och leta efter likheter och olikheter mellan nephiterna och det folk de upptäckte i Zarahemlas land.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur påverkades Zarahemlas folk av att de inte hade skrifter?

  2. Hur skulle det här kunna få dig att vara mer tacksam för skrifterna och studera dem flitigare?

Omnis bok gör oss också bekanta med två andra grupper som du kommer att läsa om senare i Mormons bok. Läs Omni 1:20–22 och skriv ordet jarediter (en av dessa grupper) i dina skrifter bredvid de här verserna. Coriantumr var en av de två sista överlevande från den jareditiska nationen, den andre var profeten Ether. Du får veta mer om jarediterna när du studerar Ethers bok.

Titta på pilen på kartan som går från Zarahemlas land nästan ända fram till Nephis land och sedan tillbaka till Zarahemla och pilen från Zarahemla som går ända fram till Nephis land. De här pilarna visar Zeniffs folks vandringar. Du kan läsa om dem i Omni 1:27–30. (Skriv gärna ”Zeniffs folk” bredvid de här verserna.) Du får veta mer om den här gruppen när du studerar Mosiahs bok.

Mormons bok hävdar inte att den är en uppteckning om alla folk som befolkade den amerikanska kontinenten. Förutom jarediterna, Zarahemlas folk och Lehis grupp kom sannolikt även andra grupper dit. President Anthony W. Ivins i första presidentskapet sade följande på generalkonferensen i april 1929: ”Mormons bok … säger inte att det inte fanns någon här före [folken i Mormons bok]. Den säger inte att människor inte kom hit efteråt” (Conference Report, apr. 1929, s. 15).

Lägg märke till i Omni 1:23–24 att den sista delen av boken skrevs av Amaleki. Han levde på kung Benjamins tid, efter nephiternas vandring till Zarahemlas land. Läs Omni 1:25–26 och markera den uppmaning som Amaleki kommer med tre gånger.

Lägg märke till att de tre uppmaningarna i Omni 1:25–26 att komma till Kristus, följs såväl av ordet och som av en bestämd anvisning som hjälper oss att förstå hur vi ska komma till Kristus. Läs Omni 1:25–26 igen och markera vad Amaleki uppmuntrade oss att göra för att komma till Kristus.

Bild
Kristusstaty

Du bör ha hittat följande råd:

 • Tro

 • Ta del av hans frälsning (ta emot hans försonings välsignelser)

 • Frambär hela din själ till honom (ditt hjärta, dina önskningar, allt du har att ge – utan att hålla tillbaka något)

 • Fasta och be

 • Håll ut intill änden

I slutet av Omni 1:26 ger Amaleki ett löfte till alla som följer det rådet. Hitta det löftet och avsluta följande princip: Om vi kommer till Kristus och håller ut intill änden blir .

 1. Välj ett av uttrycken ovan om hur vi ska komma till Kristus och gör ett utkast till ett kort tal (en till två minuter) om hur vi kan komma till Kristus genom att använda den principen.

  Du kan till exempel skriva ett tal om hur fasta och bön kan hjälpa oss att komma till Kristus. Följande skulle kunna ingå i ditt tal: 1) läsa Omni 1:25–26 och med egna ord förklara uttrycket du har valt, 2) läsa andra skriftställen som klargör uttrycket, 3) berätta om en upplevelse som du själv eller någon du känner har haft som har att göra med uttrycket eller 4) delge tankar och känslor och bära vittnesbörd.

Din lärare kommer kanske att be dig hålla talet nästa gång ni träffas. Håll det också gärna på familjens hemafton eller i något annat sammanhang.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Jarom–Omni och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: