Seminariet
Studieavsnitt 31: Dag 4; Moroni 7:1–19
föregående nästa


Studieavsnitt 31: Dag 4

Moroni 7:1–19

Inledning

Moroni nedtecknade en predikan som hans far Mormon hade hållit för sina ”älskade bröder” många år tidigare (Moroni 7:2). Den här lektionen omfattar den första delen av Mormons predikan i Moroni 7. Den tar upp det han lärde om att göra rättfärdiga gärningar med ärligt uppsåt och hur vi kan skilja mellan gott och ont. Du kommer att studera resten av Mormons predikan i Moroni 7 under nästa lektion.

Moroni 7:1–10

Mormon undervisar Jesu Kristi efterföljare om gärningar och uppsåt

Bild

Har du någonsin upptäckt att något inte var så bra inuti som det såg ut att vara utifrån? Det kan vara en frukt, till exempel ett äpple som var för surt eller för moget. Lista två eller tre egna exempel:

Fundera över hur exemplen på sådant som ser bra ut utifrån men som i verkligheten inte är det kan jämföras med människors yttre fasad och inre motiv. Moroni upptecknade sin far Mormons ord om var vårt hjärta är när vi gör rättfärdiga gärningar. Läs Moroni 7:2–3 för att ta reda på vilka Mormon riktade sig till.

Mormon kallade bröderna han talade till för ”Kristi fridsamma efterföljare” (Moroni 7:3). Studera Moroni 7:4–5 för att upptäcka hur Mormon visste att dessa nephiter verkligen var Kristi lärjungar.

Tror du att en person kan låtsas vara rättfärdig? Varför eller varför inte?

Mormon talade om detta i Moroni 7:6. När du studerar den här versen kan du vilja markera uttrycket ”ärligt uppsåt”. Följande förklaring av äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum kan hjälpa dig förstå vad det innebär att ha ärligt uppsåt. Stryk under det som gör intryck på dig i hans förklaring.

”Vi ska inte bara göra det som är rätt. Vi måste göra det av rätt orsak. Det moderna uttrycket är rätt motiv. Skrifterna beskriver ofta denna inställning med orden helhjärtat uppsåt eller ärligt uppsåt.

Skrifterna klargör att Gud känner till våra motiv och att han dömer våra handlingar därefter” (Pure in Heart [1988], s. 15).

Mormon beskriver vad som händer när en person gör goda gärningar utan ärligt uppsåt. Gå igenom Moroni 7:7–10 och se vad som händer när vi gör rättfärdiga handlingar utan ärligt uppsåt. De verserna lär oss att vi måste göra goda gärningar med ärligt uppsåt innan vi välsignas för dem. Ärligt uppsåt betyder att man gör goda gärningar på grund av att man älskar Gud och andra.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Vad har du märkt för skillnad mellan när du har gjort goda gärningar med ärligt uppsåt och när du har gjort något gott av en självisk anledning?

 2. Gå igenom följande scenario för att bättre förstå principen att vi måste göra goda gärningar med ärligt uppsåt innan vi välsignas för dem: En vän som har läst i Mormons bok ber dig att förklara det som står i Moroni 7:9 och säger: ”Som jag förstår det betyder det att om en person ber utan ärligt uppsåt så ’är [det] till ingen nytta för henne, ty Gud tar inte emot sådana’. Det känns ofta som om jag ber utan ärligt uppsåt. Borde jag helt enkelt sluta att be? Skriv i din studiedagbok hur du skulle svara på den frågan och förklara varför du skulle svara på det sättet.

President Brigham Young gav följande hjälpsamma råd om hur vi kan få en önskan att be med ärligt uppsåt: ”Det spelar ingen roll om vi känner för att be, utan när stunden kommer för att be, så be! Om vi inte känner för det, bör vi be tills vi gör det” (Kyrkans presidenters lärdomar: Brigham Young [1997], s. 45).

Fundera över hur president Brigham Youngs råd också kan gälla i fråga om att lyda andra befallningar och inte bara bönen? När vi gör det som är rätt leder det ofta till att vi får en önskan att fortsätta lyda det budet av rätt orsak.

 1. Tillämpa Mormons undervisning om vikten av att göra goda gärningar med ärligt uppsåt genom att välja ett av följande bud: fasta, betala tionde, tjäna andra, studera skrifterna, hedra föräldrarna, hålla dig moraliskt ren. (Du håller bland annat dig moraliskt ren genom att vara dygdig på internet och i sociala media. Det innebär också att du inte ska göra någonting som kan leda till sexuell överträdelse.) Besvara därefter följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur har du välsignats när du försökte lyda det budet med ärligt uppsåt?

  2. Vilka råd skulle du ge till dina jämnåriga om att lyda det budet med ärligt uppsåt?

Moroni 7:11–19

Mormon undervisar om hur man skiljer mellan gott och ont

Hur vet vi om något är ont utan att pröva på det? Mormon gav oss råd som kan hjälpa oss när vi står inför en sådan situation.

 1. Läs Moroni 7:11–13 och var uppmärksam på hur man kan skilja mellan gott och ont. Markera gärna uttryck som känns viktiga för dig. Sammanfatta det du lär dig av dessa verser genom att avsluta följande uttalanden i din studiedagbok.

  1. Det som är av Gud …

  2. Det som kommer från djävulen …

Mormon intygade att Gud inbjuder och lockar oss till att ständigt göra gott. Lägg märke till att enligt Moroni 7:12 inbjuder och lockar också djävulen oss. Hur inbjuder och lockar djävulen dig att synda?

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum tog upp varför Satan lockar oss till att ständigt göra det som är ont: ”Satan, Lucifer eller lögnernas fader – vad man än kallar honom – existerar verkligen och är ondskan personifierad. Hans avsikter är alltid illvilliga … [Han är] evig motståndare till Guds kärlek, Jesu Kristi försoning och fridens och frälsningens verk. Han strider mot dessa närhelst och varhelst han får möjlighet. Han vet att han kommer att besegras och kastas ut till slut, men han är fast besluten att ta så många med sig som möjligt” (”Modigt skall vi kämpa”, Liahona, nov. 2011, s. 44).

 1. För att hjälpa dig tillämpa Mormons undervisning om att skilja mellan gott och ont, skriver du en lista över dina favoriter inom följande kategorier: tv-program, sånger, musikgrupper, webbplatser, appar, dataspel och personliga ägodelar. (Anpassa gärna listan efter dina behov och intressen.) Du kommer att använda den här dagboksanteckningen senare under lektionen.

Läs Moroni 7:15–17 och sök efter sanningar som kan hjälpa dig veta vad som är av Gud och vad som är av djävulen.

Kristi ande kallas också för Kristi ljus (se Moroni 7:18). President Boyd K. Packer, president för de tolv apostlarnas kvorum, gav följande förklaring som kan hjälpa dig förstå Kristi ljus bättre:

”Den Helige Anden och Kristi ljus skiljer sig åt. Ibland beskrivs de i skrifterna med samma ord, men de är två åtskilda och olika väsen …

Ju mer vi vet om Kristi ljus, desto mer förstår vi angående livet och desto mer kärlek har vi till alla människor …

Oavsett om detta inre ljus, denna kunskap om rätt och fel, kallas Kristi ljus, moraliskt förnuft eller samvete, kan det mana oss att reglera våra handlingar – såvida vi inte undertrycker eller tystar ner det …

Alla män, kvinnor och barn i alla länder, oavsett religion eller hudfärg – alla, oavsett var de bor eller vad de tror eller vad de gör – har Kristi outsläckliga ljus inom sig. I detta hänseende är alla skapade jämlika. Det faktum att Kristi ljus finns i alla människor är ett vittnesbörd om att Gud inte har anseende till personen” (”Kristi ljus”, Liahona, apr. 2005, s. 8–10).

Kyrkans döpta medlemmar har också den Heliga Andens gåva som kan hjälpa dem skilja mellan gott och ont. President Packer lärde: ”Den Helige Anden kan verka genom Kristi ljus” (”Kristi ljus”, s. 10).

Gå igenom Moroni 7:18–19 och hitta Mormons råd om hur vi ska handla med tanke på att vi har Kristi ljus inom oss. Markera gärna ord eller uttryck i de här verserna som visar på att när vi flitigt försöker följa Kristi ljus så kan vi skilja mellan gott och ont.

Gå tillbaka till listan du gjorde i studiedagboken som en del av uppgift 5. Begrunda noga posterna i listan och ”sök flitigt i Kristi ljus” (Moroni 7:19) för att avgöra om de är av Gud eller inte. Följande frågor kan vara till hjälp:

 • Hur bra inbjuder det här dig till att göra gott, tro på Kristus, älska Gud och tjäna honom?

 • Inbjuder några av dem dig ”att göra ont, att inte tro på Kristus, att förneka honom eller att inte tjäna Gud” (se Moroni 7:17)?

 • Känner du att du bör rensa bort något av det här ur ditt liv? Hur tänker du i så fall göra det?

Mormon lovade att när du väljer att ta bort något från ditt liv som inte är gott och försöker ”hålla fast vid allt som är gott” så blir du ”Kristi barn” (Moroni 7:19).

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Moroni 7:1–19 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: