Seminariet
Studieavsnitt 32: Dag 2; Moroni 8–9
Hämtade filer
Hela boken (pdf)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Studieavsnitt 32: Dag 2

Moroni 8–9

Inledning

Moroni 8 är ett brev som Mormon skrev till sin son Moroni om varför små barn inte behöver döpas. I brevet undervisar Mormon också om hur vi kan förbereda oss för att bo hos Gud. Han avslutade med att uttrycka sin oro över nephiternas ogudaktighet och nära förestående undergång. Moroni 9 består av Mormons sista brev till sin son. Han uttryckte sorg över nephiternas ogudaktiga tillstånd och uppmanade Moroni att flitigt hjälpa nephiterna att omvända sig. Men trots hans folks fördärvade tillstånd uppmuntrade han sin son att vara trofast i Kristus, att han skulle låta hoppet om evigt liv finnas i sitt sinne för evigt.

Moroni 8:1–24

Mormon skrev till sin son Moroni om vilka som behöver döpas

Har du någonsin undrat över varför barn i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga inte döps förrän de är åtta år gamla? I ett brev till sin son Moroni undervisade Mormon om några viktiga sanningar om små barns frälsning och om dop. Han berättar bland annat varför barn inte döps förrän de är åtta år gamla. Mormon börjar sitt brev till Moroni med att nämna en ordstrid som förekom bland nephiterna. Läs Moroni 8:4–6 och ta reda på vilken lära som nephiterna tvistade om.

Läs Moroni 8:7 och ta reda på vad Mormon gjorde när han hörde talas om det här problemet. Frälsaren svarade på Mormons bön genom att förklara varför små barn inte behöver döpas innan de når ansvarighetsåldern. Läs Moroni 8:8–9 och se vad Frälsaren sade om varför små barn inte döps.

Uttrycket ”Adams förbannelse” i Moroni 8:8 syftar på att Adam till följd av fallet skildes från Guds närhet. Tydligen var det en del av nephiterna som inte förstod dopets lära. Därför trodde de felaktigt att små barn var ovärdiga att vistas i Guds närhet utan dopets förrättning och de ville döpa barnen när de var mycket unga. Tänk på att synd är ”medvetet trots mot Guds bud och befallningar” (Handledning för skriftstudier, ”Synd”, scriptures.lds.org). Du kan tvärhänvisa Moroni 8:8 med andra trosartikeln för att förstå läran i den här versen bättre.

Läs Moroni 8:10 och leta efter ord som avslutar följande sanning: Omvändelse och dop krävs för alla som är .

Eftersom omvändelse och dop bara är nödvändigt för dem som är ansvariga och i stånd att synda lärde Mormon att det är fel att döpa små barn innan de blivit ansvariga. Läs Moroni 8:11–13, 18–22 och hitta Mormons förklaring av varför det är fel att döpa små barn. De här verserna undervisar om följande lära: Små barn är frälsta genom Jesu Kristi försoning.

Herren har fastslagit den ålder då ansvarighet inträder – åtta år (se L&F 68:25–27; JSÖ, 1 Mos. 17:11 [efter Handledning för skriftstudier]). Innan barn fyller åtta år kan de inte synda, för Satan har inte givits makt att fresta små barn (se L&F 29:46–47). Misstag som barnen gör innan de fyller åtta år är inte synder.

Baptism

Oaks, Dallin H.
Äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum förklarade varför små barn inte kan synda: ”Vi förstår av vår lära att ett barn innan det uppnår ansvarighetsåldern ’inte [kan] begå synd’ (Moroni 8:8). Under de åren kan barn begå misstag, till och med svåra och graverande misstag som måste bestraffas, men deras handlingar räknas inte som synder” (”Sins and Mistakes”, Ensign, okt. 1996, s. 65).

I sitt brev vittnade Mormon också om att små barn är ”levande i Kristus” och att om de dör innan de är åtta år så blir de frälsta genom Jesu Kristi försoning (se Moroni 8:12–15, 22).

Mormon förklarade varför små barn inte behöver döpas men vittnade också om följande princip: Gud är fullständigt rättvis i sitt handlande mot sina barn. Det betyder att Gud ser till att alla får en rättvis chans att få frälsning.

 1. Pencil Icon
  Följande aktivitet kan hjälpa dig att lära dig hur du kan förklara lärdomarna i första delen av Moroni 8. Välj en av (eller båda) nedanstående situationer och anteckna i din studiedagbok en eller två verser i Moroni 8:8–24 som kan bidra till att svara på personens fråga. Beskriv sedan i ett eller två stycken hur du skulle svara personen. Citera verserna i skrifterna i ditt svar.

  1. Som missionär träffar du en man som uppriktigt söker efter sanningen. Han förklarar att han i hela sitt liv blivit lärd att små barn är syndiga redan när de föds som en följd av Adams överträdelse. Han är säker på att när små barn dör utan att ha blivit döpta så är de syndiga och kan inte bli frälsta.

  2. En nyomvänd håller med om att dop av åttaåriga barn är en bra idé, men frågar: ”Men inte spelar det någon roll om man döps när man är åtta månader eller åtta år?”

Moroni 8:25–30

Mormon undervisar om vad vi måste göra för att få bo hos Gud

När Mormon hade berättat varför små barn inte behöver döpas undervisade han att alla som har nått ansvarighetsåldern behöver döpas. Han förklarade också vad vi behöver göra efter dopet för att få bo hos Gud.

Läs Moroni 8:25–26 och var uppmärksam på vad vi måste göra och egenskaperna vi måste utveckla för att få bo hos Gud. Markera det gärna i dina skrifter. ”Saktmod” betyder att man underkastar sig Guds vilja.

Skriv gärna följande princip i dina skrifter bredvid Moroni 8:25–26: Genom att trofast leva efter buden kan vi få den Helige Anden, som förbereder oss för att bo hos Gud.

 1. Pencil Icon
  Följande frågor kan hjälpa dig förstå Moroni 8:25–26 bättre. Fundera över alla frågor och välj sedan ut två eller fler som du svarar på i din studiedagbok:

  1. Varför tror du att dina synders förlåtelse medför saktmod och ödmjukhet i hjärtat?

  2. Hur inbjuder saktmod och ödmjukhet i hjärtat den Helige Anden till ditt liv?

  3. Varför hjälper den Helige Anden dig att förbereda dig för att bo hos Gud?

  4. Mormon lärde att om vi vill fyllas med en bestående kärlek så måste vi be ihärdigt. Varför tror du att ihärdiga böner krävs för att vi ska fyllas av kärlek?

Det står i Moroni 8:27 att Mormon fördömde högmodets synd bland nephiterna. Läs Moroni 8:27 och leta efter det som nephiternas högmod resulterade i. Jämför sedan det resultatet med resultatet av att vara saktmodig och ödmjuk i hjärtat som nämns i Moroni 8:26.

Mormon uppmuntrade Moroni att be för nephiterna så att de skulle omvända sig och få ta del av välsignelserna som han beskrev i sitt brev (se Moroni 8:28–30). Använd dig av Mormons råd till sin son och överväg att be för vissa personer som du känner och som behöver evangeliets välsignelser, och sök efter sätt att hjälpa dessa personer.

Moroni 9:1–20

Mormon beskriver nephiternas och lamaniternas ondska

Tänk på en gång när du försökte hjälpa någon och den personen inte ville ta emot din hjälp. Hur kan man reagera när de som man försöker hjälpa gång på gång avvisar ens goda avsikter? När du studerar Mormons brev till sin son Moroni i Moroni 9, var då uppmärksam på det som Mormon sade för att hjälpa sin son att inte ge upp om nephiterna.

Läs Moroni 9:1 och leta rätt på ordet Mormon använde för att beskriva situationen han ville ta upp i brevet. Det står i Moroni 9:2–19 hur Mormon beskriver några mycket hemska saker som försiggick bland folket och som visade hur ondskefullt folket hade blivit. Mormon i likhet med profeten Ether bland jarediterna såg att vrede och ogudaktighet hade fått herravälde över folket. Han fruktade att ”Herrens Ande [hade] slutat sträva med dem” (se Moroni 9:4).

Begrunda varför Mormon fortsatte att verka bland nephiterna trots att de hade förhärdat sina hjärtan mot Guds ord och förkastat profeternas försök att hjälpa dem.

Mormon gav Moroni betydelsefulla råd om hur han kunde tjäna ett folk vars hjärtan inte var öppna. Läs Moroni 9:3–6 och markera ord eller uttryck som undervisar om följande princip: Vi ska arbeta flitigt i Guds tjänst, även om de som vi tjänar tar illa upp. Särskilt vers 6 undervisar om den här principen.

Moroni 9:21–26

Mormon uppmuntrar Moroni att vara trofast

Tänk på händelser som har inträffat nyligen i ditt samhälle, land eller i världen som kan ha fått människor att känna sig modlösa. Läs Moroni 9:25–26 och upptäck det råd som Mormon gav Moroni om vad han skulle göra i svåra situationer.

 1. Pencil Icon
  Besvara följande frågor i din studiedagbok: Vad sade Mormon borde ”finnas i [Moronis] sinne för evigt” (Moroni 9:25)? Att komma ihåg Frälsaren och hans försoning, hur kan det hjälpa dig när du har det svårt eller är omgiven av ogudaktighet?

Vi kan lära oss följande princip av Mormons råd till Moroni: Om vi är trofasta i Kristus kan han lyfta oss trots svåra omständigheter och ogudaktighet omkring oss. ”Trofast i Kristus” kan innebära att du alltid strävar efter att agera som en Frälsarens lärjunge, kommer ihåg Frälsaren och hans försoning och trofast håller hans bud.

 1. Pencil Icon
  Återge i din studiedagbok en upplevelse i ditt eller en närståendes liv som visar att föregående princip är sann.

Tänk på ett sätt att vara mer trofast i Kristus, när du omringas av ondska eller svåra omständigheter.

 1. Pencil Icon
  Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Moroni 8–9 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: