Seminariet
Studieavsnitt 30: Dag 4; Ether 12


Studieavsnitt 30: Dag 4

Ether 12

Inledning

Efter att ha skildrat jarediternas långa historia gör Moroni läsaren bekant med profeten Ether och hans verksamhet. Därefter gör han uppehåll i historieskildringen för att skriva om några av välsignelserna till dem som utövar tro på Jesus Kristus. Han skrev också om något som bekymrade honom. Han oroade sig för att de som skulle läsa Mormons bok i de sista dagarna inte skulle ta emot den på grund av hans och andra skrivares svaghet i att skriva. Herren lovade Moroni att han gör det svaga starkt för dem som ödmjukar sig inför honom och visar tro.

Ether 12:1–4

Ether predikar omvändelse för jarediterna

Bild
boat anchored to beach

Varför är det viktigt att en båt har ett ankare? Vilka faror eller svårigheter skulle en båt kunna råka ut för om den saknar ankare? Märk båten i bilden med orden Mitt liv. Tänk igenom följande frågor:

 • Om båten föreställer ditt liv, vad kan då vågorna liknas vid?

 • Om vi jämför vågorna med svårigheter och ondska, hur skulle en persons liv påverkas om han eller hon inte har ett ankare (se Mormon 5:18)?

 • Vad har Herren gett dig som kan hålla dig fast som om det vore ett ankare?

Studera Ether 12 och lägg märke till det du måste göra för att vara som en båt med ett ankare, fast och trygg trots vågor och annat som trycker på. Ether 12 inleds med att Moroni berättar om profeten Ether, som levde under en tid när folket förkastade profeterna och levde ogudaktigt. Läs Ether 12:1–3 och sök efter något som Ether gör under dessa svåra omständigheter och som gör intryck på dig.

Ethers uppmanade människor att omvända sig och kan därmed lära oss vad en person som tror på Gud kan hoppas på trots att han eller hon är omgiven av svårigheter och ogudaktighet. Läs Ether 12:4 och markera vad hopp innebär. (Tänk på att ”en plats på Guds högra sida” betyder att man återvänder till Guds närhet och får evigt liv.)

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad är det för skillnad mellan att ”förvisso hoppas” och bara önska något?

  2. Hur gör tron på Jesus Kristus att vi ”förvisso” kan hoppas på en plats på Guds högra sida?

  3. Vilka uttryck i Ether 12:4 beskriver handlingarna hos en person som hoppas och tror på Jesus Kristus?

Gå till bilden på båten i början av lektionen och skriv orden tro och hopp bredvid ankaret.

Ether 12:4 lär ut principen att när vi tror och hoppas på Jesus Kristus får vi kraft att vara ståndaktiga och rika på goda gärningar.

Tänk på när det kan vara svårt för dig att vara ståndaktig (orubblig) och rik på goda gärningar. Du kan få hjälp under sådana situationer och i allt annat i livet genom att söka efter sätt att öka din tro på Herren Jesus Kristus medan du studerar Ether 12.

Ether 12:5–22

Moroni berättar om under och kraftgärningar som utfördes genom tro

 1. Avsluta i din studiedagbok följande mening med en sanning i evangeliet som du vill få ett andligt vittnesbörd om: Jag skulle vilja ha ett andligt vittnesbörd om att …

En del personer tycker att de måste se bevis på en sanning först och få den bevisad innan de vill leva efter den. Moroni talade om den inställningen i Ether 12:5–6. Läs de verserna och markera de delarna i hans råd som gör intryck på dig. (Ether 12:6 är ett nyckelskriftställe.)

Vad måste vi ha enligt Ether 12:6 innan vi får förvissning från Herren? Vad tänker du på när du hör uttrycket ”er tro har prövats”?

Somliga tror felaktigt att ”er tro har prövats” enbart syftar på svårigheter. Äldste Richard G. Scott i de tolv apostlarnas kvorum gav följande insikt i vad ”er tro har prövats” betyder: ”Du kan lära dig att använda tron bättre genom att följa den princip som Moroni undervisade om … ’Ni får ingen förvissning förrän efter det att er tro har prövats’ [Ether 12:6; kursivering tillagd]. Så varje gång du prövar din tro, det vill säga värdigt följer en maning, får du Andens bekräftelse. Dessa känslor befäster din tro. Och när du upprepar det handlingsmönstret får du starkare tro” (se ”Trons stödjande kraft i osäkra och prövande tider”, Liahona, maj 2003, s. 76).

Läs följande skriftställen och se vilka välsignelser som kom efter det att personerna utövade tro:

Lägg märke till hur ordet efter används i Ether 12:7, 12, 17, 18, och 31.

 1. Skriv utifrån det du har studerat i Ether 12 i din studiedagbok med egna ord vad du tycker att Moroni lärde om att få andliga vittnesbörd från Herren.

En av principerna som Moroni undervisade om var: Om vi vill få förvissning måste vi först utöva tro på Jesus Kristus.

 1. Läs följande situationer och skriv i din studiedagbok hur någon i två eller fler av dessa situationer kan visa att de tror på Herren:

  1. En ung kvinna vill få förvissning om att Mormons bok är sann.

  2. En ung man har en stark önskan att hjälpa sina nära och kära att ta emot evangeliet.

  3. En ung kvinna ber Herren välsigna hennes sjuka far.

 2. Återge i din studiedagbok ett tillfälle när du eller någon du känner fick en förvissning eller upplevde ett underverk efter att ha visat tro.

Tänk tillbaka på principen eller läran som du ville få ett andligt vittnesbörd om (se uppgift 2 i den här lektionen). Vad kan du göra för att visa din tro innan du får förvissning?

Bild
scripture mastery icon
Nyckelskriftställe – Ether 12:6

 1. Lär dig Ether 12:6 utantill genom att läsa det flera gånger och sedan skriva ner så mycket som du kommer ihåg av versen i din studiedagbok. Jämför sedan det du skrev med versen i skrifterna. Studera versen igen och skriv ner den en gång till i din studiedagbok.

Ether 12:23–41

Moroni ger uttryck åt sin oro över hur icke-judarna ska reagera när de får Mormons bok

Vi ser i Ether 12:23–41 att Moroni oroade sig för att de som skulle läsa Mormons bok i de sista dagarna inte skulle ta emot den på grund av hans och andra upptecknares svaghet i att skriva. När du läser Herrens svar på Moronis oro i Ether 12:26–27, ta då reda på hur Herren sade att det svaga ska bli starkt. (Ether 12:27 är ett nyckelskriftställe.)

Skrifterna visar ibland på en princip genom att använda orden om och då. Ordet om beskriver något vi måste göra och förklarar vad som ska ske till följd av våra handlingar. Läs Ether 12:27, hitta en om/då-princip och skriv den här nedan.

Om vi , då kommer Herren att .

Du kommer att samtala om de här verserna i mer detalj under lektionen med din lärare den här veckan. Du kommer också att studera och lära dig mer om hur Moroni undervisade om tro, hopp och kärlek i Ether 12:28–41.

Bild
scripture mastery icon
Nyckelskriftställe – Ether 12:27

Kopiera följande på ett papper som hjälp att komma ihåg huvudpunkterna i Ether 12:27: Om … kommer … visa … svaghet … ger … svaghet … ödmjuka … nåd … alla människor … ödmjukar sig … om … ödmjukar sig …tro … svaga … starkt.

Läs Ether 12:27 igen och lägg märke till de här orden. Läs upp så mycket av versen du kan enbart med hjälp av orden på papperet. Lägg papperet på ett ställe där du hittar det senare i dag eller i morgon (till exempel i fickan eller i skrifterna). Gå igenom Ether 12:27 varje gång du ser papperet ända tills du har lärt dig skriftstället utantill.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Ether 12 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: