Seminariet
Studieavsnitt 10: Dag 1; Jakob 5–6


Studieavsnitt 10: Dag 1

Jakob 5–6

Inledning

Jakob 5 innehåller profeten Zenos allegori om de vilda och odlade olivträden. Jakob använde den här allegorin för att undervisa om att Herren alltid arbetar för att frälsa sitt förbundsfolk, till och med när de vänder sig bort ifrån honom. Den här allegorin visar att Herren skingrade delar av Israels hus – sitt förbundsfolk – till olika platser på jorden och att han ska samla in sitt folk i de sista dagarna. Allegorin har särskild och personlig tillämpning på oss i dag som medlemmar av Israels hus och Herrens tjänare. I Jakob 6 undervisar Jakob om Herrens barmhärtighet och rättvisa och uppmanar sitt folk – och oss – att omvända oss.

Jakob 5:1–12

Jakob citerar Zenos, som liknade Israels hus vid ett odlat olivträd

Känner du någon i din omgivning som har tvivlat på Guds kärlek, i synnerhet under prövningar då den här personen kan ha vänt sig bort från honom? Begrunda följande exempel:

 • En ung prästadömsbärare fastnar i en syndig vana. Han tror att andra kan bli förlåtna men tvivlar på att Herren kommer att godta hans omvändelse.

 • En ung kvinna överträder ett bud. Hon har skuldkänslor, har förlorat sin självaktning och tvivlar på att Herren fortfarande älskar henne.

Jakob profeterade att judarna skulle förkasta Jesus Kristus (se Jakob 4:15). Han profeterade också att Jesus Kristus skulle fortsätta att arbeta för sitt folks frälsning till och med efter att de förkastat honom. För att illustrera den här sanningen citerade Jakob en allegori av en profet som hette Zenos (se Jakob 5:1). En allegori är en berättelse som använder symboliska figurer, föremål och handlingar för att undervisa om sanningar. När du studerar Jakob 5, tänk då på hur Herren alltid räcker en hjälpande hand till dig även om du har syndat.

Läs Jakob 5:2 och markera i dina skrifter vem Zenos riktade sig till.

Eftersom du har slutit förbund med Herren genom dopet tillhör du Israels hus. Du är del av allegorin i Jakob 5. Läs Jakob 5:3 och markera vad Zenos använder i den här allegorin som symbol för Israels hus. Markeras också vad som började hända med det odlade olivträdet.

Bild
olivträd

Lägg märke till att fotnot d i Jakob 5:3 pekar på att murknandet symboliserar avfall. Avfall innebär att enskilda eller grupper vänder sig bort ifrån Herren och hans evangelium.

Följande översikt räknar upp symboler som hjälper oss att förstå innebörden av Zenos allegori. Även versen anges där symbolen förekommer för första gången. Markera dessa symboler i dina skrifter. Skriv gärna betydelsen av några symboler i marginalen i dina skrifter.

Jakob 5: Allegorin om de odlade och de vilda olivträden

Symbol

Betydelse

Odlat olivträd (vers 3)

Israels hus, Guds förbundsfolk

Vingården (vers 3)

Världen

Murknande (vers 3)

Synd och avfall

Vingårdens mästare (vers 4)

Jesus Kristus

Beskära, gräva, ge näring (vers 4)

Herrens bemödanden att hjälpa oss att vara rättfärdiga och göra goda gärningar

Grenar (vers 6)

Grupper av människor

Vilt olivträd (vers 7)

Icke-judar – de som inte slutit förbund med Herren. Senare i allegorin beskrivs också naturliga olivträd, vilka symboliserar delar av det avfallna Israel, som ”vilda” olivträd.

Borttagning och inympning av grenar (verserna 7–8)

Herrens förbundsfolks skingring och insamling. Inympningen av vilda olivgrenar i det odlade olivträdet symboliserar icke-judars omvändelse som blir del av Herrens förbundsfolk genom dop.

Bränna grenar (vers 7)

Guds straffdomar över de ogudaktiga

Frukt (vers 8)

Människors liv och gärningar

Det odlade olivträdets rötter (vers 11)

De förbund som Herren ingår med dem som följer honom. Rötter kan också symbolisera personer som Herren slöt förbund med i forna dagar, som Abraham, Isak och Jakob (se Jakob 6:4).

Läs Jakob 5:4–6 och markera vad vingårdens mästare gjorde först för att rädda det odlade olivträdet. Titta på översikten ovan och lägg märke till vem som är vingårdens mästare och vad detta att han beskärde, grävde och gav näring symboliserar.

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum har förklarat vad allegorin är avsedd att handla om. När du läser hans förklaring, stryk då under det han säger vara den djupare innebörden av den här allegorin.

”Allegorin som Jakob återgav är från början avsedd att handla om Kristus [vingårdens mästare] …

Till och med när vingårdens mästare och hans arbetare strävar efter att stötta, beskära, rena och på annat sätt få sina träd fruktbara i vad som innebär en historisk översikt på ett kapitel av Israels skingring och insamling, så är det försoningen som ligger till grund för och omsluter deras arbete” (Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], s. 165).

Även om Jakob 5 tycks handla om olivträd så handlar allegorin i själva verket om människor som har vänt sig bort ifrån Herren genom synd och om Herrens bemödanden att hjälpa dem att återvända till honom. Det här kapitlet lär att Herren älskar oss och arbetar flitigt för vår frälsning. När du nu fortsätter att studera allegorin, leta då efter bevis på den här sanningen genom att vara uppmärksam på Herrens känslor för Israel – det odlade olivträdet – och hans outtröttliga ansträngningar att rädda det. Läs till exempel Jakob 5:7 och begrunda uttrycket ”det skulle smärta mig att förlora detta träd”. Vad tror du att det är för känslor som Herren ger uttryck åt här och varför gör han det?

Läs uttrycket igen och sätt in ditt eget namn i stället för ”detta träd”: ”Det skulle smärta mig att förlora [ditt namn].” Om du sätter in ditt namn på ställen i Jakob 5 som känns särskilt viktiga för dig, kan du tillämpa allegorin på dig själv och inser Herrens omsorg om dig.

Läs Jakob 5:7–11 och var uppmärksam på vad vingårdens mästare gjorde därnäst för att rädda det odlade olivträdet.

Bild
grafted branch
 1. Skriv i studiedagboken med hjälp av förklaringen av symbolernas betydelse (se översikten) vad vingårdens Herre och hans tjänare gör i Jakob 5:7–11 för att försöka rädda vår himmelske Faders barn.

Herren tar människor som inte tillhör Israels hus och ympar in dem i Israel och gör dem till del av sitt förbundsfolk. För att rädda Israels hus tar han bort de ogudaktigaste grenarna (människorna) och förgör dem.

Läs Jakob 5:13–14 och var uppmärksam på vad Herren gjorde med de unga och späda grenarna från det odlade olivträdet som omtalas i vers 6. Skriv gärna i marginalen att nedersta här betyder minst synliga delen.

 1. Skriv i studiedagboken med hjälp av förklaringen av symbolernas betydelse (se översikten) hur man skulle kunna jämföra Lehis familj med en ung och späd gren som var dold i den nedersta delen av vingården.

President Joseph Fielding Smith skrev att Herrens tjänare ”tog några av grenarna och ympade in dem i alla de vilda olivträden. Vilka var de vilda olivträden? Icke-judarna. Så Herren sände sina tjänare till alla delar av vingården, som är världen, och planterade dessa grenar från trädet …

I den här liknelsen är olivträdet Israels hus … I sitt hemland började det att dö. Så Herren tog grenar såsom nephiterna, de förlorade stammarna och andra som Herren ledde bort, och som vi inte vet någonting om, till andra delar av jorden. Han planterade dem över hela vingården, som är världen. Utan tvivel sände han några av de här grenarna till Japan, till Korea, till Kina. Det råder inget tvivel om det, för han sände dem till alla delar av världen” (Answers to Gospel Questions, sammanst. av Joseph Fielding Smith jr, 5 delar [1957–1966], 4:204–205).

President Smith sade också att ”uttydningen av den här liknelsen … är berättelsen om Israels skingring och om uppblandningen av deras blod med de vilda olivträden – icke-judiska folk – i alla delar av världen. Följaktligen ser vi i Kina, Japan, Indien och i alla andra länder som befolkas av icke-judarna att Israels blod skingrades eller ’inympades’ bland dem” (Answers to Gospel Questions, 4:40–41).

Jakob 5:15–77

Vingårdens mästare och hans tjänare arbetar för att få vingården att bära god frukt

Många av verserna i Jakob 5 beskriver skilda tidsperioder och händelser i fråga om olika delar av Israels hus som skingrats över hela världen och Frälsarens arbete att samla in dem. Kapitlet avslutas med tusenårsriket och den slutliga reningen av jorden.

För att betona Herrens omsorg om träden i hans vingård och hans oavbrutna ansträngningar att rädda dem, upprepar Zenos några väsentliga uttryck allegorin igenom. Läs Jakob 5:20, 23–25, 28, 31 och markera varje gång Herren berättar om sina ansträngningar att ge träden i sin vingård näring.

Trots Herrens och hans tjänares ansträngningar att få vingården att bära god frukt blev så småningom all frukt i vingården fördärvad (se Jakob 5:39). Läs Jakob 5:41–42, 46–47 och markera uttryck i skrifterna som visar Herrens känslor för sin vingård – kärlek, omsorg eller sorg.

Eftersom träden bar dålig frukt trots allt han hade gjort, övervägde vingårdens herre att hugga ner alla träden (se Jakob 5:49). Läs Jakob 5:50–51. Återstoden av Jakob 5 handlar om Herrens och hans tjänares ansträngningar att rädda dem som lever i de sista dagarna. Han samlar in sitt folk och ger dem näring en sista gång (se Jakob 5:52–77).

President Joseph Fielding Smith skrev att den insamling av Israel som beskrivs i Jakob 5 sker nu: ”På den här dagen för insamling utför Herren sina avsikter och kallar på Abrahams barn att återvända till den sanne Herdens fålla” (Answers to Gospel Questions, 4:41).

 1. Skriv i din studiedagbok vad du har lärt dig i Jakob 5 om Herrens kärlek till dig. Skriv ner ett exempel på hur han har visat sin kärlek i ditt liv eller i någon bekants liv.

Jakob 6

Jakob undervisar om Herrens barmhärtighet och rättvisa och uppmanar oss att omvända oss

Jakob 6 innehåller Jakobs sammanfattning av viktiga sanningar i allegorin om olivträden. Läs Jakob 6:4–6 och var uppmärksam på vad Jakob betonade i fråga om Guds väsen. Med vilket ord skulle du sammanfatta vad Jakob ville att vi skulle veta om Gud?

Jakob avslutade sitt budskap i Jakob–13 med att vittna om att vi gör klokt i att redan nu förbereda oss för domen genom att omvända oss och ta emot Herrens barmhärtighet.

 1. Läs Jakob 6:5. Lägg märke till att Jakob uppmuntrade oss att ”hålla [oss] till Gud som han håller sig till [oss]”. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad lärde du dig av allegorin om olivträden som illustrerar hur Gud håller sig till dig?

  2. Vad kan du göra för att i högre grad hålla dig till honom, som han håller sig till dig?

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Jakob 5–6 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: