Seminariet
Studieavsnitt 6: Dag 1; 2 Nephi 4–5
Hämtade filer
Hela boken (pdf)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Studieavsnitt 6: Dag 1

2 Nephi 4–5

Inledning

I 2 Nephi 4 läser du om att Lehi kallade samman sina efterkommande för att ge dem sina sista råd och välsigna dem före sin död. Efter Lehis död blev Laman och Lemuel arga på Nephi därför att han predikade ”Herrens förmaningar” för dem (se 2 Nephi 4:13–14). Nephi plågades av sina bröders inställning och handlingar. Han plågades också av sina egna svagheter och synder. I 2 Nephi 4:15–35 ger han uttryck för sina känslor på ett målande och poetiskt sätt. I 2 Nephi 5 säger Herren åt Nephi och hans efterföljare att fly från Laman, Lemuel och Ismaels söner. Nephiterna skilde sig från lamaniterna och levde rättfärdiga och lyckliga, medan däremot Laman och Lemuel andligen avskar sig själva från Herren. Nephis kärlek till Herren gav honom kraft att övervinna synder och modlöshet. Nephi skrev sedan hur han och hans folk levde ”på ett sätt som bringade lycka” (2 Nephi 5:27).

2 Nephi 4:3–11

Lehi ger råd till och välsignar sin familj

Tänk på ett tillfälle när din mamma eller pappa eller dina ledare gav dig ett råd. Följde du rådet? Varför, eller varför inte, följde du rådet? Ångrar du något? I 2 Nephi 4:1–11 står Lehis sista råd till familjen och välsignelser han gav dem. Läs 2 Nephi 4:4–5 och var uppmärksam på ett råd som Lehi gav sina barn som också kan gälla för dig. Har dina föräldrar, släktingar, syskon eller ledare någon gång gett dig ett liknande råd?

January 2012, Liahona Cover
 1. Pencil Icon
  Gör en lista i din studiedagbok över några välsignelser som du har fått i ditt liv genom att du följde råden från dem som har omtanke om dig. Vilka välsignelser har du fått av att hålla Herrens bud?

2 Nephi 4:12–35

Nephi ger uttryck åt sin förtröstan på Herren och erkänner sina svagheter

I 2 Nephi 4:12–35 skriver Nephi ”det som rör sig i [hans] själ” (2 Nephi 4:15). Läs 2 Nephi 4:15–16 och ta reda på vad Nephi gladdes åt.

Tänk på sunda och uppbyggliga saker som du gläds åt. Avsluta följande mening med flera svar: Min själ gläds åt .

 1. Pencil Icon
  Skriv i din studiedagbok vad du tror menas med att glädja sig åt det som hör Herren till.

Nephi säger att hans ”hjärta begrundar” skrifterna (se 2 Nephi 4:15). Begrundan är inte bara att meditera över och tänka igenom skrifterna grundligt utan också att öppna hjärtat för uppenbarelse och insikt.

Nephi upplevde glädjerika ögonblick i sitt liv men också svåra. Titta på 2 Nephi 4:12–13 igen och leta efter några svårigheter som Nephi ställdes inför i sitt liv.

Läs 2 Nephi 4:17–18 och ta reda på vad mer som gjorde Nephi bedrövad. Tänk på följande definitioner när du läser: Arma betyder eländiga eller värdelösa. Kött syftar på vår svaghet i vårt jordiska tillstånd. Ansätter betyder oroar, plågar, tränger på. Även om Nephi sörjde över sina synder, får vi inte tro att han var skyldig till några stora överträdelser.

Tänk på ett tillfälle i ditt liv när du förstod hur Nephi kände sig (när någon dog i familjen, släkten eller vänkretsen, när andra var arga på dig därför att du följde Herren, när du hade prövningar eller motgångar eller sörjde över dina synder, svagheter och frestelser). Läs 2 Nephi 4:19 och leta efter det uttryck som visar att Nephi hade hopp trots sina sorger. Vad tror du Nephi menade när han sade: ”Dock vet jag vem jag har anförtrott mig åt”? Hur kan du lita mer på Herren?

När du fortsätter att studera, var då uppmärksam på bevis för evangelieprincipen att Gud stöder dem som sätter sin lit till honom.

 1. Pencil Icon
  Besvara frågorna i följande uppställning i din studiedagbok.

Skriftställehänvisning

Hur de här verserna gällde för Nephi

Hur de här verserna kan gälla för dig

2 Nephi 4:20–25

 1. Hur hade Herren välsignat Nephi tidigare för att ha satt sin lit till honom?

 1. Hur har Herren välsignat dig när du satt din lit till honom?

2 Nephi 4:26–30

 1. Detta att Nephi kom ihåg sina välsignelser, hur påverkade det hans önskan att vara rättfärdig?

 1. Hur har Herrens välsignelser påverkat din önskan att vara rättfärdig?

2 Nephi 4:31–33

 1. Vad bad Nephi om?

 1. Hur skulle du kunna använda det du lär dig i de här verserna när du ber?

Läs 2 Nephi 4:34–35 och markera uttryck som visar Nephis tillit till Herren.

 1. Pencil Icon
  Skriv i din studiedagbok vad du har lärt dig i 2 Nephi 4:17–35 och hur du skulle vilja få större tillit till Herren.

2 Nephi 5:1–8

Herren skiljer nephiterna från lamaniterna

När du studerar 2 Nephi 5, tänk då på allvarliga problem och svåra beslut som du står eller stod inför. I det här kapitlet skriver Nephi att hans bröder ”trakta[de] efter att beröva mig livet” (2 Nephi 5:2). Lägg märke till i 2 Nephi 5:1 vad Nephi gjorde för att finna en lösning på problemet. Markera sedan i skrifterna hur Herren hjälper Nephi i 2 Nephi 5:5.

Book of Mormon stories

Till följd av den här varningen lämnade Nephi och ”alla … som trodde på Guds varningar och uppenbarelser” (2 Nephi 5:6) sitt första arveland. De färdades ”under många dagars tid” (2 Nephi 5:7) och slog sig ner på en plats de kallade Nephi. Det här visar att vi blir välsignade med trygghet när vi lyder Guds uppenbarelser.

Be en elev läsa följande vittnesbörd av äldste Paul V. Johnson i de sjuttios kvorum: ”Det är inte överraskande att Herren, med tanke på den oerhörda ondskan och de stora frestelser vi möter, inte överlämnar oss åt att hitta vägen på egen hand. Det finns mer än tillräcklig vägledning för oss var och en om vi bara vill lyssna. Du har fått den Helige Andens gåva till vägledning och inspiration. Du har skrifterna, föräldrar, ledare och lärare i kyrkan. Du har också orden som profeter, siare och uppenbarare talar i dag. Det finns så mycket vägledning för dig att du inte kan begå allvarliga misstag, om du inte medvetet bortser från den vägledning du får” (”Välsignelserna vi får genom generalkonferensen”, Liahona, nov. 2005, s. 51).

 1. Pencil Icon
  Skriv i din studiedagbok en varning som du har fått av Herren, hans profeter eller andra ledare i kyrkan. Vad gör du för att lyssna till den varningen? Detta att du har lyssnat till den varningen, hur har det hjälpt dig i ditt liv, och hur kommer det att hjälpa dig i framtiden?

2 Nephi 5:9–18, 26–27

Nephiterna lever på ett sätt som bringar lycka

När Nephi hade skildrat det som ledde till att Lehis familj splittrades, berättade han hur ”Nephis folk” levde (se 2 Nephi 5:9). Läs 2 Nephi 5:27 och markera det uttryck som visar hur nephiterna levde. Vad tror du menas med att leva ”på ett sätt som [bringar] lycka”?

 1. Pencil Icon
  Läs 2 Nephi 5:10–18, 26 noga och markera i dina skrifter vad nephiterna hade eller gjorde som bidrog till deras lycka. Välj en av de sakerna och skriv i din studiedagbok hur den handlingen eller inställningen har bidragit till din egen lycka. Om du till exempel skriver att nephiterna byggde ett tempel (se 2 Nephi 5:16), kan du skriva om hur templet har gjort dig och din familj lyckligare.

De handlingar eller inställningar som du har hittat är del av att leva efter Jesu Kristi evangelium. Skriv gärna följande princip i dina skrifter bredvid 2 Nephi 5:27: Vår lycka tilltar när Jesu Kristi evangelium blir ett sätt att leva vårt liv. Det här stämde även när nephiterna gick igenom stora svårigheter. Granska ditt liv och besluta dig för att göra något så att du i högre grad lever på ett sätt som bringar lycka. Skriv ner det du beslutar dig för att göra i din privata dagbok eller i dina skrifter. De principer som du har studerat i dag leder till lycka.

 1. Pencil Icon
  Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 2 Nephi 4–5 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: