Seminariet
Studieavsnitt 23: Dag 2; Helaman 11–12


Studieavsnitt 23: Dag 2

Helaman 11–12

Inledning

Helaman 11–12 omfattar fjorton år av nephiternas historia och visar att folket går igenom ett kretslopp av rättfärdighet och ogudaktighet. De vägrade att omvända sig från sin ogudaktighet på grund av sitt högmod. Nephi förseglade himlen, vilket ledde till torka och hungersnöd. Torkan och hungersnöden gjorde människorna ödmjuka, och de omvände sig och vände sig till Herren. Eftersom de inte valde att vara ödmjuka glömde de lätt Herren sin Gud tills de blev tvungna att inse hur beroende de var av hans hjälp. I sin barmhärtighet tuktar Gud sitt folk för att förmå dem till omvändelse och frälsning.

Helaman 11

Nephiterna går igenom ett kretslopp av rättfärdighet och ogudaktighet

 1. Rita följande kretslopp av rättfärdighet och ogudaktighet i din studiedagbok. Det här kretsloppet kallas ofta för ”högmodets kretslopp”. Lägg märke till att nummer 4 saknas i kretsloppet. Vad tror du krävs för att lyfta ett folk från undergång och lidande till rättfärdighet och framgång? När du studerar Helaman 11 var då uppmärksam på sådant som hjälper dig att fylla i det här steget i kretsloppet.

  Bild

Som du läser i Helaman 10 lyssnade folket inte till Guds ord som predikades av profeten Nephi. Läs Helaman 10:18 och ta reda på var nephiterna befann sig någonstans i högmodets kretslopp vid den här tidpunkten (i slutet av det sjuttioförsta året av domarnas regering).

Följande uppgift med skriftställen hjälper dig att se det här kretsloppet av rättfärdighet och ogudaktighet bland Mormons boks folk under fjorton år av deras historia. Läs skriftställehänvisningarna ur Helaman 11 i följande uppställning och skriv en kort beskrivning av nephiternas tillstånd. Skriv också in numren på stadierna där du tror att nephiterna befann sig i högmodets kretslopp. Två exempel är redan ifyllda. Var uppmärksam på ord som hjälper dig att fylla i det fjärde stadiet, som saknas i kretsloppet som du ritade i din studiedagbok.

År i domarnas regering

Helaman 11

En kort beskrivning av nephiternas tillstånd

Stadium i kretsloppet

72–73

verserna 1–2

Stridigheterna och krigen tilltar och det hemliga rövarbandet fortsatte sin förödelse.

2, 3

73–75

verserna 3–6

75

verserna 7, 9–12

76–77

verserna 17–18, 20–21

Folket gläder sig och prisar Gud, de är rättfärdiga och har framgång igen.

4, 1

78–79

verserna 22–23

80

verserna 24–26

80–81

verserna 27–30, 32–35

82–85

verserna 36–37

Som framgår av uppgiften som du har gjort är ”ödmjukhet och omvändelse” det fjärde stadiet i högmodets kretslopp. Skriv det i din studiedagbok.

 1. Högmodets kretslopp återspeglar inte bara ett samhälle. Det kan också ses i en familjs eller en persons liv. Om vi förstår kretsloppet, hjälper det oss att undgå det. Skriv i din studiedagbok vad du tror är nödvändigt för att du ska undgå att hamna i stadierna ”högmod och ogudaktighet” eller ”undergång och lidande” i kretsloppet.

Skriv gärna den här principen i dina skrifter i Helaman 11: Med hjälp av ödmjukhet och omvändelse kan vi undgå högmod och undergång. Markera gärna i Helaman 11:4 vad Nephi hoppades att hungersnöden skulle göra för hans folk.

Fundera över svar på följande frågor:

 • Måste ett samhälle, en familj eller person komma in i högmodets kretslopp?

 • Vad tror du att ett samhälle, en familj eller person måste göra för att undgå att fastna i högmodets kretslopp?

Äldste Richard G. Scott i de tolv apostlarnas kvorum sade så här om Nephis bön: ”Herren hörde sin tjänares ödmjuka bön [i Helaman 11:10–14] och lät hungersnöden upphöra, men först året därpå. Den här händelsen visar att Herren hör vår bön i samma ögonblick den uppsänds men besvarar den när i hans visdom svaret gör oss mest nytta” (”Nephi, Son of Helaman”, i Heroes from the Book of Mormon [1995], s. 154.)

President Ezra Taft Benson sade vad vi kan göra för att undgå att fastna i högmodets kretslopp:

”Gud vill ha ett ödmjukt folk. Vi kan antingen välja att vara ödmjuka eller tvingas bli ödmjuka. Alma sade: ’Välsignade är därför de som ödmjukar sig utan att vara tvungna att vara ödmjuka’ (Alma 32:16).

Låt oss välja att vara ödmjuka.

Vi kan välja att ödmjuka oss genom att besegra illviljan mot våra syskon och sätta dem lika högt som oss själva. Vi kan lyfta dem upp till vår egen höjd eller än högre …

Vi kan välja att ödmjuka oss genom att ta emot råd och tuktan …

Vi kan välja att ödmjuka oss genom att förlåta dem som sårat oss …

Vi kan välja att ödmjuka oss genom att osjälviskt tjäna andra …

Vi kan välja att ödmjuka oss genom att gå ut som missionärer och förkunna det ord som kan ödmjuka andra …

Vi kan välja att ödmjuka oss genom att oftare komma till templet.

Vi kan välja att ödmjuka oss genom att bekänna och överge våra synder och födas av Gud …

Vi kan välja att ödmjuka oss genom att älska Gud, underkasta oss hans vilja och sätta honom främst i vårt liv …

Låt oss välja att vara ödmjuka. Vi kan göra det. Jag vet att vi kan” (se ”Tagen eder tillvara för högmod”, Nordstjärnan, juli 1989, s. 5).

Helaman 12

Mormon förklarar varför Herren tuktar människor

Föreställ dig att du var profeten Mormon och just hade avslutat ett kapitlet som du skrivit om fjorton år i nephiternas historia (Helaman 11). Hur skulle du avsluta följande mening: ”Och sålunda kan vi se .”

Läs Helaman 12:1 och ta reda på vad Mormon ville att vi skulle se. Fundera över vad Mormon kan ha menat med att människobarnens hjärtan är ”föränderliga”.

Studera Helaman 12:2–3 och urskilj annat som Mormon ville att vi skulle dra lärdom av. Var särskilt uppmärksam på uttrycken ”vi kan se” (vers 2) och ”sålunda ser vi” (vers 3).

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför tror du att det är så lätt för framgångsrika människor att glömma Herren?

  2. Vilka exempel på bekvämlighet och framgång i vår tid kunde få någon att glömma Gud?

  3. Vad känner du till för situationer där framgång har fått en person eller grupp att glömma Herren?

Den lärdom som Mormon ville att hans läsare skulle dra är bland annat: Om vi inte aktar oss, kan vår framgång leda till att vi glömmer Herren och Herren tuktar sitt folk för att väcka dem till hågkomst om honom.

Äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum har undervisat om varför Herren tuktar oss:

”Även om det ofta är svårt att härda ut bör vi verkligen glädjas över att Gud anser oss värda tiden och besväret att tillrättavisa oss.

Gudomlig tuktan har minst tre syften: 1) Att förmå oss att omvända oss, 2) att rena och helga oss samt 3) att ibland ändra kurs i livet till det som Gud vet är en bättre väg” (”Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag”, Liahona, maj 2011, s. 98).

Vilket av dessa syften tror du återspeglar Herrens avsikt med att tukta nephiterna och lamaniterna i Helaman 11–12? I vilka syften har han tuktat dig?

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Läs Helaman 12:4–6 och var uppmärksam på fler beskrivningar av dem som glömmer Gud. Vad finns det för inställningar som hindrar människor från att komma ihåg Gud?

  2. Läs Helaman 12:7–13. Varför sade Mormon att ”människobarnen … är … ringare än jordens stoft”? Vad gör stoftet som människor ibland är ovilliga att göra?

Bild

President Joseph Fielding Smith sade: ”Den här profeten [Mormon] hade inte för avsikt att säga att Herren bryr sig mer om och hyser större kärlek till jordens stoft än till sina barn … Det han vill poängtera är att jordens stoft lyder. Det rör sig hit och dit på Herrens befallning. Allt sker i harmoni med hans lagar. Allting i universum lyder den lag som givits det, såvitt jag vet, förutom människan. Varthelst man vänder sig finner man lag och ordning, elementen lyder den lag som givits dem, de är trogna sin kallelse. Men människan gör uppror, och i detta avseende är människan ringare än jordens stoft eftersom hon förkastar Herrens råd” (Conference Report, apr. 1929, s. 55).

Mormon visste att de som vill ha Gud till vägledare står över jordens stoft. Med sin jämförelse ville han rikta vår uppmärksamhet på dem som är högmodiga och förkastar Herrens röst och har ett ostadigt hjärta. I Helaman 12:9–20 påminner Mormon oss om Herrens makt över materien – allting lyder hans befallning. Fundera en stund på i vilken grad du själv lyder Herrens befallningar. Hur visar din villighet att hålla hans bud att du är ödmjuk? Att använda din handlingsfrihet till att överträda hans bud, hur är det ett tecken på högmod?

 1. Skriv och avsluta följande meningar i din studiedagbok:

  1. Och sålunda såg jag i Helaman 11–12 …

  2. Därför ska jag …

När vi kommer ihåg Herren, hörsammar hans röst och omvänder oss, visar vi ödmjukhet och tro på honom. I gengäld håller han sitt löfte att välsigna oss och låta oss få framgång och ger oss så småningom evigt liv.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Helaman 11–12 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: