Seminariet
Studieavsnitt 18: Dag 1; Alma 25–29


Studieavsnitt 18: Dag 1

Alma 25–29

Inledning

Efter att ha predikat evangeliet i många år prisade Ammon Herren och uttryckte sin tacksamhet över att ha fått vara ett redskap i hans hand och föra evangeliet till lamaniterna. Många lamaniter började tro på Herren, omvände sig och kallade sig anti-nephi-lehiter. Efter att anti-nephi-lehiterna slutit förbund med Gud att aldrig mer ta till vapen, började amalekiterna och lamaniterna att förbereda sig på att anfalla dem. För att få hjälp att hålla sitt förbund med Herren, tackade anti-nephi-lehiterna ja till ett erbjudande från nephiterna om beskydd. Profeten Alma uttryckte den glädje det gav honom att predika evangeliet och inbjuda andra att komma till Jesus Kristus.

Alma 25

Abinadis profetia går i uppfyllelse och många lamaniter blir omvända

Tänk på sådant som du har ändrat på i ditt liv allteftersom du blivit mer omvänd till Jesu Kristi evangelium. I Alma 25 skildras hur Abinadis profetia går i uppfyllelse om att ättlingarna till kung Noas präster skulle bli jagade och dödade. Det visar att Herren uppfyller sina profeters inspirerade profetior (se Alma 25:9). Många lamaniter omvände sig och förenade sig med anti-nephi-lehiterna. Läs Alma 25:14 och ta reda på vad de här lamaniterna gjorde då de blev omvända till evangeliet. I Alma 25:15 får vi veta två skäl till att de höll Moses lag.

Alma 26

Ammon gläder sig över Herrens barmhärtighet mot lamaniterna och Mosiahs söner

Bild

Vad behövs för att bygga ett hus eller en kyrka? Vad slags kyrka kan en skicklig hantverkare bygga med rätt verktyg eller redskap? I Alma 26 beskriver Ammon sig själv och sina bröder som redskap i Guds händer till att utföra ett stort verk. Läs Alma 26:1–5, 12–13 och urskilj vad Herren åstadkom genom att använda Ammon och hans bröder som redskap i sina händer. (Markera det gärna i dina skrifter.) Uttrycket ”svingade skäran” i vers 5 betyder att de arbetade flitigt, ”kärvar” symboliserar omvända, ”ladorna” kyrkan. Uttrycket att de som har samlats in ”inte går förlorade” syftar på att Gud bevarar de omvända och skänker dem evigt liv.

Urskilj eller markera uttryck i Alma 26:12 som visar att Ammon förstod att han bara var ett redskap i Guds händer och att det var Herren som åstadkom underverken under hans mission.

Av de här verserna lär vi oss följande princip: När vi förbereder och ödmjukar oss, styrker Herren oss och använder oss som redskap i sina händer. En annan princip som vi också lär oss i Alma 26 är: Vi känner glädje när vi tjänar Herren och hans barn trofast. Läs Alma 26:11, 13, 16 och markera ordet glädje eller orden fröjda, glädjas varje gång de förekommer.

Läs Alma 26:13–16 och urskilj skälen till att Ammon fröjdade sig.

 1. Skriv i din studiedagbok varför du tror att vi känner glädje när vi är i Herrens tjänst. Skriv gärna också om ett tillfälle när du kände glädje till följd av ditt tjänande i kyrkan.

Läs följande verser och tänk över svaren på frågorna:

Alma 26:22–23, 26–29. Lägg märke till kraven som räknas upp för att få veta Guds hemligheter. Vilka löften ges till missionärer som har de här förutsättningarna? Vilka hinder ställdes Ammon och hans bröder inför när de tjänade Herren och predikade bland lamaniterna? Vilka av dessa hinder påminner om hindren som de som tjänar Herren i vår tid ställs inför? Vad kan nutida missionärer lära sig i Alma 26:29 om var de ska undervisa om evangeliet?

Alma 26:30. Vad var det som uppmuntrade Mosiahs söner att fortsätta att tjäna även under motgångar?

 1. Läs Alma 26:35–37 och besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vilka sanningar i de här verserna skulle ge dig skäl att glädjas över Guds godhet? (Markera gärna uttryck som visar det.)

  2. Var gör det för skillnad att veta att Gud kommer ihåg dig?

Alma 27

Ammon leder Anti-Nephi-Lehis folk i säkerhet bland nephiterna

När du förbereder dig att studera Alma 27, tänk då på svar på följande frågor:

 • Har det någonsin hänt att någon gav dig ett löfte och sedan bröt det löftet?

 • Känner du någon som alltid har hållit sina löften till dig?

 • Vad känner du inför personer som håller sina löften? Varför då?

När lamaniterna misslyckades med att förgöra nephiterna, försökte de i stället förgöra de lamaniter (anti-nephi-lehiterna) som hade omvänts av Ammon och hans bröder. Kom ihåg att anti-nephi-lehiterna hade grävt ner sina vapen för att visa att de tänkte hålla sitt förbund att aldrig mera dräpa någon. Läs Alma 27:2–3 för att få veta hur pass beslutna anti-nephi-lehiterna var att hålla det förbundet.

Bild

Tänk dig hur fast beslutna de var att hålla förbundet att inte ta till vapen om de blev angripna. Tänk på hur du kan stärka din beslutsamhet att hålla dina förbund med din himmelske Fader när det tycks svårt att hålla dem.

Förföljelserna mot anti-nephi-lehiterna och ogudaktiga lamaniters angrepp mot dem fick Ammon att föra dem till den nephitiska staden Zarahemla, där nephiterna lovade att beskydda dem mot deras fiender. Tänk över vad du kan göra för att hjälpa din omgivning att hålla förbunden de har slutit med Herren.

När anti-nephi-lehiterna hade kommit till Zarahemla började nephiterna kalla dem Ammons folk. Läs Alma 27:27–30 och ta reda på vad Ammons folk blev kända för. Markera ord eller uttryck som lär ut följande princip: När vi är helt omvända till Herren håller vi förbunden som vi har slutit med honom.

 1. Besvara en av eller båda följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad har du haft för upplevelser då du höll dina förbund med Herren trots att det var svårt för dig att göra det?

  2. Vem har varit ett exempel för dig på någon som trofast håller sina förbund med Herren? Hur har den personen visat sin trofasthet i att hålla de förbunden?

Alma 28

Nephiterna besegrar lamaniterna i ett stort slag

 1. Föreställ dig att du är journalist och har fått i uppdrag att bevaka händelserna i Alma 28. Läs Alma 28:1–6, 11–14 och skriv ett kort stycke i din studiedagbok som sammanfattar dessa händelser. Se till att nedanstående frågor besvaras i din sammanfattning.

  1. Vilket pris fick nephiterna betala för att de hjälpte Ammons folk att hålla sina förbund? (Se Alma 28:1–3.)

  2. Hur påverkades nephiterna av de många döda? (Se Alma 28:4–6.)

  3. Varför fruktade somliga när deras nära och kära dog samtidigt som andra som också hade förlorat nära och kära gladde sig och hyste hopp? (Se Alma 28:11–12.)

Skriv en princip som sammanfattar vad du har lärt dig i Alma 28:11–12:

En av de principer som lärs ut i Alma 28 är: När vi har tro på Jesus Kristus och hans löften, kan vi ha hopp och glädje trots död.

 1. Besvara en av eller båda följande frågor i din studiedagbok:

  1. När har du sett någon stå inför sin egen död eller en älskad anhörigs död med hoppfullhet tack vare tron på Jesus Kristus?

  2. Hur skulle du förklara döden för någon för att hjälpa honom eller henne att ha hopp när en älskad anhörig har dött?

Leta efter Mormons tre ”och sålunda ser vi”-utsagor i Alma 28:13–14. Markera dem gärna i dina skrifter. Vad betonar Mormon när han avslutar skildringen av Mosiahs söners missionsverksamhet bland lamaniterna? Begrunda varför det är viktigt att du känner till de här sanningarna.

Alma 29

Alma gläds åt att föra själar till Gud

Har du någonsin önskat att du hade makt att ensam åstadkomma något stort och gott eller få slut på någon förfärlig ondska i världen? I Alma 29 uttrycker Alma sin önskan att vara ett redskap i Guds händer. Utforska Alma 29:1–3 och ta reda på vad som var Almas hjärtas önskan.

Bild

Tänk på vad som hände Alma i unga år och tänk över varför Alma kanske hade den här önskan. Lägg märke till i Alma 29:3 varför han kände att han syndade i den här önskan. Läs Alma 29:4–5 och urskilj vad Herren beviljar dem som har en rättfärdig önskan.

Utforska Alma 29:10, 14–16 och markera den lön som Alma fick för att han förde själar till Kristus. Markera gärna varje gång Alma använder ordet glädje i de här verserna.

En av de principer som lärs ut i Alma 29 är: Vi får glädje när vi hjälper andra att omvända sig och komma till Kristus. Vad har du haft för upplevelser som hjälpt dig att känna glädje när du hjälpt andra att komma till Kristus?

Begrunda vad du kunde göra för att hjälpa personer i följande grupper att göra nödvändiga förändringar i sitt liv och komma till Jesus Kristus: a) dina vänner, b) din familj och c) de som du ännu inte är närmare bekant med. Sök att få Andens vägledning när du letar efter tillfällen att föra andra till Jesus Kristus.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 25–29 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: