Seminariet
Studieavsnitt 20: Dag 2; Alma 40–41
Hämtade filer
Hela boken (pdf)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Studieavsnitt 20: Dag 2

Alma 40–41

Inledning

I Alma 40–41 undervisar Alma sin son Corianton om viktiga läror i fråga om livet efter döden. Alma förklarade för honom att hela människosläktet ska uppstå tack vare Jesu Kristi försoning. Han undervisade också om andevärlden, där de döda förblir antingen i paradiset eller i fängelset fram till uppståndelsen beroende på sina val i jordelivet. Corianton fick av Alma veta att återställelseplanen inte bara innefattar kroppens uppståndelse utan också en andlig återställelse: Följderna av våra gärningar och önskningar. Alma betonade en hörnpelare i den här planen: sanningen att ogudaktighet aldrig har inneburit lycka.

Alma 40

Alma undervisar Corianton om andevärlden och uppståndelsen

Burial

Tänk dig att du har en god vän som nyligen har förlorat en nära anhörig. Han eller hon vet att du är troende och frågar dig:

 • Hur är det möjligt att vi kan få liv igen? Vem kommer att uppstå?

 • Vart kommer vi när vi dör och hur är det där?

 • Vad är uppståndelsen? Hur skiljer sig vår uppståndna kropp från vår jordiska? Vad händer efter uppståndelsen?

Alma 40 hjälper dig att besvara alla de här frågorna. Det här kapitlet utgör fortsättningen på Almas undervisning av sin son Corianton. Corianton oroade sig över de dödas uppståndelse.

 1. Pencil Icon
  Läs följande tre skriftställen. Välj ett eller flera av skriftställena och skriv i din studiedagbok på vad sätt Almas undervisning besvarar den tillhörande frågan. (Om du har tid i slutet av lektionen, studera då gärna vad Alma undervisar om i de andra verserna.)

  1. Alma 40:1–5. Hur är det möjligt att vi kan få liv igen? Vem kommer att uppstå?

  2. Studera Alma 40:6–7, 11–14. Vart kommer vi när vi dör och hur är det där? (Vad Alma undervisade om när han sade att alla människors andar ”tas hem till den Gud som gav dem liv” (Alma 40:11) är att vår ande när vi dör, återvänder till andarnas värld. Han talade inte om uppståndelsen och vårt slutliga tillstånd efter Guds dom. Titta gärna på fotnoterna till vers 13 för att förstå vad Alma menade när han talade om ”yttersta mörkret”. Alma 40:14 hjälper oss förstå att med ”det yttersta mörkret” avses ett tillstånd före uppståndelsen som vi vanligtvis kallar andefängelset och inte den slutliga platsen för de fördömda.)

  3. Studera Alma 40:21–26. Vad är uppståndelsen? Hur skiljer sig vår uppståndna kropp från vår jordiska? Vad händer efter uppståndelsen?

President George Q. Cannon i första presidentskapet sade på tal om Alma 40:11–12 att Alma ”inte vill få oss att tro att människan omedelbart förs tillbaka till Guds personliga närhet. Det är uppenbart att han använder uttrycket i inskränkt bemärkelse” (Gospel Truth: Discourses and Writings of President George Q. Cannon, i urval av Jerreld L. Newquist, 2 delar [1957–1974], 1:73).

Äldste Neal A. Maxwell i de tolv apostlarnas kvorum beskrev vad vi upplever efter vår uppståndelse:

”På domens dag … råder allomfattande objektivitet. Inte bara ska vi ha det som Mormons bok benämner ett ’klart minne’ och ’fullkomligt minne’ av våra synder utan allt det glädjande ska också föras fram och återställas. Vi ska vara ’lika medvetna som vi nu är’ (Alma 5:18; 11:43; se också L&F 93:33). Vi ska se ’med egna ögon’ (Mosiah 12:22; 15:29) tack vare en gemensam databas.

Till ’allt [det som] skall återställas’ (Alma 40:23) hör vårt minne, även så småningom vårt minne av föruttillvaron. Betänk glädjen över att vara förenade i hjärta och sinne av väsentliga minnen från både det första och andra tillståndet.

Vilken flod av känslor ska då inte genomströmma oss när en kärleksfull Gud anser det klokt att återställa alla minnen! Den här uppfriskande floden av kunskap ska göra oss ännu tacksammare över hur långt tillbaka Guds tålamod sträcker sig och över den kärleksfulla godheten i Jesu frivilliga försoning” (Lord Increase Our Faith [1994], s. 103).

Uppståndelse är andens och kroppens återförening, när allt återställs till sin rätta och fullkomliga form. Efter uppståndelsen ska vi alla stå inför Gud för att dömas. Läs Alma 40:25–26 och ta reda på hur Alma beskriver deras slutliga tillstånd som väljer rättfärdighet i detta liv jämfört med deras som väljer ogudaktighet. Tänk över hur det här skriftstället kan påverka din önskan att vara ren inför Gud.

Den uppståndelse som Alma talar om i Alma 40:16–22 är i förhållande till jordisk tid. Jesus Kristus skulle uppstå först, kort därefter åtföljd av de rättfärdiga som hade levat och dött alltsedan Adams dagar fram till tiden för Kristi uppståndelse (se Alma 40:16, 20; L&F 133:54–55). Den här uppståndelsen är vad Alma kallar den ”första uppståndelsen”.

Alma 41

Alma undervisar Corianton om återställelseplanen

Med tanke på de sanningar som Alma lärde om uppståndelsen, andevärlden och domen, tänk över hur någons handlingar kan tänkas påverkas av att han eller hon tror följande:

 • Det finns inget liv efter döden.

 • Efter döden blir vi alla fullkomliggjorda oavsett om våra gärningar på jorden var goda eller onda.

 • I domen lönas vi för våra goda gärningar och bestraffas för våra onda gärningar.

He Lives

I Alma 41 får vi veta att det några lärde om uppståndelsen förvirrade Corianton. Markera gärna uttrycket ”helt gått vilse” i Alma 41:1 och läs sedan versen och ta reda på vad som fick somliga att gå vilse. Uttrycket förvränga skrifterna i den här versen betyder att tolka dem på felaktigt sätt eller ändra innebörden.

Vad sade Alma att han skulle förklara för Corianton?

Återställelse innebär att återföra till eller bringa i ett tidigare tillstånd. Alma ville att Corianton skulle förstå att ”återställelseplanen”, som Alma kallade den, har två aspekter: en fysisk och en andlig (Alma 41:2). Utforska Alma 41:2–5 och markera vad som ska återställas till oss efter döden i fysiskt och andligt avseende.

Vad är den fysiska aspekten av återställelseplanen som nämns i Alma 41:2?

Den andliga aspekten av återställelseplanen som beskrivs i Alma 40:3–5 är: Vi återställs antingen till lycka eller till elände alltefter våra gärningar och önskningar i jordelivet.

 1. Pencil Icon
  Föreställ dig att du har blivit ombedd att hålla en lektion i Primärföreningen om Alma 40:3–5. Skriv i din studiedagbok hur du skulle förklara läran om andlig återställelse så att barnen förstod vad Alma undervisade om.

Begrunda hur förståelsen av läran om återställelse både kan och bör påverka dina handlingar och önskningar.

När vi förstår läran om återställelse, börjar vi begripligt nog oroa oss för följderna som vi kommer att drabbas av på grund av våra synder och felaktiga val. Finns det något sätt att förhindra att vi drabbas av de negativa följderna av orättfärdiga önskningar och handlingar? Alma gav Corianton en anledning att hoppas. Läs Alma 41:6–9 och ta reda på vad vi kan göra så att godhet och lycka återställs till oss även om vi har syndat svårt. Markera gärna ord eller uttryck i Alma 41:6–7 som visar att vi är ansvariga för vad vi får i uppståndelsen. Tänk över följande fråga: På vad sätt är vi vår egen domare med tanke på de här verserna?

Det finns de som tror att de kan återvända till Gud utan att ta på sig ansvaret för sina handlingar. De säger ofta att deras syndiga val är kul. Ibland får man till och med intrycket att de som syndar är lyckliga. Men läs i Alma 41:10 vad Alma sade om ogudaktighet. (Alma 41:10 är ett nyckelskriftställe. Markera det gärna på ett sådant sätt att du hittar det lätt.)

 1. Pencil Icon
  I Alma 41:10 vittnar Alma för sin son och säger ”ogudaktighet har aldrig inneburit lycka”. Gör följande uppgifter i din studiedagbok:

  1. Skriv varför du tror att Almas ord är sant.

  2. Skriv ett exempel på hur Satan kan försöka intala oss att tro att vi kan bryta mot Gud bud och ändå vara lyckliga.

Du kan skriva följande ord av president Ezra Taft Benson i dina skrifter bredvid Alma 41:10: ”Du kan inte göra fel och ändå känna dig väl till mods. Det är omöjligt!” (”A Message to the Rising Generation”, Ensign, nov. 1977, s. 30.)

Alma 41:11 förklarar varför det är omöjligt att vara verkligt lycklig när man väljer att göra orätt. För att du ska förstå den här versen fyller du i uppställningen nedan genom att para ihop vart och ett av citaten ur skrifterna med dess innebörd. (När du är färdig jämför du dina svar med svaren i slutet av lektionen.)

Ord eller uttryck i Alma 41:11 som beskriver detta att vara i ett ”naturligt tillstånd”

Innebörd

 1. ”I ett köttsligt tillstånd”

 1. Begränsade och nedtyngda av våra synder

 1. ”I bitterhetens galla och i ondskans bojor”

 1. Har mist den Helige Andens sällskap

 1. ”Utan Gud i världen”

 1. Styrda av köttets vilja

När du nu har definierat de här uttrycken, läs då Alma 41:11 igen och ta reda på varför det är omöjligt att vara lycklig när man väljer att göra orätt. Några som väljer ogudaktighet kanske tycker att de är lyckliga, men deras val leder till sist till sorg och olycka.

 1. Pencil Icon
  Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför tror du att detta att vara i ”ett naturligt tillstånd” – ett syndigt eller ”köttsligt tillstånd” – strider mot lyckans natur?

  2. Vad finns det för exempel på varför ungdomar har mist den Helige Andens sällskap, är begränsade eller nedtyngda av sina synder eller styrs av köttet?

Läs Alma 41:12 och ta reda på vad Alma frågade Corianton angående återställelse. Läs därefter Alma 41:13 och markera hur Alma besvarade den här frågan.

 1. Pencil Icon
  Föreställ dig att du pratar med en kamrat som vill vara lycklig men väljer att handla mot Herrens bud. Använd det du har lärt dig i dag om läran om återställelse och skriv i din studiedagbok varför din kamrat inte är lycklig och vad han eller hon måste göra för att bli verkligt lycklig.

Boomerangs

Bumerangen var ursprungligen ett jaktvapen. Dess form gör att den återvänder till kastaren, förutsatt att den kastas på rätt sätt. Läs Alma 41:14–15 och var uppmärksam på hur bumerangen kunde symbolisera sanningarna som lärs ut i de här verserna. Markera gärna orden ”sänder ut” i vers 15. Tänk på ett tillfälle när du ”sände ut” godhet eller barmhärtighet eller vänlighet och fick det i retur.

Vilken rättfärdig gärning skulle du vilja sända ut till andra – eller vilken rättfärdig inställning skulle du vilja att andra såg hos dig – som du skulle vilja få tillbaka? Vad kunde du sätta för mål när det gäller att ”sända ut” en av de här inställningarna eller gärningarna?

Book Icon
Nyckelskriftställe – Alma 41:10

 1. Pencil Icon
  Läs Alma 41:10 och skriv följande i din studiedagbok: Om ogudaktighet aldrig har inneburit lycka, då leder alltid till lycka. Skriv ett ord på den tomma raden som du tycker avslutar meningen bäst. Skriv fler rättfärdiga gärningar i din studiedagbok som du tycker också skulle passa in i meningen (till exempel, tjänande). Skriv ditt vittnesbörd om hur du har sett några av de här rättfärdiga gärningarna leda till lycka.

Det är viktigt att förstå att den lycka som är följden av rättfärdighet inte alltid kommer genast eller är konstant här i jordelivet. Men säkert är att Herren alltid kommer att ge dem som lever efter hans läror och bud både frid och lycka, på sitt eget sätt och i sin egen tid.

 1. Pencil Icon
  Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 40–41 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: