Seminariet
Studieavsnitt 15: Dag 2; Alma 5:37–62


Studieavsnitt 15: Dag 2

Alma 5:37–62

Inledning

När Alma fortsatte att predika i Zarahemla varnade han folket och sade att deras beslut att hörsamma eller förkasta hans ord förde med sig vissa välsignelser eller följder. Han uppmuntrade dem att lyssna till den gode herden, Herren Jesus Kristus, som kallade på dem och ville föra dem tillbaka in i sin hjord. När du studerar den här lektionen, tänk då över hur detta att följa den gode herdens röst kan hjälpa dig att undvika världens orenhet och återvända till Gud.

Alma 5:37–42, 53–62

Alma uppmanar alla att följa den gode herden, som är Frälsaren

Jesus Kristus kallas ibland i skrifterna för den ”gode herden” (se Joh. 10:11–15). Varför tycker du att en herde är en bra symbol för Frälsaren? President Ezra Taft Benson beskrev forntidens herdar på följande sätt:

”På Jesu tid var den palestinske fåraherden bekant för sitt sätt att beskydda sina får. Till skillnad från nutida fåraherdar gick herden alltid framför sin hjord. Han ledde dem. Herden kände varje får och hade vanligtvis namn på vart och ett. Fåren kände igen hans röst och litade på honom och följde aldrig en främling. När han kallade på dem så kom de till honom. (Se Joh. 10:14, 16.)

På kvällen förde herdarna fåren till en inhägnad som kallas fålla. Höga stängsel omgav fållan, och törnen fästes överst på inhägnaden för att hindra vilda djur och tjuvar att ta sig över den.

Bild
Inte längre förlorat

Ibland lyckades emellertid ett hungrigt rovdjur att hoppa över stängslet in till fåren och skrämma dem. Vid en sådan situation märktes skillnaden mellan den sanne herden – den som älskade sina får – och den som var lejd – en som bara arbetade för betalningen och av plikt.

Den sanne herden var villig att ge sitt liv för fåren. Han gick in mitt bland fåren och kämpade för deras liv. Den lejde, å andra sidan, satte sin egen säkerhet högre än fårens och flydde vanligtvis från faran.

Jesus använde denna alldagliga illustration från sin tid för att förkunna att han är den gode herden, den sanne herden. På grund av sin kärlek till sina bröder och systrar skulle han frivilligt och villigt ge sitt liv för dem. (Se Joh. 10:17–18.)” (Se ”En kallelse till prästadömet: ’Föd mina får’”, Nordstjärnan, okt. 1983, s. 78–79).

Besvara följande frågor kortfattat här i boken:

 • Vad kan hända om fåren inte lyssnar till herden?

 • På vad sätt är vi som får och Frälsaren som vår herde?

 • Vad innebär det att föras in i hans hjord? (Se Alma 5:60.)

I Alma 5:37 beskriver Alma Zarahemlas folk som får utan herde som ”gått vilse”. Läs Alma 5:37–42 och ta reda på vad Alma lärde om att lyssna till Frälsarens röst.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Studera Alma 5:37–38 och berätta med egna ord vad Alma lärde om Frälsarens försök att kalla oss att följa honom.

  2. Vad säger Alma i Alma 5:41 om hur vi vet om vi hörsammar den gode herdens röst? Vilka ”goda gärningar” kunde till exempel vara tecken på att en ung man eller ung kvinna i kyrkan följer den gode herden?

Det är inte alltid lätt att känna igen och följa Frälsarens röst. Begrunda följande ord av äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum: ”Vi måste känna igen den gode herdens röst bland alla andra röster vi hör här på jorden. Han kallar oss att följa honom till vårt himmelska hem” (”Alternativa röster”, Nordstjärnan, juli 1989, s. 24).

Läs Alma 5:53–56 och markera inställningar och handlingar som gör det svårt för någon att höra Frälsarens röst.

Tänk på andra inställningar eller handlingar i världen i dag som gör det svårt för människor att följa Frälsarens röst. Förklara kortfattat varför de här inställningarna och handlingarna gör det svårt för någon att höra Frälsarens röst:

Markera i Alma 5:57 uttrycket ”alla ni som önskar följa den gode herdens röst”. Markera de tre andra uttrycken i vers 57 som talar om hur du kan följa Frälsarens röst.

 1. Skriv i din studiedagbok ett exempel på vart och ett av följande som visar vad en ung man eller ung kvinna i kyrkan kan göra i skolan eller där hon bor för att: a) gå ut från de ogudaktiga, b) skilja sig åt och c) inte röra vid orena ting. Tänk sedan på två rättfärdiga verksamheter eller vanor som hjälper ungdomar att höra den gode herdens röst bättre. Om en av de här verksamheterna eller vanorna har hjälpt dig att höra Frälsarens röst, tänk då på att skriva om den i din studiedagbok och låta din lärare eller klassen få höra om den senare.

I Alma 5:58–60 undervisar Alma om följande sanning: Om vi följer Herrens (den gode herdens) röst så samlas vi in till hans rike. Markera löftena eller välsignelserna i Alma 5:58–60 som de får som beviljas en arvedel på Guds högra sida.

 1. Tänk över vad var och en av de här löftena eller välsignelserna betyder för dig personligen. Skriv sedan i din studiedagbok varför du tycker att det är värt att skilja sig från de ogudaktiga för att få de här välsignelserna.

När du följer Frälsarens röst får du de här välsignelserna och slutligen upphöjelsens välsignelse.

Alma 5:43–52

Alma berättar hur han fick ett vittnesbörd och undervisar om omvändelse

Tänk på något som du har lärt dig med hjälp av vart och ett av dina fem sinnen: hörsel, känsel, lukt, smak och syn. Finns det något sätt att lära dig något utan att använda dina fem sinnen? Läs Alma 5:45–48 och ta reda på vad Alma sade att han visste och hur han visste det.

Markera i Alma 5:48 vad Alma sade om Jesus Kristus. Budskapet i Alma 5:45–48 kan sammanfattas så här: Vi kan själva veta genom den Helige Anden att Jesus Kristus är alla människors Återlösare.

Alla prövas i fråga om sin tro och sitt vittnesbörd. Har du ett eget vittnesbörd genom den Helige Andens kraft om att evangeliet är sant, så stärker det dig vid de här tillfällena. Att minnas ditt eget vittnesbörd hjälper dig att förbli trofast när du upplever en prövning. Almas exempel lär oss också att fasta och bön kan hjälpa oss så att vi får uppleva hur Anden på nytt bekräftar sanningen för oss och håller vårt vittnesbörd vid liv när det behöver stärkas.

Begrunda ditt eget vittnesbörd när du läser följande ord av äldste M. Russell Ballard i de tolv apostlarnas kvorum, som uppmuntrar oss att få eget vittnesbörd om Jesus Kristus: ”Ett personligt, eget vittnesbörd om evangeliets sanning, särskilt om Herren Jesu Kristi gudomliga liv och verksamhet, är väsentligt för vårt eviga liv. ’Detta är evigt liv’, sade Frälsaren, ’att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus’ [Joh. 17:3]. Med andra ord grundas det eviga livet på vår egen, personliga kunskap om vår Fader i himlen och hans helige Son. Att enbart känna till dem räcker inte. Vi måste få personliga, andliga erfarenheter som förankrar oss” (se ”Festmåltid vid Herrens bord”, Nordstjärnan, juli 1996, s. 81).

 1. Gör en eller flera av följande uppgifter i din studiedagbok:

  1. Skriv om ett tillfälle då du hörde någon som genom den Helige Andens kraft bar ett kraftfullt vittnesbörd om att Jesus Kristus är människosläktets Återlösare. Skriv hur du kände dig när du lyssnade på hans eller hennes vittnesbörd.

  2. Läs Alma 5:46 och skriv därefter med egna ord hur Alma fick ett vittnesbörd om Jesus Kristus. Tänk på hur du kan följa Almas exempel för att få ett starkare vittnesbörd om Frälsaren. Skriv ner dina tankar i studiedagboken.

  3. Skriv om ett tillfälle när du kände hur den Helige Anden vittnade för dig att Jesus Kristus är världens Återlösare. Skriv ner ett mål som hjälper dig att få ett vittnesbörd om Frälsaren eller stärka det, som att fasta eller be med större allvar eller att studera skrifterna med större iver. Arbeta på att uppnå det här målet även om det tar ”många dagar” (Alma 5:46). (Arbete på det målet hjälper dig kanske också att fullfölja en uppgift i Personlig tillväxt eller Plikt mot Gud.)

Läs Alma 5:49–52 och ta reda på vad Alma lärde folket om omvändelse. Skriv i utrymmet nedan varför du tror att alla människor måste omvända sig för att få bo hos vår himmelske Fader och Jesus Kristus för evigt:

Äldste Dallin H. Oaks har bett oss att begrunda en rad frågor som hjälper oss att tillämpa det som Alma lärde om omvändelse och om att bereda oss för att komma in i Guds rike:

”Tänk om han skulle komma i morgon? Om vi visste att vi skulle få möta Herren i morgon – genom vår för tidiga död eller genom hans oväntade ankomst – vad skulle vi då göra i dag? Vad skulle vi ha att bekänna? Vad skulle vi upphöra med att göra? Vilka problem skulle vi reda upp? Vilka personer skulle vi förlåta? Vilka vittnesbörd skulle vi bära?

Om detta är vad vi skulle göra, varför inte göra det nu? Varför inte söka efter friden medan friden står att finna?” (”Att förbereda oss för Kristi andra ankomst”, Liahona, maj 2004, s. 9.)

 1. Begrunda en av äldste Oaks frågor. Skriv i din studiedagbok varför du tror att det är viktigt att leva varje dag som om du beredde dig för att möta Herren.

Begrunda under bön hur du kan omsätta det du har lärt dig i dag i handling så att du är beredd att möta Frälsaren och komma in i hans rike.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 5:37–62 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: