Seminariet
Studieavsnitt 18: Dag 3; Alma 31


Studieavsnitt 18: Dag 3

Alma 31

Inledning

Alma fick veta att en grupp nephitiska avfällingar som kallade sig zoramiter hade avvikit från det sanna evangeliet. Det bedrövade Alma att höra om sådan ogudaktighet. Han tog med sig en grupp missionärer för att predika Guds ord för zoramiterna. De iakttog de avfälliga zoramiternas gudstjänster och deras högmod. Alma bad innerligt att Herren skulle trösta honom och hans följeslagare och att de skulle lyckas föra tillbaka zoramiterna till honom.

Alma 31:1–7

Alma och hans följeslagare predikar Guds ord för de avfälliga zoramiterna

Föreställ dig att du har en god vän eller en familjemedlem som börjar avvika från evangeliets principer eller som inte lever efter evangeliet så som han eller hon borde göra. Tänk över svar på följande frågor:

 • Hur skulle du kunna hjälpa honom eller henne att vända tillbaka till kyrkan och få en önskan att hålla buden?

 • Vem kunde du vända dig till för att få hjälp att handskas med den här personens problem och missuppfattningar?

Den här lektionen framhäver hur Alma och andra försökte hjälpa ett folk som hade avvikit från evangeliets sanningar. Läs Alma 31:1–2. Hur kände sig Alma när han hörde talas om vad zoramiterna gjorde?

Läs Alma 31:3–4 för att få veta varför nephiterna började bli oroliga på grund av zoramiternas handlingar.

Med tanke på vad du har lärt dig i ditt studium av Mormons bok, vad tror du kunde uppmuntra zoramiterna att omvända sig och vända tillbaka till evangeliets sanningar? Läs Alma 31:5 och var uppmärksam på vad Alma visste skulle vara det bästa sättet att vinna zoramiterna åter.

 1. Skriv i din studiedagbok varför du tror att Guds ord är en bättre metod att hjälpa människor att förändra sitt liv än våld eller andra metoder.

Begrunda följande ord av president Boyd K. Packer, president i de tolv apostlarnas kvorum, om Guds ords makt:

”Sann lära, som blir förstådd, förändrar attityder och beteende.

Att studera evangeliets läror kommer snabbare att förbättra beteendet än att studera själva beteendet. En inriktning på ovärdigt beteende kan leda till ett ovärdigt beteende … Det är därför som vi så kraftfullt betonar vikten av att studera evangeliets lärosatser” (se ”Små barn”, Nordstjärnan, jan. 1987, s. 13).

Avsluta följande princip med hjälp av Alma 31:5 och president Packers ord: Studiet av Guds ord leder mig till att .

Du kunde till exempel avsluta ovanstående princip på följande sätt: Studiet av Guds ord leder mig till att göra det som är rätt.

 1. Begrunda vilka erfarenheter du har gjort i samband med skrifterna och detta att höra Guds ord. Skriv om ett tillfälle när Guds ord ledde dig, din familj eller dina vänner till att göra det som är rätt.

Alma 31:8–23

Zoramiterna tillber Gud på ett felaktigt sätt

Alma och hans följeslagare gav sig i väg för att predika Guds ord för zoramiterna. När de kom dit, upptäckte de att zoramiterna tillbad Gud på ett besynnerligt sätt. Vad tänker du på när du hör ordet tillbedjan?

Tillbedjan är ett uttryck för vår kärlek till Gud, vår vördnad och tillgivenhet för honom. Tillbedjan inbegriper ofta sådant som att be, fasta och gå i kyrkan. Sann tillbedjan inbegriper alltid hjärtat. Läs Alma 31:8–11 och urskilj och markera ord och uttryck som beskriver zoramiternas tillbedjan.

Uttrycket ”kyrkans ordning” (Alma 31:10) har att göra med ”förrättningar”, som till exempel de offer som var del av Moses lag eller sakramentet i vår tid. Markera gärna i Alma 31:10 ett av skälen till att vi bör tillbe dagligen.

Bild

Du kan skriva följande princip i marginalen i dina skrifter bredvid Alma 31:9–11: Vår dagliga strävan att be och hålla buden befäster oss mot frestelser.

Äldste Rulon G. Craven betonade som medlem av de sjuttios kvorum vikten av daglig tillbedjan som ett skydd mot frestelser och villfarelser: ”Under de gångna åren har jag ibland blivit ombedd av bröderna att ha en intervju med ångerfulla medlemmar i kyrkan angående återställelse av deras tempelvälsignelser. Det har alltid varit en andligt gripande erfarenhet att återställa välsignelserna till dessa underbara människor som omvänt sig. Jag har frågat några av dem: ’Vad var det som hände i ditt liv som gjorde att du tillfälligt förlorade ditt medlemskap i kyrkan.’ Med tårfyllda ögon svarade de: ’Jag följde inte evangeliets grundläggande principer: bön, gå i kyrkan regelbundet, tjäna i kyrkan och studera evangeliet. Jag gav sedan efter för frestelser och förlorade den Helige Andens vägledning’” (se ”Frestelse”, Nordstjärnan, juli 1996, s. 77).

Hur stöder äldste Cravens ord sanningen i Alma 31:9–11?

Läs Alma 31:12–23 och föreställ dig att du hör zoramiterna be från sitt torn. Tänk över svar på följande frågor:

 • Vad skulle du vara bekymrad över om du hörde någon be på det sättet?

 • Vilka falska läror ingick i zoramiternas bön?

 • Vad hade de för inställning till andra människor? (Lägg märke till hur ofta orden vi och oss förekommer i zoramiternas bön.)

Efter att varje person hade upprepat samma bön ”återvände de till sina hem och talade aldrig mer om sin Gud förrän de återigen hade samlats vid den heliga plattformen” (Alma 31:23).

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad finns det för faror med att tillbe och tala om Gud bara en gång i veckan?

  2. Hur kan vi tillbe Gud veckan igenom?

Vår inställning är mycket viktig när vi tillber. Läs följande ord av äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum om hur vår tillbedjan påverkas av vår inställning:

”Tillbedjan innefattar ofta handlingar, men sann tillbedjan inbegriper alltid en särskild inställning.

En vördnadsfull inställning framkallar djupa känslor av lojalitet, beundran och respekt. Tillbedjan sammanför kärlek och vördnad till ett tillstånd av hängivenhet som för vår ande närmare Gud” (Pure in Heart [1988], s. 125).

 1. Gör en utvärdering i din studiedagbok av din egen tillbedjan och din inställning när det gäller följande kategorier: a) att be dagligen, b) att studera skrifterna dagligen, c) att hålla buden och d) att gå i kyrkan och ta sakramentet varje vecka. Sätt upp ett mål att förbättra din personliga, dagliga tillbedjan. Berätta gärna för en förälder, ledare eller vän om ditt mål så att han eller hon kan stötta och uppmuntra dig under de kommande veckorna.

Alma 31:24–38

Alma ber om kraft och framgång för missionärerna i att föra zoramiterna tillbaka till Herren

Efter att ha iakttagit zoramiternas falska tillbedjan uppsände Alma en bön till Herren. Läs Alma 31:30–35 och var uppmärksam på hur Almas bön skilde sig från zoramiternas.

 1. Skriv i din studiedagbok vad du har lärt dig om att be genom att jämföra Almas bön med zoramiternas. Skriv också hur exemplet med Almas rättfärdiga bön kan påverka dina egna böner.

Läs Alma 31:36–38 och ta reda på vilka välsignelser Alma och hans följeslagare fick efter det att Alma hade lagt händerna på dem och de började predika evangeliet. Lägg märke till att uttrycket ”lade han sina händer på alla dem som var med honom” (Alma 30:36) syftar på handpåläggning som del av en prästadömsförrättning.

Almas och hans följeslagares upplevelser lär oss följande princip: Om vi ber och handlar i tro så får vi gudomlig hjälp i våra prövningar.

Bild

Efter sin bön visade Alma och hans följeslagare sin tro genom att gå till verket och lita på att Herren skulle sörja för dem när de tjänade honom och hans barn. Var uppmärksam på tillfällen att följa Almas exempel och be i tro.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 31 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: