Seminariet
Studieavsnitt 28: Dag 2; Mormon 1–2

Studieavsnitt 28: Dag 2

Mormon 1–2

Inledning

Trots att Mormon växte upp i en tid präglad av stor ogudaktighet, valde han att vara trofast. Tack vare sin trofasthet kallades han att ta hand om nephiternas uppteckningar. Vid 15 års ålder ”besöktes [Mormon] av Herren och smakade och kände Jesu godhet” (Mormon 1:15). Samma år utsåg nephiterna honom till att leda deras härar (se Mormon 2:1). Han ville hjälpa nephiterna att omvända sig men förbjöds av Herren att predika för dem eftersom de medvetet hade gjort uppror. Nephiterna förlorade den Helige Andens gåva och andra Guds gåvor och överlämnades åt sig själva i kampen mot lamaniterna.

Mormon 1:1–5

De heliga uppteckningarna anförtros åt Mormon

Vilka ord skulle du vilja att andra använde för att beskriva dig?

Har någon sagt att du är mormon för att beskriva dig någon gång? Hur känner du dig när någon beskriver dig som mormon?

President Gordon B. Hinckley talade om tillnamnet mormon, ett namn som många använder när de pratar om medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga:

Hinckley, Gordon B.
”Samtidigt som jag ibland beklagar att människor inte använder kyrkans rätta namn, är jag glad att öknamnet de använder är mycket hedervärt tack vare en alldeles särskild man och en bok som på ett ojämförligt sätt vittnar om världens Återlösare.

Vem som än lär känna denne man, Mormon, genom att läsa och begrunda hans ord, ja, alla som läser denna kostbara historiska skatt som till stor del fogades ihop och bevarades av honom, kommer att erfara att mormon inte är ett vanhedrande ord utan att det står för det allra bästa – det goda som kommer från Gud” (se ”Mormon betyder ’mycket gott’”, Nordstjärnan, jan. 1991, s. 54).

Profeten Mormon föddes under en tid när nästan alla i landet var ogudaktiga. Profeten Ammaron hade befallts att gömma alla heliga uppteckningar (se 4 Nephi 1:47–49). Ammaron besökte den då tioårige pojken Mormon och gav honom instruktioner om hans framtida ansvar för uppteckningarna. Läs Mormon 1:2 och leta efter de ord och uttryck som Ammaron använde för att beskriva den unge Mormon.

Ett ord som Ammaron använde för att beskriva Mormon var allvarlig. Vilka ämnen eller situationer i livet bör du ta på allvar? Det är viktigt att förstå att allvarliga personer kan ha skratta och ha roligt, men de förstår när det är lämpligt att vara lättare till sinnet och när det är lämpligt att vara mer allvarlig.

Ammaron sade också att Mormon hade ”lätt för att fatta” (Mormon 1:2). Vad tror du menas med att ha lätt för att fatta? Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum förklarade att uttrycket lätt för att fatta används på två sätt i skrifterna:

”En … till synes enkel och kanske underskattad andlig gåva – förmågan att ha ’lätt för att fatta’ (Mormon 1:2) – är ytterst viktig för dig och för mig i den värld vi nu lever i och kommer att leva i …”

Begrunda betydelsen av denna viktiga andliga gåva. Att ha lätt för att fatta kan ha betydelsen ”att titta” eller ”att se” eller ”att lägga märke till” – som vi lär från Jesaja 42:20

Att ha lätt för att fatta kan också ha betydelsen ”att lyda” eller ”att följa” – vilket vi kan se i Läran och förbunden [54:6]

Alltså, när vi har lätt för att fatta så ser vi eller lägger märke till något omedelbart och lyder. Båda dessa grundläggande faktorer – att se och lyda – är ytterst viktiga för att vi ska ha lätt för att fatta. Och profeten Mormon är ett slående exempel på någon som använde den här gåvan” (se ”Snar att uppfatta”, Liahona, dec. 2006, s. 16).

 1. Pencil Icon
  Skriv i din studiedagbok hur du tror att det skulle vara till hjälp i ditt dagliga liv om en av dina egenskaper var att ha lätt för att fatta.

Läs Mormon 1:3–5 och lägg märke till Ammarons anvisning till Mormon. Hur kan Mormons egenskaper, att vara allvarlig och ha lätt för att fatta, ha hjälpt honom med dessa ansvar?

Mormon 1:6–19

Herren förbjuder Mormon att predika för folket på grund av deras medvetna uppror

Mormon Abridging the Plates

Har du någonsin tappat bort något mycket värdefullt? Mormon bevittnade i sin ungdom många strider mellan nephiterna och lamaniterna och hur stor ogudaktighet spred sig över landet (se Mormon 1:6–13). Mormon berättar att nephiterna på grund av sin stora ondska gick miste om många av Herrens dyrbara gåvor.

 1. Pencil Icon
  Gör två kolumner i din studiedagbok. Ge den första kolumnen rubriken ”Gåvor som nephiterna gick miste om”. Läs Mormon 1:13–14, 18 och ta reda på vilka gåvor som Herren tog ifrån nephiterna. Skriv gåvorna du hittar i första kolumnen. Ge den andra kolumnen rubriken ”Varför Herren tog bort sina gåvor”. Läs Mormon 1:14, 16–17, 19 och leta efter orsaker till att Herren tog bort sina gåvor från nephiterna. Skriv orsakerna du hittar i andra kolumnen.

De här verserna lär oss att ogudaktighet och otro driver bort Herrens gåvor och den Helige Andens inflytande. Även om nephiternas uppror var extremt så gäller den här principen för oss var och en när vi överträder något av Herrens bud.

Om du hade levt på Mormons tid, vilken av Guds gåvor som nämns i Mormon 1:13–14, 18 skulle du sakna mest?

Läs Mormon 1:15 och se vad Mormon upplevde medan resten av nephiterna förlorade den Helige Andens gåva och andra Guds gåvor. Varför tror du att Mormon lyckades få andliga upplevelser trots att han var omgiven av stor ogudaktighet?

Mormon 2:1–15

Mormon leder nephiternas härar och sörjer över deras ogudaktighet

Fundera över följande scenario: En 30-årig man bor hemma hos sina föräldrar och väljer att inte söka jobb. I stället lever han på föräldrarna och slösar bort sin tid på improduktiva aktiviteter genom att för det mesta bara spela dataspel. Jämför det scenariot med beskrivningen av den unge Mormon medan du studerar Mormon 2.

Läs Mormon 2:1–2 och ta reda på vilka ansvar Mormon fick och hur gammal han var när han fick dem.

Inom kort efter att Mormon utnämnts som ledare för nephiternas härar anföll lamaniterna dem så häftigt att nephiterna blev skrämda och retirerade. Lamaniterna drev dem från stad till stad tills nephiterna befann sig på en enda plats. Mormons här lyckades till slut besegra lamaniterna och jaga dem på flykten (se Mormon 2:3–9).

 1. Pencil Icon
  Läs Mormon 2:10–15 och var uppmärksam på nephiternas andliga tillstånd efter striderna. Besvara därefter följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför sörjde nephiterna?

  2. Hur visste Mormon enligt Mormon 2:14 att deras sorg inte var tecken på sann omvändelse?

  3. Vilka skillnader lyfter Mormon 2:13–14 fram mellan sorg till omvändelse och sorg som leder till fördömelse (att man hejdas i sin utveckling)?

De här verserna lär att om vår sorg över våra synder för till omvändelse, kommer vi till Kristus med ödmjukt hjärta. De illustrerar också principen om att sorg enbart på grund av syndens följder leder till fördömelse (eller att man hejdas i sin utveckling mot evigt liv).

 1. Pencil Icon
  Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur kan någon som har syndat visa världslig sorg – det slags sorg som leder till fördömelse?

  2. Hur kan någon som har syndat visa det slags sorg som leder till omvändelse?

Vad gör du när du har gjort misstag eller syndat? Om du kommer till Frälsaren med ödmjukt hjärta och omvänder dig så får du uppleva frid och förlikas med Gud.

Mormon 2:16–29

Mormon hämtar plåtarna och skriver ner en redogörelse för sitt folks ogudaktighet

Under striderna med lamaniterna kom Mormon i närheten av kullen där Ammaron hade gömt nephiternas uppteckningar. Han tog Nephis plåtar och började göra en uppteckning om vad han hade bevittnat bland folket ända sedan sin barndom (se Mormon 2:16–18). Läs Mormon 2:18–19 och markera några av uttrycken som beskriver det andliga tillstånd som Mormon växte upp under.

Med tanke på vad du har läst om Mormon, varför tror du att han kunde vara säker på att han skulle ”bli upphöjd på den yttersta dagen” (Mormon 2:19)? (”Upphöjd på den sista dagen” syftar på att han skulle uppstå med en celestial kropp och föras tillbaka till Guds närhet och förbli hos honom för evigt.)

Mormons liv är ett vittnesbörd för oss att vi kan välja att leva rättfärdigt, även i ett ogudaktigt samhälle.

Fundera över följande råd: ”Du bär ansvaret för de val du gör. Gud tänker på dig och hjälper dig att göra bra val, även om din familj och vänner använder sin valfrihet på fel sätt. Ha det moraliska modet att ståndaktigt lyda Guds vilja, även om du måste stå ensam. När du gör det blir du ett föredöme som andra kan följa” (Vägledning för de unga, [häfte, 2011], s. 2).

 1. Pencil Icon
  Skriv i din studiedagbok om när du såg hur en vän eller familjemedlem trofast lydde Guds vilja trots att andra inte gjorde det. Skriv också ner hur du tror att den personens exempel och Mormons exempel kan hjälpa dig.

Unga kvinnors motto är ”stå för sanning och rättfärdighet”. Oavsett om du är en ung man eller ung kvinna, tänk på ett visst område i ditt liv där du kan bli bättre på att stå för det som är rätt. Herren hjälper dig när du strävar efter att stå för det som är rätt även när din omgivning inte gör det.

 1. Pencil Icon
  Skriv följande i diwdagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mormon 1–2 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: