Seminariet
Studieavsnitt 28: Dag 1; 4 Nephi 1


Studieavsnitt 28: Dag 1

4 Nephi 

Inledning

Efter Jesu Kristi besök och verksamhet på den amerikanska kontinenten levde folket efter hans lära och hade 200 år av enighet, framgång och lycka. Men så småningom började människor bli högmodiga och alltmer ogudaktiga. Det dröjde inte länge förrän de delade upp sig i nephiter och lamaniter igen och efter 300 år var både nephiterna och lamaniterna ogudaktiga. Det fanns bara några få rättfärdiga kvar.

4 Nephi 1:1–18

Hela folket omvände sig och levde i fred och lycka

Bild
tre leende unga kvinnor

Vad gör dig verkligt lycklig?

Vad tror du är skillnaden mellan sådant som gör dig tillfälligt glad och sådant som leder till varaktig lycka? Läs 4 Nephi 1:16 och ta reda på vad Mormon skrev om folket efter Frälsarens besök. Du kan markera orden ”det kunde förvisso inte finnas något lyckligare folk”.

 1. Skriv rubriken Det kunde inte finnas något lyckligare folk i din studiedagbok och rita en cirkel under den, enligt följande diagram. (Du kommer att skriva saker inuti och omkring cirkeln.) Läs 4 Nephi 1:1–2 och ta reda på vad folket gjorde som möjliggjorde denna lycka. Skriv ner det du hittar inuti cirkeln.

Bild
cirkel

Eftersom folket tog till sig Frälsarens undervisning blev ”allt folket … omvänt till Herren” (4 Nephi 1:2) och de var mycket lyckliga.

Äldste Richard G. Scott i de tolv apostlarnas kvorum förklarade hur omvändelse går hand i hand med lycka. Stryk under vad det innebär att vara omvänd när du läser hans ord.

”Din lycka nu och för evigt beror på din grad av omvändelse och den förvandling som den frambringar i ditt liv. Hur kan du då bli riktigt omvänd? President [Marion G.] Romney beskriver stegen du måste ta:

’Medlemskap i kyrkan och omvändelse betyder inte nödvändigtvis samma sak. Att vara omvänd och att ha ett vittnesbörd behöver inte heller betyda samma sak. Ett vittnesbörd kommer när den Helige Anden vittnar för den uppriktige sökaren om sanningen. Ett aktivt vittnesbörd ger liv åt tron. Det vill säga, det framkallar omvändelse och lydnad mot buden. Omvändelse är frukten av eller belöningen för att vi ändrar oss och lyder’ [Conference Report, områdeskonferens i Guatemala 1977, s. 8–9].

Enkelt uttryckt är sann omvändelse frukten av tro, förändring och konsekvent lydnad …

Sann omvändelse frambringar som frukt varaktig lycka som kan åtnjutas även när världen är i uppror och de flesta är allt annat än lyckliga” (se ”Fullständig omvändelse medför lycka”, Liahona, juli 2002, s. 27–28).

 1. Läs 4 Nephi 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18 och var uppmärksam på ord eller uttryck som beskriver det folket upplevde på grund av att alla var omvända till Herren. Skriv ner några av orden och uttrycken utanför cirkeln du ritade i din studiedagbok under förra uppgiften.

Den här tidsperioden av aldrig förut skådad lycka och framgång bland nephiterna lär oss att när en grupp människor är omvända till Herren så för det med sig enighet och lycka. Skriv gärna den här principen i dina skrifter i närheten av 4 Nephi 1:16 eller i din studiedagbok.

Begrunda hur du tror att det skulle vara om alla i din omgivning verkligen hade omvänts till Herren.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur skulle din familj få det bättre om alla i din familj levde som folket i 4 Nephi?

  2. Tänk på en tid i ditt liv när du välsignades av att tillhöra en grupp som var enig i fråga om rättfärdighet, som till exempel den egna familjen, kvorumet eller klassen eller en kamratgrupp. Vad tror du hjälpte gruppen att vara eniga i fråga om rättfärdighet? Hur välsignades du och de andra i gruppen?

4 Nephi 1:19–49

Ogudaktigheten återvänder och sprider sig tills det bara finns några få rättfärdiga kvar

Vad tror du kan förstöra ett lyckligt samhälle som det som beskrivs i 4 Nephi?

 1. Skriv ”Ett lyckligt samhälles undergång” i din studiedagbok och rita en cirkel under rubriken, ungefär som ditt diagram för första uppgiften. Läs 4 Nephi 1:20, 23–24 och ta reda på vad som började förstöra folkets lycka och fred. Skriv ner det du hittar inuti cirkeln.

Du kan anteckna följande ord av president Henry B. Eyring i första presidentskapet i dina skrifter bredvid 4 Nephi 1:24 eller i din studiedagbok: ”Högmod är enighetens största fiende” (Liahona, nov. 2008, s. 70). På vad sätt tror du att högmod är enighetens fiende?

Följande ord av president Dieter F. Uchtdorf i första presidentskapet undervisar om högmod. Stryk under ord och uttryck som förklarar varför högmod är så destruktivt.

”Högmod är en synd … därför att det föder hat och fiendskap och försätter oss i en motsatsställning till Gud och våra medmänniskor. Högmod är i grund och botten jämförelsens synd, för även om den vanligtvis börjar med: ’Titta så underbar jag är och allt bra jag åstadkommit’, så tycks den alltid sluta med: ’Och därför är jag bättre än du.’

Är vårt hjärta fyllt av högmod begår vi en svår synd, för då bryter vi mot de två stora buden [se Matt. 22:36–40]. I stället för att dyrka Gud och älska vår nästa avslöjar vi det verkliga föremålet för vår dyrkan och kärlek – den vi ser i spegeln” (”Högmod och prästadömet”, Liahona, nov. 2010, s. 56).

 1. Läs 4 Nephi 1:25–27, 30–35, 38–45 och var uppmärksam på ord och uttryck som beskriver högmodets följder bland folket. Skriv ner de orden och uttrycken runt omkring cirkeln du ritade i din studiedagbok under uppgift 4.

En sanning vi kan lära oss av de händelserna är att högmodets synd skapar splittring och leder till större ogudaktighet. Anteckna gärna den här sanningen i dina skrifter. Hur kan en eller två personers högmod påverka hela gruppens lycka?

Vilka i följande exempel kan påverkas negativt av en persons högmod?

 • En klassmedlem i Unga kvinnor vill inte lyssna till lektionen som hennes lärare förberedde om välsignelserna som kommer av att man lyder Visdomsordet. Hon tycker att hon har hört tillräckligt om Visdomsordet sedan tidigare och stör klassen och vägrar delta.

 • En kamrat retar en annan person i gruppen eller nedvärderar honom eller henne på grund av personens klädsel som visar att han eller hon inte har det gott ställt.

 1. Begrunda om det finns tecken på högmod i ditt liv. Gå gärna igenom president Uchtdorfs ord medan du begrundar det här. Vad kan du göra för att undvika högmod och försöka öka enigheten och rättfärdigheten i den egna familjen, kvorumet eller klassen eller kamratgruppen? Skriv ner dina tankar och mål i din studiedagbok.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 4 Nephi 1och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: