Seminariet
Studieavsnitt 30: Dag 1; Ether 4–5


Studieavsnitt 30: Dag 1

Ether 4–5

Inledning

Herren befallde Moroni att skriva och sedan försegla sin uppteckning av Jareds brors syn. Moroni förklarade att uppteckningen skulle uppenbaras när människan hade lika stor tro som Jareds bror. Dessutom profeterade Moroni att tre vittnen skulle bära vittnesbörd om Mormons boks sannfärdighet i de sista dagarna.

Ether 4:1–7

Moroni skriver en fullständig redogörelse för Jareds brors syn och förseglar den

Tänk på ett föremål som har stort värde för dig eller din familj och som du kanske vill förvara utom räckhåll för små barn. Vad måste barnet lära sig eller göra innan du vågar anförtro föremålet åt honom eller henne?

På samma sätt har Herren värdefulla sanningar som han vill berätta om för oss, men han väntar tills vi är redo att ta emot dem. När du studerar Ether 4, var då uppmärksam på det som Moroni lärde som kan hjälpa dig förbereda dig för att ta emot större sanning och vägledning från Herren.

Som du kan läsa i Ether 3 visade Herren Jareds bror en syn över alla jordens invånare – forntida, nutida och framtida – och allt om jorden. Jareds bror befalldes sedan att skriva ner det han hade sett och att försegla sin uppteckning. Läs Ether 4:4–5 och hitta Moronis beskrivning av det som Jareds bror fick se. Moroni skrev om det som Jareds bror såg och befalldes liksom honom av Herren att försegla synen så att den kunde komma fram i Herrens egen bestämda tid. Synen som de här verserna hänvisar till finns i det som ofta kallas den förseglade delen av Mormons bok.

Moroni profeterade om villkoren som måste uppfyllas innan uppenbarelsen till Jareds bror kan offentliggöras. Skriv gärna dessa villkor bredvid Ether 4:6–7 i dina skrifter.

 1. För att hjälpa dig begrunda vad det innebär att ”utöva tro [på Herren] alldeles som Jareds bror” (se Ether 4:7) går du igenom Ether 1–3 och gör en lista i din studiedagbok över sätten som Jareds bror visade tro och tillit till Herren. Välj ett av dem som gjorde störst intryck på dig och beskriv det och berätta varför du fastnade för det.

Precis som du bara skulle låta ett barn ha ett värdefullt föremål under bestämda förutsättningar så ger Herren bara fler sanningar till sina barn när vi visar att vi är andligt förberedda, tror på de dyrbara sanningar han redan har uppenbarat och utövar tro på honom.

Ether 4:8–19

Moroni undervisar om vad vi måste göra för att få ytterligare uppenbarelser

Titta på gardinerna i rummet du är i. Tänk på hur gardinerna kan begränsa det du ser.

Moroni använde en slöja som symbol, vilket är som en gardin, för att undervisa principer som styr hur var och en av oss kan ta emot uppenbarelse. Läs Ether 4:15 och leta efter ett uttryck som innehåller ordet slöja. Lägg märke till att Moroni jämförde otro med en slöja. På vad sätt är otro som ett slags slöja?

Tänk på hur det skulle vara om du kunde slita sönder slöjan mellan dig och Herrens kunskap.

Bild
veil torn in center

Moroni beskrev sådant som hjälper till att ”slita sönder otrons slöja” så att vi kan ta emot ytterligare uppenbarelser. Han började genom att varna oss för en attityd som hindrar oss från att ta emot ytterligare uppenbarelser. Läs Ether 4:8 och markera vad som kan göra att Herren håller tillbaka ytterligare uppenbarelser och inte ”visar några större ting”.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad tror du menas med att ”strida mot Herrens ord”? (se Ether 4:8).

  2. Hur kan ungdomar i dag ”strida mot Herrens ord”?

Moroni använde Herrens egna ord för att beskriva hur man får ytterligare uppenbarelse från honom. Gå igenom Ether 4:11, 13–15 och markera uttryck som lär oss vad vi måste göra för att inbjuda uppenbarelse från Herren och hur han svarar när vi gör dessa saker.

Vilka principer om uppenbarelse och hur du kan ta emot den i ditt eget liv hittar du i dessa verser? Skriv gärna en av principerna du lär dig av dessa verser bredvid Ether 4:11 i dina skrifter.

En viktig princip vi kan lära oss av Herrens råd är att när vi utövar stor tro på Herrens ord så välsignar han oss, i sin egen bestämda tid och på sitt eget sätt, med ytterligare uppenbarelse.

 1. Förklara i din studiedagbok varför du tror att du behöver visa att du tror på kunskapen du redan fått från Gud innan Herren uppenbarar mer för dig. Betygsätt sedan dig själv på en skala från 1 till 10 (där 10 är ”mycket bra”) på hur väl du tycker att du utövar tro på Herren genom att söka efter och följa hans ord inom vart och ett av följande områden:

  1. Daglig bön

  2. Följa maningarna du får genom den Helige Anden

  3. Stödja och följa ledarna i grenen, församlingen, distriktet eller staven

  4. Studera Guds ord i kyrkan eller i seminariet

  5. Personliga skriftstudier

  6. Följa profeternas ord och leva efter buden

 2. Beskriv i din studiedagbok hur din lydnad inom ett av ovanstående områden möjliggjorde att du fick ytterligare uppenbarelse från Herren.

Begrunda hur du kan införliva den här principen om att utöva tro på Herrens ord i dina försök att ta emot ytterligare uppenbarelse och vägledning från Herren.

Ether 5

Moroni förkunnar att tre vittnen ska se och bära vittnesbörd om plåtarna

Bild
angel showing gold plates to Joseph Smith, Oliver Cowdery, David Whitmer

Läs Ether 5:1–3. Vad skrev Moroni i de här verserna som riktade sig till profeten Joseph Smith – den som en dag skulle översätta uppteckningarna på plåtarna? Föreställ dig hur det var för Joseph Smith att stöta på de verserna medan han översatte Mormons bok.

Läs följande ord av president Henry B. Eyring i första presidentskapet och sök efter ett uttryck om de tre vittnenas vittnesbörd som gör intryck på dig: ”De tre vittnena förnekade aldrig sitt vittnesbörd om Mormons bok. De kunde inte göra det eftersom de visste att det var sant. De gjorde uppoffringar och mötte svårigheter utöver det de flesta någonsin får uppleva. Oliver Cowdery bar samma vittnesbörd om Mormons boks gudomliga ursprung då han låg för döden … Att de fortsatte att intyga det som de sett och hört i denna förunderliga upplevelse, trots långa perioder av brytning med både kyrkan och Joseph, gör deras vittnesbörd ännu kraftfullare” (se ”Ett varaktigt vittnesbörd om profeten Joseph Smiths mission”, Liahona, nov. 2003, s. 90).

Vad skulle profeten Joseph Smith enligt Ether 5:2–3 få förmånen att göra med plåtarna?

 1. De tre männen fick förmånen att vara vittnen om att guldplåtarna verkligen fanns, och du kan liksom de vara ett vittne om att Mormons bok är sann. Skriv i din studiedagbok ner några sätt som du kan vara ett vittne om Mormons bok. Skriv också hur ditt vittnesbörd om Mormons bok kan påverka andra människor.

Sök med en bön i hjärtat efter tillfällen att bära ditt vittnesbörd om Mormons bok för någon den här veckan.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Ether 4–5 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: