Seminariet
Studieavsnitt 16: Dag 2; Alma 12


Studieavsnitt 16: Dag 2

Alma 12

Inledning

Amuleks ord i Alma 11 gjorde Zeezrom medveten om sin skuld eftersom han hade ljugit och vilselett folket. Efter att Amulek hade talat till folket i Ammonihah började Alma tala till dem. Eftersom folket där hade blivit så ogudaktigt, inriktade Alma sig på att tala om sanningar som skulle hjälpa dem att omvända sig från hjärtats hårdhet och andra synder. Han betonade Satans snaror, domarna som drabbar de ogudaktiga och återlösningsplanen genom Guds Son som gör det möjligt för dem som omvänder sig att återvända till Guds närhet.

Alma 12:1–7

Alma avslöjar Zeezroms onda avsikter

Tänk på hur en snara används för att fånga djur: En repögla läggs runt ett lockbete. När djuret sträcker in tassen genom snaran dras snaran åt och djuret är infångat.

Bild
rope tied into snare

Läs i Alma 11:21–25 hur Zeezrom försökte få Amulek att fastna i snaran. Efter att Amulek hade genomskådat Zeezroms avsikter och bemött honom, började Alma tala till Zeezrom och folket (se Alma 12:1–2). Leta i Alma 12:3–6 efter ord och uttryck som Alma använde för att beskriva Zeezroms taktik, som Alma sade kom från djävulen (se Alma 12:5).

Hur kunde Alma känna till Zeezroms plan enligt Alma 12:3?

Vad säger Alma i Alma 12:6 är djävulens avsikter?

Alma lärde att den Helige Anden kan hjälpa oss att urskilja motståndarens lister. I lektionen om Alma 11 lärde du dig att vi kan övervinna frestelser om vi förlitar oss på den Helige Anden. En viktig del av att övervinna frestelser är att få Andens hjälp att urskilja frestelserna och den skada de kan vålla oss. Vi kan välja att förbli rena och trofasta genom att undvika frestelser. Har du varit med om att den Helige Anden hjälpte dig att urskilja och undvika en av djävulens frestelser?

 1. Skriv i din studiedagbok vad du kan och tänker göra för att få större förmåga att känna igen och reagera på den Helige Andens viskningar, så att du kan urskilja och undgå motståndarens ”snaror”.

Alma 12:7–18

Alma undervisar om den slutliga domen för hela människosläktet

Tänk på ett yrke som du skulle vilja utöva. Gör en beräkning av hur mycket det skulle kosta att skaffa dig den utbildning – kunskaper och färdigheter – som behövs för att bli framgångsrik i det yrket.

Läs följande ord av äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum om ”priset” som måste betalas för att få andlig kunskap: ”Den andliga insikt som ni och jag har välsignats med, och som har bekräftats som sann i våra hjärtan, kan vi helt enkelt inte ge till [andra]. Priset i form av flit och lärdom genom studier och även genom tro måste man själv betala för att skaffa sig och ’äga’ en sådan kunskap. Endast på det sättet kan det som sinnet känner till också kännas i hjärtat” (”Vaka och håll ut”, Liahona, maj 2010, s. 43).

Leta efter tecken i Alma 12:7–8 på att Zeezrom började bli villig att betala det andliga ”pris” som krävs för att man ska kunna skaffa sig andlig kunskap. Vad tycker du tyder på att Zeezrom hade börjat ändra sig i hjärtat så att han kunde få kunskap om andliga sanningar?

Var uppmärksam på vad Alma lärde Zeezrom om hur man får andlig sanning. Läs Alma 12:9–11. Det kan vara till hjälp att veta att ”Guds hemligheter är andliga sanningar som ges endast genom uppenbarelse. Gud uppenbarar sina hemligheter för dem som håller sig till evangeliet” (Handledning för skriftstudier, ”Hemligheter, Guds”, scriptures.lds.org). Skriv gärna den här definitionen i dina skrifter bredvid Alma 12:9. I Alma 12:9 säger Alma att Gud ger en del av sitt ord till människorna enligt vad?

Vad finns det enligt Alma 12:10–11 för samband mellan tillståndet i vårt hjärta och vår förmåga att ta emot andlig sanning?

Vad menas med att ”förhärda” sitt hjärta (se Alma 12:10–11) och hur tror du att ett sådant tillstånd yttrar sig i någons liv?

Almas budskap till Zeezrom undervisar om följande princip: Herren uppenbarar andliga sanningar för oss enligt den lydnad och flit vi visar honom och hans ord.

 1. Skriv i din studiedagbok om en befallning eller ett råd från Herren som du har strävat att följa med ”lydnad och flit”. På vad sätt har Herren välsignat dig med ytterligare vägledning och insikt eller med Andens viskningar därför att du har gjort det som han undervisat dig om?

Efter att Alma hade undervisat om hur vi får andlig kunskap, övergick han till att besvara frågan som Zeezrom ställde i Alma 12:8 om hur vi kommer att bli dömda. Läs Alma 12:12–15 och ta reda på vad Alma sade till Zeezrom om uppståndelsen och domen. Avsluta följande mening här i boken: Vi kommer att hållas ansvariga inför Gud för våra , och.

Begrunda följande fråga: Vad tror du att det gör för skillnad i de val du gör dagligen om du tänker på att du kommer att hållas ansvarig för dina ord, gärningar och tankar?

Markera tvärhänvisningen i fotnot 14a till nyckelskriftstället Mosiah 4:30 och läs sedan eller läs upp Mosiah 4:30.

 1. Titta på vad du skrev i studiedagboken tidigare i lektionen, uppgift 1, om hur du kan bli mer lyhörd för den Helige Andens påverkan. Lägg till dina tankar om hur insikten att du kommer att hållas ansvarig inför Gud ger dig en starkare önskan att urskilja och undvika frestelser.

Alma 12:19–37

Alma förklarar hur människosläktet kan övervinna fallets följder genom återlösningsplanen

En hög styresman i Ammonihah som hette Antionah trodde inte att människan kunde bli odödlig och sade att fallet hade omöjliggjort det (se Alma 12:20–21). Utforska verserna ur Alma 12 som anges i följande uppställning och skriv vad Alma lärde, under rubrikerna:

Fallets följder (Alma 12:22, 24)

Vad Gud gjorde för att åstadkomma vår återlösning (Alma 12:24–25, 28–33)

Vad vi måste göra för att bli återlösta (Alma 12:24, 30, 34, 37)

Bild
Avskedet från Edens lustgård
 1. När du har fyllt i uppställningen besvarar du följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur gör Jesu Kristi försoning det möjligt för oss att övervinna fallets följder?

  2. Vad är enligt Alma 12:24 avsikten med livet nu när Frälsaren har gjort det möjligt för oss att övervinna fallets följder?

Begreppet ”prövotillstånd” i Alma 12:24 är ett uttryck som bara används av Alma i Mormons bok (se också Alma 42:4, 10, 13). Äldste L. Tom Perry i de tolv apostlarnas kvorum beskrev den här prövotiden på följande sätt: ”Den främsta avsikten med jordelivet är att vår ande, som fanns innan världen var till, får förenas med vår kropp under ett jordeliv med stora möjligheter. Föreningen av dessa två ger oss förmånen att tillväxa, utvecklas och mogna på ett sätt som endast är möjligt när kropp och ande är förenade. I kroppen genomgår vi vissa prövningar i ett så kallat prövotillstånd. Det är en tid för lärande och tillfälle att visa oss värdiga eviga möjligheter. Det ingår i den gudomliga plan som vår himmelske Fader har för sina barn” (se ”Förkunna mitt evangelium från land till land”, Nordstjärnan, juli 1989, s. 12).

Alma vittnade att jordelivet är en tid att bereda oss för att möta Gud. Markera gärna den här läran i Alma 12:24. Läs Alma 34:32 och gör en tvärhänvisning till och från Alma 12:24.

 1. Använd det du har lärt dig genom att besvara en eller båda följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur är det till vägledning för dig i livet att du vet vad som är avsikten med jordelivet?

  2. Hur är din tro på Jesu Kristi försoning till hjälp för dig i ditt jordiska prövotillstånd?

Läs Alma 12:33–35 och lägg märke till skillnaden mellan vad som sker med dem som omvänder sig och dem som inte omvänder sig. Du kanske förstår de här verserna bättre om du vet att detta att ingå i Herrens vila betyder att få förlåtelse för våra synder och så småningom komma in i hans härlighets fullhet (L&F 84:24).

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 12 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: