Seminariet
Studieavsnitt 19: Dag 4; Alma 38


Studieavsnitt 19: Dag 4

Alma 38

Inledning

Alma och hans son Shiblon arbetade tillsammans som missionärer bland zoramiterna. Efteråt uttryckte Alma hur glad han var att Shiblon hade förblivit ståndaktig och trofast när zoramiterna förföljde honom. Alma vittnade för Shiblon om att Jesus Kristus har makten att befria oss och rådde honom att fortsätta undervisa om evangeliet.

Alma 38:1–3

Alma uttrycker glädje över Shiblons trofasthet

Tänk på ett tillfälle när dina föräldrar gladde sig därför att du eller någon annan i familjen gjorde rätt val eller på grund av ert levnadssätt.

Bild

Läs Alma 38:1–3 och var uppmärksam på uttryck som beskriver Almas känslor i fråga om Shiblon och varför han kände så. Skriv ner några av uttrycken du hittar:

I de här verserna lär vi oss följande princip: När vi börjar hålla Guds bud ståndaktigt och trofast i vår ungdom kan vi skänka våra föräldrar stor glädje.

 1. Fråga en av dina föräldrar, vårdnadshavare eller en ledare i kyrkan hur han eller hon påverkas av dina goda beslut. Skriv ner deras svar i din studiedagbok:

Alma 38:4–9

Alma vittnar om att Frälsaren har makten att befria

Alma påminde Shiblon om att de båda hade upplevt Frälsarens makt att befria, även om det var på olika sätt. Läs Alma 38:4–8 och fyll i uppställningen nedan. Använd det du har lärt dig om Shiblon i Alma 38:2–3 och det du har lärt dig om Alma i andra kapitel i Mormons bok.

Shiblon (Alma 38:2–5)

Alma (Alma 38:6–8)

Vad befriades han från?

Hur fick han befrielsens välsignelse?

Erfarenheterna som Shiblon gjorde lär oss följande: Om vi uthärdar allt med tålamod och sätter vår lit till Gud, befriar han oss från prövningar, besvärligheter och lidanden och upphöjer oss på den yttersta dagen. Och erfarenheterna som Alma gjorde lär oss detta: För att få förlåtelse för våra synder och finna frid i vår själ, måste vi utöva tro på Jesus Kristus och söka hans barmhärtighet.

Bild
 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad lär du dig av Shiblons och Almas upplevelser om Frälsarens makt att befria dig?

  2. Välj en av principerna i föregående stycke som är tryckta med halvfet stil och skriv några meningar om hur du kan tillämpa den principen på ditt eget liv.

Läs Alma 38:9 och ta reda på vad Alma ville att Shiblon skulle lära sig. Markera gärna ett uttryck i den här versen som du tycker sammanfattar det som Alma ville att hans son skulle förstå.

Tänk på ett tillfälle när Frälsarens makt befriade dig från prövningar, besvärligheter eller ovärdighet. Vad gjorde du för att bli befriad? Finns det prövningar eller synder i ditt liv för närvarande? På vad sätt kan du vända dig Frälsaren för att bli befriad?

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Varför tror du att det är viktigt att du vet att det ”inte finns någon annan väg, eller något annat sätt” att bli frälst än genom Frälsaren? (Se Alma 38:9.)

Alma 38:10–15

Alma uppmanar Shiblon att fortsätta att utveckla rättfärdiga egenskaper

Tänk på en lärare eller ledare i kyrkan som har haft ett gott inflytande på dig. Tänk över vilka egenskaper du beundrar hos honom eller henne.

I Alma 38:10–15 uppmuntrar Alma sin son Shiblon att fortsätta att utveckla egenskaper som skulle hjälpa honom när han fortsatte att undervisa andra om evangeliet och tjäna dem. Det råd som Alma gav Shiblon gäller för alla som vill göra gott mot andra genom tjänande, undervisning och på andra sätt. Studera Alma 38:10–15 och var uppmärksam på råd som du känner skulle vara till särskilt stor hjälp för dig. Markera dem gärna.

 1. Nedan är en studievägledning som hjälper dig att närmare förstå och tillämpa Almas råd till Shiblon (se Alma 38:10–15). Välj ur vänster kolumn två eller tre delar av Almas råd som du känner vara av största värde för dig. Gör motsvarande läraktiviteter i höger kolumn. Skriv svaren i din studiedagbok.

  Alma 38:10–12: Studievägledning

  Almas råd

  Läraktiviteter

  ”[Var] flitig och måttlig i allt” (Alma 38:10).

  En flitig person bemödar sig energiskt och samvetsgrant i livets uppgifter. En måttlig person visar självbehärskning och håller sig klart inom gränser. Skriv i din studiedagbok varför man behöver de här två egenskaperna när man tjänar andra. Skriv hur du kan bli flitigare eller måttligare inom ett eller flera områden av ditt liv och hur det hjälper dig att tjäna andra bättre.

  ”Se till att du inte förhäver dig i högmod, ja, se till att du inte skryter” (Alma 38:11).

  Ordet högmod används i skrifterna när någon förlitar sig mer på sig själv än på Gud eller när någon tror att den är bättre eller viktigare än andra. Motsatsen till detta orättfärdiga högmod är ödmjukhet. De som är ödmjuka försöker att ha samma tankar om andra som de har om sig själva, och de älskar Gud och sätter honom främst i livet. Skriv i din studiedagbok vad som kan hända om en medlem i kyrkan är högmodig och skrytsam i sitt ämbete. Se på ditt ämbete i kyrkan som ännu en möjlighet att tjäna. Skriv ner vad du tänker göra – en eller två saker – för att försöka vara ödmjuk och undvika högmod eller skryt när du tjänar.

  ”Var frimodig, men inte överlägsen” (Alma 38:12).

  Att vara frimodig innebär att lita på att Gud är med oss och kan hjälpa oss att handla utan rädsla i hans tjänst. Att vara överlägsen kan innebära att vi tvingar på andra våra övertygelser och inställning och är okänsliga för deras behov och känslor. Skriv i din studiedagbok varför du tror att Herren vill att vi ska vara frimodiga. Skriv ner något du kan göra så att du följer rådet att vara frimodig utan att vara överlägsen när du tjänar andra.

  ”Se … till att du tyglar alla dina lidelser” (se Alma 38:12).

  Att tygla betyder att styra eller behärska. En lidelse är en stark känsla. Begrunda följande frågor och besvara dem i din studiedagbok: Varför tror du att det är viktigt att vi tyglar våra lidelser – att vi styr eller behärskar starka känslor som vi har? Att tygla dina lidelser, hur kan det hjälpa dig att vara fylld med kärlek? Vad kommer du att göra för att följa Almas råd att tygla alla dina lidelser?

  ”Se till att du avhåller dig från lättja” (Alma 38:12).

  Slå upp ”Lat, Lättja” i Handledning för skriftstudier (scriptures.lds.org). för att få veta mer om vad lättja innebär. Välj två verser under den rubriken och studera dem. Skriv i din studiedagbok vad du lär dig i dem. Skriv hur rådet att avhålla sig från lättja kommer att hjälpa dig att tjäna andra på ett bättre sätt. Skriv något konkret som du tänker göra för att avhålla dig från lättja.

Almas råd till Shiblon i Alma 38:10–15 lär ut följande princip: Vår strävan att utveckla rättfärdiga egenskaper förbereder oss för att undervisa och tjäna andra. Begrunda hur det kan bli till välsignelse både för dig och din omgivning om du utvecklar de rättfärdiga egenskaper som du läser om i Alma 38.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 38 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: