Seminariet
Studieavsnitt 20: Dag 1; Alma 39


Studieavsnitt 20: Dag 1

Alma 39

Inledning

Alma tillrättavisade sin egensinnige son Corianton som hade övergett sitt uppdrag och begått sexuell synd. Alma undervisade honom om det allvarliga i hans handlingar och sade att han var besviken över att Corianton hade gjort sig skyldig till en sådan allvarlig överträdelse. Alma befallde Corianton att inte längre följa sina ”ögons begär” och att omvända sig (Alma 39:9). Almas budskap till Corianton står i Alma 39–42.

Alma 39:1–6

Alma förklarar för sin son Corianton varför sexuell synd är så allvarligt

Begrunda följande påstående: Somliga synder är allvarligare än andra synder.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Håller du med om att somliga synder är allvarligare än andra synder? Förklara varför du anser det eller varför du inte gör det.

I Alma 39 ger Alma sin son Corianton råd som också kan hjälpa dig att förstå varför vissa synder är så allvarliga. Corianton hade åtföljt sin bror Shiblon för att predika evangeliet för zoramiterna. När han var där begick han en allvarlig sexuell synd.

Läs Alma 39:1–4 och ta reda på vad Corianton hade gjort för fel. Ordet sköka syftar på en omoralisk kvinna eller en prostituerad. Det är viktigt att du förstår att ”Herren kan inte se på synd med den minsta grad av överseende” (L&F 1:31) och att sexuella synder är särskilt allvarliga. Lägg också märke till den försvårande omständigheten att Corianton avsiktligt lämnade sitt uppdrag för att söka upp skökan Isabel.

Läs Alma 39:5 och ta reda på vad Alma sade om allvaret i sexuell synd jämfört med annan synd. Vi får veta i de här verserna att sexuell synd är avskyvärt i Herrens ögon. Begrunda varför sexuell synd är den allvarligaste synden näst efter mord.

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum har gett följande förklaring till att sexuell synd är avskyvärt i Herrens ögon: ”Vad är det Gud, genom att se så allvarligt på ett fysiskt begär som är så allmänt utbrett, försöker säga oss om dess plats i hans plan för alla män och kvinnor? Jag påstår att han gör just detta – redogör för själva planen för livet självt. Det är tydligt att bland det som betyder mest för honom när det gäller jordelivet är hur vi kommer in i denna värld och hur vi lämnar den. Han har satt mycket bestämda gränser för detta” (se ”Personlig renhet”, Liahona, jan. 1999, s. 90).

Läs följande stycken och leta efter och markera svar på följande frågor: Vad finns det för välsignelser med att hålla sig sexuellt ren?

”Fysisk intimitet mellan man och hustru är något vackert och heligt. Den instiftades av Gud för att barn skulle kunna födas och för att vara ett uttryck för kärlek mellan man och hustru. Gud har befallt att sexuell intimitet ska hållas inom äktenskapet.

När du är sexuellt ren förbereder du dig för att ingå och hålla heliga förbund i templet. Du förbereder dig för att bygga ett starkt äktenskap och föra barn till världen som en del av en evig och kärleksfull familj. Du skyddar dig själv från den andliga och känslomässiga skada som sexuell intimitet utanför äktenskapet orsakar. Du skyddar dig också från skadliga sjukdomar. När du håller dig sexuellt ren kan du vara trygg i dig själv och verkligt lycklig, och du ökar din förmåga att fatta bra beslut nu och i framtiden” (Vägledning för de unga [häfte, 2011], s. 35).

Läs därefter följande stycken och leta efter svar på den här frågan: Vad är Herrens normer för oss i fråga om att hålla sig sexuellt ren?

”Herrens norm när det gäller sexuell renhet är tydlig och oföränderlig. Ha inga sexuella relationer före äktenskapet och var fullständigt trogen mot din make eller maka inom äktenskapet. Tillåt inte media, dina jämnåriga eller andra att övertala dig att sexuell intimitet före äktenskapet är acceptabelt. Det är det inte. I Guds ögon är sexuella synder mycket allvarliga. De vanhelgar den heliga kraft som Gud har gett oss att skapa liv. Profeten Alma lärde att sexuella synder är allvarligare än alla andra synder förutom mord eller att förneka den Helige Anden (se Alma 39:5).

Gör aldrig någonting som kan leda till sexuell överträdelse. Behandla andra med respekt, inte som föremål som ska tillfredsställa … lusta och … själviska begär. Före äktenskapet ska du inte kyssa någon passionerat, ligga ovanpå någon annan eller röra vid någon annan persons privata, heliga kroppsdelar, med eller utan kläder. Gör inte någonting annat som väcker sexuella känslor. Väck inte dessa känslor i din egen kropp. Var uppmärksam på den Helige Andens maningar så att du kan vara ren och dygdig. Herrens ande drar sig undan från den som begår sexuella synder.

Undvik situationer där frestelser kan bli särskilt stora, som att umgås sent på kvällen eller över natten, borta från hemmet, eller aktiviteter där inga vuxna håller uppsikt. Delta inte i samtal eller aktiviteter som väcker sexuella känslor. Ta inte del av någon form av pornografi. Anden kan hjälpa dig att veta när du är i fara och ge dig styrka att avlägsna dig från situationen. Tro på och var lyhörd för dina föräldrars och ledares rättfärdiga råd.

Homosexuellt och lesbiskt beteende är en allvarlig synd. Om du kämpar med en dragning till personer av samma kön eller övertalas att delta i olämpligt beteende, sök då råd från dina föräldrar och din biskop. De hjälper dig.

Offer för sexuella övergrepp har inte begått någon synd och behöver inte omvända sig. Om du fallit offer för ett sådant brott kan du vara säker på att du är oskyldig och att Gud älskar dig. Prata med dina föräldrar eller en annan vuxen som du litar på, och be genast din biskop om råd. De kan stödja dig andligen och hjälpa dig att få det skydd och den hjälp som du behöver. Läkningsprocessen kan ta tid. Lita på Frälsaren. Han botar dig och ger dig frid.

Om du är frestad att begå någon som helst form av sexuella överträdelser, be då dina föräldrar och biskop om hjälp. Be till din Fader i himlen. Han hjälper dig att motstå frestelser och att övervinna olämpliga tankar och känslor. Om du har begått sexuella överträdelser, tala då med din biskop nu och börja omvända dig så att du kan finna frid och till fullo ha Andens vägledning.

Avge ett personligt löfte att vara sexuellt ren. Uppmuntra andra att göra samma sak genom dina ord och handlingar” (Vägledning för de unga, s. 35–37).

Begrunda vad du känner att Herren vill att du ska koncentrera dig på av allt det du just läste.

Alma 39:7–19

Alma uppmuntrar Corianton att omvända sig

Föreställ dig att dina föräldrar, dina ledare i Unga män eller Unga kvinnor eller din biskop eller grenspresident talar med dig om vikten av sexuell renhet. Tänk på hur du kanske skulle reagera på dina föräldrars eller ledares råd om vikten av att hålla sig sexuellt ren. Läs Alma 39:7–8 för att få veta vad Alma hade för avsikt med att undervisa Corianton om hur allvarlig hans synd var. Tänk över om din reaktion på dina föräldrars eller ledares råd skulle påverkas av att du visste att det var en kärleksfull uppmaning att hålla dig ren eller omvända dig för att undgå Guds domar.

Äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum har berättat varför föräldrar i likhet med Alma uppmanar sina barn att omvända sig: ”Inbjudan till omvändelse är ett uttryck för kärlek … Om vi inte inbjuder andra att ändra sig eller om vi inte kräver omvändelse av oss själva, då fullgör vi inte en grundläggande plikt som vi är skyldiga oss själva och andra. En eftergiven förälder, en alltför förstående vän, en räddhågad ledare i kyrkan tänker i själva verket mer på sig själva än på deras välfärd och lycka som de skulle kunna hjälpa. Ja, uppmaningen till omvändelse uppfattas ibland som intolerant eller förolämpande och ses kanske med ogillande, men när den leds av Anden är den i själva verket sann omtanke” (”Omvändelsens gudomliga gåva”, Liahona, nov. 2011, s. 39).

 1. Skriv följande i din studiedagbok: Omvändelse innefattar … När du sedan studerar Alma 39:9–14, för då en lista i din studiedagbok över vad Alma lärde Corianton angående omvändelse som kan hjälpa dig att avsluta meningen.

Ta följande frågor och anmärkningar till hjälp för att förstå och tillämpa Almas råd. Försök att urskilja och skriva minst en sanning för varje vers nedan som kunde hjälpa dig att avsluta meningen i din studiedagbok. Du behöver inte besvara frågorna i din studiedagbok.

Läs Alma 39:9. (Alma 39:9 är ett nyckelskriftställe. Markera det gärna på ett sådant sätt att du hittar det lätt.) Vad har uttrycken ”inte längre följa dina ögons begär” och ”avstå från allt sådant” att göra med att överge synder?

I vår tid gäller uttrycket ”dina ögons begär” i hög grad omoral, bilder eller underhållning som är pornografiska i någon form. Almas förmanande ord till sin son hjälper oss förstå vikten av att avlägsna varje form av omoral från vårt liv (även källor till sådana frestelser som det står i vår makt att avlägsna) så att vi kan ”ärva Guds rike”. Hur kan unga sista dagars heliga i vår tid till exempel dra en gräns för egen del i fråga om sådant som rör sexuell renhet och undvika att följa sina ögons begär?

Läs Alma 39:10. Hur får någon hjälp att omvända sig genom att hämta andlig näring hos föräldrar, ledare i kyrkan, syskon eller pålitliga vänner?

Läs 2 Nephi 39:11–12 och begrunda följande frågor:

 • Vad måste förändras i någons hjärta under omvändelseprocessen så att han eller hon inte blir vilseledd igen av djävulen till att begå synd?

 • Att undvika allt fåfängt och dåraktigt, hur hjälper det någon att omvända sig?

Läs Alma 39:13. Tänk på att Alma talade om för Corianton att när zoramiterna såg Coriantons uppförande ville de inte tro på Almas ord (se Alma 39:11). I skrifterna betecknar uttrycket ”vända sig till Herren” omvändelse. Omvändelse innebär att man ”vänder hjärta och vilja till Gud” (Handledning för skriftstudier, ”Omvända sig, Omvändelse”).

 • Vad tror du det innebär att omvända sig ”av hela din själ, förmåga och styrka”?

 • När våra synder påverkar andra, vad måste vi då göra som del av vår omvändelse?

 • Varför måste man söka hjälp hos en biskop eller grenspresident om man har begått en allvarlig synd?

I Alma 39:9–13 lär vi oss: Omvändelse innefattar att erkänna och överge våra synder och vända oss till Herren av hela vår själ, förmåga och styrka.

Begrunda vad du känner att Frälsaren vill att du ska göra för att i högre grad vända ditt hjärta och din vilja till honom. Vad kan du göra redan i dag för att börja följa de här maningarna?

Utan Jesus Kristus och hans försoning kan du inte få förlåtelse för dina synder. Läs Alma 39:15–16, 19 och ta reda på hur Alma beskrev kunskapen att Jesus Kristus skulle komma och ta bort världens synder.

 1. Skriv i din studiedagbok om varför Jesu Kristi ankomst är ett glatt budskap för Corianton och dig.

Bild
Nyckelskriftställe – Alma 39:9

Äldste Richard G. Scott i de tolv apostlarnas kvorum har sagt följande om att lära sig skriftställen utantill:

”Att studera, begrunda, utforska och memorera skrifterna är som att fylla ett arkiv med värderingar och sanningar som kan tas fram när som helst, var som helst i världen.

Vi kan få stor kraft genom att lära oss skriftställen utantill. Att memorera ett skriftställe är som att få en ny vän. Det är som att upptäcka en ny person som kan hjälpa oss när vi behöver, och som kan inspirera och trösta och motivera oss till nödvändiga förändringar” (”Kraften i skrifterna”, Liahona, nov. 2011, s. 6).

 1. Försök att lära dig Alma 39:9 utantill. Skriv några rader i din studiedagbok om hur den här versen, särskilt om du har lärt dig den utantill, kan beskydda dig när du frestas.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 39 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: