Seminariet
Studieavsnitt 19: Dag 1; Alma 33–35


Studieavsnitt 19: Dag 1

Alma 33–35

Inledning

Alma tog skrifterna till hjälp för att få fattiga zoramiter att förstå att de kunde tillbe Gud oavsett vilka omständigheter de befann sig i. Han uppmuntrade dem att förtrösta på Jesus Kristus och tro på hans försoning. Amulek bekräftade Almas ord och bar vittnesbörd om Jesus Kristus. Han betonade att det bara är genom Jesu Kristi försoning som människosläktet kan bli frälst. Han lovade att människor kan få alla Jesu Kristi försonings välsignelser när de utövar tro till omvändelse. Många zoramiter lydde Amuleks varning, omvände sig och återförenades med nephiterna.

Alma 33:1–10

Alma undervisar en grupp zoramiter om att de också kan tillbe Gud utanför synagogorna

I Alma 32 undervisar Alma zoramiterna om att de måste så Guds ord i sina hjärtan och utöva tro på Guds ord. Läs Alma 33:1 och ta reda på vad zoramiterna hade för frågor om det som Alma hade undervisat dem om.

 1. Skriv i din studiedagbok hur du skulle besvara zoramiternas fråga om hur de skulle börja utöva sin tro. När du sedan studerar Alma 33–34, jämför då ditt svar med vad Alma och Amulek undervisade zoramiterna om.

När Alma började besvara zoramiternas frågor, rättade han till en felaktig uppfattning som de hade om tillbedjan och som hindrade dem från att utöva sin tro helt och fullt. Läs Alma 33:2 och urskilj den här felaktiga uppfattningen. Zoramiterna tillät inte de fattiga att komma in synagogorna för att tillbe där (se Alma 32:1–3). Vad uppmanade Alma folket att göra folket enligt Alma 33:2 för att hitta ett svar som skulle rätta till den här felaktiga uppfattningen?

Alma citerade profeten Zenos för att rätta till zoramiternas felaktiga uppfattningar om tillbedjan av Gud. Zenos undervisade Israels folk på Gamla testamentets tid, men hans profetior finns bara i Mormons bok. Läs Alma 33:3 och hitta det ord som Alma använde för att beskriva vad tillbedjan är.

Du kan skriva följande princip i dina skrifter i närheten av Alma 33:3 eller i din studiedagbok: Vi kan ständigt tillbe Herren genom bön.

Läs Alma 33:4–11 och markera varje situation i vilken Zenos bad. Vad gjorde Herren varje gång Zenos bad? För att du ska få hjälp att tillämpa de här verserna, drar du ett streck som parar ihop situationen där Zenos bad med en liknande situation i ditt eget liv. (Välj den situation som passar bäst på ditt liv. Det finns inte rätt eller fel svar i den här uppgiften.)

Zenos situation

Din situation

I vildmarken

På arbetet

Angående sina fiender

I kyrkan

På sin åker

Familjebön

I sitt hus

När du inte vet vad du ska göra eller är rädd

I sin kammare

När du känner dig ensam

I Herrens församlingar

Personlig bön

När han blev utdriven och föraktad

I alla dina svåra situationer

I alla sina lidanden

När du har problem med dina kamrater

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: På vad sätt kan böner i alla de här situationerna bli till välsignelse i ditt liv? Skriv ett mål för hur du kunde be oftare.

Du kan markera uttryck i Alma 33:4–5, 8–9 som nämner Guds barmhärtighet. Begrunda vad som skulle hända om du bad oftare och hur det skulle hjälpa dig att känna Guds barmhärtighet och kärlek. När du fortsätter att studera Alma 33, var då uppmärksam på varför den här barmhärtigheten är möjlig.

Alma 33:11–23

Alma undervisar zoramiterna om tro på Jesus Kristus

Bild

En orsak till att många zoramiter inte visste hur de skulle tillbe Gud var att de inte visste att de skulle tro på Jesus Kristus. De varken insåg eller trodde på hans roll i frälsningsplanen (se Alma 33:14). Läs Alma 33:12–16 där Alma citerar och förklarar vad profeten Zenos lärde och sedan gör zoramiterna bekanta med Zenock, en annan gammaltestamentlig profet, och hans ord. Var uppmärksam på de välsignelser som Alma säger att vi får tack vare Jesus Kristus. Du kan markera uttrycket ”på grund av din Son” eller ”tack vare din Son”, varje gång det förekommer i texten. Av de här verserna lär vi oss följande princip: Vår himmelske Fader visar barmhärtighet mot oss på grund av Jesu Kristi försoning så att vi kan få förlåtelse för våra synder. Tänk på den barmhärtighet som vår himmelske Fader visar dig på grund av Frälsarens försoning, bland annat att du kan omvända dig och få förlåtelse för dina synder.

Alma citerade inte bara Zenos och Zenock utan påminde också zoramiterna om vad Mose hade lärt om Frälsarens försoning. När Mose och israeliterna var i öknen blev folket bitna av giftiga ormar. Herren sade åt Mose att göra en orm av koppar och sätta upp den på en påle och sedan befalla israeliter som hade blivit bitna att se på den. Kopparormen på pålen var en symbol för Jesus Kristus på korset (se Alma 33:19).

Bild

Läs Alma 33:19–20 och ta reda på vad som hände med de israeliter som valde att se på kopparormen när de hade blivit bitna och vad som hände med dem som valde att inte se på den.

Tänk över svar på följande frågor: Vad lär oss berättelsen om israeliterna och kopparormen att vi måste göra för att bli andligen helade? Vad kan du göra så att du ser på Frälsaren så att han kan hjälpa dig andligen?

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Vad kan du göra konkret så att du ser på Frälsaren i vardagen?

Läs Alma 33:22–23 och markera vad vi måste tro på angående Jesus Kristus för att kunna utöva tro på honom.

Alma 34:1–14

Amulek undervisar zoramiterna om Jesu Kristi försoning

I Alma 34 bär Amulek vittnesbörd för zoramiterna om Jesus Kristus. Därmed fanns det ytterligare ett vittne förutom Alma. Läs en del av Amuleks vittnesbörd i Alma 34:8–9 och markera vad Amulek sade om nödvändigheten av Jesu Kristi försoning. Begrunda följande fråga: Hur skulle mitt liv vara om Jesus Kristus inte hade kommit och fullgjort sin mission?

Läs Alma 34:10–14 och var uppmärksam på uttryck som innehåller orden oändligt och evigt. Skriv följande sanning i dina skrifter eller i din studiedagbok: Jesu Kristi oändliga och eviga försoning gör att hela människosläktet kan bli frälst.

Biskop Richard C. Edgley i presiderande biskopsrådet har sagt följande om den oändliga och eviga aspekten av försoningen: ”På tal om Kristi försoning tycker jag om ordbokens definition av oändlig och evig eftersom jag tror att det beskriver precis vad Gud menade. Oändlig betyder ’utan begränsningar’. Och definitionen av evig är ’utan begynnelse och ände’ (The American Heritage Dictionary of the English Language, 4:e uppl. [2000], ”infinite”, ”eternal”, s. 898, 611)” (”Tjäna dig till godo”, Liahona, juli 2002, s. 73 74).

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. På vilka sätt kan Jesu Kristi försoning vara oändlig och evig?

  2. Hur hjälper dig kunskapen om att försoningen är oändlig och evig att uppskatta Frälsaren mer? Hur hjälper den dig att få starkare tro på honom?

Alma 34:15–41

Amulek undervisar om hur man får alla försoningens välsignelser

Läs Alma 34:15–17 för att få veta vad Amulek berättade för zoramiterna att de måste göra för att få de välsignelser som Frälsaren vill att vi ska få genom hans försoning. Skriv följande sanning i dina skrifter eller i din studiedagbok: Vi måste utöva tro till omvändelse för att kunna få försoningens fullständiga välsignelser.

Läs följande ord av president Dieter F. Uchtdorf i första presidentskapet:

”Vi behöver stark tro på Kristus för att kunna omvända oss … Om vi tror att Gud vet allting samt är kärleksfull och barmhärtig, så kan vi lita till honom när det gäller vår frälsning, utan att vackla. Tro på Kristus förändrar våra tankar, vår tro och de handlingar som inte är i samklang med Guds vilja.

Sann omvändelse gör att vi börjar göra det rätta igen … Omvändelse innebär en sinnets och hjärtats förändring – vi slutar göra det som är fel och börjar göra det som är rätt. Det ger oss en ny inställning mot Gud, mot oss själva och mot livet i allmänhet” (”Återvänd med säkerhet”, Liahona, maj 2007, s. 100).

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Hur utövar vi tro på Jesus Kristus när vi omvänder oss?

Läs Alma 34:17–27 och var uppmärksam på vad Amulek sade angående när vi ska be och vad vi bör be om. Hur tror du att det här rådet hjälpte zoramiterna, som trodde att de bara kunde tillbe en gång i veckan? Välj en vers som du tror kan vara till stor hjälp för dig. Tänk på hur du kan följa det här rådet angående bön under den kommande veckan.

Amulek sade att vi bör vara villiga att ta emot försoningens välsignelser genom att omvända oss nu och inte vänta med att göra det. Läs Alma 34:30–35 och stryk under ord eller uttryck som talar om för oss varför vi inte bör skjuta upp vår omvändelse. Leta i vers 31 efter den välsignelse som Amulek sade att de får som väljer att omvända sig nu. Utforska vers 32 och begrunda därefter följande fråga: Hur kan den här versen påverka hur jag lever mitt liv varje dag?

Läs Alma 34:33 och tänk därefter på vad president Joseph Fielding Smith sade: ”Uppskjutande, när det gäller evangeliets principer, berövar oss det eviga livet, det vill säga, ett liv i Faderns och Sonens närhet. Det finns många bland oss, till och med medlemmar i kyrkan, som inte tycker att det finns någon anledning till brådska när det gäller att leva efter evangeliets principer och hålla buden” (Conference Report, apr. 1969, s. 121).

Alma 35

Omvända zoramiter bosätter sig bland de rättfärdiga

Många zoramiter lydde Amuleks varning att inte skjuta upp sin omvändelse och förändrade därmed sitt liv. Zoramiternas styresmän lät driva ut dem ur landet, och de kom till Jershons land, där de välkomnades av Ammons folk, också kallat anti-nephi-lehiterna (se Alma 35:6–7). De ogudaktiga zoramiterna och lamaniterna blev arga över att Ammons folk tog emot omvända zoramiter och började göra förberedelser för krig mot nephiterna (se Alma 35:8–11).

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 33–35 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: