Seminariet
Studieavsnitt 11: Dag 4; Mosiah 5–6


Studieavsnitt 11: Dag 4

Mosiah 5–6

Inledning

Mosiah 5 utgör slutet på kung Benjamins predikan för sitt folk som började i Mosiah 2. Till följd av sin tro på kung Benjamins ord upplevde de en mäktig förändring i hjärtat. De ingick ett förbund med Gud och tog på sig Jesu Kristi namn. I Mosiah 6 överlåter kung Benjamin riket åt sin son Mosiah, och Mosiah följer sin fars exempel och regerar rättfärdigt.

Mosiah 5:1–4

Kung Benjamins folk upplever en mäktig förändring

Tänk igenom följande frågor: Har du någonsin önskat att du kunde förändra något hos dig? Vad gjorde du åt det?

Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum har betonat att vi alla behöver uppleva en mäktig förändring i vårt liv: ”Kärnan i Jesu Kristi evangelium innefattar en fundamental och bestående förändring i vårt hela väsen, en förändring som möjliggörs av att vi litar till ’den heliga Messias förtjänster och barmhärtighet och nåd’ (2 Nephi 2:8). När vi väljer att följa Mästaren väljer vi att förändras – att andligen födas på nytt” (se ”Vi måste födas på nytt”, Liahona, maj 2007, s. 20).

Skriv gärna följande i dina skrifter bredvid Mosiah 5:2: ”När vi väljer att följa Mästaren väljer vi att förändras.”

På vilka sätt tror du att vi väljer att förändras när vi väljer att följa Jesus Kristus?

Läs kapitelingresserna till Mosiah 3 och Mosiah 4 som en påminnelse om vad kung Benjamin koncentrerade sig på i sitt tal. I slutet av sin predikan frågade kung Benjamin folket om de trodde de ord som han hade lärt dem om Jesu Kristi försoning (se Mosiah 5:1). Läs Mosiah 5:2–4 och ta reda på vad som förändrades inom folket efter att de hade lyssnat till kungens ord. Ordet ”benägenhet” (Mosiah 5:2) syftar på en persons inställning, önskningar eller läggning.

Läs följande ord av äldste David A. Bednar: ”Jesu Kristi evangelium omfattar mycket mer än att undvika, övervinna och renas från synd och från dåligt inflytande i vårt liv. Det innebär också i hög grad att göra gott, vara god och bli bättre … Att låta vårt hjärta förändras av den Helige Anden så att vi i likhet med kung Benjamins folk ’inte längre har någon benägenhet att göra ont, utan att ständigt göra gott’ (Mosiah 5:2), är en förpliktelse i förbundet, som vi gått med på. Denna mäktiga förändring är inte bara resultatet av att man anstränger sig mer eller utvecklar större självdisciplin. Den är snarare följden av en grundläggande förändring i våra önskningar, motiv och vår natur, som möjliggörs av Herren Kristi försoning. Vårt andliga mål är att övervinna både synden och önskan att synda, både syndens orenhet och syndens tyranni” (”Oskyldiga händer och rent hjärta”, Liahona, nov. 2007, s. 81–82).

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad tror du det innebär att uppleva ”en mäktig förändring” i sitt hjärta? (Mosiah 5:2.)

  2. Varför måste vi förändra vår benägenhet och inte bara vårt beteende då vi väljer att följa Jesus Kristus?

  3. Varför tror du att Jesu Kristi försoning är nödvändig för att en förändring ska kunna äga rum inom oss?

Studera Mosiah 5:2, 4 och ta reda på vad folket gjorde så att en mäktig förändring kunde äga rum inom dem. Markera gärna det här i dina skrifter. Kom ihåg att kung Benjamins ord handlade om Jesu Kristi försonings kraft och att folket hade stark tro på dessa ord.

En av de principer vi lär oss i de här verserna är: När vi utövar tro på Jesus Kristus och tar emot den Helige Anden, kan vi uppleva en mäktig förändring i hjärtat.

 1. Med tanke på vad du har studerat i Mosiah 5:1–4 och principen ovan, skriver du i din studiedagbok vad du kan göra för att utöva starkare tro på Frälsaren. Vad kan du göra konkret från och med i dag för att utöva mer tro så att du får uppleva eller kan bibehålla den här mäktiga förändringen i ditt liv?

Mosiah 5:5–15

Kung Benjamins folk ingår ett förbund med Gud och ges ett nytt namn

När kung Benjamins folk hade upplevt en mäktig förändring i hjärtat, ville de ingå ett förbund med Herren. Urskilj ord eller uttryck i Mosiah 5:5 som visar kung Benjamins folks inställning till att ingå och hålla det förbundet.

När vi ingår förbund med Gud anger han villkoren för förbunden, och vi samtycker till dem. Gud lovar sedan bestämda välsignelser för vår lydnad (se L&F 82:10). Ingående av förbund är ett sätt som vi visar Herren att vi är uppriktiga i vår önskan att tjäna honom.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vilka uttryck i Mosiah 5:5 påminner dig om de löften vi förnyar varje gång vi tar sakramentet?

  2. Detta att ingå och hålla förbund, hur tror du att det hjälper dig att bibehålla en ”mäktig förändring” i hjärtat?

Titta på Mosiah 1:11–12 igen. En av anledningarna till att kung Benjamin samlade sitt folk var att ge dem ett namn. Läs Mosiah 5:6–7 och markera det namn som kung Benjamin gav sitt folk efter att de hade slutit ett förbund med Herren.

De här verserna undervisar om följande princip: Vi tar på oss Jesu Kristi namn när vi sluter och håller heliga förbund. Läs Mosiah 5:8–14 och ta reda på varför det är nödvändigt att vi tar på oss Jesu Kristi namn.

Vad finns det till exempel för välsignelser med att Jesu Kristi namn står skrivet i vårt hjärta?

Vad kan få det här namnet att ”utplånas” i ditt eller någon annans hjärta?

Läs Mosiah 5:15 och ta reda på vilka löften Herren ger dem som håller sina förbund.

 1. Skriv i din studiedagbok hur du känner dig när du tänker på detta att ha Kristi namn skrivet i ditt hjärta. Skriv ett eller flera skäl till att du vill behålla det namnet och aldrig förlora det.

Mosiah 6:1–7

Mosiah börjar regera som kung

Läs Mosiah 6:3 och ta reda på vad kung Benjamin gjorde innan han upplöste folkmängden.

Vad gjorde kung Benjamin för att hjälpa sitt folk att komma ihåg förbunden som de hade slutit?

 1. Skriv i din studiedagbok hur prästadömsledare och lärare hjälper dig att hålla dina förbund.

Kung Benjamin dog tre år efter att ha hållit sin predikan. Läs Mosiah 6:6–7 och var uppmärksam på hur kung Mosiah följde sin fars exempel som rättfärdig ledare.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mosiah 5–6 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: