Seminariet
Studieavsnitt 32: Dag 4; Moroni 10:8–26, 30–34


Studieavsnitt 32: Dag 4

Moroni 10:8–26, 30–34

Inledning

När Moroni hade undervisat om hur man får veta sanningen om allting genom den Helige Anden, uppmanade han dem som skulle läsa hans ord att känna igen och ta emot andliga gåvor. Moroni avslutade Mormons bok med att uppmana alla människor att komma till Jesus Kristus, hålla fast vid varje god gåva och bli fullkomnade i honom.

Moroni 10:8–26

Moroni undervisar om Andens gåvor och deras syfte i Herrens verk

Tänk på en gång när din himmelske Fader välsignade dig med förmågan att göra något som du inte skulle ha klarat av på egen hand. I det sista kapitlet vittnade Moroni om den hjälp och styrka som Herren kan ge oss. Läs Moroni 10:8 och leta efter det uttryck som beskriver de andliga förmågorna eller de välsignelser som vår himmelske Fader ger till sina trofasta barn.

”Guds gåvor” som Moroni talar om i Moroni 10:8 kallas också för ”Andens gåvor” och ”andliga gåvor”. Markera gärna orden ”Guds gåvor” i dina skrifter. Skriv följande sanning i dina skrifter bredvid Moroni 10:8: Gud ger Andens gåvor till sina barns nytta.

Läs Moroni 10:9–16 och markera alla andliga gåvor som Moroni nämner. Det är viktigt att du förstår att de andliga gåvor som Moroni tar upp bara är några få exempel på de många andliga gåvor som finns. Äldste Marvin J. Ashton i de tolv apostlarnas kvorum lärde att ”Gud har gett var och en av oss en eller flera särskilda gåvor”:

”Det förefaller mig som en av livets stora tragedier när en person betecknar sig själv som någon utan talanger eller gåvor … Det är inte bara orätt utan också oförnuftigt om vi kommer fram till att vi inte har några gåvor, när vi bedömer oss själva efter storlek, intelligens, medelbetyg, rikedom, makt, ställning eller utseende …

Låt mig slumpmässigt få välja ut några gåvor som inte alltid är så uppenbara eller anmärkningsvärda, men mycket viktiga. Bland dessa kanske dina gåvor finns – gåvor som inte är så iögonfallande men likafullt verkliga och värdefulla.

Låt oss se på några av dessa mer obemärkta gåvor: gåvan att fråga; gåvan att lyssna; gåvan att uppfatta och använda en stilla, tyst röst; gåvan att kunna gråta; gåvan att undvika stridigheter; gåvan att vara trevlig; gåvan att undvika tomma upprepningar; gåvan att söka det som är rättfärdigt; gåvan att inte döma; gåvan att be Gud om vägledning; gåvan att vara lärjunge; gåvan att hysa omsorg; gåvan att kunna begrunda; gåvan att hålla bön; gåvan att bära ett mäktigt vittnesbörd och gåvan att ta emot den Helige Anden.

Vi måste komma ihåg att till varje människa är en gåva given genom Guds ande [se L&F 46:11–12]. Det är vår rättighet och vårt ansvar att ta emot våra gåvor och dela dem med andra. Guds gåvor och krafter är tillgängliga för oss alla” (”Gåvorna är många”, Nordstjärnan, jan. 1988, s. 17).

Läs Moroni 10:17 och lägg märke till att Moroni lär att varje trofast medlem i kyrkan har minst en andlig gåva (se också L&F 46:11). Äldste Robert D. Hales i de tolv apostlarnas kvorum lärde att ”Andens gåvor … hjälper var och en av oss att nå det eviga livets mål.

Andens gåvor omfattas av den Helige Andens gåva. Den Helige Anden är den tredje medlemmen i den eviga gudomen. Den Helige Anden är en gåva från Gud som kan hjälpa oss fatta de beslut som leder oss till och hjälper oss att utföra vår mission …

I dessa sista dagar har vi fått kunskap om Andens gåvor genom uppenbarelse i kapitel 46 i Läran och förbunden. Kapitel 46 beskriver Andens speciella gåvor på följande sätt:

’Alla har inte fått varje gåva sig given, ty det finns många gåvor, och åt var och en är en gåva given genom Guds Ande’ (v. 11).

Det är tydligt att var och en av oss har fått en eller flera gåvor. Vet vi vilken gåva vi har fått? Försöker vi ta reda på vilka gåvor vi har?” (”Gifts of the Spirit,” Ensign, feb. 2002, s. 12).

 1. Tänk på de andliga gåvorna du har fått av Gud och svara sedan på två av eller alla följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur har du dragit nytta av de andliga gåvor du har fått?

  2. Vad har du sett för exempel på andliga gåvor i kyrkan?

  3. Hur kan du använda dina andliga gåvor till att välsigna andra? Hur har du välsignats av andras gåvor?

Fundera över hur tydligt det är att andliga gåvor användes för Mormons boks framkomst. Använd det givna utrymmet och ta reda på vilka andliga gåvor som visade sig i Joseph Smiths liv, enligt bilderna:

Bild

Moroni 10:11

Bild

Moroni 10:14

Bild

Moroni 10:16

Moroni vittnade om att vi måste ha tro innan vi kan ta emot andliga gåvor. Han lärde att Gud ”verkar med makt enligt människobarnens tro på samma sätt i dag som i morgon och för evigt” (Moroni 10:7). Läs Moroni 10:19, 24 och ta reda på vad som kan hindra personer att ta emot och känna igen andliga gåvor.

 1. Skriv i din studiedagbok varför du tror att människor som befinner sig ett tillstånd som kännetecknas av otro inte kan känna igen eller ta emot Guds gåvor?

Läs Moroni 10:20–23. Sök efter det som Moroni lärde om de viktiga andliga gåvorna tro, hopp och kärlek. Han vittnade att trons andliga gåva leder till en underbar välsignelse. Hitta välsignelsen i vers 23. Markera gärna meningen i Moroni 10:23 som lär ut följande princip: Om vi har tro kan vi göra det som vår himmelske Fader vill att vi ska göra.

 1. Fundera över hur den här principen har eller kan uppfyllas i ditt liv genom att skriva några meningar i din studiedagbok som svar på det ena eller båda av följande påståenden:

  1. Jag upplevde löftet i Moroni 10:23 när …

  2. Löftet som står i Moroni 10:23 kan hjälpa mig med …

 2. Tänk på de två principerna du lärde av Moroni 10:8–26: Gud ger Andens gåvor till sina barns nytta. Om vi har tro kan vi göra det som vår himmelske Fader vill att vi ska göra. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur kan kunskapen om de här två principerna hjälpa dig just nu?

  2. Hur kan dessa principer hjälpa dig med framtida möjligheter?

Moroni 10:30–34

Moroni avslutar sin uppteckning med att uppmana alla att komma till Kristus och bli fullkomnade i honom

Tror du det är möjligt att bli fullkomlig i detta liv? President James E. Faust i första presidentskapet förklarade budet att bli fullkomlig: ”Fullkomlighet är ett evigt mål. Vi kan inte bli fullkomliga under jordelivet, men att sträva efter det är en befallning som vi, genom försoningen, till sist kan efterkomma” (”Detta är vår dag”, Liahona, juli 1999, s. 21).

Som president Faust lärde är fullkomlighet ett mål vi kan sträva efter nu och uppnå i det kommande livet med Frälsarens hjälp. Moroni avslutade sitt vittnesbörd med att undervisa oss om vad vi kan göra för att få tillgång till Frälsarens renande kraft i vårt liv i dag och hur vi en dag kan fullkomnas genom hans försoning.

 1. Gör följande uppställning i din studiedagbok:

  Vad jag kan göra

  Vad Gud lovar

  Gå igenom Moroni 10:30–33 och sök efter det som a) vi måste göra för att bli renade och slutligen fullkomliga och b) vad Gud lovar att göra för att hjälpa oss. Skriv det du hittar i rätt kolumn på uppställningen.

Skriv följande under uppställningen i din studiedagbok eller i dina skrifter bredvid Moroni 10:32–33: När vi kommer till Jesus Kristus kan vi bli renade och fullkomnade genom hans försoning.

Att komma till Kristus är en livslång process som börjar med att vi tror på honom och sedan ödmjukt söker hans inflytande i vårt liv. Processen fortsätter genom att vi tar emot hans evangelium, tar emot honom som vår Frälsare, omvänder oss, sluter förbund med honom genom evangeliets förrättningar och trofast härdar ut i lydnad mot hans bud under resten av vårt liv. Vi har till slut kommit till Kristus när vi har blivit som han är. Då kan vi bo med honom i evigheternas evighet.

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum sammanfattade Moronis slutliga inbjudan att komma till Kristus som finns i Moroni 10:30–33:

”Moronis [sista vittnesbörd betonar] tro på Kristus, hopp i Kristus, kristuslik kärlek och vädjar om att dessa tre stora kristna dygder, dessa tre allomfattande kristna principer, ska leda oss till renhet …

Den sista, ensamma vädjan i vår religions slutsten och den mest felfria bok som någonsin skrivits är att inte vidröra något orent, att vara helig och obefläckad, att vara ren. Och denna renhet kan bara komma genom Lammets blod, det Lamm som bar våra sorger och tog på sig våra smärtor, som blev sargad för våra överträdelsers skull, slagen för vår ondskas skull, som var föraktad och blev pinad, men som vi aktade för intet (se Mosiah 14) …

Renhet – genom Lammets blod. Det är vad boken vädjar om” (”A Standard unto My People” [tal till KUV-lärare om Mormons bok, 9 aug. 1994], s. 15, si.lds.org).

Gå igenom Moroni 10:32–33 och markera uttryck som betonar att det enda sättet vi kan bli fullkomliga är att ”bli fullkomliga i Kristus”. Det betyder att vi inte kan bli fullkomliga av oss själva. Vi måste lita på Frälsarens försonings kraft och nåd. Begrunda varför vi behöver Jesu Kristi försoning för att kunna bli rena och fullkomliga. Markera gärna uttryck i Moroni 10:32–33 som uppmuntrar dig i din strävan att vara ren och att uppnå det eviga målet fullkomlighet?

Gå igenom det du skrev i kolumnen ”Vad jag kan göra” i uppställningen i din studiedagbok. Välj en post och begrunda hur du kan bli flitigare i det området i ditt liv.

Läs Moroni 10:34 och sök efter tecken på Moronis tro på Jesus Kristus och hans hopp om evigt liv. Vi kan också känna tro och hopp när vi gör vårt studium av Mormons bok till en livslång strävan och tillämpar sanningarna som finns i den.

 1. Avsluta Mormons bok-kursen genom att svara på följande frågor i din studiedagbok och förbered dig för att berätta för din lärare hur du svarade:

  1. Vad har studiet av Mormons bok i år betytt i ditt liv?

  2. Vilka lektioner eller principer har hjälpt dig ”komma till Kristus” och stärkt din tro på Frälsaren?

  3. Vilket är ditt vittnesbörd om Mormons bok?

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Moroni 10:8–26, 30–34 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare:

Bild