Seminariet
Studieavsnitt 9: Dag 4; Jakob 3–4


Studieavsnitt 9: Dag 4

Jakob 3–4

Inledning

Jakob 3 innehåller slutet av en predikan som Jakob höll för sitt folk. Jakob tröstade de renhjärtade och gav löften till dem. Han tillrättavisade också de högmodiga och okyska bland sitt folk och varnade dem för följderna om de inte omvände sig. Jakob 4 innehåller ord som Jakob blev inspirerad att skriva till människor som en dag skulle läsa hans bok. Han vittnade om Jesu Kristi försoning och uppmanade sina läsare att förlika sig med (att åter leva i samklang med) Gud Fadern genom försoningen. Han sade att några judar skulle förkasta Jesus Kristus och hans tydliga evangelium.

Jakob 3

Jakob tröstar de renhjärtade och uppmanar andra att omvända sig

Tänk igenom vilket råd du skulle ge en ung man eller ung kvinna i följande situationer:

 • En ung kvinna strävar att leva rättfärdigt men är olycklig över att pappan missbrukar alkohol.

 • En ung man gör sitt bästa att leva efter evangeliet men upplever svårigheter på grund av föräldrarnas skilsmässa.

 • En ung kvinna försöker verkligen visa kärlek mot sin familj men har stora svårigheter att kämpa med på grund av systerns själviskhet och hänsynslösa beteende.

Tänk på ett tillfälle då du upplevde prövningar trots att du strävade efter att leva rättfärdigt. Jakob lär oss vad vi bör göra i sådana situationer. Läs första meningen i Jakob 3:1 och urskilj vem Jakob talar till i början av kapitel 3.

Jakob sade att de renhjärtade hade lidit på grund av andras högmod och omoral (vilka han hade varnat för i Jakob 2). Läs Jakob 3:1–2 och fyll i följande uppställning:

Vad uppmanade Jakob de renhjärtade att göra?

Vad lovar Gud de renhjärtade?

 1. Titta på dina svar i vänstra kolumnen. Tänk ytterligare över den här principen genom att besvara två av följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur tror du att en ung människa kan vända sig till Gud ”med ståndaktigt sinne”?

  2. Vad tror du att det innebär att be till Gud ”med överflödande tro” i prövningar?

  3. Vad tror du att en ung människa kan göra för att ta emot ”Guds behagliga ord”?

 2. Titta på dina svar i högra kolumnen. De här verserna säger att Gud tröstar de renhjärtade i deras bedrövelser. Tänk ytterligare över den här principen genom att besvara en eller flera av följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur har Gud tröstat dig i dina bedrövelser när du har försökt att följa honom?

  2. Hur har du fått hjälp i dina prövningar när du har bett ”med överflödande tro”?

  3. När du har tagit emot Guds ord, hur har det hjälpt dig att känna hans kärlek?

När Jakob hade talat till de renhjärtade vände han sig till dem som inte var det. Läs Jakob 3:3–4, 10–12 och ta reda på vad Jakob uppmanade de här människorna att göra. Uttrycket ”väck era själsförmögenheter” innebär att vi ska vakna i andligt och känslomässigt avseende. Orden otukt och lösaktighet syftar på sexuella synder.

I Jakob 3:3–4, 10–12 läser vi också vad Jakob sade skulle hända om hans folk inte omvände sig. När du har läst de här verserna, ringa då in uttryck som beskriver följande konsekvenser: a) Lamaniterna skulle förgöra dem. b) Deras föredöme skulle leda deras barn till undergång. c) De skulle få erfara den andra döden, eller med andra ord: att vara skilda från Gud.

Tänk ett ögonblick på hur Jakobs varning också kan ses som en stor välsignelse för hans folk.

I Jakob 3:5–7 säger Jakob att lamaniterna är ”rättfärdigare än” nephiterna eftersom ”deras män älskar sina hustrur, och deras hustrur älskar sina män, och deras män och deras hustrur älskar sina barn”. Nephiterna behövde omvända sig från alla sina synder, särskilt från dem som hade lett till att kärleken och förtroendet hade avtagit i deras familjer.

Begrunda Jakob 3:11–12 och sammanfatta budskapet med egna ord.

Tänk ett ögonblick på frestelser som du utsätts för och de hemska följder du undgår när du omvänder dig från dina synder.

Jakob 4

Jakob uppmanar sitt folk att få ett hopp om att de kan återvända till Guds närhet

Förbered dig för att studera Jakob 4 genom att hålla din penna minst en meter ovanför lektionsboken och sedan släppa den så att den träffar måltavlan – ”målet”. Försök gärna flera gånger. Tänk igenom hur verksamma dina försök skulle vara om du tittade på något annat än måltavlan. Hur bra resultat tror du att bågskyttar skulle få om de aldrig tittade på måltavlan eller målet när de sköt eller om de tittade bortom målet? Läs Jakob 4:14 och urskilj vad som kännetecknade dem som Jakob profeterade och sade skulle rikta blicken bortom målet.

Bild

Skriv gärna i dina skrifter bredvid Jakob 4:14 att ”målet är Kristus” (Neal A. Maxwell, ”Jesus of Nazareth, Savior and King”, Ensign, maj 1976, s. 26). Paulus sade likaledes: ”[Jag] jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus” (Fil. 3:14).

Profeten Jakob syftade på judar som missförstod Moses lag och avsikten med den, som var att leda dem till Frälsaren. Många av judarna tittade efter ett annat slags befrielse än den som Jesus, Messias, erbjöd dem – de tittade efter befrielse från främmande makt och förtryck.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad tror du menas med att rikta blicken bortom målet (Jesus Kristus)?

  2. Vilken inställning och vilka handlingar i Jakob 4:14 förblindade judarna och hindrade dem från att ta emot Jesus Kristus?

  3. Vad finns det för exempel i vår tid på detta att blicka bortom målet eller att försumma att fokusera på Frälsaren?

Jakob ville att alla som skulle läsa hans uppteckning skulle ha en helt annan inställning än judarna som missade målet. Läs Jakob 4:4 och ta reda på vad Jakob ville att alla skulle veta som skulle läsa hans uppteckning. Läs också Jakob 4:12 och markera uttrycket ”varför inte tala om Kristi försoning”. I Jakob 4:4–12 ger Jakob flera skäl till att han tror på Jesus Kristus och varför han tycker att det är viktigt att berätta för andra om försoningen.

 1. Skriv följande skriftställehänvisningar i din studiedagbok och därefter korta sammanfattningar av vad Jakob undervisade om angående Jesus Kristus och försoningen i varje skriftställe:

  1. Jakob 4:4–6

  2. Jakob 4:7–8

  3. Jakob 4:9–10

  4. Jakob 4:11

Vilka ord eller uttryck i Jakob 4:4–6 visar att Jakobs folk förstod gudomens natur?

Uttrycket ”föras fram inför Gud som Kristi förstlingsfrukter” (Jakob 4:11) syftar på att stå inför Gud och vara värdig att komma in i celestiala riket. Det är viktigt att förstå att om vi ska kunna ha ett hopp om ”[Frälsarens] härlighet” (Jakob 4:4), måste vi tro på att Jesus Kristus har berett en väg för oss att bli återlösta från våra synder och uppstå så att vi kan återvända till vår himmelske Faders närhet.

En sanning vi lär oss i Jakob 4 är: Genom Jesu Kristi försoning kan vi vara fyllda av hopp och förlika oss med Gud.

 1. Besvara följande frågor kortfattat i din studiedagbok:

  1. Gå igenom sanningarna om Jesus Kristus som du studerade i Jakob 4:4–12 och välj en av dem som får dig att vilja tala om försoningen. Skriv den sanningen och förklara varför du valde just den.

  2. Vad finns det för andra skäl till att du vill tala om Jesus Kristus och försoningen?

Avsluta lektionen med att begrunda varför du är tacksam för Frälsaren. Överväg att berätta för någon i familjen eller en nära vän om de här skälen.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Jakob 3–4 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: