Seminariet
Studieavsnitt 9: Dag 2; 2 Nephi 33


Studieavsnitt 9: Dag 2

2 Nephi 33

Inledning

Nephi avslutade sin uppteckning med att säga att det han skrivit vittnar om Jesus Kristus och förmår människor att göra gott och hålla ut intill änden. Han sade att även om han skrev ”i svaghet” så är hans ord ”av stort värde” och skulle ”göras starka” för dem som läste dem (se 2 Nephi 33:3–4). Han vittnade om att hans skrifter var ”Kristi ord” och att människor skulle hållas ansvariga inför Gud för hur de tog emot dem (se 2 Nephi 33:10–15).

Bild
Nephi och guldplåtar
 1. I förra lektion uppmanades du att under ett dygn försöka att ”alltid be”. Skriv ner dina tankar och känslor i studiedagboken om de erfarenheter du gjorde i samband med den uppgiften.

2 Nephi 33:1–15

Nephi förklarar varför han skriver

Tänk efter ett ögonblick varför du kan vilja att den Helige Anden för ett budskap in i ditt hjärta.

Vad är skillnaden mellan att ett budskap förs till någons hjärta och att ett budskap kommer in i någons hjärta?

Bild
heart shape

Läs 2 Nephi 33:1 och var uppmärksam på vilket ord – till eller in i – som Nephi använder här för att beskriva hur den Helige Anden för budskap till oss. Markera gärna det ordet.

Varför tycker du att det är betecknande att den Helige Anden för sanningen till vårt hjärta men inte in i det?

Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum har sagt följande om 2 Nephi 33:1: ”Lägg märke till hur Andens kraft för budskapet till men inte nödvändigtvis in i hjärtat. En lärare kan förklara, visa, övertyga och vittna, och göra det med stor andlig kraft och effektivitet. Men till sist är det så att innehållet i ett budskap och den Helige Andens vittnesbörd endast tränger in i hjärtat om mottagaren tillåter det. När vi söker efter kunskap genom tro öppnas vägen in i hjärtat” (”Sök efter kunskap genom tro”, Liahona, sep. 2007, s. 17).

Äldste Gerald N. Lund, som verkade som medlem av de sjuttios kvorum, förklarade hur den Helige Anden bara för ordet till men inte in i vårt hjärta: ”Varför bara till hjärtat? Den personliga handlingsfriheten är så helig att vår himmelske Fader, trots sin oändliga makt, aldrig tvingar människohjärtat. Många försöker göra det, men Gud gör det inte. Eller med andra ord, Gud låter oss vara vårt eget hjärtas väktare eller beskyddare. Vi måste av egen fri vilja öppna hjärtat för Anden, för han tvingar sig aldrig på oss” (”Öppna hjärtat”, Liahona, maj 2008, s. 33).

Varför tror du att människor måste öppna sina hjärtan för Anden?

Läs 2 Nephi 33:2 och ta reda på vad som händer när människor väljer att förhärda sina hjärtan.

 1. Skriv i din studiedagbok vilken inställning och vilket beteende du tror att någon som har ett öppet hjärta visar när han eller hon studerar skrifterna på egen hand, deltar i seminariet och är på sakramentsmötet.

I 2 Nephi 33:1–2 lär vi oss den här principen: När vi öppnar våra hjärtan kan den Helige Andens budskap komma in i våra hjärtan. Skriv gärna den här principen i dina skrifter.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. När har du upplevt att ett evangeliebudskap kommit in i ditt hjärta? I vilken situation och vad blev följden?

  2. Vad säger det om ditt hjärta vid tillfället i fråga?

Läs 2 Nephi 33:3–7 och ta reda på vilka förhoppningar Nephi hade i fråga om dem som skulle läsa hans ord. Avsluta därefter följande meningar med egna ord eller med Nephis ord. Några av meningarna kan avslutas på mer än sätt:

2 Nephi 33:3 – Jag ber ständigt för .

2 Nephi 33:4 – Jag vet .

2 Nephi 33:6 – Jag gläds .

2 Nephi 33:7 – Jag hyser .

När du nu avslutar ditt studium av 2 Nephi 33, tänk då på att de här verserna är Nephis sista vittnesbörd i skrifterna. Läs 2 Nephi 33:10–14 och föreställ dig att du hör själv hur Nephi säger det här. Stryk gärna under uttryck som känns viktiga för dig.

 1. Skriv ner några uttryck ur 2 Nephi 33:10–14 i din studiedagbok som kändes viktiga för dig och förklara varför. Besvara också följande fråga i din studiedagbok: Om människor tror på Jesus Kristus, vad kommer de då att känna inför Mormons bok? (Se 2 Nephi 33:10.)

Läs 2 Nephi 33:15 och begrunda Nephis avslutande ord: ”Jag måste lyda.” Skriv gärna ”1 Nephi 3:7” som tvärhänvisning i dina skrifter bredvid 2 Nephi 33:15. Läs 1 Nephi 3:7 och urskilj hur de här två verserna hänger ihop.

 1. Ta dig några minuter och repetera 1 Nephi och 2 Nephi och urskilj exempel på Nephis lydnad. Skriv några av exemplen din studiedagbok. Var också uppmärksam på ett skriftställe som har förmått dig att göra gott, att förbättra dig eller att tro på Frälsaren (se 2 Nephi 33:4). Skriv det här skriftstället i din studiedagbok.

Nephis sista vittnesbörd och hans varning till dem som kanske förkastar hans ord gör oss ännu mer ansvariga för hur vi behandlar och tar till oss Mormons bok. President Joseph Fielding Smith sade att vi som medlemmar i kyrkan har ett ansvar att studera Mormons bok:

”Det tycks mig som om ingen medlem i denna kyrka borde vara tillfreds förrän han eller hon har läst Mormons bok om och om igen och begrundat den så att han eller hon kan bära vittne om att den i sanning är en uppteckning inspirerad av den Allsmäktige och att dess historia är sann …

Ingen medlem i denna kyrka kan befinnas värdig i Guds närhet som inte allvarligt och noggrant läst Mormons bok” (Conference Report, okt. 1961, s. 18).

Du har möjligheten att besluta hur du ska behandla och ta till dig Nephis ord och Mormons bok.

 1. Utvärdera ditt studium av Mormons bok och skriv ett sätt i din studiedagbok varpå du kan förbättra ditt studium.

Avsluta lektionen med att läsa president Gordon B. Hinckleys löfte till alla som flitigt studerar Mormons bok: ”Oavsett hur många gånger ni har läst Mormons bok tidigare, så kommer ni att känna Herrens ande i större mått i ert liv och ert hem, en starkare beslutsamhet att vandra i lydnad mot hans bud och ett starkare vittnesbörd om att Guds Son verkligen lever” (”Ett levande och sant vittnesbörd”, Liahona, aug. 2005, s. 6).

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 2 Nephi 33 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare:

Bild
young man marking scriptures