Seminariet
Studieavsnitt 19: Dag 2; Alma 36


Studieavsnitt 19: Dag 2

Alma 36

Inledning

Efter att ha återvänt från missionen bland zoramiterna samlade Alma sina söner och talade enskilt med dem och gav råd (se Alma 35:16). Hans råd och anvisningar till Helaman står i Alma 36–37, hans råd och anvisningar till Shiblon i Alma 38 och hans råd och anvisningar till Corianton i Alma 39–42. Alma vittnade för Helaman att Gud befriar dem som sätter sin lit till honom. För att åskådliggöra den här sanningen berättade Alma hur han många år tidigare hade befriats från kvalen som hans synder vållade honom. Efter att ha ropat till Jesus Kristus hade han blivit född av Gud och fyllts av glädje. Han arbetade därefter oavbrutet för att föra andra till Kristus.

Alma 36:1–5

Alma undervisar sin son Helaman om Guds makt att stödja oss i våra prövningar

Tänk över hur ditt vittnesbörd eller hur något som en familjemedlem, ledare i kyrkan eller vän undervisat om har varit till välsignelse i ditt liv.

Läs Alma 36:1–5 och föreställ dig att du vore i Helamans ställe när han lyssnade till sin fars vittnesbörd. Vad ville Alma att Helaman skulle komma ihåg? (Se vers 2.) Vad ville Alma att Helaman skulle lära sig av honom? (Se vers 3.)

Skriv följande princip i dina skrifter bredvid Alma 36:3: När vi sätter vår lit till Gud stöder han oss i våra prövningar. Tänk på ett tillfälle när du hade en prövning i ditt liv. Skriv i utrymmet nedan hur Herren hjälpte och stödde dig vid det tillfället.

Alma 36:6–22

Alma beskriver sitt uppror och berättar hur han fick förlåtelse

Bild

Alma skildrade för sin son Helaman hur Gud hade befriat honom från kvalen som hans synder vållade honom. Studera Alma 36:6–10 och läs vad som hände Alma när han som ung man gick omkring med Mosiahs söner och försökte förgöra kyrkan.

Det finns tre skildringar i Mormons bok av att ängeln visar sig för Alma och Mosiahs söner. Alma 36 beskriver utförligast vad Alma upplevde under de tre dygn då han varken kunde tala eller röra sig. (De två andra skildringarna står i Mosiah 27 och Alma 38.) Läs Alma 36:11–16 och markera ord eller uttryck som Alma använde för att beskriva sin fruktan eller sina kval efter att ängeln hade visat sig.

President Boyd K. Packer i de tolv apostlarnas kvorum har hjälpt oss att förstå innebörden av orden plågades och söndersliten i de här verserna:

Plågades [engelska ”racked”] betyder ’torterades’. I forna dagar torterades offret på en sträckbänk med hand- och fotleder fastbundna vid en axel som sedan kunde vridas och orsaka outhärdlig smärta.

En harv [engelska ”harrow”] är en ram försedd med spetsiga pinnar. När den dras över marken river och sliter den upp jorden. Skrifterna talar ofta om att själen och medvetandet sönderslits av skuld” (se ”Beröringen av Mästarens hand”, Liahona, juli 2001, s. 25).

  1. Skriv i din studiedagbok varför du tror att Alma använde så starka ord för att beskriva hur han kände sig. Skriv också hur de här orden beskriver någons skuldkänslor och kval som har syndat men inte omvänt sig.

Skriv gärna följande sanning i dina skrifter i närheten av Alma 36:11–16: Synd leder till smärta, lidande och ånger.

Läs Alma 36:17–18 och var uppmärksam på vad Alma kom ihåg att hans far hade profeterat om. Lägg märke till vad Alma gjorde när han kom ihåg vad hans far hade sagt.

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum har gett oss följande inblick i Almas upplevelse: ”Alma hade berörts av sin fars undervisning, men det är särskilt viktigt att komma ihåg att den profetia han mindes var den som handlade om att ’en viss Jesus Kristus, en Guds Son … skulle komma för att sona världens synder’ (Alma 36:17). Det är namnet och det är budskapet som varje människa måste höra. Alma hörde det och utropade i sin ångest i det helvete som inte slutade brinna, i de samvetskval som inte upphörde. ’O Jesus, du Guds Son, förbarma dig över mig’ (Alma 36:18) … Oavsett vilka andra böner vi uppsänder, oavsett vilka andra behov vi har, är de alla på något sätt beroende av denna vädjan: ’O Jesus, du Guds Son, förbarma dig över mig.’ Han är beredd att skänka oss denna barmhärtighet. Han betalade med sitt eget liv för att kunna ge den” (However Long and Hard the Road [1985], s. 85).

  1. Tänk på ett tillfälle när du har bett om att få Jesu Kristi försonings välsignelser, däribland förlåtelsens välsignelse. Skriv i din studiedagbok varför du tror att det är viktigt att du ber Herren om att få försoningens välsignelser i ditt liv.

  2. Läs Alma 36:19–22 och markera ord och uttryck som beskriver hur Alma förändrades efter att ha bett om förbarmande. Skriv några av dem i din studiedagbok och berätta vad de lär dig om kraften i Frälsarens försoning.

Bild

Av de här verserna lär vi oss följande princip: Om vi utövar tro på Jesus Kristus och hans försoning så befriar han oss från smärtan som våra synder vållat oss och fyller oss med glädje. Begrunda vad du kan göra konkret för att utöva större tro på Jesus Kristus så att du i likhet med Alma kan bli befriad från den smärta eller ånger du känner på grund av dina synder.

Läs följande situation och tänk över vad du kunde ge för råd: En god vän som läser Mormons bok ber dig att hjälpa honom eller henne att förstå Almas ord i Alma 36:19. Han eller hon säger: ”Om jag kommer ihåg mina synder och fortfarande är ledsen över dem, innebär det att jag inte har blivit förlåten?”

Läs följande ord av president Dieter F. Uchtdorf i första presidentskapet och stryk under uttryck som du tror kunde hjälpa din vän:

”Satan försöker få oss att tro att våra synder inte är förlåtna eftersom vi minns dem. Satan är en lögnare. Han försöker få oss att se suddigt och leda oss bort från omvändelsens och förlåtelsens stig. Gud har inte lovat oss att vi inte skulle minnas våra synder. Att minnas dem hjälper oss undvika att göra samma misstag igen. Men om vi håller oss trogna och trofasta, uppmjukas minnet av våra synder med tiden. Detta är del av den nödvändiga läknings- och helgelseprocessen. Alma vittnade om att han, efter det att han ropat till Jesus om barmhärtighet, fortfarande mindes sina synder, men minnet av hans synder varken störde eller plågade honom, eftersom han visste att han fått förlåtelse (se Alma 36:17–19).

Det är vårt ansvar att undvika allt som kan framkalla gamla syndiga minnen. När vi fortsätter att ha ’ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande’ (3 Nephi 12:19), kan vi lita på att Gud ’inte längre [kommer] ihåg [våra synder]’ [L&F 58:42]” (se ”Återvänd med säkerhet”, Liahona, maj 2007, s. 101).

Alma sade inte att han inte längre kom ihåg sina synder, han sade att han inte längre kom ihåg sina kval på grund av dem och att han inte längre ”sönderslets” av minnet av dem (Alma 36:19). Sann omvändelse leder till att syndens kval och skuld utplånas (se Enos 1:6–8).

  1. Besvara din väns fråga i studiedagboken – använd gärna insikter som du fick när du läste president Uchtdorfs förklaring. Ta med i ditt svar varför du tror att det är en välsignelse att vi fortfarande minns våra synder, även om vi inte sönderslits ”av minnet av [dem]” (Alma 36:19) efter att vi har omvänt oss.

Alma 36:23–30

Alma förklarar varför han arbetar oavbrutet på att föra andra till omvändelse

Hur känner du dig när du delar med dig av något verkligt gott till en god vän? Vad är det första du vill göra när du får höra en god nyhet? Varför tror du att de flesta människor genast vill berätta för någon annan vad de har hört? Läs Alma 36:23–24 och jämför känslorna som beskrivs i de här frågorna med Almas upplevelse efter sin omvändelse. Vad ville Alma att andra skulle få uppleva?

Läs Alma 36:25–26 och ta reda på hur Almas ansträngningar att predika evangeliet påverkade honom och andra. Avsluta följande mening med hjälp av vad du lärde dig i de här verserna angående att berätta om evangeliet: När vi berättar för andra om evangeliet får vi .

  1. Skriv den principen i din studiedagbok och varför du tror att det är en sann princip. Skriv också om egna upplevelser när du kände glädje därför att du berättade för andra om evangeliet.

Tänk på någon du känner – en kamrat, en släkting, en medlem i församlingen eller grenen – som kunde ha nytta av att du bar vittnesbörd för honom eller henne om Frälsaren och hans återställda evangelium. Tänk på hur du skulle kunna bära ditt vittnesbörd för den här personen om hur Jesus Kristus kan befria oss från smärta och fylla oss med glädje. Du kan skriva ett brev eller mejl till honom eller henne, eller också kan du skriva ner några tankar som du kan berätta om när ni träffas nästa gång eller vid ett annat lämpligt tillfälle.

Bild
  1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

    Jag har studerat Alma 36 och blev klar med lektionen den (datum).

    Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: