Seminariet
Studieavsnitt 30: Dag 3; Ether 7–11


Studieavsnitt 30: Dag 3

Ether 7–11

Inledning

Jareds bror profeterade att en jareditisk kung skulle leda till fångenskap, men hans ord uppfylldes inte på en gång. Orihah, jarediternas första kung, regerade i rättfärdighet. Men två generationer senare blev en man som hette Jared kung genom att bilda en hemlig sammansvärjning. Under kungarnas regering utvecklades jarediternas historia i cykler: de hörsammade profeterna och levde rättfärdigt, de förkastade profeterna och levde ogudaktigt.

Ether 7

Corihor tar kungariket från sin far, hans bror Shule återtar det och profeter fördömer folkets ogudaktighet

Hur skulle det kännas att leva i fångenskap? Har du känt dig instängd på ett liknande sätt på grund av egna felaktiga val? Sök efter insikt i hur du kan undvika fysisk och andlig fångenskap medan du studerar Ether 7–11.

Bild

När Jared och hans bror blev gamla ville jarediterna ha en kung. Jareds bror varnade folket och sade att valet att ha en kung skulle leda dem till fångenskap (se Ether 6:19–23). Profeter har alltid profeterat mot handlingar som leder oss till fysisk eller andlig fångenskap.

 1. Skriv i din studiedagbok ett eller två exempel på handlingar som nutida profeter har varnat oss för och hur de handlingarna kan leda till fysisk eller andlig fångenskap.

Folket bortsåg från Jareds brors varning och valde att ha en kung. Läs Ether 7:1–2 och se om Jareds brors profetia uppfylldes på Orihahs tid. Orihah var en av Jareds söner. Vad skulle du säga till någon som levde på kung Orihahs tid och inte trodde att Jareds brors profetia skulle gå i uppfyllelse?

Jareds broders profetia uppfylldes inom två generationer. Läs Ether 7:3–7 och upptäck hur Kib och hans folk levde i fångenskap under Corihor, vars själviska önskan att vara kung ledde till att han gjorde uppror mot sin far. Fångenskapen var ett resultat av själviskhet och uppror.

 1. Skriv i din studiedagbok det du skulle säga till andra i dag som inte följer profeternas råd men som inte tycker att de är i andlig fångenskap. (Du kan till exempel nämna att de som är i andlig fångenskap ofta själva är de sista som inser det. Ge ett exempel på en situation som kan göra att man hamnar i andlig fångenskap.)

Den här delen av jarediternas historia illustrerar principen att när man förkastar profeternas ord leder det till fångenskap. Begrunda hur du har upplevt andlig fångenskap på grund av att du inte har lytt buden eller profeternas råd.

Corihors uppror mot sin far Kib ledde till ständiga stridigheter och krig. I hög ålder fick Kib en son till, Shule. När Shule växte upp stred han mot sin upproriske bror Corihor.

 1. Föreställ dig att du är journalist och har fått i uppdrag att skriva om Shule. Läs Ether 7:8–13 och beskriv med ett kort stycke i din studiedagbok vad du skulle koncentrera dig på i ditt reportage om Shules liv.

Under Shules regering kom det många profeter bland folket som varnade dem för deras ogudaktighet. Läs Ether 7:23–25 och ta reda på vad profeterna profeterade och hur folket reagerade. Hur reagerade Shule? Hur välsignades Shules folk av att han beskyddade profeterna?

Läs Ether 7:26–27 och sök efter vad som hände när folket lydde profeternas ord. Shule ”kom ihåg de stora ting som Herren hade gjort för hans fäder” (Ether 7:27). När du kommer ihåg de stora ting som Herren har gjort för dig är det mer sannolikt att du känner tacksamhet mot honom och lever rättfärdigt.

De här händelserna vittnar om en viktig princip: När vi omvänder oss från vår ondska börjar vi få framgång. Ordet framgång ”används ofta för att beskriva materiell vinning, men det behöver inte nödvändigtvis betyda ett överflöd av världsliga ägodelar, eller ens ett relativt bekvämt och problemfritt liv …

De som är rättfärdiga är framgångsrika på så sätt att de känner förtröstan, vilket gör att tro omsätts i handling och gör mindre bra omständigheter till fördelaktiga omständigheter. De väntar inte på att Herren ska ge eller hålla tillbaka belöningar. De ber honom att vägleda dem till det som är mest fördelaktigt för dem, både timligt och andligt. Sådan vägledning kan leda till att de byter jobb, flyttar till ett annat område, utbildar sig teoretiskt eller praktiskt eller accepterar att saker är som de är samtidigt som de arbetar inom sina begränsningar och följer Andens vägledning på andra sätt” (Alan Webster, ”I Have a Question”, Ensign, apr. 1990, s. 52–53).

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur har du blivit välsignad av att följa profeternas ord?

  2. Skriv ner något som du kan göra för att bättre följa profeternas ord och kvalificera dig för Herrens välsignelser.

Ether 8:1–9:12

Jared och sedan Akish blir jarediternas kung genom hemliga sammansvärjningar

Gå igenom följande lista: musik du lyssnar på, tankar du spinner vidare på, hur du uppför dig i skolan, filmer du tittar på, hur du uppför dig under dejter, saker du gör med dina vänner, vad du gör när du är ensam. Varför kan någon som håller på med ogudaktiga saker vilja dölja det han eller hon håller på med under en eller flera av dessa aktiviteter för sina vänner, föräldrar eller ledare? Hur är det farligt att delta i orättfärdiga och hemliga aktiviteter?

Ether 8 berättar att Omer blev kung när Shule dog, men Omers son Jared ”gjorde uppror mot sin far” (Ether 8:2) och ”hade fäst sitt hjärta vid kungadömet och vid världens härlighet” (Ether 8:7). Jareds dotter tog fram en plan tillsammans med sin far på hur han skulle ta över riket. Hon var vacker och när hon dansade för en man som hette Akish ville han gifta sig med henne. Jared sade till Akish att han bara fick gifta sig med hans dotter om han gav honom hans fars, kungens, huvud” (se Ether 8:12). Akish gjorde en hemlig sammansvärjning med sina vänner att döda kung Omer. En hemlig sammansvärjning är när två eller fler personer svär eder om att hålla sina orättfärdiga handlingar hemliga så att de inte behöver lida följderna av sina handlingar.

Läs Ether 8:15–18 och hitta ord och uttryck som beskriver motiv och metoder hos dem som bildar hemliga sammansvärjningar.

 1. Besvara en eller flera av följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför deltar en del i hemliga sammansvärjningar?

  2. Varför tror du att det är andligt nedbrytande att tro att man kan ”begå all slags ogudaktighet” (Ether 8:16) eller att göra som man vill (se Ether 8:17) utan konsekvenser?

  3. Vilka ord i Ether 8:18 visar vad Herren anser om hemliga sammansvärjningar? Varför tror du att sådana sammansvärjningar anses vara ”mest … ogudaktiga av alla”?

Läs Ether 8:20–22, 25 and Ether 9:5–6, 11–12 och sök hitta följderna av att stödja hemliga sammansvärjningar. Sammanfatta det du lärde dig:

En av sanningarna som du kanske urskilde i de här verserna är: Stöd åt hemliga sammansvärjningar leder till individers och samhällens undergång.

Moroni avbröt skildringen om jarediternas krig för att tala till oss. Läs Ether 8:23–24, 26 och lägg märke till hur Moroni uppmuntrade folket i vår tid att lyssna till hans varningar om hemliga sammansvärjningar.

Tänk över svar på följande frågor: Varför tror du att en nation eller en annan grupp befinner sig i ett ”hemskt tillstånd” (se Ether 8:24) när hemliga sammansvärjningar finns ibland dem? Hur stärks de här sammansvärjningarna av hemlighållande? Hur kan kunskap om hemliga sammansvärjningar hjälpa människor att bli av med denna ondska?

 1. Gå tillbaka till listan över handlingar som fanns i början av den här lektionsdelen. Även om du gör orättfärdiga val inom dessa områden i ditt liv så behöver inte det betyda att de är hemliga sammansvärjningar, men skriv i din studiedagbok om varför det är farligt att välja att delta i aktiviteter som man behöver hålla hemliga för andra.

Ether 9:13–11:23

Den ene efter den andre kungen regerar, några är rättfärdiga, andra är orättfärdiga.

Ether 9–11 berättar att många kungar regerade över jarediterna, några i rättfärdighet och andra i orättfärdighet. Läs Ether 9:26–35 (under Heths regering) och Ether 11:1–8 (under Coms och Shibloms regering) och sök efter bevis på den sanna principen att när man förkastar profeternas ord leder det till fångenskap, något som togs upp tidigare i lektionen.

Bild

Kom ihåg saken du kom fram till att du kunde göra för att bli bättre på att följa profeternas ord. Arbeta under de närmsta dagarna mot det här målet och var uppmärksam på tillfällen att bära ditt vittnesbörd om vikten av att lyda profeternas ord.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Ether 7–11 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: