Seminariet
Studieavsnitt 12: Dag 1; Mosiah 7–8


Studieavsnitt 12: Dag 1

Mosiah 7–8

Inledning

Bild

Kung Mosiah var son till kung Benjamin, som var son till den förste med namnet Mosiah i Mormons bok. Omkring 80 år innan Mosiah blev kung lämnade en man som hette Zeniff tillsammans med en grupp nephiter Zarahemla för att återvända till och bosätta sig i Nephis land (se Omni 1:27–30). Mosiah 7 berättar att kung Mosiah tillät ”en stark och mäktig” man som hette Ammon (Mosiah 7:3) att föra en liten grupp till Nephis land (ibland kallat Lehi-Nephis land) för att ta reda på vad som hade hänt med Zeniffs grupp. Ammon upptäckte avkomlingarna till Zeniffs folk, som nu leddes av Zeniffs sonson Limhi. Ammons ankomst gav Limhi och hans folk nytt hopp. Deras ogudaktighet hade nämligen fått till följd att de var i träldom under lamaniterna. Kung Limhi hade tidigare skickat en expedition för att hitta Zarahemla och skaffa hjälp där. I stället för att finna Zarahemla hittade de 24 guldplåtar med inristningar. När Limhi frågade Ammon om han kunde översätta inristningarna, svarade Ammon att en siare, som kung Mosiah, kunde översätta de forntida uppteckningarna.

Översikt av Mosiah 7–24

Har du någonsin velat bli befriad från upprörda känslor, en svår eller betungande situation eller från samvetskval på grund av synder? När du studerar Mosiah 7–24 och läser om de erfarenheter som folket gjorde, lär du dig om befrielse – var du finner den, hur du får den och hur du väntar på den. Var uppmärksam på hur du kan tillämpa berättelserna om Zeniffs folk och deras avkomlingar på ditt eget liv – även på önskan att bli befriad från något som betungar dig.

Innan du börjar studera Mosiah 7 är det bra om du bekantar dig med de olika vandringarna i Mosiah 7–24. Följande uppgift ger dig en översikt över dessa vandringar som gjordes under en period av omkring 80 år (200 till 120 f.Kr.). Uppställningen ger också upplysningar om vad som hände mellan vandringarna.

Vandring

Vilka färdades vart

1

Zeniff och andra nephiter färdades från Zarahemla i riktning mot Nephis land, som lamaniterna hade tagit i besittning. Det kom till stridigheter bland nephiterna, och de överlevande återvände till Zarahemla (se Omni 1:27–28; Mosiah 9:1–2).

2

Zeniff och andra lämnade Zarahemla och bosatte sig i Nephis land (se Omni 1:29–30; Mosiah 9:3–7).

Efter Zeniffs död regerade hans son Noa i ogudaktighet. Herren sände profeten Abinadi för att varna folket att de måste omvända sig. Alma, en av kung Noas präster, hörsammade Abinadis budskap och undervisade andra om det (se Mosiah 11–18).

3

Alma flydde till Mormons vatten och ledde senare en grupp troende till Helams land (se Mosiah 18:4–5, 32–35; 23:1–5, 19–20).

Lamaniterna angrep kung Noas folk i Nephis land. Noa dödades senare och hans son Limhi regerade. Limhis folk var i träldom under lamaniterna (se Mosiah 19–20).

4

Limhi sände en grupp nephiter för att finna Zarahemla. De gick vilse i vildmarken och upptäckte ruinerna av en civilisation som gått under och en uppteckning skriven på 24 guldplåtar (se Mosiah 8:7–9; 21:25–27).

5

Ammon och femton andra färdades från Zarahemla för att hitta dem som hade återvänt till Nephis land (se Mosiah 7:1–6; 21:22–24).

6

Limhi och hans folk flydde från lamaniterna och leddes av Ammon och hans bröder till Zarahemla (se Mosiah 22:10–13).

Efter Limhis och hans folks flykt sände lamaniterna en här för att förfölja dem. Hären gick vilse i vildmarken men upptäckte Alma och hans folk i Helams land. Lamaniterna satte dem i träldom. Almas folk bad Herren att hjälpa dem fly (se Mosiah 22–24).

7

Herren befriade Alma och hans folk och ledde dem till Zarahemla (se Mosiah 24:20–25).

Skriv numret på varje vandring i rätt cirkel på kartan:

Bild

Mosiah 7:1–8:4

Ammon finner Nephis land (Lehi–Nephis land), och kung Limhi berättar hur hans folk kom i träldom

I Mosiah 7 lämnar Ammon och femton andra starka män Zarahemla för att ta reda på vad som hade hänt med folket som Zeniff hade lett till Nephis land 80 år tidigare (se Mosiah 7:2; se också vandring 5 på kartan). När de kom fram till Nephis land blev de tillfångatagna och sattes i fängelse (se Mosiah 7:6–11). Två dagar senare fördes de inför kung Limhi, Zeniffs sonson, för att bli förhörda. Läs Mosiah 7:12–15 så får du veta hur Ammon förklarade varför han hade kommit till Nephis land och hur Limhi reagerade.

Läs också Mosiah 21:25–26 (i fotnot b till vers 25 hänvisas till Mosiah 7:14). Det här skriftstället längre fram i Mosiahs bok hjälper dig att förstå vilka andra skäl Limhi hade att vara ”mycket glad” över att få veta varifrån Ammon hade kommit.

Förklara kortfattat med hjälp av det du har läst i Mosiah 21:25–26 varför Limhi blev så glad när han fick veta att Ammon kom från Zarahemla:

Den grupp som Limhi hade skickat ut upptäckte ruinerna av den jareditiska civilisationen. De trodde att det var Zarahemla och att nephiterna där hade blivit dödade (se vandring 4 på kartan). Du får veta mer om jarediterna när du studerar Ethers bok.

Kung Limhi kallade samman sitt folk för att presentera Ammon för dem. Limhi talade till sitt folk om träldomen under lamaniterna och uttryckte sin förhoppning att Gud snart skulle befria dem (se Mosiah 7:17–19). Läs Mosiah 7:20, 24–26 och markera orsakerna till att Limhis folk hade kommit i träldom. (Profeten som nämns i Mosiah 7:26 är Abinadi, som folket hade bränt till döds under den ogudaktige kung Noas regering, innan Ammon kom till Nephis land.)

Bild

Markera gärna uttrycket ”vi har många anledningar att sörja” i Mosiah 7:24 så att du kommer ihåg att ogudaktighet eller synd alltid får följder. I det här fallet blev många dödade av lamaniterna och folket kom i träldom. Att sörja är att vara ledsen eller känna ånger. Begrunda om du någonsin har sörjt ”till följd av ondska”.

Även om det är bättre att inte synda så kommer du Gud närmare om du drar lärdom av misstag, vänder dig till Gud för att få hjälp och omvänder dig. Läs Mosiah 7:29–32 och leta efter ytterligare bevis på att Limhi förstod sambandet mellan sitt folks ogudaktighet och deras sorg. (”Skörda agnarna” i vers 30 betyder att få något värdelöst, ”skörda östanvinden” i vers 31 att förgöras.)

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. På vad sätt kan syndens följder vara till hjälp i vårt liv? Hur kan vi dra lärdom av dem och inte upprepa synden?

  2. Varför är det viktigt att vi inser och erkänner hur allvarliga våra synder är? Varför är det viktigt att känna den sorg som Gud vill att vi ska känna för dessa synder? (Se 2 Kor. 7:10. En sorg efter Guds vilja är den djupa insikten om att våra handlingar har kränkt vår himmelske Fader.) Varför är det viktigt att inte vänta med att inse våra synder och känna sorg över dem?

Efter att Limhi hade talat till sitt folk om hur allvarliga deras synder var, fortsatte han med att uppmuntra dem att göra vissa saker. Markera i Mosiah 7:33 vad Limhi uppmuntrade sitt folk att göra.

Av Limhis folks upplevelser lär vi oss följande: att inse och känna sorg över våra synder kan få oss att vända oss till Herren för att bli befriade.

Föreställ dig att en vän eller någon i familjen känner ånger över sina synder och har en uppriktig önskan att omvända sig och vända sig till Herren men inte riktigt vet hur han eller hon ska gå till väga. Leta i Mosiah 7:33 efter uttryck som lär oss hur vi ska ”vända [oss] till Herren”.

 1. Skriv ett brev i din studiedagbok till den här vännen eller familjemedlemmen och undervisa honom eller henne om hur man vänder sig till Herren. Berätta om de tre uttrycken som du hittade i Mosiah 7:33 och förklara innebörden av varje uttryck, antingen genom att 1) säga det med egna ord eller också genom att 2) ge ett exempel på någons inställning eller handlingar som försöker att tillämpa det uttrycket.

Begrunda om du har synder som du inte har omvänt dig från som kanske vållar dig själv eller dina närmaste smärta och sorg. Äldste Richard G. Scott i de tolv apostlarnas kvorum har gett följande råd om hur man påbörjar omvändelseprocessen: ”Studera och begrunda hur allvarlig Herren säger att din synd är. Det ger dig läkande sorg och ånger. Det får dig också att uppriktigt vilja ändra dig och villigt underkasta dig allt som krävs för att bli förlåten” (”Att finna förlåtelse”, Nordstjärnan, juli 1995, s. 77).

Mosiah 8:5–21

Ammon hör talas om jarediternas 24 guldplåtar och berättar för Limhi om en siare som kan översätta dem

Som du kanske minns från kartan i början av den här lektionen så upptäckte en grupp som försökte hitta vägen till Zarahemla ruinerna av en civilisation som hade gått under (se vandring 4). De hittade också 24 guldplåtar som de tog med sig till Limhi (se Mosiah 8:5–9). Limhi frågade Ammon om han kände någon som kunde översätta plåtarna (se Mosiah 8:12). Ammon berättade att det finns personer som kan få förmågan av Gud att översätta. Läs Mosiah 8:13 och markera vad Ammon kallade dem som har fått den här förmågan.

Ammon talade om att Mosiah, nephiternas kung i Zarahemla, var en siare. Utforska Mosiah 8:16–18 och markera vilka andra förmågor en siare ges förutom den att kunna översätta.

De här verserna lär oss att Herren tillhandahåller profeter, siare och uppenbarare till människornas nytta. I vår tid är varje medlem av första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum en profet, siare och uppenbarare.

Äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kvorum har sagt: ”Dessa 15 män som vi stöder som profeter, siare och uppenbarare, har getts gudomlig kraft att se det som [andra] ibland inte kan se” (”Akta er för ondskan bakom leende ögon”, Liahona, maj 2005, s. 47).

Bild
 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför tror du att man gör klokt i att lyssna till dem som ser sådant som man inte själv kan se?

  2. Hur har du haft nytta av att lyssna till nutida profeter, siare och uppenbarare?

  3. Hur kan du till exempel lära dig av nutida profeter, siare och uppenbarare?

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mosiah 7–8 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: