Seminariet
Studieavsnitt 2: Dag 3; 1 Nephi 3–4


Studieavsnitt 2: Dag 3

1 Nephi 3–4

Inledning

Herren befallde Lehi att han skulle skicka tillbaka sina söner till Jerusalem för att hämta plåtarna av mässing som var i Labans ägo. Laman och Lemuel såg ingen möjlighet att utföra befallningen, men Nephi trodde att Herren skulle bereda en utväg för dem så att de kunde fullgöra det som han krävde. Trots att han ställdes inför upprepade svårigheter fortsatte Nephi att göra det som Herren begärde av honom. Därför leddes han av den Helige Anden och lyckades få tag i plåtarna. Nephis upplevelser visar att konsekvent lydnad gör oss berättigade till Herrens hjälp i svåra situationer.

1 Nephi 3:1–9, 19–20

Lehis söner återvänder till Jerusalem

Har du någonsin stått inför en svår situation och undrat hur den skulle lösas? Dagens lektion kan stärka din tro och beslutsamhet att lyda när du ställs inför svåra situationer. Börja med att läsa 1 Nephi 3:1–6 och markera med överstrykningspenna eller på annat sätt den befallning som Herren gav Lehi och sade att hans söner skulle utföra. Lägg också märke till skillnaden mellan Lamans och Lemuels reaktion på Herrens befallning och Nephis reaktion.

För att inse vad Herrens befallning innebar för dem är det till stor hjälp att veta att det är nästan 30 mil från Jerusalem till Röda havet (Akabaviken) i ett hett och kargt område som på den tiden var hemsökt av rövare. Och Lehi och hans familj hade ”färdats [ytterligare] tre dagar” (se 1 Nephi 2:5–6) då Herren sade att hans söner skulle återvända till Jerusalem. Läs 1 Nephi 3:7–8 och ta reda på skälet till Nephis villighet att lyda Herrens befallning.

Nephi vittnade om principen att om vi strävar efter att göra det som Herren befaller, då bereder han en utväg för oss att utföra det.) När du fortsätter studera 1 Nephi 3 fundera då på hur Nephis föredöme i fråga om mod och beslutsamhet kan inspirera dig att vara lydigare och visa större tro på Herren. Var särskilt uppmärksam på hur Nephi reagerade på svårigheter. Även om det skulle innebära svårigheter för Nephi och hans bröder att få tag i mässingsplåtarna så valde Nephi att inte knota (se 1 Nephi 3:6).

Mässingsplåtarna innehöll ”judarnas uppteckning” (1 Nephi 3:3), deras heliga skrift. De innehöll skrifter och upplysningar som finns i Gamla testamentet men också andra skrifter. Läs 1 Nephi 3:19–20 och stryk under vad det var mässingsplåtarna innehöll som gjorde dem så värdefulla för Lehis familj och efterkommande.

Bild
scripture mastery icon
Nyckelskriftställe – 1 Nephi 3:7

Läs 1 Nephi 3:7 tre gånger (variera gärna och läs både högt och tyst). Slå igen skrifterna och försök skriva svar på följande frågor utan att titta på versen:

 • Vem talade Nephi till?

 • Vad lovade Nephi att han skulle göra?

 • Vad visste Nephi att Herren skulle göra?

Slå upp skrifterna och gå igenom 1 Nephi 3:7 och dina svar.

Profeten Joseph Smith sade: ”Jag gjorde följande till min regel: När Herren befaller, gör det” (i History of the Church, 2:170). Fundera på att skriva det här yttrandet i dina skrifter bredvid 1 Nephi 3:7.

1 Nephi 3:10–31

Laban stjäl Lehis ägodelar och försöker döda Nephi och hans bröder

Gud välsignar oss på olika sätt när vi lyder hans befallningar. Nephis upplevelser i samband med att han hämtar mässingsplåtarna stöder hans vittnesbörd att Gud bereder en utväg för sina barn att utföra hans befallningar (se 1 Nephi 3:7). Använd följande uppställning när du studerar Lehis söners två första försök att utföra Herrens befallning att hämta mässingsplåtarna. Skriv svaret på frågorna i kolumnen för varje försök. Du kan också göra uppgiften i din studiedagbok.

Obs: På Nephis tid var det vanligt att man kastade lott (se 1 Nephi 3:11) när man skulle välja någonting. Genom att kasta lott sökte Nephi och hans bröder ledning hos Herren för hur de skulle utföra hans befallning att hämta mässingsplåtarna (se Ordspråksboken 16:33; Handledning för skriftstudier, ”Lottkastning”).

Frågor

Första försöket
(1 Nephi 3:10–18)

Andra försöket
(1 Nephi 3:21–31)

 1. Vem gick?

 1. Vad gjorde de?

 1. Hur reagerade bröderna när försöket misslyckades?

 1. Nephi och hans bröder var ”djupt bedrövade” (1 Nephi 3:14) efter att deras första försök att få tag i mässingsplåtarna hade misslyckats. Läs 1 Nephi 3:15–16 och skriv i din studiedagbok hur Nephis reaktion på det första misslyckandet skilde sig från brödernas.

 2. Efter att ha begrundat det andra försöket (se 1 Nephi 3:21–31) besvarar du följande fråga och skriver det i din studiedagbok: Hur hindrar ilska, knot och bristande tro oss från att höra Gud?

1 Nephi 4:1–26

Nephi hämtar mässingsplåtarna

Hitta frågorna som Laman och Lemuel ställde i 1 Nephi 3:31. Om du var Nephi, hur skulle du då besvara deras frågor? Läs 1 Nephi 4:1–3 och leta efter Nephis svar på brödernas frågor. Varför tror du att Nephi framhöll exemplet Mose och Röda havet när han besvarade deras frågor? Skriv ner ett uttryck i Nephis svar till bröderna som du tycker är uppbyggande:

Mose ställdes också inför en till synes omöjlig uppgift när han fick befallning att föra ut israeliterna ur Egypten. Trots upprepade försök lyckades han inte förmå farao att frige israeliterna. Men Mose fortsatte att göra det som Herren hade befallt honom, och Herren beredde en utväg för honom att befria israeliterna.

Bild
Israeliterna går mitt igenom Röda havet

Nephi tillämpade exemplet Mose på sin egen situation och var säker på att Gud också skulle bereda en utväg för honom så att han på ett eller annat sätt skulle kunna få tag i mässingsplåtarna. När du studerar resten av skildringen var då uppmärksam på vad Nephis ihärdighet och beslutsamhet att lyda ledde till trots motgångarna i början.

Har du någonsin behövt göra något eller känt dig inspirerad att göra något utan att genast veta varför, när och hur? President Harold B. Lee gjorde iakttagelsen att vi i de här situationerna ofta vill se ”vad som ska komma” eller resultatet innan vi följer Herrens anvisningar, och han gav följande råd: ”Du måste lära dig att gå till ljusets rand och kanske ta några steg ut i mörkret. Då upptäcker du att ljuset kommer och att det flyttar sig framför dig” (citerad i Boyd K. Packer, ”The Edge of the Light”, BYU Today, mars 1991, s. 23).

Läs 1 Nephi 4:4–7 och besvara följande fråga: På vad sätt gick Nephi ut i mörkret (det okända) med tro?

Varför är uttrycket ”ändå gick jag framåt” i 1 Nephi 4:7 så viktigt?

 1. Beskriv i din studiedagbok en situation där en ung man eller kvinna blir ombedd att göra något eller påverkas av den Helige Anden att göra något och inte vet på förhand vad slutresultatet blir. Kanske det fanns ett tillfälle när du ”gick framåt” med tro utan att veta i förväg hur eller när Gud skulle hjälpa dig. Skriv i så fall ner det i din dagbok. Berätta gärna om det på lektionen.

Nephi lärde sig hur, när och varför Herren skulle hjälpa honom att utföra befallningen att hämta plåtarna först efter det att han hade gett den Helige Anden tillfälle att vägleda honom och efter att han hade beslutat att fortsätta i tro. Läs 1 Nephi 4:8–26 och lägg märke till hur Herren hjälpte honom att få tag i mässingsplåtarna.

 1. Skriv i din studiedagbok skälen som Anden gav Nephi till att han skulle döda Laban (se 1 Nephi 4:8–13).

 2. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Vad har du lärt dig av Nephis slutliga försök att få tag i mässingsplåtarna som kan hjälpa dig att klara av svårigheter du står inför eller ställs inför i ditt liv?

När du står inför situationer i ditt liv då du inte vet hur, varför och när, kom då ihåg principen som Nephis upplevelser illustrerar: När vi utövar tro på Gud och söker göra det som han ber oss om, också när vi inte kan se slutresultatet, så leder han oss genom den Helige Andens påverkan.

Bild
Nephi och Laban

Kommentar och bakgrundsinformation

Befallningen att döda Laban

Profeten Joseph Smith predikade att det är Herren som sätter normerna för vad som är rätt och orätt: ”Gud sade: ’Du skall inte mörda’[1 Mos. 20:13], men vid ett annat tillfälle sade han: ’Du skall ge dem till spillo’[5 Mos. 20:17]. Detta är principen enligt vilken det himmelska styrelsesättet handhas: genom uppenbarelse anpassad efter de omständigheter som rikets barn befinner sig i. Vad Gud än fordrar så är det rätt, oavsett vad det är, även om vi inte kan se skälet till det förrän långt efter att händelserna ägt rum. Om vi först söker Guds rike, ska vi få allt det goda också” (i History of the Church, 5:135).

För att förstå varför Herren krävde att Nephi skulle döda Laban kan det vara bra att tänka på följande: Herren gav Laban minst två tillfällen att frivilligt lämna ifrån sig mässingsplåtarna, men Laban ”ville inte hörsamma Herrens befallningar” (1 Nephi 4:11). Laban var en lögnare och en rövare som hade försökt mörda Laman och också gett befallning om att döda Lehis fyra söner, något som i Moses lag bestraffades med döden (se 2 Mos. 21:14). Herren visste att det var av största vikt att Lehi och hans avkomlingar hade tillgång till skrifter även om det skulle innebära att ”en människa förgås” (1 Nephi 4:13).

Mässingsplåtarna var inte bara en välsignelse för folken i Mormons bok utan är det också för människorna i vår tid, eftersom delar av de forntida profeternas skrifter på dessa plåtar togs med på guldplåtarna från vilka Mormons bok översattes (som till exempel citaten från Jesaja och Zenos allegori). Genom Mormons bok har profeternas ord på mässingsplåtarna varit – och fortsätter att vara – till välsignelse för miljontals människor och för världens nationer. Allt det här stod på spel när Nephi stod lutad över Laban och följde Andens vägledning.

President Ezra Taft Benson gav oss tre små prov eller test som vi kan använda för att undgå att bli bedragna i besvärliga situationer:

”1. Vad har standardverken att säga om det? ’Till Guds undervisning, till vittnesbördet! Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem’, sade Jesaja. ( Jes. 8:20.) …

Vi måste studera skrifterna flitigt. Av särskild betydelse för oss är Mormons bok och Läran och förbunden …

2. Den andra riktlinjen är: Vad har kyrkans presidenter i de sista dagarna att säga om ämnet – särskilt den levande presidenten? …

Det finns bara en man på jorden i dag som talar för hela kyrkan. (Se L&F 132:7; 21:4.) Den mannen är presidenten [för kyrkan]. Eftersom han ger Herrens ord till oss i vår tid, är hans ord av ännu större omedelbar betydelse än de döda profeternas ord. När han talar under inflytande av den Helige Anden är hans ord helig skrift. (Se L&F 68:4.) …

Presidenten kan uttala sig om varje ämne som han tycker är nödvändigt för de heliga …

3. Det tredje och slutliga provet är den Helige Anden – Andens prov. Genom denna Ande kan vi ’få veta sanningen om allting’. (Moroni 10:5.) Detta prov är bara helt verksamt om kanalerna för kommunikation med Gud är rena, om de inte är belamrade med synd” (i Conference Report, okt. 1963, s. 16–17).

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 1 Nephi 3–4 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: