Seminariet
Studieavsnitt 4: Dag 1; 1 Nephi 15


Studieavsnitt 4: Dag 1

1 Nephi 15

Inledning

I 1 Nephi 15 kommer du att se kontrasten mellan Nephis tro – hans flitiga försök att få uppenbarelser – och hans bröders bristande tro. När du studerar det här kapitlet begrunda då vad du själv gör för att få svar och ledning från Herren.

1 Nephi 15:1–11

Nephis bröder klagar över att de inte kan förstå Lehis syn

Det finns många aktiviteter som kräver att vi anstränger oss innan vi kan glädja oss åt resultatet. Tänk på en aktivitet du deltar i – som till exempel skolarbete, sport, lära sig spela ett instrument – och fundera över förhållandet mellan de ansträngningar du gör och resultaten som följer. Leta efter ett liknande mönster när du studerar 1 Nephi 15. Lägg märke till förhållandet mellan att göra ansträngningar och att lära sig andliga sanningar och få uppenbarelse från Herren.

Efter att Nephi flitigt hade försökt få insikt i Lehis syn och undervisning och själv hade fått en uppenbarelse återvände han till sin fars tält. Där fann han sina bröder, som tvistade med varandra. Utforska 1 Nephi 15:1–3 och ta reda på vad de diskuterade.

Stryk under orsaken till brödernas dispyt i 1 Nephi 15:6–7. Varför var det enligt 1 Nephi 15:3 svårt för dem att förstå Lehis undervisning?

Läs 1 Nephi 15:8 och stryk under den fråga som Nephi ställde till sina bröder. Varför var det bara logiskt att Nephi ställde just den här frågan med tanke på det han just hade upplevt?

Stryk under brödernas svar i 1 Nephi 15:9. Nephis bröder sade med andra ord: ”Vi har inte frågat Herren eftersom han inte talar till oss.”

 1. Föreställ dig att du har en kamrat som inte vänder sig till Herren för att få vägledning därför att han eller hon inte tror att Herren ska svara. Studera 1 Nephi 15:11 och begrunda det råd som Nephi gav bröderna om hur man får svar från Herren. Skriv därefter ett brev i din studiedagbok och uppmuntra din kamrat att fråga Gud med tro. Berätta vad Nephi sade och vad du själv känner i fråga om bönen.

En evangelieprincip vi lär oss av Nephis och hans bröder handlingar och upplevelser är att om vi frågar Herren med tro och lyder hans befallningar, då är vi redo att få uppenbarelse och vägledning från honom.

 1. Välj en av frågorna nedan och besvara den i din studiedagbok:

  1. Vad skulle du säga till en ny medlem i kyrkan för att hjälpa honom eller henne förstå vad som fordras av oss för att vi ska bli undervisade och vägledda av Herren?

  2. Hur har dina ansträngningar att lära dig andliga sanningar och söka ledning hos Herren påverkat din förmåga att känna Anden och förstå evangeliet?

Berätta de närmaste dagarna för en förälder, en annan familjemedlem, en ledare eller lärare i kyrkan om hur du besvarade ovanstående frågor. När du gör det be då också personen berätta om tillfällen när han eller hon ansträngde sig och utövade tro för att få hjälp och ledning av vår himmelske Fader.

1 Nephi 15:12–20

Nephi förklarar Israels skingring och insamling

Nephis bröder var förvirrade i fråga om Lehis profetia och undervisning om olivträdet och icke-judarna (se 1 Nephi 15:7; se också 1 Nephi 10:12–15). Nephi förklarade att det här att olivträdets naturliga grenar skingrades, symboliserade Israels hus (Guds förbundsfolks) faktiska och andliga skingring på grund av olydnad. Den här skingringen innebar att de förlorade såväl kunskapen om evangeliet som identiteten som medlemmar av Israels hus. Israels hus insamling i de sista dagarna innebär att människor runtom i världen tar emot det återställda evangeliet och inser att de är Herrens förbundsfolk (se 1 Nephi 15:14–15).

Läs 1 Nephi 15:14 och markera vad det skingrade Israel ska förstå i de sista dagarna.

Nephi undervisade om att de som går med i kyrkan blir så att säga inympade ”i det sanna olivträdet” (1 Nephi 15:16). Han sade också att såväl Israels hus skingring som deras inympning eller insamling skulle ”ske genom icke-judarna” (1 Nephi 15:17). Det kan vara bra att veta att ordet icke-judar ”har flera olika betydelser i skrifterna. Ibland avses människor som inte är av israelitisk härkomst och ibland människor som inte är av judisk härkomst, och ibland nationer som inte har evangeliet trots att det kan finnas israelitiskt blod bland folket. Den senare betydelsen är särskilt vanlig i Mormons bok” (Handledning för skriftstudier, ”Icke-judar”, scriptures.lds.org).

Bild

Herren håller sina löften och kommer ihåg sina förbund med sina barn. Han vill att alla sina barn ska ta emot det eviga evangeliets välsignelser (se 1 Nephi 15:18). Din strävan att berätta för kamrater och för familj och släkt om evangeliet och ditt beslut att en dag gå ut som missionär och tjäna trofast, bidrar till att Lehis profetia går i uppfyllelse.

1 Nephi 15:21–36

Nephi besvarar sina bröders frågor om Lehis syn utifrån sina egna upplevelser

Resten av 1 Nephi 15 behandlar frågor som Nephis bröder ställde till honom om Lehis dröm. De frågade: ”Vad betyder ledstången av järn som vår far såg och som ledde till trädet?” (1 Nephi 15:23.) Läs Nephis svar i 1 Nephi 15:24–25 och ta reda på vilka löften som ges dem som hörsammar Guds ord. Stryk under uttryck i följande uttalande av president Ezra Taft Benson om Guds ords kraft som påminner om vad Nephi undervisade om:

 • ”Guds ord kommer inte bara att leda oss till den begärligaste av alla frukter utan i det kan vi finna kraften att motstå frestelser och kraften att omintetgöra Satans och hans sändebuds verk.

 • Guds ord … har kraften att skydda de heliga och beväpna dem med Anden så att de kan motstå det onda, hålla fast vid det goda och finna glädje i detta liv.

 • Framgång i rättfärdighet, kraften att undvika att bli bedragen och motstå frestelser, vägledning i vårt dagliga liv, helande av själen – detta är bara några av de löften som Herren gett dem som kommer till hans ord … Hur flitiga vi än är på andra områden så kan vissa välsignelser bara erhållas genom skrifterna, bara genom att komma till Herrens ord och hålla fast vid det allteftersom vi banar vår väg fram genom mörkret till livets träd” (se ”Ordets makt”, Nordstjärnan, nr 6 1986, s. 81–83).

Det är livsviktigt för oss att hålla fast vid Herrens ord. Det gör vi genom att studera skrifterna, be och lyssna till inspirerade ledare.

 1. Gör ett flygblad i din studiedagbok som ”puffar för” Guds ord. Se till att ta med de välsignelser som Nephi lovade alla som håller fast vid Guds ord. Ta gärna också med vart man vänder sig för att finna Guds ord.

Bild

Du skulle kunna skriva följande princip i dina skrifter i närheten av 1 Nephi 15:24–25: Att dagligen studera och följa Guds ord stärker oss mot Satans frestelser.

 1. För att du ska få ett starkare vittnesbörd om den här principen besvarar du en av följande frågor eller båda i din studiedagbok:

  1. Vad har du upplevt som har att göra med dina skriftstudier som har hjälpt dig inse att det här är en sann princip?

  2. Hur kan du få veta om det här är en sann princip?

De som höll fast vid ledstången av järn i Lehis dröm fördes genom mörkrets dimma och kom fram till livets träd i säkerhet. I 1 Nephi 15:26 bad Nephis bröder honom att förklara vad floden betydde som var i närheten av livets träd. Läs 1 Nephi 15:27–29 och ta reda på vad floden symboliserade.

Läs 1 Nephi 15:32–36. Varför tror du att Nephis bröder oroades av dessa ord?

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vilka delar av Lehis dröm och Nephis uttydning av drömmen visar Guds kärlek till Nephis bröder och omsorg om dem?

  2. Vilka bevis på Guds kärlek och omsorg om dig hittar du i 1 Nephi 15?

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 1 Nephi 15 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: