Seminariet
Studieavsnitt 5: Dag 4; 2 Nephi 3


Studieavsnitt 5: Dag 4

2 Nephi 3

Inledning

I 2 Nephi 3 ger Lehi råd till och välsignar sin yngste son Josef. Han berättar om Josef i Egypten och citerar hans profetia om den utvalde siaren Joseph Smith den yngres roll i att föra fram Mormons bok. Den här lektionen ger dig möjlighet att bättre förstå profeten Joseph Smith och ett starkare vittnesbörd om hans gudagivna roll i evangeliets återställelse.

2 Nephi 3:1–25

Lehi citerar Josefs profetia i Egypten om profeten Joseph Smith

Lehi undervisade sin son Josef om tre andra män som också hette Josef. Dra ett streck från versen i 2 Nephi 3 till den Josef eller de Josef du läser om i versen.

Bild
Joseph Stick Figures

Den här lektionen fokuserar på den profetia som Josef uttalade i Egypten över 3 000 år innan Joseph Smith föddes.

 1. Börja på en lista i din studiedagbok över händelser och läror du kommer på när du tänker på profeten Joseph Smith och evangeliets återställelse. Den här listan blir längre under lektionens gång, så lämna tillräcklig plats att skriva.

Läs 2 Nephi 3:6–8 och leta efter ord och uttryck som Josef använde när han beskrev profeten Joseph Smith och det verk som profeten skulle utföra. Lägg till ord och uttryck som du tycker är viktiga till din lista över profeten Joseph Smith i din studiedagbok. I de här verserna vittnar den egyptiske Josef om att Herren uppreste profeten Joseph Smith för att han skulle hjälpa till att återställa evangeliet. När du fortsätter att studera 2 Nephi 3, var då uppmärksam på ytterligare sanningar om profeten Joseph Smiths gudomliga mission som kan stärka ditt vittnesbörd. Lägg till dem på din lista.

För att du ska förstå den profetia bättre som Josef uttalade i Egypten var uppmärksam på hur ofta ordet siare förekommer i 2 Nephi 3:6–7, 11 och 14. Du kan skriva i marginalen vid en av de här verserna att en siare är en som känner till det förgångna, det närvarande och framtiden (se Mosiah 8:13–17).

Bild
Josef skriver ner en syn i Egypten

I 2 Nephi 3:7 säger Josef att Herren har talat om för honom att Joseph Smith ska ”utföra ett verk … vilket skall vara av stort värde” för hans efterkommande. Utforska 2 Nephi 3:11–15, 19–21 och ta reda på vad det var för verk ”av stort värde” som Herren skulle utföra genom profeten Joseph Smith. Studiehjälpmedlen som du har tillgång till (kapitelingresser, fotnoter, Handledning för skriftstudier och liknande) hjälper dig att förstå mycket av det som Josef talade om. Lägg till all ny information om profeten Joseph Smiths roll till din lista i studiedagboken.

När skrifterna talar om ”[någons] livsfrukt” åsyftas den personens barn eller efterkommande. Josef profeterade att en av hans efterkommande – profeten Joseph Smith – skulle föra fram Mormons bok i de sista dagarna.

Med orden ”[Josefs efterkommande] skall skriva” i 2 Nephi 3:12 åsyftas den uppteckning som Josefs efterkommande skrev: Mormons bok (se 2 Nephi 3:4). Det profeterades att Mormons bok skulle ”växa samman” med Bibeln, den heliga uppteckning som skrevs av ”Judas livsfrukt”. Utforska 2 Nephi 3:12 och leta efter uttryck som beskriver den inverkan som Mormons bok och Bibeln skulle ha på världen när de växte samman.

Josef profeterade också att profeten Joseph Smith skulle ha en framträdande roll i vår himmelske Faders plan att ”föra [sitt] folk till frälsning” (2 Nephi 3:15).

 1. Besvara nedanstående frågor i din studiedagbok. De hjälper dig att förstå och värdesätta Joseph Smiths roll i vår himmelske Faders frälsningsplan.

  1. Vad finns det till exempel för förbund, myndighet eller förrättningar som återställdes genom profeten Joseph Smith som kan hjälpa till att ”föra [människor] till frälsning”?

  2. Vad har de här välsignelserna gjort för skillnad i ditt liv?

Leta efter ord eller uttryck i 2 Nephi 3:24 som beskriver profeten Joseph Smith. Lägg till dem till listan i din studiedagbok. När du läser följande ord av president Gordon B. Hinckley, lägg då till annat som profeten Joseph Smith lärde som visar att han var ”ett redskap i Guds händer”:

”Tillåt mig att nämna några av många lärdomar och bruk som skiljer oss från alla andra kyrkor och som den unge profeten [Joseph Smith] fick genom uppenbarelse …

De första är naturligtvis att Gud själv uppenbarade sig, liksom hans älskade Son, den uppståndne Herren Jesus Kristus …

Denna kunskap om Gudomen, dold för världen i århundraden, var det första och stora som Gud uppenbarade för sin utvalde tjänare …

Mormons bok kom fram genom Guds gåva och kraft …

Bild
Broder Joseph

En annan sak [som kom genom profeten Joseph Smith] är det återställda prästadömet …

En annan stor och enastående uppenbarelse som profeten fick var planen för familjens eviga liv …

Små barns oskuld är en annan uppenbarelse som Gud gav genom sitt redskap, profeten Joseph …

Den stora läran om frälsning för de döda är unik för denna kyrka …

Människans eviga natur har uppenbarats …

Det finns en sak till som jag måste nämna. Det är principen om nutida uppenbarelse …

Under de 38 korta åren av [hans] liv kom genom [profeten Joseph Smith] ett ojämförligt flöde av kunskap, gåvor och lärosatser” (se ”De stora ting som Gud har uppenbarat”, Liahona, maj 2005, s. 80–83).

Efter profeten Joseph Smiths martyrdöd skrev president John Taylor det som nu står i Läran och förbunden 135. Läs Läran och förbunden 135:3 och begrunda vad du har lärt dig i den här lektionen om profeten Joseph Smiths roll i vår himmelske Faders plan för evangeliets återställelse.

 1. Besvara en av följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad har du lärt dig eller känt i dag när du studerade 2 Nephi 3 som stärker ditt vittnesbörd om profeten Joseph Smith?

  2. Vad gjorde, lärde eller återställde Joseph Smith som du känner är ”av stort värde” (2 Nephi 3:7) för dig?

Be om tillfällen att kunna bära vittnesbörd om profeten Joseph Smith för dina kamrater och vänner och hjälpa dem att bli medvetna om allt det som återställdes genom honom och som är av så stort värde.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 2 Nephi 3 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: