Seminariet
Studieavsnitt 11: Dag 2; Mosiah 3


Studieavsnitt 11: Dag 2

Mosiah 3

Inledning

Kung Benjamin fortsatte talet till sitt folk med att berätta vad en ängel hade sagt till honom om Jesu Kristi jordiska verksamhet. Kung Benjamin vittnade om att de som har syndat kan få frälsning genom tro på Jesus Kristus och omvändelse. Han undervisade om att vi genom Jesu Kristi försoning kan övervinna den naturliga människan om vi ger efter för den Helige Andens maningar.

Mosiah 3:1–10

Kung Benjamin framför en ängels ord om försoningen

Bild
Cups

När du studerar Mosiah 3 var då uppmärksam på ”de glada budskapen om stor glädje” (Mosiah 3:3).

Läs Mosiah 3:1–5 och ta reda på vad ängeln sade till kung Benjamin. Ängeln förkunnade att kung Benjamins folk hade anledning att fröjda sig och vara fyllda av glädje.

Vad var det i ängelns budskap som kunde fylla nephiterna med glädje?

Läs Mosiah 3:5–10 och markera ord eller uttryck som hjälper dig att värdesätta Frälsarens mission mer.

 1. Välj två uttryck som du markerade och skriv i din studiedagbok vad de lär dig som hjälper dig att förstå och uppskatta Frälsarens mission bättre.

De finns många läror och principer i Mosiah 3:5–10. En av de viktigaste är: Jesus Kristus led så att vi kan bli frälsta från våra synder. Skriv gärna den här läran i dina skrifter bredvid Mosiah 3:7–9.

När du har läst Mosiah 3:7–9, läser du Lukas 22:44 och Läran och förbunden 19:16–18. Vilka andra insikter ger oss Mosiah 3? Hur hjälper oss Mosiah 3 att inse och vara tacksamma för vad som hände Frälsaren?

Läs följande uttalande av äldste James E. Talmage i de tolv apostlarnas kvorum om Frälsarens lidande i Getsemane örtagård:

”Kristi ångest i örtagården, både dess intensitet och orsak, är ofattbar för det begränsade mänskliga förnuftet … Han led och dignade under en börda så ohygglig, att ingen annan på jorden ens skulle kunna föreställa sig något sådant. Det var inte en fysisk smärta och inte enbart en psykisk tortyr, som gjorde, att blod sipprade fram ur varje por, utan det var själsliga kval, han led, en andlig pina, som endast Gud var i stånd att erfara … I denna ångestfyllda stund mötte Kristus och övervann alla de fasor, som Satan, ’denna världens furste’ [Joh. 14:30], kunde frammana …

På något sätt, som var faktiskt, förfärligt och verkligt, ehuru ofattbart för människan, tog Frälsaren på sig människosläktets syndabörda alltifrån Adams dagar till världens ände” (Jesus Kristus, s. 601).

 1. Skriv i din studiedagbok om en upplevelse som hjälpte dig att veta att Jesus Kristus är Frälsaren. Hur skänker det här minnet dig glädje i livet?

Mosiah 3:11–27

Kung Benjamin beskriver hur man övervinner den naturliga människan

Kung Benjamin fortsatte sitt tal till folket och undervisade dem om hur försoningen är till välsignelse för Guds barn. Han undervisade dem också om hur vi kan övervinna den naturliga människan och bli heliga genom Frälsarens försoning.

Bild
Jesus uppväcker Jairus’ dotter

För att du bättre ska förstå hur försoningen är till välsignelse för Guds barn, läser du följande skriftställen och beskriver grupperna i din studiedagbok som versen säger ska bli välsignade genom Jesu Kristi försoning:

Det är viktigt att förstå att även om Jesus Kristus sonade för deras synder som inte känner till evangeliet – de som dör i okunnighet – måste de fortfarande omvända sig och utöva tro på Jesus Kristus i andevärlden för att kunna bli frälsta (se L&F 131:6; 138:31–34). Herren har uppenbarat att barn föds oskyldiga i Guds ögon och att Satan inte har makt att fresta dem. Tills de börjar bli ansvariga vid åtta års ålder är små barn frälsta genom Jesus Kristi försoning utan att behöva omvända sig eller bli döpta (se Moroni 8:8–15; L&F 29:46–47; 137:10).

Vi måste handla efter den kunskap vi har om Jesu Kristi evangelium. Läs Mosiah 3:12–13 och stryk under ord och uttryck som lär ut att vi kan bli frälsta från våra synder när vi utövar tro på Jesus Kristus och omvänder oss.

Tänk på bilden av glaset som var fyllt med ”lycka”. Kom ihåg ängelns ord om den glädje vi får när vi förstår Frälsarens mission och försoning (se Mosiah 3:4–5). För att förstå motsatsen till den här bilden läser du Mosiah 3:24–27. Stryk under vad de som väljer att inte omvända sig dricker på domens dag.

Vad händer med dem som väljer att inte utöva tro på Jesus Kristus och omvända sig?

När kung Benjamin hade undervisat sitt folk om Frälsarens försoning och att de måste omvända sig och tro på Frälsaren, började han undervisa dem om hur de kunde lägga av den syndiga delen av sin natur och bli heliga genom försoningen.

Läs Mosiah 3:19 och urskilj ord eller uttryck som du inte förstår. Skriv gärna följande definition i dina skrifter bredvid den här versen: En ”naturlig människa” är en person som väljer att påverkas av köttets begär, lustar, önskningar och känslor hellre än av den Helige Andens maningar. Mosiah 3:19 är ett nyckelskriftställe. Markera det gärna på ett sådant sätt att du hittar det lätt.

 1. Skriv följande överskrift i din studiedagbok: ”Hur man lägger av den naturliga människan.” Gör en lista under den här överskriften av vad Mosiah 3:19 lär oss att vi måste göra för att övervinna ”den naturliga människan”. Ringa in den handling som du känner att du bör koncentrera dig på för tillfället. Gör upp en plan för hur du ska omsätta det här.

En av principerna i Mosiah 3:19 lär oss att om vi ger efter för den Helige Andens maningar kan vi övervinna den naturliga människan genom Jesu Kristi försoning.

Uttryck med egna ord vad det innebär att ge efter ”för den Helige Andens maningar”?

Läs följande uttalande av äldste Neal A. Maxwell i de tolv apostlarnas kvorum om att lägga av den naturliga människan: ”Personlig rättfärdighet, gudsdyrkan, bön och skriftstudier är livsviktiga för att kunna lägga av den naturliga människan (se Mosiah 3:19)” (”Världsliga lockelser”, Liahona, jan. 2001, s. 44).

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: På vilka sätt försöker du att ge efter för den Helige Andens maningar i ditt liv?

 2. Vad kan du göra för att i högre grad ge efter ”för den Helige Andens maningar” i ditt liv? Skriv ett mål i din studiedagbok som hjälper dig att förbättra dig inom detta område den här veckan. Du skulle till exempel kunna arbeta på en av de egenskaper i Mosiah 3:19 som hjälper oss att bli som ett barn: undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig, kärleksfull, villig att underkasta dig allt som Herren ”anser lämpligt att lägga på” dig.

 3. Skriv i din studiedagbok några saker som hindrar dig från att ge efter för den Helige Andens maningar.

Bild
scripture mastery icon
Nyckelskriftställe – Mosiah 3:19

 1. Läs igenom Mosiah 3:19 tre gånger för att hjälpa dig komma ihåg eller minnas den. Det hjälper dig att bekanta dig med versens innehåll. Försök därefter att skriva så mycket av versen eller dess tankar utantill som du kan i din studiedagbok utan att titta i skrifterna. Läs upp versen vid skilda tillfällen, som till exempel när du är ute och går, när du tränar eller när du ska gå och lägga dig. Gör du det flera dagar i rad så hjälper det dig att lära dig de viktiga principerna i den här versen utantill och att komma ihåg dem.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mosiah 3 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: