Seminariet
Studieavsnitt 25: Dag 1; 3 Nephi 11:18–3 Nephi 12
föregående nästa


Studieavsnitt 25: Dag 1

3 Nephi 11:18–12:48

Inledning

När alla som befann sig vid templet i landet Ymnighet hade känt på märkena efter såren i Jesu Kristi händer, fötter och sida, fick Nephi och andra fullmakt av Frälsaren att döpa. Frälsaren varnade folket och sade att de skulle undvika stridigheter och lovade att de som lever efter evangeliet får ärva Guds rike. Han undervisade dem också om hur de kunde få hans evangeliums välsignelser och uppmanade dem att utöva ett gott inflytande på andra. Frälsaren tillkännagav att han hade fullbordat Moses lag, och han gav folket en högre lag för att förbereda dem att bli lika honom och vår himmelske Fader.

3 Nephi 11:18–30

Jesus Kristus ger Nephi och andra fullmakt att döpa och fördömer stridigheter

Kommer du ihåg vad du tänkte och kände när du förberedde dig för ditt dop eller såg en vän eller någon i familjen förbereda sig för sitt dop? Många har frågor som ”Vem kan döpa mig?” och ”Hur utförs dopet?” Fundera på hur du skulle besvara de här frågorna.

När du studerade 3 Nephi 11:1–17 läste du om att Jesus Kristus visade sig för ”Nephis folk [som] hade samlats runt omkring det tempel som stod i landet Ymnighet” (3 Nephi 11:1). De kände på märkena efter hans sår och blev personliga vittnen om hans uppståndelse och gudomlighet. Omedelbart därefter började Frälsaren undervisa dem om dopet, om vem som får döpa och hur dopet ska utföras.

Läs 3 Nephi 11:18–22, 24–25 och skriv svaret på frågan ”Vem får döpa mig?”

I 3 Nephi 11 lär vi oss följande av det som Frälsaren sade och gjorde: Dop måste utföras av en person som har vederbörlig myndighet. Sentida uppenbarelser klargör att dop endast får utföras av någon som innehar prästens ämbete i aronska prästadömet (se L&F 20:46) eller som bär melkisedekska prästadömet (se L&F 20:38–39; 107:10–11). Dessutom måste han handla under ledning av en prästadömsledare som innehar de prästadömets nycklar som krävs för att förrättningen ska vara giltig (biskop, grenspresident, missionspresident eller generalauktoritet).

Läs 3 Nephi 11:23–27 och skriv ett svar på frågan ”Hur utförs dopet?”

Bild
 1. Skriv i din studiedagbok varför du tror att dop måste utföras på det sätt som Herren har föreskrivit. Vad händer om orden i dopförrättningen inte återges riktigt vid dopet eller om den som blir döpt inte är helt och hållet under vattnet?

 2. Besvara en eller flera av följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad kommer du ihåg av varför du blev döpt och av dopgudstjänsten? Vem döpte dig? Hur gammal var du då? Hur kände du dig när du blev döpt? Vad betyder det för dig att veta att du döptes av någon med myndighet och på det sätt som Herren har föreskrivit?

  2. Har du sett ett dop nyligen? Hur kände du dig?

  3. Om du innehar prästens ämbete i aronska prästadömet, hur känns det att veta att du har myndighet att döpa? Om du haft tillfälle att döpa någon, vad kände du och lärde dig genom den upplevelsen?

I 3 Nephi 11:28–30 manar Herren folket att inte tvista eller strida med varandra om dopet eller något annat i läran. Han sade att den som är stridslysten är av djävulen och att stridigheter bör upphöra.

3 Nephi 11:31–41

Jesus Kristus förkunnar sin lära

Tänk på någonting du gjorde i dag (en handling) som fick en positiv följd. Skriv den handlingen och följden nedan. Tänk sedan på någonting du gjorde i dag som fick en negativ följd.

Bild

Sambandet mellan en handling och en följd kallas ibland skördelagen. En sentida uppenbarelse beskriver det så här: ”Ty vadhelst ni sår, det skall ni också skörda. Om ni därför sår det goda, skall ni också skörda det goda som er lön” (L&F 6:33).

Läs 3 Nephi 11:31 och ta reda på vad Frälsaren sade att han skulle förkunna för folket.

 1. I 3 Nephi 11:32–39 förkunnar Jesus Kristus sin lära, som ”Fadern har givit [honom]” (3 Nephi 11:32). Gör följande uppställning i din studiedagbok. Slå upp och läs varje skriftställehänvisning och urskilj handlingarna och följderna som Jesus Kristus undervisade om och sade stod i samband med hans lära. Skriv dem i din studiedagbok.

  Handlingar

  Följder

  3 Nephi 11:32–34

  3 Nephi 11:35–36

  3 Nephi 11:37–38

  3 Nephi 11:39–40

Med tanke på vad du har skrivit i din uppställning, vilka handlingar undervisade Jesus Kristus om och sade att de måste alla vår himmelske Faders barn göra för att komma in i himmelriket?

Du kanske lade märke till att det står i 3 Nephi 11:32 att den Helige Anden vittnar om vår himmelske Fader och Jesus Kristus. Fundera över när den Helige Anden senast vittnade för dig om att vår himmelske Fader och Jesus Kristus är verkliga och om deras kärlek.

3 Nephi 12:1–16

Jesus Kristus undervisar folket om välsignelser vi får när vi lever efter evangeliet

Bild

Besvara följande frågor genom att ringa in svaren nedan (R=Rätt, F=Fel):

 • Vår himmelske Fader vill att vi ska vara fullkomliga.

 • Vi måste bli fullkomliga i det här livet för att komma in i celestiala riket.

 • Vi kan bli fullkomliga.

Läs 3 Nephi 12:48 innan du kontrollerar dina svar. (Det här är ett nyckelskriftställe. Markera det gärna på ett sådant sätt att du hittar det lätt.)

Hur är det möjligt att vara fullkomlig? Äldste Russell M. Nelson i de tolv apostlarnas kvorum sade följande om befallningen att vara fullkomlig: ”Vi behöver inte känna oss nedslagna om våra uppriktiga ansträngningar att uppnå fullkomlighet tycks mödosamma och ändlösa. Fullkomligheten är i sikte. Den kan bara uppnås till fullo efter uppståndelsen och bara genom Herren. Den väntar alla som älskar Herren och håller hans bud” (se ”Med fullkomligheten i sikte”, Nordstjärnan, jan. 1996, s. 88).

Begrunda följande fråga: Vad tror du menas med att fullkomlighet bara kan uppnås ”genom Herren”?

Titta på dina svar ovan (rätt eller fel) och ändra dem vid behov med tanke på vad du fick veta i 3 Nephi 12:48 och äldste Nelsons ord.

Jesu Kristi undervisning i 3 Nephi 12–14 kallas ibland ”tempelpredikan” därför att den påminner om och ofta ger oss djupare insikt i Frälsarens bekanta bergspredikan (se Matt. 5–7). President Harold B. Lee sade: ”I sin bergspredikan gav oss Mästaren vad man skulle kunna kalla en uppenbarelse om sin egen karaktär, vilken var fullkomlig, eller vad som skulle kunna sägas vara en ’självbiografi, varav han lät nedteckna varje stavelse genom sina gärningar’, och genom att göra detta har han gett oss en planritning för vårt eget liv” (Decisions for Successful Living [1973], s. 56). När du studerar 3 Nephi 1:24–14, var då uppmärksam på hur Frälsaren vill att du ska sträva efter att bli fullkomlig.

Liksom i sin bergspredikan börjar Frälsaren sin predikan för nephiterna med flera saligprisningar av de trofasta och deras välsignade och lyckliga tillstånd (se 3 Nephi 12:1–12). När du läser dem, var då uppmärksam på vilka egenskaper som Frälsaren uppmanar oss att utveckla och vilka välsignelser han utlovar om vi gör det. Markera gärna de här egenskaperna och utlovade välsignelserna. Det kan vara till hjälp att veta att fattig i anden (3 Nephi 12:3) betyder att vara ödmjuk och beroende av Herren, att sörja (3 Nephi 12:4) syftar på det slags sorg över synder som för till omvändelse, och att vara ödmjuk (3 Nephi 12:5) kan också betyda att underkasta sig Guds vilja eller att vara tålmodig i lidanden.

 1. Välj en egenskap som du just läste om som du försöker tillägna dig eller tänker försöka tillägna dig. Skriv i din studiedagbok vilka välsignelser du redan nu får därför att du gör det eller hoppas att få när du börjar utveckla den egenskapen.

Av de många sanningarna i 3 Nephi 12:1–12 lär vi oss att vi blir välsignade om vi lever efter Jesu Kristi lära och redo att komma in i himmelriket. När vi lever efter hans lära är vi också ett föredöme eller ljus för världen (se 3 Nephi 12:14–16).

3 Nephi 12:17–48

Jesus Kristus undervisar folkmängden om den högre lagen som hjälper dem att bli lika honom och vår himmelske Fader

Jesus Kristus undervisade nephiterna om att de skulle komma till honom genom att omvända sig och lyda hans bud (se 3 Nephi 12:19–20). I återstoden av 3 Nephi 12 nämner han stadgar i Moses lag och undervisar sedan om en högre lag. Han nämnde de här stadgarna genom att säga ”det har sagts av de gamle” eller ”det står skrivet”. Sedan presenterade han den nya och högre lagen, som han vill att vi ska leva efter i dag, med uttrycket: ”Men jag säger er …”

 1. Slå upp och läs följande skriftställehänvisningar. Skriv sedan i din studiedagbok vilka handlingar och inställningar som Frälsaren sade skulle leda till fullkomlighet:

  1. 3 Nephi 12:21–22.

  2. 3 Nephi 12:23–24. Läs fotnot 24a för att få ytterligare hjälp med att förstå vad det innebär att förlika sig med någon.

  3. 3 Nephi 12:25. Uppmaningen ”kom snabbt överens med din motståndare” syftar på att inte låta tvister ligga och gro och bli till större problem. Äldste David E. Sorensen sade under sin tid som medlem i de sjuttios kvorum: ”Ingenstans är denna princip mer tillämplig än i våra familjer” (”Förlåtelse förvandlar bitterhet till kärlek”, Liahona, maj 2003, s. 11).

  4. 3 Nephi 12:27–30. Begär syftar på otillbörliga, syndiga och själviska sinnliga begär.

  5. 3 Nephi 12:38–42.

  6. 3 Nephi 12:43–45.

En princip vi lär oss i de här verserna i 3 Nephi 12 är: När vi kommer till Kristus och håller hans bud blir vi mer lika honom och vår Fader i himlen, som är fullkomliga.

President James E. Faust i första presidentskapet sade att även om det är omöjligt att bli fullkomlig i det här livet så måste vi ändå sträva att utvecklas i den riktningen nu för att kunna uppnå fullkomlighet i livet efter detta: ”Fullkomlighet är ett evigt mål. Vi kan inte bli fullkomliga under jordelivet, men att sträva efter det är en befallning som vi, genom försoningen, till sist kan efterkomma” (”Detta är vår dag”, Liahona, juli 1999, s. 21).

Bild
Nyckelskriftställe – 3 Nephi 12:48

 1. Ta och se om du kan lära dig 3 Nephi 12:48 utantill så att du är fullkomlig i det. Skriv skriftstället i din studiedagbok när du tycker att du kan det utantill.

Kom ihåg att Herren inte väntar sig att vi ska bli fullkomliga i allt här i jordelivet, men om vi strävar flitigt att följa honom och ta del av försoningens välsignelser så kan vi till slut bli fullkomliga.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 3 Nephi 11:18–12:48 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: