Seminariet
Studieavsnitt 32: Dag 1; Moroni 7:20–48


Studieavsnitt 32: Dag 1

Moroni 7:20–48

Inledning

I Moroni 7:20–48 fortsätter Mormon sin predikan i synagogan genom att undervisa sina åhörare om hur man ”kan hålla fast vid allt som är gott” (Moroni 7:20–21, 25). Han förklarade vikten av tro, hopp och kärlek. Han avslutade sin predikan med att vädja till åhörarna att be till Fadern av allt sitt hjärta om kärlekens gåva, som Mormon beskrev som ”Kristi rena kärlek” (Moroni 7:47).

Moroni 7:20–39

Mormon undervisar oss om tro på Jesus Kristus

Gå igenom Moroni 7:12–13 och fundera över vad du lärde dig under föregående lektion om att skilja mellan gott och ont. I det här utrymmet listar du exempel på goda saker (saker av Gud och som övertygar oss att tro på Kristus) och onda saker (saker som övertygar oss att inte tro på Kristus och inte tjäna Gud):

Goda saker

Onda saker

Lägg märke till att Mormon uppmanade oss att ”hålla fast vid allt som är gott” (Moroni 7:19). Vad tror du det innebär att hålla fast vid allt som är gott?

Mormon ställde en viktig fråga till sina lyssnare som han sedan svarade på. Läs Moroni 7:20 och hitta frågan som Mormon tänkte ta upp. Gå sedan igenom Moroni 7:21–26 och sök efter svar på den frågan.

När du kommer till Moroni 7:21, 25, markera ord eller uttryck som undervisar om följande princip: När vi utövar tro på Jesus Kristus kan vi hålla fast vid allt som är gott.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur försöker vår himmelske Fader hjälpa oss att bygga upp vår tro på Jesus Kristus enligt Moroni 7:22–26?

  2. När har din tro på Jesus Kristus hjälpt dig att hålla fast vid det som är gott eller hjälpt dig förkasta det som är ont?

Mormon fortsatte med att beskriva flera goda saker som kommer till dem som utövar tro på Jesus Kristus. Läs Moroni 7:32–34 och markera minst en välsignelse i vardera vers om kommer av att man tror på Jesus Kristus.

 1. Tänk på och be om något du kan göra för att utöva större tro på Jesus Kristus. När du har kommit fram till ett mål skriver du det i din studiedagbok. Målet kan vara en viss sak som kan hjälpa dig följa profeternas ord (se Moroni 7:23), be med större tro (se Moroni 7:26) eller omvändelse från en synd (se Moroni 7:34). När du skriver ner ditt mål, ta då med konkreta detaljer om hur du ska uppnå det. Skriv också ner hur det här målet kommer att föra med sig goda saker in i ditt liv.

Moroni 7:40–43

Mormon undervisar om hopp

I predikan som finns nedtecknad i Moroni 7 lyfte Mormon fram tre gudomliga principer som är nödvändiga för evigt liv. Äldste M. Russell Ballard i de tolv apostlarnas kvorum lärde att dessa ”tre gudomliga principer … utgör den grundval varpå vi kan bygga vårt liv”. Han sade att dessa tre principer ”tillsammans stöttar … och bär upp oss som benen på en trebent pall” (se ”Glädjen över ett uppfyllt hopp”, Nordstjärnan, jan. 1993, s. 33).

Bild

Följande material kan hjälpa dig hitta de tre principerna Mormon talade om. Den första principen är tro, som du precis har studerat i Moroni 7:20–39. Kalla ett av pallens ben Tro på Jesus Kristus. Ta reda på vad det andra benet representerar genom att läsa Moroni 7:40. Skriv den principen på ett av pallens andra ben.

Läs Moroni 7:41–42 och ta reda på vad Mormon lärde att vi ska hoppas på (Moroni 7:41 är ett nyckelskriftställe.) Du kan lägga till ”om evigt liv” till benämningen av pallens andra ben så att det står ”Hopp om evigt liv”.

President Dieter F. Uchtdorf i första presidentskapet talade om hoppet som Mormon nämnde:

”Hoppet är en Andens gåva. Det är ett hopp om att vi, genom Kristi försoning och genom kraften i hans uppståndelse, ska uppstå till evigt liv, och detta tack vare vår tro på Frälsaren …

Hopp är inte kunskap utan snarare den orubbliga förvissningen att Herren kommer att infria sina löften till oss. Det är tillförsikten att om vi lever efter Guds lagar och hans profeters ord nu, kommer vi att få de önskade välsignelserna i framtiden. Det är att tro och förvänta att våra böner blir besvarade. Det yttrar sig i tillförsikt, optimism, entusiasm och tålmodig ihärdighet” (”Hoppets oändliga kraft”, Liahona, nov. 2008, s. 21–22).

En av de principer vi lär oss av Moroni 7:40–42 är: Om vi utövar tro på Jesus Kristus, kan vi genom Jesu Kristi försoning ha hopp om att kunna uppväckas till evigt liv.

Läs Moroni 7:43 och hitta egenskaper som en person måste ha för att kunna ha den tro och det hopp som Mormon talade om.

Att vara ”saktmodig och ödmjuk i hjärtat” betyder att man verkligen är ödmjuk och mild och underkastar sig Herrens vilja. Varför tror du att man måste vara saktmodig och ödmjuk i hjärtat för att kunna ha tro på och hoppas på Jesu Kristi försoning?

 1. Beskriv i din studiedagbok hur din tro på Jesus Kristus och hans försoning har gett dig hopp.

Moroni 7:44–48

Mormon undervisar om kärlek

Gå tillbaka till illustrationen i början av lektionen. Läs Moroni 7:44 och hitta den tredje principen som Mormon undervisade om. Benämn pallens sista ben efter denna sista princip.

Mormon gav en mäktig beskrivning av kärlek i sin predikan som upptecknats i Moroni 7:44–48. Läs Moroni 7:45–47 och markera ord eller uttryck som Mormon använde för att definiera kärlek. (Moroni 7:45, 47–48 är ett nyckelskriftställe.) Bli bättre på att förstå det som Mormon lär ut genom att skriva ner några av följande definitioner i dina skrifter: ”Inte uppblåst” betyder att man är ödmjuk, ”söker inte sitt” betyder att någon tänker mer på Gud och andra än på sig själv och ”tror allting” betyder att någon tar emot all sanning.

 1. Besvara en eller flera av dessa frågor i din studiedagbok:

  1. Utifrån definitionen i Moroni 7:45–47, varför tror du att kärlek är den största andliga gåva vi kan få?

  2. Vad tror du menas med uttrycket ”kärleken sviker aldrig”?

  3. Varför tror du att vi är ingenting om vi inte har kärlek?

Äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum talade om aposteln Paulus undervisning om kärlek i 1 Kor. 13 och förklarade: ”Anledningen till att kärleken aldrig sviker, och anledningen till att kärleken är större än till och med den viktigaste av de goda gärningar han nämnde, är att kärleken, ”Kristi rena kärlek” (Moroni 7:47), inte är en handling utan ett tillstånd. Kärleken utvecklas genom en rad handlingar som resulterar i en omvändelse. Kärleken är något man blir. Därför, som Moroni förklarade, ”om därför en människa inte har denna kärlek kan hon inte ärva den plats som du har berett i din Faders boningar’ (Ether 12:34; kursivering tillagd)” (”Uppmaningen att bli något”, Liahona, jan. 2001, s. 42).

Läs följande situationer och fundera över hur du skulle reagera om du inte hade kärlekens gåva och hur du skulle reagera om du hade kärlekens gåva:

 • Andra elever hånar dig eller någon annan i skolan.

 • Du har en bror eller syster som ofta retar dig.

 • Du tycker inte lika bra om den nya rådgivanden till kvorumet eller klassen som den förra ledaren.

Mormon förklarade hur viktigt det är att vi utvecklar kärlek i vårt liv och fortsatte sedan med att förklara hur vi kan utveckla denna ytterst viktiga egenskap. Läs Moroni 7:48 och markera ord eller uttryck som undervisar om följande princip: Om vi ber till Fadern av allt vårt hjärta och lever som sanna efterföljare till Jesus Kristus, fylls vi av kärlek. Begrunda varför det är viktigt att du ber om kärlekens gåva av allt ditt hjärta i stället för att bara nämna det i en bön.

 1. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle när du kände att Herren hjälpte dig att visa kärlek. Eller skriv om ett tillfälle när du såg hur någon annan visade kärlek. Sätt dessutom ett specifikt mål för hur du ska bli bättre på en av kärlekens beståndsdelar som nämns i Moroni 7:45. Be om kärlekens gåva medan du försöker nå ditt mål.

Bild
Nyckelskriftställe – Moroni 7:41

Skriv hela skriftstället på ett papper. Läs versen högt flera gånger. Sudda ut (eller stryk över) ord eller uttryck tills du kan hela versen utantill.

Bild
Nyckelskriftställe – Moroni 7:45, 47–48

Skriv första bokstaven i varje ord i dessa tre verser på ett papper. Läs verserna högt med hjälp av papperet. När du har gjort det flera gånger suddar du ut eller stryker över bokstäver tills du kan alla verserna utantill. Välj sedan en av följande grupper som du vill få större kärlek till: familjen, kvorumet eller klassen i kyrkan, skolkamrater, vänner eller grannar. Tänk på personerna du valde medan du läser Moroni 7:45 och fundera över hur du kan visa dem kristuslik kärlek.

 1. Skriv ett eller två sätt i din studiedagbok som du ska visa större kärlek till de här personerna. Under den kommande veckan ber du Herren om hjälp att utveckla större kärlek till dem. I slutet av veckan berättar du hur det gick för en vän eller familjemedlem.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Moroni 7:20–48 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: