Seminariet
Studieavsnitt 29: Dag 3; Ether 1–2


Studieavsnitt 29: Dag 3

Ether 1–2

Inledning

Ethers bok är Moronis sammandrag av jarediternas historia. Jarediterna var ett folk som kom till det västra halvklotet århundraden före Lehis folk. Många ättlingar till dem som skonades under syndafloden på Noas tid blev ogudaktiga. En grupp försökte bygga ett torn ”som har spetsen uppe i himlen” (1 Mos. 11:4). Berättelsen om den jareditiska nationen inleds med byggandet av Babels torn. Herren tog itu med den utbredda ogudaktigheten genom att förbistra det gemensamma språket och genom att skingra människorna över hela jordens yta (se 1 Mos. 11:5–8; Ether 1:33). Skildringen i Ethers bok inleds med att Jared och hans bror vänder sig till Herren i samband med att han förbistrade folkets språk vid Babels torn. Herren bevarade Jareds, hans brors och deras familjers och vänners språk och ledde dem genom vildmarken mot det utlovade landet. Herren sade sedan till Jareds bror att bygga åtta båtar så att de kunde färdas över havet.

Bild
män som samtalar vid Babels torn

Ether 1:1–33

Moroni skriver ner Ethers släktlinje ända till Jared vid tiden för Babels torn

Friska upp dina kunskaper om var Ethers bok kom ifrån genom att gå igenom ”Översikt av Mosiah 7–24” i lektionen för Studieavsnitt 12: Dag 1 (s. 112). Titta på vandring 4 och lägg märke till det som Limhis folk hittade under den här vandringen.

Gå till början av Ethers bok och läs bokens korta beskrivning under titeln. Beskrivningen förklarar att jarediternas uppteckningar togs från 24 guldplåtar som Limhis folk hittade.

När Moroni hade blivit klar med sin fars uppteckning tog han jarediternas uppteckning och skapade ett sammandrag av den för Mormons bok. Läs Ether 1:1–4 och ta reda på vad Moroni sade att han inte tog med i sitt sammandrag av jarediternas uppteckning. Läs sedan Ether 1:5 och ta reda på vilken del av uppteckningen som Moroni tog med i sitt sammandrag. Tornet som omtalas i Ether 1:5 är Babels torn. Ether 1:33 förklarar att Herren ”förbistrade” (förvirrade eller bringade oreda i) språket hos dem som försökte bygga tornet så att de inte kunde förstå varandra och sedan skingrade han folket över hela jordens yta.

Enligt Ether 1:6–33 skrevs den jareditiska uppteckningen av en man som hette Ether. Moroni skrev ner Ethers släktlinje ända till Jared, en man som levde vid tiden för Babels torn.

Ether 1:33–43

Jareds bror ber om hjälp och Herren förbarmar sig över och vägleder hans familjemedlemmar och vänner

Har du varit i ett land eller område där människorna talade ett språk som du inte förstod? Hur tror du det skulle kännas om du inte förstod vad de omkring dig sade? Om du bara kunde välja att förstå några få om det hände, vilka skulle du välja? Det var så det var för en man som hette Jared och hans bror, och deras familjer, som levde på den tiden man byggde Babels torn. Läs Ether 1:33–37 och ta reda på vilka personer Jared ville kunna förstå. När Herren lovade Jareds bror att deras språk inte skulle förbistras (se Ether 1:34–35) bad han för sina vänner (se Ether 1:36–37). Jareds bror visade att en egenskap som trofasta personer har är att de ber att deras vänner ska få del av Herrens välsignelser.

Herren välsignade Jareds och hans brors familjer och deras vänner så att deras språk inte förbistrades. Sedan bad Jared sin bror att be till Gud och fråga honom om vart deras familjer skulle bege sig (se Ether 1:38–40).

Läs Ether 1:40–43 och ta reda på vilka instruktioner Herren gav till jarediterna för att vägleda dem under deras resa. Varför tror du att det var viktigt att Jared och hans bror följde Herrens instruktioner?

Ether 2:1–12

Jarediterna påbörjar sin färd till det utlovade landet

Läs Ether 2:1–3 för att se hur väl jarediterna följde Herrens instruktioner om hur de skulle förbereda sig för att resa till ett utlovat land (se Ether 1:41–42). Läs sedan Ether 2:4–6 och se vad som hände då. Lägg märke till att eftersom jarediterna hade följt Herrens instruktioner så gav han dem fler. Begrunda de välsignelser och den vägledning som jarediterna fick på grund av att de följde Herrens instruktioner.

Av jarediternas erfarenheter lär vi oss följande princip: När vi i tro följer den vägledning som Herren har gett oss, kan vi få ytterligare vägledning av honom. Skriv gärna den här principen bredvid Ether 2:6 i dina skrifter.

Kan du komma ihåg ett intryck eller en maning du har fått från Herren medan du har bett, studerat skrifterna eller deltagit i kyrkans möten? Tänk på det intrycket eller den maningen medan du läser följande ord av äldste Richard G. Scott i de tolv apostlarnas kvorum om hur ofta vi får svar på våra böner: ”Det är sällan du får ett fullständigt svar [på bönen] med en gång. Det kommer en bit i taget, så att du växer i din förmåga. När varje bit åtlyds i tro, så leds du till andra delar, tills du har fått hela svaret. Det här mönstret kräver att du utövar tro på vår Faders förmåga att svara. Även om det ibland är mycket svårt leder det till betydande personlig tillväxt” (”Använd dig av bönens himmelska kraft”, Liahona, maj 2007, s. 9).

 1. Skriv i din studiedagbok hur du handlade (eller kunde ha handlat) när du fick den andliga maningen du tänkte på tidigare. Du kan också nämna välsignelserna du fick (eller kunde ha fått) genom att du följde den maningen.

Det står i Ether 2:7–12 att Herren sade till Jareds bror att när han och hans folk anlände till löftets land skulle de ”tjäna honom, den sanne och ende Guden, annars skulle de sopas bort” (Ether 2:8).

Ether 2:13–15

Herren tuktar (tillrättavisar) Jareds bror för att han inte hade åkallat honom i bön

Läs Ether 2:13–15 och se vad som hände när jarediterna kom till det stora hav som skiljer länderna åt. De hade vägletts genom vildmarken av Herren eftersom de lyssnade på Herren och höll hans bud. Men när de hade bott vid det stora havet i fyra år besökte Herren Jareds bror och tillrättavisade honom för att han inte hade bett.

Ether 2:14–15 hjälper oss att lära oss följande principer: Herren är inte nöjd när vi försummar att åkalla honom i bön. Herren vill att vi ska åkalla honom regelbundet i bön.

När du läser följande ord av äldste Donald L. Staheli, som verkade som medlem i de sjuttios kvorum, tänk då på hur ofta du ber: ”Dagliga, innerliga böner om förlåtelse och särskild hjälp och vägledning är oumbärliga i vårt liv för att vårt vittnesbörd ska få näring. När vi har bråttom i våra böner, upprepar oss, ber dem i förbigående eller slarvar med dem, förlorar vi lätt närheten till Anden, som är så viktig i den ständiga vägledning vi behöver för att klara av livets svårigheter” (se ”Befäst ditt vittnesbörd”, Liahona, nov. 2004, s. 39).

Svara på följande frågor i din privata dagbok eller på ett lösblad:

 • Vad anser du om hur ofta du ber på egen hand?

 • Vad anser du om hur uppriktigt du ber på egen hand?

 • Känner du att du verkligen kommunicerar med din himmelske Fader i dina personliga böner? Varför eller varför inte?

 • Om du kunde ändra på något för att förbättra dina böner, vad skulle det då vara?

Det står i Ether 2:16 att Jareds bror omvände sig från sina synder och bad till Herren för sina familjemedlemmar och vänner. Herren sade att han förlät honom men att Jareds brors rättfärdighet var ett krav för att han skulle fortsättas att vägledas till det utlovade landet.

Ether 2:16–25

Jarediterna bygger båtar för överfarten till det utlovade landet

Bild
Jaredite barges

Tänk på ett viktigt beslut du måste fatta nu eller i framtiden, som hur du hanterar en svår situation i familjen eller socialt, hur du kan göra bra ifrån sig i skolan, vem du ska gifta sig med eller vilket yrke du ska välja. Har du funderat över hur Herren kan ge dig vägledning eller hjälp med det? När du studerar resten av Ether 2 begrunda då beslutet du tänkte på och sök efter principer som kan hjälpa dig få Herrens hjälp.

Läs Ether 2:16–17 och sök efter det som Herren bad jarediterna att göra för att kunna ta sig till det utlovade landet. Båtarnas utformning gav Jareds bror tre problem. Läs Ether 2:18–19 och markera de tre problemen som Jareds bror nämnde för Herren.

 1. När du har läst Ether 2:16–19, rita en bild i din studiedagbok över hur du tror att båtarna såg ut. Det kan göra det lättare att visualisera.

Följande uppställning kan hjälpa dig upptäcka hur Herren hjälpte Jareds bror med problemen med båtarna. Studera skriftställena i uppställningen och använd sedan informationen i dem till att fylla i kolumnen ”Lösning på problemet” i uppställningen.

Skriftställe

Problem med båtarna

Lösning på problemet

Ether 2:20–21

Ingen luft

Ether 6:4–9

Ingen styrning

Ether 2:22–3:6

Inget ljus

Det Herren gjorde och det han krävde att Jareds bror skulle göra varierade för varje problem. Av varje problem och lösning kan vi lära oss olika sanningar om hur Herren hjälper oss när vi behöver hjälp. Jämför lösningarna du skrev i uppställningen med följande lista:

Ingen luft (Ether 2:20–21). För att lösa det här problemet sade Herren till Jareds bror vad han skulle göra. Jareds bror hade sedan tro till att följa Herrens instruktioner.

Ingen styrning (Ether 6:4–9). För att lösa det här problemet gav Herren lösningen på problemet.

Inget ljus (Ether 2:22–3:6). För att lösa det här problemet vägledde Herren Jareds bror. Jareds bror behövde sedan komma fram till en lösning på problemet, utifrån den information han hade, och sedan be Herren om hans godkännande och hjälpa att genomföra lösningen.

Av Jareds brors erfarenheter lär vi oss följande princip: När vi gör vår del för att lösa våra problem så kan vi få hjälp av Herren. Tänk på det personliga beslutet du tänkte på tidigare. Hur kan din insikt om den här principen hjälpa dig få hjälp eller vägledning med beslutet? Vad tror du att Herren förväntar sig att du ska göra när du fattar ditt beslut?

 1. Skriv ett stycke i din studiedagbok som förklarar det Jareds brors erfarenheter lärde dig om bön och om att ta emot Herrens hjälp och vägledning i livet.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Ether 1–2 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: