Skrifterna
Ether 2


Kapitel 2

Jarediterna förbereder sig för sin färd till ett utlovat land – Det är ett utvalt land där människor måste tjäna Kristus eller sopas bort – Herren talar till Jareds bror i tre timmar – Jarediterna bygger båtar – Herren ber Jareds bror att föreslå ett sätt att lysa upp båtarna.

1 Och det hände sig att Jared och hans bror och deras familjer, och även Jareds och hans brors vänner och deras familjer, gick ner i dalen som låg norrut (och dalens namn var aNimrod, uppkallad efter den mäktige jägaren) med sina hjordar som de hade samlat ihop, hane och hona av varje slag.

2 Och de lade även ut snaror och fångade luftens fåglar. Och de förfärdigade även ett kärl i vilket de bar med sig fisk från vattnen.

3 Och de förde även med sig deseret, vilket i översättning är ett honungsbi. Och sålunda hade de med sig bisvärmar och allt sådant som fanns i landet och frön av varje slag.

4 Och det hände sig att när de hade kommit ner i Nimrods dal kom Herren ner och talade med Jareds bror. Och han var i ett amoln, och Jareds bror såg honom inte.

5 Och det hände sig att Herren befallde dem att de skulle dra ut i vildmarken, ja, till en trakt där ingen människa förut hade varit. Och det hände sig att Herren gick framför dem, och han talade med dem medan han stod i ett amoln och gav dem föreskrifter om vart de skulle färdas.

6 Och det hände sig att de färdades i vildmarken och byggde båtar med vilka de for över många vatten, och de blev ständigt vägledda av Herrens hand.

7 Och Herren ville inte tillåta att de stannade i vildmarken på andra sidan havet, utan han ville att de skulle komma ända fram till alöftets land, som var utvalt framför alla andra länder och som Herren Gud hade bevarat åt ett rättfärdigt folk.

8 Och han hade i sin vrede svurit inför Jareds bror att de som skulle få besitta detta löftets land från den stunden och för evigt skulle atjäna honom, den sanne och ende Guden, annars skulle de bsopas bort när hans vrede i fullt mått skulle komma över dem.

9 Och nu kan vi se Guds påbud beträffande detta land: Att det är ett löftets land och vilken nation som än äger det måste tjäna Gud, annars blir de bortsopade när hans vrede i fullt mått kommer över dem. Och hans vrede kommer över dem i fullt mått när de har mognat i ondska.

10 För se, detta är ett land som är utvalt framför alla andra länder, varför den som besitter det ska tjäna Gud eller sopas bort, för detta är Guds eviga påbud. Och det är inte förrän aondskans mått är fullt bland landets barn som de blir bbortsopade.

11 Och detta kommer till er, o ni aicke-judar, för att ni ska få kännedom om Guds påbud, så att ni kan omvända er och inte fortsätta med er ondska till dess måttet är fullt, så att ni inte nedkallar över er Guds vredes fulla mått såsom landets invånare hittills har gjort.

12 Se, detta är ett utvalt land, och vilken nation som än äger det ska vara afri från träldom och från fångenskap och från alla andra nationer under himlen om de endast btjänar detta lands Gud, som är Jesus Kristus, han som har uppenbarats i det som vi har skrivit.

13 Och nu fortsätter jag med min uppteckning. För se, det hände sig att Herren förde Jared och hans bröder ända fram till det stora hav som skiljer länderna åt. Och när de kom till havet slog de upp sina tält och gav platsen namnet Moriancumer. Och de bodde i tält, och de bodde i tält på havsstranden under fyra års tid.

14 Och det hände sig efter fyra år att Herren åter kom till Jareds bror och stod i ett moln och talade med honom. Och i tre timmars tid talade Herren med Jareds bror och atuktade honom, eftersom han inte hade kommit ihåg att båkalla Herrens namn.

15 Och Jareds bror omvände sig från det onda som han hade gjort och åkallade Herrens namn till förmån för sina bröder som var med honom. Och Herren sa till honom: ”Jag förlåter dig och dina bröder era synder, men du ska inte synda mer, för ni ska minnas att min aAnde inte alltid ska bsträva med människan. Om ni därför syndar till dess ni är fullt mogna ska ni avskäras från Herrens närhet. Och detta är mina tankar om det land som jag ska ge er som er arvedel, för det ska vara ett land som är cutvalt framför alla andra länder.”

16 Och Herren sa: ”Gå till verket och bygg båtar på samma sätt som ni hittills har byggt.” Och det hände sig att Jareds bror gick till verket, och även hans bröder, och de byggde båtar på samma sätt som de hade byggt tidigare enligt Herrens aanvisningar. Och de var små och de flöt lätt på vattnet, ja, lika lätt som en fågel på vattnet.

17 Och de var byggda på ett sådant sätt att de var mycket atäta, ja, så att de kunde hålla vatten alldeles som en skål. Och deras botten var tät som en skål och deras sidor var täta som en skål. Och deras ändar var spetsiga, och deras översida var tät som en skål. Och deras längd var ett träds längd, och deras dörr var, när den var stängd, tät som en skål.

18 Och det hände sig att Jareds bror ropade till Herren och sa: ”O Herre, jag har utfört det arbete som du har befallt mig, och jag har gjort båtarna på det sätt som du har anvisat mig.

19 Och se, o Herre, i dem finns inget ljus. Vart ska vi styra? Och dessutom ska vi förgås, för i dem kan vi inte andas annat än den luft som finns i dem. Därför ska vi förgås.”

20 Och Herren sa till Jareds bror: ”Se, du ska göra en öppning högst upp och även en i skrovet, och när ni behöver luft ska ni öppna hålet och släppa in luft. Och om så sker att det kommer in vatten på er, se, då ska ni stänga öppningen så att ni inte omkommer i vattenflödet.”

21 Och det hände sig att Jareds bror gjorde enligt vad Herren hade befallt.

22 Och han ropade åter till Herren och sa: ”O Herre! Se, jag har gjort alldeles som du har befallt mig. Och jag har byggt farkosterna åt mitt folk, och se, det finns inget ljus i dem. Se, o Herre, vill du låta oss fara över detta stora vatten i mörker?”

23 Och Herren sa till Jareds bror: ”Vad vill du att jag ska göra så att ni kan ha ljus i era farkoster? För se, ni kan inte ha fönster, för de skulle krossas. Inte heller ska ni ta med er eld, för ni ska inte resa med ljus från eld.

24 För se, ni ska vara som en val mitt i havet, för berghöga vågor ska slå mot er. Men jag ska hämta er upp ur havets djup, för avindarna har gått fram ur min mun, och även bregnen och vattenflödena har jag sänt ut.

25 Och se, jag förbereder er inför detta, för ni kan inte fara över detta stora djup utan att jag förbereder er för havets vågor och de vindar som har utgått och de vattenflöden som ska komma. Vad vill ni då att jag ska göra för er så att ni kan ha ljus när ni är uppslukade i havets djup?”