Seminariet
Studieavsnitt 22: Dag 2; Helaman 3–4


Studieavsnitt 22: Dag 2

Helaman 3–4

Inledning

Under den tid som skildras i början av Helamans bok kunde nephiterna glädja sig åt perioder av fred, men upplevde också perioder av stridigheter. Tiotusentals nephiter anslöt sig till kyrkan under en period av fred och framgång. De ödmjukare medlemmarna i kyrkan blev allt starkare i tron trots att de förföljdes av medlemmar som hade blivit högmodiga. Till följd av ogudaktigheten bland nephiterna förlorade de sin besittning i landet söderut till lamaniterna.

Helaman 3

Många nephiter utvandrar till landet norrut samtidigt som kyrkan har framgång mitt ibland ogudaktighet och förföljelse

Läs Helaman 3:1–2 och lägg märke till att det under flera år inte ”förekom några stridigheter” bland nephiterna. Läs nu Helaman 3:3, 19 och urskilj ord eller uttryck som visar att saker och ting hade förändrats bland dem.

I Helaman 3:4–16 flyttar många norrut på grund av de här stridigheterna. Många nephiter blev ogudaktiga och förenade sig med lamaniterna.

Helaman levde rättfärdigt trots stridigheter och ogudaktighet. Han var överdomare över nephiterna och även profet bland dem. Läs hur Helaman beskrivs i Helaman 3:20.

Vad tycker du är beundransvärt hos Helaman? Varför tror du att han förblev så stark under den här perioden av stridigheter och ogudaktighet? Markera gärna ordet ständigt i Helaman 3:20.

Läs Helaman 3:22–26 och markera hur nephiterna började ändra sig till det bättre. Hur många personer gick med i kyrkan?

Mormon använder ofta uttrycken ”sålunda kan vi se”, ”sålunda ser vi”, ”ser vi” och ”vi ser” för att framhålla sanningar som han vill att vi ska förstå. I Helaman 3:27–30 används de här uttrycken ofta vilket betyder att Mormon hade något viktigt att säga till oss. Läs Helaman 3:27–30 och markera nyckeluttryck och urskilj vad Mormon ville att vi skulle förstå och veta.

 1. Gör följande uppgifter i din studiedagbok:

  1. Skriv vad Mormon ville att du skulle få veta i Helaman 3:27–30 om Guds ord?

  2. Anteckna hur skriftstudier har hjälpt dig undvika ogudaktighet och hålla dig kvar på vägen som leder till Guds närhet.

Läs Helaman 3:32–34 och lägg märke till att några medlemmar i kyrkan började förfölja andra medlemmar. Det här var personer som visserligen sade att de tillhörde kyrkan men i själva verket var uppfyllda av högmod och inte trodde på kyrkans lära. Deras handlande förorsakade mycket lidande för ödmjuka medlemmar i kyrkan. Fundera över om det skulle vara svårt att gå i kyrkan och bli förföljd av andra medlemmar därför att du valde att följa Guds profeter och hålla buden.

Läs Helaman 3:35 för att få veta vad kyrkans trofasta medlemmar gjorde under den här svåra tiden.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok med tanke på vad du har läst i Helaman 3:35:

  1. Fick ödmjuka medlemmar i kyrkan starkare tro under sina lidanden eller försvagades tron?

  2. Vad gjorde ödmjuka medlemmar i kyrkan som stärkte deras tro?

  3. Vilka välsignelser fick de här medlemmarna i kyrkan?

När vi studerar Helaman 3:33–35 lär vi oss att var och en själv väljer hur förföljelse och lidande ska påverka honom eller henne. Avsluta följande mening utifrån vad du har lärt dig i de här verserna: Vi får starkare tro på Jesus Kristus trots förföljelser och prövningar, om vi. (Det finns flera sätt att avsluta meningen.) Skriv gärna den här meningen i dina skrifter bredvid Helaman 3:33–35.

 1. För att få djupare insikt i det som lärs ut i de här verserna besvarar du två eller flera av följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur har fasta och bön hjälpt dig när du har blivit förföljd eller utsatts för prövningar?

  2. Vad tror du det innebär att överlämna ditt hjärta åt Gud?

  3. När har du fått starkare tro på Jesus Kristus under förföljelse eller prövningar?

Läs Helaman 3:36–37 och urskilj det andliga tillståndet hos de flesta av nephiterna vid tiden för Helamans död.

Helaman 4

Herrens ande drar sig undan nephiterna, och lamaniterna erövrar nephiternas landområden i söder

Efter Helamans död i Helaman 4 leder högmod och stridigheter bland nephiterna till att många av dem ansluter sig till lamaniterna. Lamaniterna stred senare mot nephiterna. Läs Helaman 4:4–8 och markera på kartan vilket landområde du tror att lamaniterna erövrade.

Bild
 1. Dela en sida i din studiedagbok i två hälfter med ett lodrätt streck. Högst upp på den ena hälften skriver du: Uttryck som visar nephiternas inställning och handlingar. Och på motsatt sida: Uttryck som visar vad som hände på grund av dessa handlingar. Läs Helaman 4:11–13, 21–26 och skriv minst tre uttryck under vardera rubriken.

En av de viktiga principer som vi lär oss i Helaman 4 är: Högmod och ogudaktighet skiljer oss från Herrens ande så att vi lämnas åt vår egen styrka. Skriv gärna den här principen i dina skrifter bredvid Helaman 4:23–25.

Nephiternas erfarenheter borde ha lärt dem att detta att lämnas åt sin egen styrka vanligtvis innebar att de förlorade krig och sina landområden (se Helaman 4:25–26). För vår egen del kan det här att lämnas åt vår egen styrka innebära att vi inte längre har Andens sällskap.

 1. Fundera på vilka ”strider” du står inför i ditt liv eller är mitt uppe i och skriv om en eller flera av dem i din studiedagbok. Skriv minst en sak som du kan göra för att behålla Andens sällskap i ditt liv. Skriv också varför du tycker att det är viktigt att ha Anden i ditt liv så att du kan möta ditt livs strider i Herrens kraft.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Helaman 3–4 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: