Seminariet
Studieavsnitt 8: Dag 2; 2 Nephi 28


Studieavsnitt 8: Dag 2

2 Nephi 28

Inledning

Nephi profeterade om de besvärliga förhållanden som skulle råda i de sista dagarna. Bland annat skulle falska kyrkor uppstå som skulle predika falska läror och vara högmodiga. Han undervisar om hur vi kan känna igen falska läror och världsliga inställningar och visar på olika sätt som Satan ska försöka leda bort rättfärdiga män och kvinnor från ett liv i rättfärdighet.

2 Nephi 28:1–19

Nephi beskriver falska kyrkor och falska föreställningar i vår tid

I de flesta länder finns det vägmärken som varnar trafikanter för faror på vägen framför dem. Vad har de här varningsmärkena för form och färg i ditt land? På liknande sätt markeras vådliga eller giftiga ämnen med symboler och varningar på förpackningen eller behållaren. Hur markeras sådana ämnen i ditt land?

Mormons bok innehåller också ”varningsmärken” som hjälper dig att undgå påverkan och inflytanden som är skadliga för din ande. President Ezra Taft Benson talade om hur Mormons bok varnar dig och stärker dig mot Satans onda avsikter: ”Mormons bok avslöjar Kristi fiender. Den vederlägger falska läror och bilägger stridigheter. (Se 2 Nephi 3:12.) Den stärker Kristi ödmjuka efterföljare mot djävulens onda avsikter, strategier och läror i vår tid. Avfällingarna i Mormons bok är av liknande slag som avfällingar i dag. Gud som har oändlig förutkännedom utformade Mormons bok så att vi kan känna igen villfarelser och bekämpa falska pedagogiska, politiska, religiösa och filosofiska föreställningar i vår tid” (se ”Mormons bok är Guds ord”, Nordstjärnan, aug. 1975, s. 43).

Mormons bok avslöjar djävulens falska läror och stärker oss mot hans onda avsikter. I 2 Nephi 28 visar Nephi på några av de falska läror som djävulen har spridit i alla tider. Utforska 2 Nephi 28:3–9 och markera Satans falska läror och villfarelser i de verserna. (Obs att 2 Nephi 28:7–9 är ett nyckelskriftställe. Markera det gärna på ett sådant sätt att du hittar det lätt.)

 1. Välj ut den lära i 2 Nephi 28:3–9 som du tycker är mest skadlig för ungdomar i vår tid och skriv den i din studiedagbok. Förklara varför du tycker att den är så skadlig. Ge också ett exempel på hur ungdomar kan lockas av den här falska läran.

Läs 2 Nephi 28:12–14 och var uppmärksam på vad Nephi varnade och sade skulle hända med många kyrkor och människor, till och med några av ”Kristi ödmjuka efterföljare” (vers 14). Det här är följden av det högmod och de falska läror du läser om i 2 Nephi 28:3–9. Läs 2 Nephi 28:15–16, 19 och urskilj några följder av dessa falska läror. Markera gärna uttrycket i 2 Nephi 28:19 som beskriver vad djävulen gör med dem som inte omvänder sig.

Bild
scripture mastery icon
Nyckelskriftställe – 2 Nephi 28:7–9

 1. Läs 2 Nephi 28:7–9 högt. Börja lära dig 2 Nephi 28:8 utantill. Skriv den i din studiedagbok ur minnet eller läs upp den för någon i familjen eller för en kamrat. I de sista dagarna kommer många att lära ut falska, fåfänga och dåraktiga läror. Gör en lista i din studiedagbok över några sätt som de här dåraktiga lärorna utbreds i vår tid och hur du kan känna igen lärorna och undvika dem.

2 Nephi 28:20–32

Nephi varnar för Satans bedrägliga lister

Förbered dig för att studera återstoden av 2 Nephi 28 genom att läsa följande som president Boyd K. Packer i de tolv apostlarnas kvorum upplevde i ett viltreservat under ett uppdrag i Afrika:

”Vi stannade vid ett vattenhål för att se när djuren kom för att dricka. Det var mycket torrt den årstiden och det fanns inte mycket vatten, egentligen bara gyttjegropar …

I synnerhet antiloperna var skygga. De närmade sig vattenhålet, för att i nästa ögonblick vända om och fly förskräckta. Jag såg inga lejon i närheten så jag frågade vägvisaren varför antiloperna inte stannade och drack. Han svarade, och det här är viktigt: ’Krokodiler.’

Jag trodde att han skojade och frågade honom allvarligt: ’Vad är den verkliga orsaken?’ Samma svar: ’Krokodiler.’

’Prat’, sade jag, ’där finns inga krokodiler, det kan ju alla se’ …

Han förstod att jag inte trodde på honom och jag antar han beslutade sig för att ge mig en läxa. Vi körde vidare till en annan plats där vi parkerade bilen uppe på en vall ovanför ett annat gyttjigt vattenhål, så att vi hade en bra utsiktspunkt. ’Där’, sade han, ’se själv.’

Jag kunde inte se något annat än gyttjan och lite vatten och några skygga djur på avstånd. Men helt plötsligt såg jag! – en stor krokodil låg där i gyttjan och lurpassade på att något intet ont anande djur skulle komma dit för att dricka.

Plötsligt förstod jag! När han såg att jag var villig att lyssna, fortsatte han sin undervisning. ’Det finns krokodiler över hela reservatet’, sade han, ’inte bara i floderna. Det finns inget vatten utan att det också finns en krokodil i närheten – det kan du vara förvissad om’ …

Vid en annan resa till Afrika pratade jag om den här händelsen med en vakt från ett annat reservat …

Han visade mig sedan en plats där en tragedi hade inträffat. En ung engelsman som arbetade på hotellet under säsongen hade trots alla varningar gått utanför inhägnaden för att titta på någonting som låg på andra sidan en vattensamling som var så grund att vattnet inte ens gick över hans tennisskor.

’Han hade inte ens tagit två steg i vattnet förrän en krokodil tog honom’, sade vakten, ’och det fanns ingenting vi kunde göra för att rädda honom’” (se ”Andliga krokodiler”, Liahona, okt. 2002, s. 10–11).

Vad är faran med att tvivla på att det finns krokodiler när man inte ser några? Hur påminner president Packers upplevelse och den unge mannens öde om det som Nephi beskriver i 2 Nephi 28:22?

President Packer sade:

”De som har gått före er genom livet har vissa erfarenheter av vattenhål och höjer en varnande röst om krokodiler. Inte bara dessa stora grå ödlor kan stympa er … utan andliga krokodiler, som är oerhört mycket farligare, mer förrädiska och mindre synliga än de väl kamouflerade reptilerna i Afrika.

Dessa andliga krokodiler kan döda eller stympa era själar. De kan förstöra er sinnesfrid, såväl som sinnesfriden hos dem som älskar er. Det är den sortens krokodiler som vi måste varna för, och det finns knappast ett vattenhål i hela jordelivet som inte hemsöks av dem” (se ”Andliga krokodiler”, s. 11).

Skriv svaret på följande fråga i utrymmet nedan: Hur påminner krokodilerna i president Packers berättelse om Satans frestelser och taktik?

Läs 2 Nephi 28:20–21, 24–26 och var uppmärksam på sätt som Satan försöker förgöra oss. (Ordet lugna i 2 Nephi 28:21 betyder här att få att somna andligen.) Vad använder Satan för metoder enligt de här verserna för att lugna oss och få oss i sin makt? .

En mycket viktig princip i de här verserna är: Satan använder många olika slags taktik för att försöka besegra oss, som till exempel att hetsa oss till vrede, att lugna och invagga oss i ro och att smickra oss.

 1. Besvara en eller flera av följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur använder Satan vrede för att bedra oss och förgöra personer, familjer och samhällen?

  2. Vad finns det till exempel för gott som Satan har lockat personer att känna vrede mot?

  3. Beskriv minst två exempel på hur personer har lugnats och blivit blinda för Satans faror.

Läs följande ord av biskop Richard C. Edgley, en rådgivare i presiderande biskopsrådet, om hur gradvis Satan går till väga när han försöker snärja oss. ”Vi kan inte säga att vi ska så vår vildhavre i vår ungdom eller att vi bara ska närma oss syndens utkanter. Synden har inga utkanter. Varje handling, god eller ond, har följder. Varje god handling ökar vår förmåga att göra gott och stå fasta gentemot synden eller misslyckandet. Varje överträdelse, hur liten den än är, gör oss mer mottagliga för Satans påverkan nästa gång han frestar oss. Satan leder oss en centimeter i taget. Han ljuger om följderna av så kallade mindre synder tills han fångar oss med stora överträdelser. Nephi beskriver hur Satan lugnar och invaggar och smickrar oss tills han ’har bundit [oss] med sina hemska bojor från vilka ingen befrielse finns’ (2 Nephi 28:22; se också v. 21)” (se ”Att du må hava ett frimodigt medvetande”, Nordstjärnan, jan. 1995, s. 39).

Satan använder den här försåtliga taktiken för att få oss att tänka, säga och göra det som är orätt. Läs 2 Nephi 28:27–29 och var uppmärksam på ytterligare varningar.

Herren kommer med en annan varning och med en välsignelse, som står i slutet av det här kapitlet. Läs 2 Nephi 28:30–32 och begrunda följande frågor: Varför säger Gud att några människor är välsignade? Detta att hörsamma Guds råd, hur hjälper det oss att övervinna Satans taktik?

 1. Skriv i din studiedagbok vad du har lärt dig i den här lektionen som hjälper dig att övervinna Satans taktik. Vad finns det till exempel för platser, aktiviteter eller inställningar som du ska undvika för att inte utsättas för Satans påverkan?

 2. Tänk på vad som sades i början av lektionen om varningsmärken. Rita ett varningsmärke i din studiedagbok som illustrerar en andlig fara som du tycker att ungdomar i vår tid behöver varnas för. Var beredd att visa den för din lärare och de andra i klassen.

 3. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 2 Nephi 28 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: