Seminariet
Studieavsnitt 13: Dag 2; Mosiah 19–20


Studieavsnitt 13: Dag 2

Mosiah 19–20

Inledning

Efter att Alma och hans folk hade flytt undan kung Noas här började folket som var kvar med Noa drabbas av de följder som Abinadi hade profeterat om. Berättelsen om nephiterna i Lehi-Nephis land påminner oss om att när vi förkastar Herrens tjänares råd så får det allvarliga följder för oss. Men om vi lyder profeterna kan vi åtnjuta frid och trygghet även i våra prövningar. När du studerar den här lektionen, tänk då på hur du kan få den frid och trygghet som blir följden om du hörsammar Herrens nutida profeters råd.

Mosiah 19–20

Nephiterna i Lehi-Nephis land upplever hur Abinadis profetior går i uppfyllelse

Läs följande skildring av äldste David R. Stone, som verkade som medlem av de sjuttios kvorum, och tänk på vikten av de andliga varningar vi får genom profeterna:

”En söndagsmorgon för drygt ett år sedan vaknade vi till en vacker dag i Santo Domingo i Dominikanska republiken. Den karibiska solen sken och himlen var klar. Vinden var svag, knappt ett löv rörde sig i träden. Det var varmt och fridfullt och stilla. Men långt ute till havs, utom räckhåll för våra fysiska sinnen den dagen, nalkades en dödlig förstörare, som var obeveklig och omöjlig att motstå. Orkanbevakningscentret, som hade ansvaret att följa och förutsäga orkanen Georges bana, uppdaterade ständigt informationen som fanns att få på Internet. Denna fridfulla, stilla morgon såg jag, på grund av de ögon som centret sänt upp i skyn, vilken väg stormen väntades ta. Den skulle som en pil träffa Santo Domingo i hjärtat.

Inom 48 timmar slog den till mot ön med våldsamt … raseri, och lämnade efter sig förstörelse, ödeläggelse och död …

Hur hemsk den skadegörelse och förstörelse och död än är som dessa skräckinjagande fysiska kraftfenomen kan förorsaka, åstadkoms det ännu värre förödelse i människors liv av andliga orkaner. Dessa ursinniga krafter förorsakar ofta långt större förödelse än fysiska cykloner, eftersom de förstör våra själar och berövar oss våra eviga perspektiv och löften …

Vi ställer oss i dessa andliga orkaners väg när vi ger efter för vrede, alkohol och missbruk, lusta och tygellöshet, lösaktighet och pornografi, droger, stolthet, girighet, våld, avund och lögner – listan är lång …

Bild
De tolv apostlarnas kvorum

Men vi har också andliga orkanväktare, vars ansvar det är att övervaka och varna, hjälpa oss att undvika andlig skadegörelse, ödeläggelse och till och med död. Våra väktare på tornet känner vi som apostlar och profeter. De är våra andliga ögon i skyn, och de vet, genom inspiration och insikt och ren intelligens, vilken riktning dessa oväder kan ta. De fortsätter att höja sin varnande röst för att berätta för oss om de tragiska konsekvenserna av att uppsåtligt och lättsinnigt överträda Herrens bud. Att avsiktligt ignorera deras varningar är att inbjuda elände, sorg och undergång. Att rätta sig efter dem är att följa Herrens utvalda tjänare till andliga betesmarker av frid och välstånd” (”Andliga orkaner”, Liahona, jan. 2000, s. 36–37).

Tänk ett ögonblick på vilka faror som du har hört profeter och apostlar varna oss för. På vad sätt kan deras ord skydda oss för ”andliga orkaner”?

Gud sände Abinadi för att varna Lehi-Nephis folk för deras undergång om de inte omvände sig.

 1. Gör följande uppställning i din studiedagbok, och lämna tillräcklig plats under varje skriftställehänvisning så att du kan skriva där:

  Profetia om kung Noas folk (Mosiah 12:1–2)

  Uppfyllelse (Mosiah 19:10, 14–15; 20:20–21; 21:3–4, 8, 10–13)

  Profetia om kung Noa (Mosiah 12:3)

  Uppfyllelse (Mosiah 19:18–20)

  A.

  B.

  Gå igenom Abinadis profetior till nephiterna i Lehi-Nephis land genom att läsa skriftställehänvisningarna i uppställningens vänstra kolumn. Under vederbörliga skriftställehänvisningar skriver du de följder som Abinadi sade att kung Noa och hans folk skulle drabbas av om de inte omvände sig. Längst ner i vänstra kolumnen (A) skriver du hur du tror att du hade känt dig och vad du hade gjort om du hade hört Abinadis varningar.

Innan du börjar med högra kolumnen gör du följande uppgift i boken. Den här uppgiften gör dig bekant med Mosiah 19–20 och hjälper dig att urskilja hur Abinadis profetior går i uppfyllelse i de här kapitlen.

När du studerar Mosiah 19–20, numrera då följande 11 händelser i den ordning de äger rum i skrifterna. Kapitelingresserna i början av varje kapitel ger dig ledtrådar.

 • Gideon försöker döda kung Noa.

 • Nephiternas kvinnor och barn vädjar till lamaniterna att inte döda dem.

 • Kung Noa lider döden genom eld.

 • Lamaniternas här är inom landets gränser.

 • Kung Noas präster för bort 24 av lamaniternas döttrar.

 • Lamaniternas kung vädjar till sin här att skona Limhis folk.

 • Noa och några av hans män överger sina hustrur och barn och flyr från lamaniterna.

 • Limhi befaller sitt folk att inte döda lamaniternas kung.

 • Det råder fred mellan nephiterna och lamaniterna i två år.

 • Limhi lovar att han och hans folk ska betala hälften av sina ägodelar i skatt till lamaniterna.

 • Nephiterna slår tillbaka lamaniternas anfall och tar deras kung till fånga.

(Lösningen står i slutet av den här lektionen.)

 1. När du har numrerat de 11 händelserna (och tittat efter i slutet av lektionen om det är riktigt), återvänder du till uppställningen i din studiedagbok. Utforska skriftställena som anges i höger kolumn för att få närmare upplysningar om hur Abinadis profetior gick i uppfyllelse. Skriv detaljerna i uppställningens högra kolumn. Längst ner i högra kolumnen (B) skriver du vad du har lärt dig i fråga om följderna av att förkasta en profets varningar.

Läs Mosiah 20:21 och markera Gideons ord som visar att han förstod följande sanning: att förkasta Herrens tjänares ord leder till lidande och sorg.

Läs Läran och förbunden 133:63, 70–72 för att förstå hur den här principen också gäller för dem som inte vill lyssna till Herren eller hans tjänare i de sista dagarna. Skriv gärna den här skriftställehänvisningen som en tvärhänvisning till Mosiah 20:21. Läs talen som hölls vid den senaste generalkonferensen, i Ensign eller Liahona (maj- eller novembernumret) eller på LDS.org, för att få veta vad profeterna har sagt i den här frågan.

Begrunda följande fråga: Vad har du hört profeter undervisa om nyligen som kan hjälpa enskilda, familjer och folk att undgå lidande och sorg?

För att du ska få ett exempel på det lidande och den sorg som människor kan drabbas av om de förkastar Herrens profeters råd, läser du följande ord av äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum om vad som händer med dem som ägnar sig åt pornografi:

”Pornografi begränsar ens förmåga att njuta av ett normalt känslomässigt, romantiskt och andligt förhållande med en person av motsatt kön. Den undergräver de moraliska barriärer som håller olämpligt, onormalt och olagligt beteende borta. Allteftersom samvetet blir mindre känsligt leds de som brukar pornografi till att handla efter det de sett, oavsett hur det påverkar deras och andras liv.

Pornografi är också beroendeframkallande. Den begränsar ens förmåga att fatta rätta beslut och ’fångar’ dess användare och drar ner dem allt djupare” (”Pornografi”, Liahona, maj 2005, s. 89).

Tänk på några exempel på det lidande och den sorg som blir följden av att inte bry sig om profeternas råd i fråga om sådant som hasardspel, pornografi, Visdomsordet, fusk, tatueringar, piercing, oanständig klädsel eller dejtande före 16 års ålder.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Om enskilda och familjer följde Herrens tjänares råd i fråga om sådant som att stärka familjen, leva efter kyskhetslagen eller lyda Visdomsordet, hur skulle det hjälpa dem att slippa ifrån en del av det lidande och den sorg som de upplever?

Äldste Robert D. Hales i de tolv apostlarnas kvorum vittnade om att vi kan ha frid och återvända till Guds närhet genom att följa profeterna:

”Jag vittnar för er att dagens profeter har samma egenskaper som profeterna i forna dagar och de andra profeterna i denna tidsutdelning …

Vår andliga trygghet ligger i att följa den levande profetens tydliga röst. Om vi lyssnar till hans röst och lyder hans råd, kommer vi att kunna leva som Kristus vill att vi skall leva och uthärda intill änden, så att vi en dag, tillsammans med våra familjer, kommer att återvända till vår himmelske Faders och vår Frälsares Jesu Kristi närhet” (”Lyssna till profetens röst och lyd”, Nordstjärnan, juli 1995, s. 16).

 1. Skriv i din studiedagbok om hur du önskar att ditt studium av Mosiah 19–20 ska påverka hur du lyssnar till Herrens profeters råd. Tänk på en upplevelse när du fick frid och kände dig andligt trygg därför att du följde Herrens tjänares råd. Skriv ner den i din studiedagbok.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mosiah 19–20 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare:

Lösningen till ordningsföljdsuppgiften: 1, 4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 7, 6, 9.