Seminariet
Studieavsnitt 2: Dag 1; 1 Nephi 1


Studieavsnitt 2: Dag 1

1 Nephi 1

Inledning

Mormons bok inleds med att Nephi beskriver hur hans far Lehi trofast utför sin plikt som profet och som prästadömsledare i sin familj. Att förstå Lehis verksamhet hjälper dig att bättre förstå den uppgift som profeter har i dag. Lehi var en av ”många profeter som profeterade för folket att de måste omvända sig” (1 Nephi 1:4). Eftersom Lehi var lydig mot Gud och profeterade om Jerusalems förstörelse var det många som hånade honom och ville döda honom. Men Lehi gladde sig innerligt åt Herrens barmhärtighet och kraft till befrielse. När du studerar 1 Nephi 1 tänk då på hur Guds barmhärtighet och personliga intresse visar sig i ditt eget liv.

1 Nephi 1:1–3

Nephi inleder sin uppteckning

Läs 1 Nephi 1:1 och leta efter nyckelord och nyckeluttryck som beskriver Nephis liv.

 1. Utgå från det du läst i vers 1 och skriv i din studiedagbok om minst en likhet som du tycker det finns mellan ditt och Nephis liv.

 2. Besvara följande fråga i din studiedagbok: På vilket sätt tror du Nephi kan ha ”erfarit många lidanden” och ändå ”storligen gynnats av Herren i alla [sina] dagar”?

1 Nephi 1:4–20

Lehi ser en syn och varnar folket att Jerusalem ska förstöras

Tänk på ett tillfälle när dina föräldrar eller ledare i kyrkan varnade dig för någonting farligt. Vad hade de för motiv när de varnade dig?

Vår himmelske Fader älskar oss och vill att vi ska bevaras från synd, för den skadar oss. Ett sätt som Gud varnar sina barn på är genom profeter. Profeter varnar för synd och undervisar om frälsning genom Jesus Kristus. När du studerar 1 Nephi 1 var då uppmärksam på bevis för den här principen. Nephi inledde sin uppteckning med att berätta att många profeter predikade för folket och varnade dem för vad som skulle hända om de inte omvände sig (se 1 Nephi 1:4). Läs 1 Nephi 1:5–7 och markera i dina skrifter hur Lehi bad och vad han bad om. Lehis bön till Herren visar att han trodde på det profeterna sade.

Läs 1 Nephi 1:8–10 och ringa in allt nedan som Lehi såg i synen.

 • Gud

 • Jesus Kristus

 • änglar

 • tolv andra

Bild
Lehi

Läs 1 Nephi 1:11–12 och lägg märke till vad som hände Lehi när han läste boken han fick. Genom den här synen förberedde Herren Lehi för att verka bland folket i Jerusalem. Läs 1 Nephi 1:13 och lägg märke till vad Lehi fick veta om Jerusalem. När du läser, försätt dig då i Lehis situation och föreställ dig hur du skulle känna dig om Herren talade om för dig att det här skulle hända med ditt hem och din stad.

Det måste ha varit svårt för Lehi att få höra att hans folk skulle förgås och hans stad förstöras. Men läs 1 Nephi 1:14–15 och upptäck varför Lehi gladde sig trots att han såg att Jerusalem skulle förstöras.

 1. Skriv ner dina tankar om följande fråga i din studiedagbok: Hur skulle Lehis upplevelse i 1 Nephi 1:5–15 kunna påverka hans önskan att undervisa folket och uppmana dem att omvända sig?

Efter att ha blivit varnad att Jerusalem skulle förstöras berättade Lehi för folket vad han fått veta. Han varnade dem och sade att de skulle förgås om de inte omvände sig. Läs 1 Nephi 1:18–20 och ta reda på hur folket i Jerusalem reagerade. Föreställ dig att du är tidningsredaktör och måste skriva en rubrik till 1 Nephi 1:18–20. Vad skulle du skriva?

Bild
Lehi profeterar för folket i Jerusalem

Begrunda följande uttalande:

”Liksom de forna profeterna vittnar dagens profeter om Jesus Kristus och undervisar om hans evangelium. De ger till känna Guds vilja och sanna väsen. De talar med djärvhet och skärpa; de fördömer synden och varnar för dess följder. Ibland kan de inspireras att profetera om framtida händelser till vår nytta” (Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet [2004], s. 120).

 1. Skriv med egna ord en mening i din studiedagbok som beskriver en profets ansvar oberoende av vilket motstånd han kan komma att möta.

När Nephi skrev om sin fars upplevelser i Jerusalem lade han till ett budskap till läsaren mitt i 1 Nephi 1:20 som börjar med orden: ”Men se, jag, Nephi, skall visa er …” Den här versen är det första exemplet på ett återkommande tema i Nephis uppteckningar. Stryk under det här temat i 1 Nephi 1:20 och läs sedan Moroni 10:3 och leta efter ett liknande tema. (Moroni var den siste av Mormons boks profeter. Det ligger omkring tusen år mellan Nephi och Moroni.)

Lägg märke till att Nephi i första kapitlet i Mormons bok skrev att han i sina uppteckningar skulle visa oss ”Herrens ömma barmhärtighet” (1 Nephi 1:20). I sista kapitlet i Mormons bok uppmanar Moroni oss att komma ihåg ”hur barmhärtig Herren har varit” (Moroni 10:3).

Nephi ville att vi redan i början av hans uppteckning skulle förstå att Herren visar sin ömma barmhärtighet mot dem som utövar tro på honom. Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum förklarade vad Herrens ömma barmhärtighet består i för vår del. När du läser äldste Bednars förklaring ringa då in ord och uttryck som han använde för att beskriva vad ”Herrens ömma barmhärtighet” består i:

”Herrens ömma barmhärtighet är mycket personliga och anpassade välsignelser, styrka, beskydd, förvissning, ledning, kärleksfull godhet, tröst, stöd och andliga gåvor som vi får från och tack vare Herren Jesus Kristus …

Herrens ömma barmhärtighet kommer inte slumpvis eller bara av en tillfällighet. Trofasthet och lydnad gör att vi kan få dessa viktiga gåvor, och ofta hjälper Herrens val av tidpunkt oss att känna igen och sätta värde på dessa viktiga välsignelser” (se ”Herrens innerliga barmhärtighet”, Liahona, maj 2005, s. 99–100).

 1. Besvara följande fråga och skriv svaret i din studiedagbok: Vilka exempel har du sett på att Herren visat sin ömma barmhärtighet mot dig eller mot någon du känner?

Antingen börja eller fortsätt att vara uppmärksam på hur Herren visat och visar sin ömma barmhärtighet mot dig, och skriv om det i din dagbok. När du gör det blir det lättare för dig att se de välsignelser Gud har gett dig.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 1 Nephi 1 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: