Seminariet
Studieavsnitt 17: Dag 3; Alma 21–22


Studieavsnitt 17: Dag 3

Alma 21–22

Inledning

Aron, en av Ammons bröder, försökte undervisa amalekiterna och amuloniterna om Jesus Kristus och försoningen, men folket förkastade hans budskap. Det slutade med att han och några av hans följeslagare sattes i fängelse i Middonis land. De förblev trofasta i alla sina prövningar. Efter att Ammon och kung Lamoni hade lyckats få dem frigivna, började Aron undervisa Lamonis far om hur han kunde ”bli född av Gud” (Alma 22:15). Kungen fick veta att om han omvände sig kunde han lära känna Gud och en dag få evigt liv. Arons och hans bröders trofasthet hjälpte många lamaniter att lära känna Gud och hans återlösning.

Bild

Alma 21:1–23

Aron och hans bröder predikar evangeliet trots prövningar och fångenskap

Tänk på ett tillfälle då du gjorde ditt allra bästa för att hålla buden men ändå drabbades av svårigheter. Tänk sedan över följande frågor: Vad gjorde du för att förbli trofast trots prövningar? När du ser tillbaka på det här, på vad sätt känner du att Herren välsignade dig vid det tillfället?

Samtidigt som Ammon undervisade kung Lamoni och hans folk (se Alma 17–19) upplevde Aron och hans följeslagare stora motgångar när de predikade i en annan del av landet. Läs Alma 20:28–30 för att få en uppfattning om vad Aron och hans följeslagare fick utstå i fängelset. Läs därefter skriftställena i Alma 21:1–17 som anges i uppgiften nedan. Ta reda på hur Aron och hans bröder hanterade sina prövningar.

 1. Gör följande uppställning i din studiedagbok, och lämna tillräcklig plats efter varje skriftställehänvisning så att du kan skriva där:

  Utmaning eller svårighet

  Hur Aron och hans följeslagare reagerade

  Alma 21:3

  Alma 21:4

  Alma 21:5–6, 8

  Alma 21:7 9

  Alma 21:10–11

  Alma 21:11–12

  Alma 21:13–14

  Alma 21:15

  Efter varje skriftställe du läser i vänstra kolumnen skriver du utmaningarna eller svårigheterna som Aron och hans följeslagare ställdes eller stod inför. I högra kolumnen skriver du hur Aron och hans följeslagare regerade. Besvara därefter följande frågor:

  1. Varför tror du att det hade varit lätt för dem att tappa modet, ge upp hoppet och bege sig till en plats bland nephiterna där man var vänligare?

  2. Hur kan vi som medlemsmissionärer ha nytta av att studera den här skildringen?

Läs Alma 21:16–17 och ta reda på hur Herren hjälpte Aron och hans bröder när de uthärdade prövningarna och trofast fortsatte att utföra hans verk. Av Arons och hans bröders exempel lär vi oss följande princip: Om vi trofast uthärdar prövningar, hjälper Herren oss att utföra hans verk. Skriv gärna den här principen i dina skrifter eller i din studiedagbok.

Tänk över vilket verk som Gud har som du ska utföra nu eller i framtiden och vilka utmaningar eller svårigheter du kan komma att ställas inför då du försöker att utföra det verket. Läs följande ord av president Thomas S. Monson om att vi kan få prövningar när vi strävar efter att utföra Herrens verk:

”Att nå, att undervisa, att påverka de dyrbara själar som vår Fader har förberett för sitt budskap är en enorm uppgift. Framgången är sällan enkel. I allmänhet föregås den av tårar, prövningar, förtröstan och vittnesbörd …

Guds tjänare [finner] tröst i Mästarens försäkran: ’Jag är med er alla dagar intill tidens slut’ (Matt. 28:20). Detta storartade löfte stöder er … Det tröstar er i de stunder av missmod som alla har” (se ”Tårar, prövningar, förtröstan, vittnesbörd”, Nordstjärnan, juli 1987, s. 36).

 1. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle när du trofast uthärdade prövningar. Eller också kunde du skriva om hur du tänker förbli trofast i prövningar som du har för närvarande, med hjälp av de principer du har lärt dig i den här lektionen. Skriv också om några framtida situationer då du tror att du kan behöva uthärda prövningar trofast när du utför Herrens verk.

Läs Alma 21:18–23 för att få veta vad Ammon gjorde efter att ha hjälpt Aron och hans bröder att bli frigivna. Var uppmärksam på hur lamaniternas liv förändrades därför att Ammon predikade evangeliet för dem.

Tänk på hur Jesu Kristi evangelium har förändrat någon som du känner och hans eller hennes liv. Tänk på hur du skulle kunna berätta för någon du känner om evangeliet eller tänk på någon som kunde påverkas av Arons och hans bröders föredöme. Du kan berätta för honom eller henne vad du har lärt dig av Arons och hans bröders föredöme i att uthärda och trofast utföra Herrens verk.

Alma 22

Lamonis far, kungen över hela landet, tror på evangeliet som Aron predikar

Tänk på Ammons möte med Lamonis far som du läste om i förra lektionen. Läs vad kungen bad Ammon om i Alma 20:27. När du läser Alma 22:1–3, var då uppmärksam på hur kungen tog emot Aron.

Läs Alma 22:4–6 och ta reda på vad som oroade kung Lamonis far. Utforska Alma 22:7–14 och leta efter sanningar som Aron undervisade kung Lamonis far om.

Begrunda följande frågor (liknande frågor behandlades i lektionsboken i samband med kung Lamoni i Alma 17–18):

 • Varför behövde kungen tro på Gud för att förstå omvändelsens princip?

 • Hur hjälpte kunskapen om fallet kungen att förstå omvändelsens princip?

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Varför är det väsentligt att förstå Adams fall och Jesu Kristi försoning för att förstå omvändelsens princip?

Utforska Alma 22:15 och ta reda på vad kung Lamonis far var villig att avstå från för att få glädje och evigt liv. Du kan markera det i dina skrifter.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Varför tror du att det är viktigt att alla som önskar komma till Gud har samma inställning som kung Lamonis far?

Läs Alma 22:16 för att få veta hur Aron besvarade kungens fråga om hur han kunde få evigt liv (du kan markera viktiga sanningar som du hittar i den här versen.) Detta att någon tar emot och lever efter de sanningar som Aron undervisade om, hur leder det honom eller henne till evigt liv?

Läs Alma 22:17–18 och ta reda på hur kungen reagerade på Arons uppmaning. Begrunda följande fråga: Vad lär vi oss av kung Lamonis far om att bli födda av Gud?

Markera gärna följande uttryck i Alma 22:18: ”Jag [skall] överge alla mina synder för att lära känna dig.” Begrunda följande sanning och skriv den i dina skrifter eller i din studiedagbok: Vi måste vara villiga att överge alla våra synder för att kunna förändras andligen och bli födda av Gud.

Läs följande ord av äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum: ”Jesu Kristi evangelium uppmanar oss att förändra oss. ’Omvänd er’ är det oftast förekommande budskapet, och omvändelse är att sluta med alla vanor – personliga, släktrelaterade, etniska och nationella – som strider mot Guds bud. Evangeliets syfte är att förvandla vanliga människor till celestiala varelser, och detta kräver förändring” (”Omvändelse och förändring”, Liahona, nov. 2003, s. 37).

Begrunda vad du behöver göra i ditt liv för att förändras andligen.

Läs Alma 22:19–22 för att få veta vad som hände när kungen hade bett. Läs Alma 22:23–27 och ta reda på vad Lamonis far gjorde till följd av förändringen som hade skett i hans hjärta och till följd av att han hade fått Herrens ande för egen del.

 1. Skriv i din studiedagbok vad du har lärt dig om att bli född på nytt från exemplet med kung Lamonis far. Skriv hur hans föredöme kan hjälpa ungdomar i vår tid att förändra sitt liv så att de kan bli födda av Gud.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 21–22 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: