Seminariet
Studieavsnitt 13: Dag 4; Mosiah 25


Studieavsnitt 13: Dag 4

Mosiah 25

Inledning

I Mosiah 25 färdas Limhis folk och Almas folk till Zarahemla och förenas där i säkerhet under kung Mosiahs regering. När de här nephiterna kom samman erkände de Guds godhet och hans makt att befria dem. De upprättade också en förenad kyrka. När du studerar den här lektionen kan du ha nytta av att tänka på hur du har upplevt Guds godhet i ditt liv och välsignelserna med att tillhöra Jesu Kristi sanna kyrka.

Mosiah 25:1–13

De som har samlats i Zarahemla förenas och kallas nephiter

Läs följande berättelse om en ung kvinna som beskyddades därför att hon lyssnade till Anden under en utflykt med andra i Unga kvinnor:

”På vägen tillbaka var jag i en långsammare grupp, fem tjejer och vår ledare. De fotograferade hela tiden så jag bestämde mig för att gå i förväg. När jag gick nerför kullen hörde jag en ko [som lät som om den höll på att dö]. En varnande röst sade bestämt men tyst: ’Gå tillbaka.’ Det var nästan så att jag inte brydde mig om det, men jag hörde rösten igen. Den här gången lyssnade jag och återvände till de andra. När vi började gå neråt såg vi två stora svarta tjurar som snabbt och ilsket gick uppför kullen. Den största av dem började skrapa med klöven och blängde på oss … Vi var vettskrämda men vår prästadömsledare avledde tjurens uppmärksamhet, och vi lyckades klättra över ett stängsel och sätta oss i säkerhet.

När vi kom tillbaka till lägret insåg jag att om jag inte hade följt Andens varning kunde jag ha blivit svårt skadad, ja, till och med dödad. Jag visste då att min himmelske Fader brydde sig om mig och hade beskyddat mig. Jag är så tacksam mot Herren för den där varningen. Den upplevelsen stärkte mitt vittnesbörd och min kärlek till Herren” (Marissa W., ”Turn Back”, New Era, nov. 2010, s. 47).

Hur stärker det dig att höra eller läsa om andras upplevelser av Guds godhet och makt?

Bild
journeys diagram

I samband med att Limhis folk och Almas folk förenade sig med folket i Zarahemla lät kung Mosiah läsa upp deras uppteckningar för allt folket (se Mosiah 25:1–6). Utforska Mosiah 25:7 och ta reda på hur folket reagerade när de lyssnade på skildringarna av Guds handlingssätt mot de här grupperna.

 1. För var och en av verserna i Mosiah 25:8–11 skriver du folkets reaktion då de hörde skildringarna om sina bröder. I Mosiah 25:8 till exempel ”fylldes [folket] med mycket stor glädje” när de såg dem som hade befriats ur träldomen under lamaniterna.

  1. Mosiah 25:8

  2. Mosiah 25:9

  3. Mosiah 25:10

  4. Mosiah 25:11

Överväg att skriva följande princip i marginalen bredvid Mosiah 25:8–11: Genom att studera skildringar av Guds handlingssätt mot andra känner vi glädje och tacksamhet över Guds godhet.

Tänk på möjliga källor till kunskap om andra som har fått uppleva Guds godhet, som till exempel skrifterna, kyrkans historia, kyrkans tidningar, tal vid generalkonferensen, egna släktuppteckningar, vittnesbördsmöten, lektioner i Söndagsskolan, prästadömet eller Unga kvinnor. Tänk på ett tillfälle när du läste eller hörde om Guds godhet i de källorna. Begrunda därefter följande frågor:

 • Har jag haft en upplevelse när detta att jag läste eller hörde om Guds godhet mot andra hjälpte mig att känna glädje eller tacksamhet?

 • Vad skulle kunna bli långtidseffekten om jag regelbundet studerar exempel på Guds godhet i hans handlingssätt mot andra, vare sig i skrifterna eller andra källor?

Överväg att leta i en av källorna som du tänkte på efter en berättelse om Guds godhet som fyller dig med förundran, häpnad, glädje eller tacksamhet. Du skulle kunna skriva i din privata dagbok om vad du lärde dig och hur det påverkade dig. Du skulle också kunna använda berättelsen på familjens hemafton för att undervisa din familj om Guds godhet, eller också kan du berätta om den för seminarieklassen eller för en kamrat.

Mosiah 25:14–24

Alma grundar församlingar överallt i nephiternas land

När Mosiah hade slutat tala till folket och läsa uppteckningarna för dem, började Alma tala till dem. Läs Mosiah 25:14–16 och ta reda på vad Alma talade om. Besvara följande frågor i studievägledningen:

 • På vad sätt är det som Alma undervisade om en passande sammanfattning av både Limhis folks och Almas folks upplevelser?

 • Varför tror du att det var viktigt att folket fick höra Almas ord efter att ha hört Zeniffs folks historia?

Innan du fortsätter att läsa i Mosiah 25 tänker du på ett tillfälle när du gick i kyrkan i en annan församling eller gren än din hemförsamling eller hemmagren. Tänk på likheter som du lade märke till mellan din församling eller gren och den andra.

Läs Mosiah 25:17–22 och ta reda på hur kyrkan förvaltades bland nephiterna på Almas tid. Liksom Gud kallade ledare i kyrkan på Almas tid är det också sant att Gud kallar ledare att leda hans kyrka i dag.

Bild
sacrament meeting

I Mosiah 23:16 fick du veta att Alma ”var deras högpräst” och ”deras kyrkas grundare” (Mosiah 23:16). President Joseph Fielding Smith sade: ”Huvuddelen av nephiterna, under kung Mosiah [den andre], var fortfarande intakt i Zarahemlas land. När det sägs att Alma var deras kyrkas grundare så syftar detta enbart på flyktingarna från nephiternas första arveland. Med tiden hittade de vägen tillbaka till huvudkyrkan och Alma invigdes som högpräst över kyrkan i alla länder som nephiterna bebodde” (Answers to Gospel Questions, sammanst. av Joseph Fielding Smith jr, 5 delar [1957–1966], 3:39–40).

 1. Besvara var och en av följande frågor kortfattat i din studiedagbok:

  1. Vad finns det för likheter mellan nephiternas kyrka och kyrkan i dag?

  2. Varför tror du att det är viktigt att ledarna kallades av Alma, som hade myndighet från Gud?

  3. Varför är det viktigt att ledarna undervisar alla kyrkans medlemmar runtom i världen om samma sanningar?

När du läser Mosiah 25:23–24, var då uppmärksam på uttryck som beskriver inte bara dem som gick med i Kristi kyrka utan också medlemmarna i Herrens kyrka i vår tid. En av de principer vi lär oss i de här verserna är: När vi tar på oss Jesu Kristi namn och lever därefter utgjuter Herren sin Ande över oss.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. De uttryck i Mosiah 25:23–24 som beskriver nephitiska medlemmar i kyrkan, på vad sätt gäller de också för medlemmar i kyrkan i vår tid?

  2. Vad gör det för skillnad i dina tankar och de dagliga val du gör om du kommer ihåg att du har tagit på dig Jesu Kristi namn?

Lägg märke till i Mosiah 25:24 att ”Herren utgöt sin Ande över” sitt folk. Äldste Joseph B. Wirthlin i de tolv apostlarnas kvorum betonade värdet av den Helige Andens gåva för kyrkans medlemmar:

”Den Helige Andens gåva, som är rätten till den Helige Anden som ständig följeslagare, fås endast på följande villkor: tro på Kristus, omvändelse, dop genom nedsänkning och handpåläggning genom bemyndigade tjänare som förlänats melkisedekska prästadömet. Det är en högst dyrbar gåva som endast är tillgänglig för värdiga medlemmar i Herrens kyrka …

 Det är källan till vittnesbörd och andliga gåvor. Den upplyser sinnet, fyller vår själ med glädje, lär oss allting och påminner oss om bortglömda ting. Den Helige Anden ’visar … [oss] allt vad [vi] bör göra’ [2 Nephi 32:5]” (se ”Den outsägliga gåvan”, Liahona, maj 2003, s. 26).

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur hjälper dig medverkan i Jesu Kristi Kyrka att känna Andens påverkan?

  2. Hur kan du bli trofastare och göra fler rättfärdiga gärningar så att du känner att du har Andens sällskap i ännu högre grad?

Leta efter en möjlighet att berätta för någon hur den Helige Anden har varit till välsignelse i ditt liv. De välsignelser som du har fått genom den Helige Anden kan utökas när du strävar att vara värdig hans sällskap.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mosiah 25 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: