Seminariet
Studieavsnitt 21: Dag 1; Alma 45–49
Hämtade filer
Hela boken (pdf)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Studieavsnitt 21: Dag 1

Alma 45–49

Inledning

Efter att Alma gett sin son Helaman några sista instruktioner lämnade han Nephis folk och hördes aldrig mera av. Under den svåra tid som följde för nephiternas del var Helaman och överbefälhavare Moroni deras andliga och militära ledare. Lamaniternas ledare Amalickiah hade själviska och orättfärdiga önskningar och använde en taktik som påminde om djävulens. Överbefälhavare Moroni fick sitt folk att vara trofasta mot Gud under den här svåra tiden.

Alma 45

Helaman tror på sin far Almas ord och påbörjar sin verksamhet

Tänk på ett samtal med en förälder eller prästadömsledare och vad de ställde för slags frågor. Innan Alma lämnade landet ställde han tre viktiga frågor till Helaman. Läs Alma 45:2–7 och hitta och markera de här frågorna. (De ”ord” som Alma syftade på i vers 2 står i Alma 37:1.) Tänk på hur du skulle besvara Almas frågor: Tror du på skrifterna? Tror du på Jesus Kristus? Kommer du att lyda befallningarna?

Counseling by officials of ward and stake

När Helaman hade svarat ja på frågorna, började Alma tala med honom om nephiternas framtid. Han profeterade om deras undergång och varje folks undergång i det utlovade landet när det mognat i ogudaktighet. Läs Alma 45:16 och betänk följande sanning i den här versen: Herren kan inte se på synd med den minsta grad av överseende.

Kom ihåg att Frälsaren genom sin försoning betalade priset för alla våra synder om vi omvänder oss och söker att bli förlåtna av honom. Gud kan inte tolerera synd i någon grad. Men eftersom Jesus Kristus var villig att lida i vårt ställe måste vi inte lida för våra synder om vi omvänder oss.

Läs Läran och förbunden 1:31–33. Skriv gärna de här verserna som en tvärhänvisning i närheten av Alma 45:16.

 1. Pencil Icon
  Besvara följande fråga i din studiedagbok: Vad känner du när du tänker på Frälsarens villighet att betala priset för dina synder?

I Alma 45:20–24 börjar Helaman sin verksamhet som Herrens profet och kyrkans ledare. Han och andra ledare i kyrkan utsåg präster och lärare i församlingarna, men till följd av stridigheter och högmod vägrade folket att lyssna till dem.

Alma 46

Överbefälhavare Moroni samlar de rättfärdiga till försvar av deras rättigheter och religion

Come Forth

I Alma 46:1–7 väljer några som är arga på Helaman och hans bröder att lämna kyrkan och följa en ogudaktig man vid namn Amalickiah, som ville bli kung. Läs Alma 46:8–10 och ta reda på vad Mormon ville att vi skulle dra för lärdomar av den här farliga situationen.

För att hjälpa till att försvara folkets frihet, rev Moroni, överbefälhavaren för nephiternas härar, sönder sin livklädnad och tog ett stycke av den och gjorde det till ett ”frihetsbaner” för att samla folket till försvar för friheten.

Läs Alma 46:12–13 och markera vad Moroni skrev på frihetsbaneret. Ta reda på hur han förberedde sig att presentera frihetsbaneret för folket. Tänk på vad de här verserna lär dig om Moronis karaktär. Läs också Alma 48:11–13, 17–18 för att få ytterligare inblickar i Moronis karaktär. Markera gärna karaktärsdrag hos Moroni som du själv skulle vilja utveckla.

 1. Pencil Icon
  Skriv i din studiedagbok om ett eller flera av Moronis karaktärsdrag som beskrivs i Alma 46:12–13 och Alma 48:11–13, 17–18. Berätta varför du skulle vilja ha de här egenskaperna och hur du kan utveckla dem.

Läs Alma 46:18–22 och var uppmärksam på folkets reaktion på Moronis uppmaning att kämpa för friheten. Förbundet som beskrivs i vers 20 är ett särskilt löfte som de här nephiterna gav Gud.

Varför ville Moroni enligt Alma 46:20 att nephiterna skulle ingå förbund med Gud om att försvara sina rättigheter och sin religion?

I Alma 46:28–37 tas Amalickiahs här till fånga av överbefälhavare Moroni och de nephiter som hade anslutit sig till honom. Men Amalickiah och några andra lyckades undkomma och förenade sig med lamaniterna. Många av Amalickiahs anhängare som blev tillfångatagna ingick ett förbund att stödja frihetens sak. De som vägrade att göra det blev avrättade. Av nephiternas erfarenheter lär vi oss följande sanning: Gud stöder och välsignar oss när vi liksom överbefälhavare Moroni modigt lyder Guds befallningar.

Efter striden lät överbefälhavare Moroni hissa frihetsbaneret på nephiternas alla torn som en påminnelse om vad de hade ingått förbund att kämpa för och försvara (se Alma 46:36).

I häftet Vägledning för de unga säger första presidentskapet: ”Våra kära unga män och kvinnor, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina tankar. Du har kommit till jorden i en tid av stora möjligheter, men också stora utmaningar. Normerna i den här broschyren hjälper dig med de viktiga val du gör nu och kommer att göra i framtiden. Vi lovar att om du håller förbunden du har ingått och de här normerna, välsignas du med den Helige Andens sällskap, din tro och ditt vittnesbörd växer sig starkare, och du får uppleva större glädje” ([2011], s. ii).

 1. Pencil Icon
  Besvara följande frågor i din studiedagbok med tanke på vad du har läst i första presidentskapets budskap:

  1. Vilka löften har du om du håller förbunden i evangeliet som du har ingått och lever efter normerna i häftet Vägledning för de unga?

  2. Titta på innehållssidan i Vägledning för de unga och välj en av normerna i häftet. Att du har levt efter den här normen, hur har det välsignat ditt liv, eller hur kan det välsigna ditt liv i framtiden?

Alma 47

Amalickiah blir lamaniternas kung genom list och svek

Vad skulle du göra om du var i krig och någon gav dig en bok som avslöjade hur fienden planerade att förgöra dig och din familj? Alma 47 hjälper oss att bättre förstå vår fiendes – djävulens – planer.

I Alma 47 skildras hur Amalackiah genom bedräglig list och svek blir lamaniternas kung så att han kan anföra deras här och anfalla nephiterna. Hans slutmål var att underkuva nephiterna och bli deras kung.

Amalackiah och hans anhängare begav sig först till Nephis land där lamaniterna bodde. Lamaniternas kung ville anfalla nephiterna men många bland folket var rädda för att börja krig. Så kungen bad Amalackiah att tvinga de rädda lamaniterna att ta till vapen. Amalickiah marscherade till det berg dit de här människorna hade tagit sin tillflykt. Men han tänkte inte hjälpa kungen. Han ville bli deras ledare genom att lura deras anförare Lehonti att komma ner från berget. Amalickiah planerade att förgifta Lehonti när han kom ner.

Studera Alma 47:10–12. Hur många gånger försökte Amalickiah locka Lehonti att lämna sin säkra tillflykt? Läs också Alma 47:17–19. Hur dödade Amalickiah Lehonti när han kom ner från berget?

Hales, Robert D.
Äldste Robert D. Hales i de tolv apostlarnas kvorum sade att människor i vår tid kan komma att försöka förinta vår tro och vårt vittnesbörd genom att locka oss att lämna platser där vi är i andlig säkerhet och komma in på djävulens mark: ”I Mormons bok läser vi om när Lehonti och hans män slog läger på ett berg. Den förrädiske Amalickiah vädjade till Lehonti att ’komma ned’ och möta honom i dalen. Men när Lehonti lämnade sin utpost på berget förgiftades han ’gradvis’ tills han dog och hans här föll i Amalickiahs händer (se Alma 47). Genom meningsutbyten och beskyllningar hetsar en del människor oss att lämna säker mark. Säker mark är där ljuset finns … Det är den säkra platsen. Det är där sanningen och kunskapen finns” (se ”Kristligt mod: Lärjungeskapets pris”, Liahona, nov. 2008, s. 74).

 1. Pencil Icon
  Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad använder Satan för taktik för att få oss att ”komma ned” från vår andliga säkerhet?

  2. Tror du att Satan försöker locka ungdomar att ”gradvis” sänka sina normer? Vad finns det för exempel på att han försöker göra det?

  3. Vad kan du göra konkret för att förbli i andlig säkerhet? Vilken norm i evangeliet behöver du arbeta på så att du inte ”gradvis” sänker den?

Alma 47 lär oss: Satan försöker förgöra oss, och han lockar oss gradvis att sänka våra normer.

Alma 48–49

Överbefälhavare Moroni inspirerar nephiterna att befästa sig fysiskt och andligt

Amalickiah försökte skaffa sig makt över lamaniterna och nephiterna genom ”bedrägeri och svek” (Alma 48:7). Moroni handlade helt annorlunda. Läs Mosiah 48:7–10 och ta reda på vad Moroni gjorde när han visste att Amalickiah och lamaniternas härar snart skulle angripa dem. Markera gärna följande tankar i dina skrifter: 1) Han beredde folket så att de skulle vara trofasta mot Gud under svåra tider (se vers 7). 2) Han hjälpte folket att befästa och stärka de områden där de var svaga (se vers 8–9). 3) Han hjälpte folket att göra sig beredda att upprätthålla och försvara ”de kristnas sak” – kyrkan (se vers 10).

På samma sätt som Moroni hjälpte sitt folk att bereda sig för och uthärda svåra tider, ger kyrkans ledare i vår tid råd som hjälper oss att bereda oss för sådana tider. Du kan skriva följande sanning i dina skrifter i närheten av Alma 48:7–10: När vi följer Herrens tjänares råd är vi förberedda för livets svårigheter.

Lamaniterna planerade i början att först anfalla staden Ammonihah och sedan staden Noa. De trodde att de två nephitiska städerna skulle bli ett lätt byte för dem. Läs Alma 49:4–5 för att få veta lamaniternas reaktion när de såg fästningsvallen runt staden Ammonihah. Lamaniterna bestämde sig för att inte anfalla staden. Läs Alma 49:12–14 för att få veta lamaniternas reaktion när de försökte anfalla staden Noa.

 1. Pencil Icon
  Ta dig några minuter till att gå igenom flera tal från den senaste generalkonferensen (i Liahona). Sammanfatta i din studiedagbok ett råd som en eller flera av talarna gav. Hur hjälper det här rådet dig att förbereda dig för svåra tider i ditt liv? Hur kan du använda det här rådet i ditt liv?

 2. Pencil Icon
  Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 45–49 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: