Seminariet
Studieavsnitt 3: Dag 4; 1 Nephi 12–14


Studieavsnitt 3: Dag 4

1 Nephi 12–14

Inledning

Skildringen av Nephis syn som började i 1 Nephi 11 fortsätter i 1 Nephi 12–14. I sin syn såg Nephi förskräckliga tragedier, bland annat sina efterkommandes slutliga undergång. Han såg att de ogudaktiga tog bort tydliga och dyrbara sanningar från Bibeln, vilket fick många att snava andligen. Men synen ingav honom trots det hopp om framtiden. Han såg Columbus och hur Amerika koloniserades. Han såg att Herren skulle bereda vägen för evangeliets återställelse och återställa många av de tydliga och dyrbara sanningar som hade gått förlorade. Nephi vittnade om att Herren i de sista dagarna skulle hjälpa och beskydda dem som lever rättfärdigt. När du studerar 1 Nephi 12–14 begrunda då vikten av att du har tillgång till de tydliga och dyrbara sanningarna i Mormons bok och andra sentida skrifter. När du strävar efter att leva rättfärdigt och hålla dina förbund med Gud kan också du triumfera över ondskan.

1 Nephi 12

Nephi ser nephiternas och lamaniternas framtid

I 1 Nephi 12 beskrev Nephi vad han såg för framtiden för hans efterkommandes del och hur de skulle komma att påverkas av inflytanden som symboliserades av mörkrets dimma och den stora och rymliga byggnaden.

Nephi såg att några av hans efterkommande skulle ta emot försoningens alla välsignelser. Men han såg också att hans efterkommande till slut skulle förgöras av lamaniterna. Läs 1 Nephi 12:19 och stryk under orsakerna till att nephiterna förgjordes. Tänk på hur du kan skydda dig mot högmod och undgå djävulens frestelser.

1 Nephi 13:1–9

Nephi ser den stora och avskyvärda kyrkan

Ring in varje sport nedan som du utövat eller tittat på. Lägg också till andra som du utövat eller tittat på.

 • fotboll

 • handboll

 • basketboll

 • baseboll

 • bordtennis

 • tennis

 • bandy

 • ishockey

 • volleyboll

 • amerikansk fotboll

Proffslag förbereder sig ofta genom att studera motståndarnas tidigare matcher och strategi. Förstår vi motståndarnas syften, metoder och strategi kan vi förbereda oss så att vi kan försvara oss mot dem.

I 1 Nephi 13 beskriver Nephi vad han såg i fråga om dem som skulle strida mot Guds kyrka i de sista dagarna. Läs 1 Nephi 13:1–6 och ta reda på vad Nephi såg som skulle grundläggas bland icke-judarna och vad ängeln sade om det.

Den här ”stora och avskyvärda kyrkan” som Nephi såg, symboliserar inte en bestämd grupp, religiös gemenskap eller kyrka. Äldste Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum definierade den som ”alla … organisationer oavsett namn eller slag – oavsett om de är politiska, filosofiska, pedagogiska, ekonomiska, sociala, broderliga, medborgerliga eller religiösa – vilka är avsedda att föra in människan på en väg som leder bort från Gud och hans lagar och sålunda från frälsning i Guds rike” (Mormon Doctrine, 2:a uppl. [1966], s. 137–138). Skriv gärna äldste McConkies definition bredvid 1 Nephi 13:4–6.

Läs 1 Nephi 13:8–9 och ta reda på vad den stora och avskyvärda kyrkan eftertraktade.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Varför tror du att det är viktigt att veta att Satan samlar sina härar för att föra oss bort från Gud och hans lagar?

När du fortsätter att studera 1 Nephi 13 får du se ett sätt som den stora och avskyvärda kyrkan har försökt att hindra dem på som söker Frälsaren.

1 Nephi 13:10–42

Nephi ser framtida icke-judar med Bibeln, Mormons bok och sentida skrifter

För att bekämpa den stora och avskyvärda kyrkans inflytande beredde Herren vägen för evangeliets återställelse. I 1 Nephi 13 förutsåg Nephi bland annat att Columbus och pilgrimsfäderna kom till löftets land därför att ”Guds Ande … påverkade [dem]” (se 1 Nephi 13:12–13). Han förutsåg också nordamerikanska frihetskriget – att ”icke-judarna som kommit ut ur fångenskapen” stred mot ”icke-judarnas fädernesnationer [som] var samlade … mot dem”, men att de ”befriades genom Guds makt ur alla andra nationers händer” (se 1 Nephi 13:16–19).

Bild

Läs 1 Nephi 13:20–23 och urskilj boken som Nephi såg skulle spridas bland icke-judarna i löftets land.

Skriv ”Bibeln” bredvid 1 Nephi 13:20. Nephi sade att Bibeln skulle vara ”av stort värde” för dem (1 Nephi 13:23) och att den ursprungligen ”innehöll … Herrens evangeliums fullhet” (1 Nephi 13:24). Fyll i följande sammanfattning med hjälp av 1 Nephi 13:26–27, 29:

Den stora och avskyvärda kyrkan tog bort ”många stycken som är och högst , och även många av Herrens har de tagit bort” från Bibeln (1 Nephi 13:26). De tog bort detta för att ” Herrens rätta vägar, och för att de skall kunna människobarnens ögon och deras hjärtan” (1 Nephi 13:27). På grund av att detta saknas är ”det många som ” (1 Nephi 13:29).

Läs den här sammanfattningen igen efter att du fyllt i den.

Ett av den stora och avskyvärda kyrkans mål är att ”förvränga Herrens rätta vägar” (1 Nephi 13:27) genom att ta bort många av de tydliga och dyrbara sanningarna. Att ”förvränga” är att förändra i negativ riktning bort från sanningen. Tänk på de negativa följderna av att ”förvränga Herrens vägar”.

Besvara följande frågor med hjälp av skrifterna:

 • Vad ska Herren föra fram på grund av sin barmhärtighet, enligt 1 Nephi 13:34? (Uttrycket ”Herrens lamm” syftar på Frälsaren, Jesus Kristus.)

 • Vad sade Frälsaren skulle ”bli gömda” för att komma fram till icke-judarna, enligt 1 Nephi 13:35–36?

 • Vad sade ängeln enligt 1 Nephi 13:36 stod skrivet i uppteckningen som var gömd – Mormons bok?

 • Vilka ”andra böcker” förutom Mormons bok skulle 1 Nephi 13:39 kunna syfta på?

Läs 1 Nephi 13:40–41 och stryk under vad Mormons bok och dessa ”andra böcker” ska tillkännage för alla folk. Det är viktigt att lägga märke till att vi måste komma till Frälsaren ”enligt de ord som skall stadfästas genom Lammets mun” (1 Nephi 13:41) – skrifterna.

Den här delen av Nephis syn lär oss att Mormons bok och sentida skrifter återställer tydliga och dyrbara sanningar som hjälper oss veta att Jesus Kristus är Guds Son och hur vi ska komma till honom.

 1. Skriv svaret på följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur har ditt vittnesbörd om Jesus Kristus påverkats av de tydliga och dyrbara sanningarna i Mormons bok och andra skrifter för vår tid?

  2. Hur har de hjälpt dig förstå och leva efter hans evangelium?

Fundera ett ögonblick på i vilken grad dina skriftstudier hjälper dig att komma Frälsaren närmare.

1 Nephi 14:1–17

Nephi ser striden mellan Guds Lamms kyrka och den stora och avskyvärda kyrkan

I 1 Nephi 14 läser vi om striden mellan Guds Lamms kyrka och den stora och avskyvärda kyrkan. Läs 1 Nephi 14:10–13 och ta reda på vilken av dem som skulle ha flest medlemmar. Lägg märke till i 1 Nephi 14:12 varför Lammets kyrka skulle ha få anhängare och varför den stora och avskyvärda kyrkan skulle församla stora skaror.

Hur skulle du känna dig om du stred mot en överlägsen fiende? Läs 1 Nephi 14:14 och stryk under uttryck som visar den hjälp ”de heliga i Lammets kyrka” och ”Herrens förbundsfolk” får i sin kamp mot ondskan.

En viktig evangelieprincip vi lär oss i 1 Nephi 14:1–17 är att om vi lever rättfärdigt och håller våra förbund ska Guds kraft hjälpa oss att triumfera över ondskan.

 1. Skriv ett kort stycke i din studiedagbok och berätta hur det faktum att du ingår i ”Herrens förbundsfolk” och är ”[beväpnad] med rättfärdighet” (lever rättfärdigt) har hjälpt dig att triumfera över frestelser som skulle kunna leda dig på fel väg, bort från Gud och hans lagar.

Nephi såg att de som stöder den stora och avskyvärda kyrkan i de sista dagarna ska drabbas av ”fullständig undergång” (1 Nephi 14:3). Du kan vara helt säker på att Guds rike ska triumfera i de sista dagarna.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 1 Nephi 12–14 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: